Tag Archives: Grupa INC
roczny_2016

Publikacja raportu rocznego za rok 2016

W dniu dzisiejszym został opublikowany Jednostkowy Raport Roczny oraz Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2016 wraz z raportami i opiniami z badania sprawozdań finansowych za rok 2016. W roku 2016 Spółka INC S.A. poniosła stratę netto w wysokości 2.250 tys. PLN. Decydujący wpływ na wyniki Spółki miała wycena akcji spółek portfelowych notowanych w obrocie zorganizowanym [...] Przeczytaj więcej
Zrzut ekranu 2016-04-08 o 18.34.08

Rejestracja agencji ratingowej INC Rating przez ESMA

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zarejestrował agencję ratingową INC Rating. Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację o rejestracji z dniem 27.10.2015 r. przez ESMA (European Securities and Markets Authority - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) spółki INC Rating Sp. z o.o. - spółki zależnej INC S.A. - [...] Przeczytaj więcej
Zrzut ekranu 2016-04-08 o 17.14.15

Zakup domu maklerskiego PwC przez INC S.A.

Spółka zmieni nazwę na Dom Maklerski INC S.A. i wejdzie w skład Grupy Kapitałowej INC. INC S.A. nabyła 100% akcji domu maklerskiego PricewaterhouseCoopers Securities S.A. na postawie umowy z 30.09.2015 r. Zbywcą był  PricewaterhouseCoopers Eastern Europe BV z siedzibą w Rotterdamie. PricewaterhouseCoopers Securities S.A. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie [...] Przeczytaj więcej