INC_LOGO

AUTORYZOWANY DORADCA NEWCONNECT

logo_GPW
logo Autoryzowany Doradca New Connect male
logo Autoryzowany Doradca Catalyst male
Autoryzowany_Doradca_Aero

DLA NOWYCH EMITENTÓW:

Przygotowanie do wprowadzenia na rynek NewConnect:

Kompleksowe przygotowanie spółki do notowania na rynku NewConnect, obejmujące w szczególności:

 • sporządzenie wyceny Spółki i analizy określającej parametry i strukturę potencjalnej emisji,
 • przekształcenia formy prawnej,
 • konsultacje treści statutu i innych dokumentów korporacyjnych w zakresie zgodności z wymogami rynku,
 • przygotowanie stosownych uchwał WZA,
 • przeprowadzenie szkolenia dla członków organów Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej  w zakresie obowiązków informacyjnych, ochrony informacji poufnych i zasad oraz ograniczeń w obrocie akcjami, a także w zakresie realizacji obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect,

Wprowadzenie na rynek NewConnect

 • sporządzenie i autoryzację Dokumentu Informacyjnego,
 • przeprowadzenie szkolenia w zakresie korzystania  z systemów EBI i ESPI,
 • rejestrację akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i na rachunkach akcjonariuszy,
 • wdrożenie systemów EBI i ESPI,
 • przygotowanie wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych na NewConnect,
 • pomoc w wyborze animatora i agenta emisji,
 • reprezentowanie spółki przed Zarządem GPW,
 • koordynacja całego procesu.

Przeprowadzenie emisji nowych akcji, zgodnej z przepisami prawa:

 • sporządzenie Dokumentu Ofertowego i prezentacji dla inwestorów,
 • Przygotowanie umów objęcia akcji,
 • przygotowanie uchwał WZA,
 • przygotowanie raportu z oferty prywatnej
 • oferowanie akcji – przeprowadzone przez licencjonowany Dom Maklerski INC S.A.
 • W przypadku oferty publicznej – sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum

Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy, zgodnie z wymogami regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 • współdziałanie z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, w szczególności pomoc w przygotowywaniu raportów okresowych i bieżących,
 • przekazywanie informacji o zmianach w przepisach dotyczących rynku NewConnect,
 • pomoc w kontaktach z organami nadzoru rynku,
 • bieżące doradzanie Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych na rynku NewConnect.
 • pomoc w zakresie realizacji obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect”

DLA EMITENTÓW JUŻ NOTOWANYCH:

Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy, zgodnie z wymogami regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 • wspomaganie w zakresie prowadzenia przejrzystej i konsekwentnej polityki relacji inwestorskich
 • wdrożenie i przeszkolenie w zakresie unijnego rozporządzenia MAR,
 • zapewnienie bezpośredniego kontaktu z dwoma pracownikami dedykowanymi do obsługi konkretnej Spółki, posiadającymi certyfikat CD ASO, dostępnymi telefonicznie i mailowo
 • przeszkolenie w zakresie przepisów obowiązujących na NewConnect
 • przekazywanie cyklicznych informatorów, pomagających w przygotowaniu i przesyłaniu raportów bieżących i okresowych
 • analizowanie przekazywanych treści nie tylko pod kątem zgodności z przepisami, ale również przyjętych praktyk rynkowych i oczekiwań inwestorów
 • pomoc w kontaktach z inwestorami oraz instytucjami rynku kapitałowego (GPW, KNF, KDPW)
 • monitorowanie poprawności i zakresu treści publikowanych na stronach internetowych Emitenta
 • obsługa pod względem formalnym wszelkie zdarzenia korporacyjne w spółce – WZA, wypłaty dywidendy, realizację praw poboru, i tym podobne
 • informowanie o zmianach przepisów w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect i Catalyst

Przeprowadzanie ofert z prawem poboru:

 • opracowanie parametrów i struktury emisji
 • Przygotowanie projektów uchwał WZA
 • Przygotowanie Memorandum Informacyjnego, zgodnie z przepisami  rozporządzenia Ministra Finansów, lub prospektu emisyjnego
 • Przygotowanie dokumentacji do KDPW
 • Przygotowanie stosownych raportów bieżących
 • Przygotowanie Dokumentu Informacyjnego dla GPW  w związku z wprowadzeniem instrumentów do obrotu na NewConnect

Proces delistingu (wycofania spółki z obrotu):

 • Kompleksowa obsługa procesu wycofania spółki notowanej z obrotu na rynku NewConnect, obejmująca w szczególności:
 • obsługa procesu wezwania/przymusowego wykupu akcji,
 • przygotowanie NWZA zgodnie z wymogami ustawy o ofercie (ogłoszenie, uchwały itp.)
 • przygotowanie wniosku do KNF;
 • przygotowanie wniosku do GPW;
 • przygotowanie dokumentacji do KDPW,
 • przygotowanie raportów bieżących dla Spółki,
 • przygotowanie propozycji zmian w statucie oraz regulaminach Spółki, dostosowujących je do niepublicznego charakteru spółki,
 • kompleksowa koordynacja całego procesu.

Połączenia i przejęcia spółek notowanych na rynku NewConnect, w tym backdoor-listing:

Kompleksowa obsługa procesu połączeń i przejęć spółek notowanych, obejmująca w szczególności:

 • przygotowanie parametrów transakcji
 • przeprowadzenie procesu due diligence przejmowanej spółki
 • sporządzenie dokumentów formalnych związanych z połączeniem, w tym planu połączenia
 • sporządzenie raportów bieżących
 • sporządzenie Memorandum Informacyjnego i Dokumentu Informacyjnego
 • koordynacja całego procesu

Zmiana wartości nominalnej akcji (resplit/split):

Kompleksowa obsługa procesu zmiany wartości nominalnej akcji, obejmująca w szczególności:

 • przygotowanie uchwał organów i umów,
 • przygotowanie dokumentacji dla KDPW i GPW
 • koordynacja całego procesu

Zmiana systemu notowań – przeprowadzenie Spółki na rynek regulowany GPW:

 • Raport due-diligence dotyczący zgodności spółki z wymogami rynku regulowanego,
 • Przeszkolenie w zakresie obowiązków informacyjnych na rynku regulowanym,
 • Przygotowanie prospektu emisyjnego wraz z aneksami,
 • Pełnienie funkcji oferującego na potrzeby złożenia prospektu w KNF
 • Złożenie prospektu w KNF i pomoc w procedurze przed KNF,
 • Pomoc w procedurze przed KDPW i GPW.

Pozostałe doradztwo w zakresie rynku kapitałowego, w szczególności:

 • sporządzenie analiz i wycen porównawczych w stosunku do spółek z branży
 • opracowanie i wdrożenie programów motywacyjnych opartych na akcjach
 • pomoc w procesach restrukturyzacji spółek notowanych na NewConnect – działania w celu przywrócenia notowań, pomoc w procedurze przed GPW.
 • pomoc w programach skupu akcji własnych
 • pomoc w procedurze wypłaty dywidendy