2021

(16/07/2021) RAPORT BIEŻĄCY 28/2021 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 16.07.2021

(14/07/2021) RAPORT BIEŻĄCY 27/2021 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 14.07.2021

(08/07/2021) RAPORT BIEŻĄCY 26/2021 - WYBRANE SZACUNKOWE KWARTALNE DANE FINANSOWE

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 30.06.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31.03.2021 r. i 31.12.2020 r.

Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.

Dane Spółki Carpathia Capital S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:

1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.06.2021 r.: 14.259 tys. PLN (wobec 17.752 tys. PLN na 31.03.2021 r. i 14.876 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.06.2021 r.: 6.833 tys. PLN (wobec 7.345 tys. PLN na 31.03.2021 r. i 7.390 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 30.06.2021 r.: 2.636 tys. PLN (wobec 2.631 tys. PLN na 31.03.2021 r. i 298 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital (1 219 851 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity SA, Dom Maklerski INC, ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 30.06.2021 r.: 2.816 tys. PLN, (wobec 2.816 tys. PLN na 31.03.2021 r. i 2.816 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital S.A.:

Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:

1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.06.2021 r.: 12.378 tys. PLN (wobec 12.124 tys. PLN ma 31.03.2021 r. i 9.849 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.06.2021 r.: 2.470 tys. PLN (wobec 2.226 tys. PLN na 31.03.2021 r. i 948 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 30.06.2021 r.: 3.544 tys. PLN (wobec 4.069 tys. PLN na 31.03.2021 r. i 4.315 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

Spółka w drugim kwartale 2021 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji w 5 spółkach (2 z sektora gamingowego, 2 z sektora nowych technologii, i 1 z sektora budowlanego) za kwotę 542 tys. PLN.

Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

(24/06/2021) RAPORT BIEŻĄCY 25/2021 - ODDALENIE PODÓDZTWA O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI EWENTUALNE O UCHYLENIE ZWZ Z DN. 5 SIERPNIA 2020 ROKU

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Poznaniu wyroku, w którym Sąd w całości oddalił powództwo przeciwko INC S.A. o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2020. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
O wniesieniu powództwa Spółka informowała w raporcie nr 4/2021.

(23/06/2021) RAPORT BIEŻĄCY 24/2021 - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% W GLOSACH NA WZA

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, którzy na ZWZ dnia 23 czerwca 2021 r. posiadali co najmniej 5% w głosach:
– Paweł Śliwiński – 3.986.000 głosów na WZA, co stanowiło 87,55 % głosów na WZA i stanowi 29,43 % w głosach ogółem w Spółce
– Sebastian Huczek – 566.600 głosów na WZA, co stanowiło 12,45 % głosów na WZA i stanowi 4,18 % w głosach ogółem w Spółce.

(23/06/2021) RAPORT BIEŻĄCY 23/2021 - UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU INC S.A.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 23 czerwca 2021 r., wraz z wynikami głosowań.

INC S.A. ZWZ treść podjętych uchwał

(23/06/2021) RAPORT BIEŻĄCY 22/2021- DECYZJA WS. WYPŁATY DYWIDENDY

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości i na zasadach wskazywanych wcześniej, to jest w wysokości 0,12 zł (dwanaście groszy) na jedną akcję.

Dzień dywidendy został ustalony na 2 lipca 2021 r., a termin wypłaty na 12 lipca 2021 r.

(16/06/2021) RAPORT BIEŻĄCY 21/2021 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 16.06.2021.pdf

(08/06/2021) RAPORT BIEŻĄCY 20/2021 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIAZKI ZARZĄDCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 08.06.2021.pdf

(04/06/2021) RAPORT BIEŻĄCY 19/2021 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZADCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 04.06.2021.pdf

(02/06/2021) RAPORT BIEŻĄCY 18/2021 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 01.06.2021.pdf

(27/05/2021) RAPORT BIEŻĄCY 17/2021 - ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2021 r., na godz. 10:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16. W załączeniu ogłoszenie, projekty uchwał oraz inne załączniki.

 1. Ogłoszenie ZWZ INC
 2. Uchwały ZWZA 2021 – projekty
 3. FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZ
 4. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
 5. Ocena RN za 2020
 6. Sprawozdanie RN INC_2020

(27/05/2021) RAPORT BIEZĄCY 16/2021 - REKOMENDACJA WS. PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2020 I PRZYJĘCIE POLITYKI DYWIDENDOWEJ

Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
Zarząd zarekomendował, aby zysk netto zysk Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 roku w kwocie 8 906 290,64 zł został przeznaczony:
– w kwocie 1.445.171,88 zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,12 zł (dwanaście groszy) dywidendy na jedną akcję,
– w pozostałej kwocie na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarząd INC S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zasad polityki dywidendowej na lata kolejne. Zarząd ustalił, że w kolejnych latach, w przypadku wypracowania zysku netto przez Spółkę i posiadaniu odpowiedniego poziomu wolnych środków pieniężnych, będzie rekomendował coroczną wypłatę dywidendy na poziomie nie mniejszym niż 20% zysku netto Spółki.

Rada Nadzorcza INC S.A. w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała wyżej wskazany wniosek zarządu o wypłatę dywidendy za rok 2020. Jednocześnie Zarząd INC S.A. wskazuje, że ostateczna decyzja w zakresie przeznaczenia zysku netto Spółki zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

(20/04/2021) RAPORT BIEŻĄCY 15/2021 - ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTÓW ROCZNYCH

Zarząd Spółki informuje, że skonsolidowany raport roczny i jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020, które miały być opublikowane w dniu 22 kwietnia 2021 r., zostaną opublikowane w dniu 29 kwietnia 2021 r.

(12/04/2021) RAPORT BIEŻĄCY 14/2021 - WYBRANE SZACUNKOWE KWARTALNE DANE FINANSOWE

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 31.03.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31.12.2020 r.

Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.
Dane Spółki Carpathia Capital S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:
1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.03.2021 r.: 17.752 tys. PLN (wobec 14.876 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.03.2021 r.: 7.345 tys. PLN (wobec 7.390 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 31.03.2021 r.: 2.631 tys. PLN (wobec 298 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital (1 219 851 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity SA, Dom Maklerski INC, ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 31.03.2021 r.: 2.816 tys. PLN, (wobec 2.816 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital S.A.:
Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:
1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.03.2021 r.: 12.124 tys. PLN (wobec 9.849 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.03.2021 r.: 2.226 tys. PLN (wobec 948 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 31.03.2021 r.: 4.069 tys. PLN (wobec 4.315 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

Spółka w pierwszym kwartale 2021 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji w 7 spółkach (4 z sektora gamingowego, 2 z sektora nowych technologii i 1 z sektora produkcyjno-handlowego) za kwotę 1.150 tys. PLN.
Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.
Akcje spółek Sunday Energy S.A. i Mazurska Manufaktura S.A., w związku z ich sprzedażą przez INC S.A. do INC Private Equity ASI S.A. zostały wycenione według cen obowiązujących w przeprowadzonych przez te spółki ofertach publicznych (spółki nienotowane w obrocie zorganizowanym).

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

(12/03/2021) RAPORT BIEŻĄCY 13/2021 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 12.03.2021.pdf

(11/03/2021) RAPORT BIEŻĄCY 12/2021 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 11.03.2021.pdf

(10/03/2021) RAPORT BIEŻĄCY 11/2021 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 10.03.2021.pdf

(09/03/2021) RAPORT BIEŻĄCY 10/2021 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Mateusza Wcześniaka, pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej INC S.A.

Zawiadomienie Mateusz Wcześniak.pdf

(09/03/2021) RAPORT BIEŻĄCY 9/2021 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 09.03.2021.pdf

(08/03/2021) RAPORT BIEŻĄCY 8/2021 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 08.03.2021.pdf

(05/03/2021) RAPORT BIEŻĄCY 7/2021 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 05.03.2021.pdf

(04/03/2021) RAPORT BIEŻĄCY 6/2021 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 04.03.2021.pdf

(03/03/2021) RAPORT BIEŻĄCY 5/2021 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 03.03.2021.pdf

(29/01/2021) RAPORT BIEŻĄCY 4/2021 - WNIESIENIE POWÓDZTWA O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI EWENTUALNIE O UCHYLENIE UCHWAŁY ZWZ Z DNIA 5 SIERPNIA 2020 ROKU

Zarząd Spółki informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym pozew akcjonariusza, posiadającego 10 sztuk akcji Spółki, o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2020.

W opinii Spółki pozew w całości jest oczywiście bezzasadny i na podstawie art. 423 par. 2 KSH, Spółka będzie domagała się zasądzenia od powoda kwoty do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

(29/01/2021) RAPORT BIEŻĄCY 3/2021 - KDPW - WARUNKOWA REJESTRACJA AKCJI SERII C

Zarząd Spółki informuje, że otrzymał oświadczenie (decyzję) Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji 1.300.000 akcji serii C, pod warunkiem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone tym samym kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

(29/01/2021) RAPORT BIEŻĄCY 2/2021 - TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2021 R.

Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku:

1. Skonsolidowany raport roczny RS za rok obrotowy 2020 – w dniu 22 kwietnia 2021 r.
Jednostkowy raport roczny R za rok obrotowy 2020 – w dniu 22 kwietnia 2021 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne QSr zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– raport za I kwartał 2021 r. – w dniu 20 maja 2021 r.
– raport za III kwartał 2021 r. – w dniu 18 listopada 2021 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny PSr za I półrocze 2021 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 7 września 2021 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:
– na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Spółka będzie przekazywała rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia;
– na podstawie §62 ust. 3 ww. Rozporządzenia Spółka zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe oraz informacje o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia;
– na podstawie §79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka rezygnuje z publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz II kwartał 2021.

(07/01/2021) RAPORT BIEŻĄCY 1/2021 - WYBRANE SZACUNKOWE KWARTALNE DANE FINANSOWE

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 31.12.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 30.09.2020 r. i 31.12.2019 r.

Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.
Dane Spółki Carpathia Capital S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:
1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.12.2020 r.: 14.876 tys. PLN (wobec 22.262 tys. PLN na 30.09.2020 r. i 6.811 tys. PLN na 31.12.2019).
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.12.2020 r.: 7.390 tys. PLN (wobec 7.269 tys. PLN na 30.09.2020 r. i 943 tys. PLN na 31.12.2019).
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 31.12.2020 r.: 298 tys. PLN (wobec 231 tys. PLN na 30.09.2020 r. i 231 tys. PLN na 31.12.2019).
4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital S.A. (1 219 851 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity S.A., Dom Maklerski INC S.A., ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 31.12.2020 r.: 2.816 tys. PLN, (wobec 2.643 tys. PLN na 30.09.2020 r. i 2.183 tys. PLN na 31.12.2019).

Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital S.A.:
Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:
1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.12.2020 r.: 9.849 tys. PLN (wobec 11.814 tys. PLN na 30.09.2020 r. i 3.156 tys. PLN na 31.12.2019).
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.12.2020 r.: 948 tys. PLN (wobec 1.708 tys. PLN na 30.09.2020 r. i 2.882 tys. PLN na 31.12.2019).
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 31.12.2020 r.: 4.315 tys. PLN (wobec 3.703 tys. PLN na 30.09.2020 r. i 3.137 tys. PLN na 31.12.2019).

Spółka w czwartym kwartale 2020 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji w 9 spółkach (3 z sektora gamingowego, 2 z sektora nowych technologii, 2 z sektora firm biotechnologicznych, 1 z sektora produkcyjno-handlowego i 1 z sektora budowlanego) za kwotę 1.874 tys. PLN.

Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

2020

(28/10/2020) RAPORT BIEŻĄCY 30/2020 - PODJĘCIE DECYZJI O ZBYCIU UDZIAŁÓW INC RATING SP. Z O.O.

Zarząd INC S.A., po dokonaniu przeglądu opcji spółki zależnej INC Rating Sp. z o.o., podjął decyzję o zbyciu spółki INC Rating Sp. z o.o. poza grupę INC S.A., jednocześnie rekomendując INC Rating Sp. z o.o. złożenie wniosku do ESMA o zawieszenie lub wykreślenie z listy agencji ratingowych (rezygnację z licencji agencji ratingowej). Wartość transakcji (cena zbycia) nie będzie istotna z punktu widzenia finansów Grupy.
Powyższa decyzja spowodowana jest faktem, że w ocenie Zarządu, z uwagi na brak popytu na usługi ratingowe dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw, dalsze finansowanie tej spółki i ponoszenie kosztów związanych z posiadaniem licencji agencji ratingowej nie jest zasadne.

Decyzja o zbyciu INC Rating nie będzie miała negatywnego wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe INC S.A., z uwagi na wcześniejsze objęcie wartości udziałów i należności od INC Rating odpisem aktualizującym, o czym spółka informowała w raporcie 10/2020.
Z uwagi na zasady rachunkowości, zbycie będzie miało pozytywny wpływ na wynik na poziomie skonsolidowanym Grupy INC w wysokości 1,032 mln PLN, w IV kwartale 2020 r.

(05/10/2020) RAPORT BIEŻĄCY 29/2020 - WYBRANE SZACUNKOWE KWARTALNE DANE FINANSOWE

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 30.06.2020 r. i 31.12.2019 r.

Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.
Dane Spółki Carpathia Capital S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, takich jak INC Rating Sp. z o.o., które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:
1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.09.2020 r.: 22.262 tys. PLN (wobec 14.802 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 6.811 tys. PLN na 31.12.2019).
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.09.2020 r.: 7.269 tys. PLN (wobec 5.162 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 943 tys. PLN na 31.12.2019).
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 30.09.2020 r.: 231 tys. PLN (wobec 231 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 231 tys. PLN na 31.12.2019).
4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital (1 219 851 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity SA, Dom Maklerski INC, INC Rating Sp. z o.o. ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 30.09.2020 r.: 2.643 tys. PLN, (wobec 2.183 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 2.183 tys. PLN na 31.12.2019).
Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital S.A.:
Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:
1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.09.2020 r.: 11.814 tys. PLN (wobec 3.575 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 3.156 tys. PLN na 31.12.2019).
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.09.2020 r.: 1.708 tys. PLN (wobec 2.856 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 2.882 tys. PLN na 31.12.2019).
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 30.09.2020 r.: 3.703 tys. PLN (wobec 4.133 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 3.137 tys. PLN na 31.12.2019).
Spółka w trzecim kwartale 2020 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji w 8 spółkach (3 z sektora gamingowego, 1 z sektora nowych technologii, 1 z sektora handlowego 1 z sektora produkcyjno-handlowego i 2 z sektora budowlanego) za kwotę 946 tys. PLN.
Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

(30/09/2020) RAPORT BIEŻĄCY 28/2020 - PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTACJI AKCJI

Zarząd INC S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00 w siedzibie Emitenta pod adresem: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.).

(27/09/2020) RAPORT BIEŻĄCY 27/2020 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 22.09.2020.pdf

(21/09/2020) RAPORT BIEŻĄCY 26/2020 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Mateusza Wcześniaka pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej INC S.A.

Zawiadomienie Mateusz Wcześniak 21.09.2020

(18/09/2020) RAPORT BIEŻĄCY 25/2020 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Mateusza Wcześniaka pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej INC S.A.

Zawiadomienie Mateusz Wcześniak 18.09.2020

(17/09/2020) RAPORT BIEŻĄCY 24/2020 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Zawiadomienie Wojciech Iwaniuk 17.09.2020.pdf

(06/08/2020) RAPORT BIEŻĄCY 23/2020 - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% W GŁOSACH NA WZA

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, którzy na ZWZ dnia 5 sierpnia 2020 r. posiadali co najmniej 5% w głosach:
– Paweł Śliwiński – 2.250.000 głosów na WZA, co stanowiło 84,78% głosów na WZA i stanowi 16,61% w głosach ogółem w Spółce
– Jacek Mrowicki – 300.000 głosów na WZA, co stanowiło 11,30% głosów na WZA i stanowi 2,22% w głosach ogółem w Spółce.

(05/08/2020) RAPORT BIEŻĄCY 22/2020 - UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZ DNIA 5.08.2020 R.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na ZWZ dnia 5 sierpnia 2020 r. wraz z wynikami głosowań.

INC S.A. ZWZ tresć podjętych uchwał.pdf

(05/08/2020) RAPORT BIEŻĄCY 21/2020 - ZMIANA W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja pana Krzysztofa Nowaka z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki niniejszym dziękuje panu Krzysztofowi Nowakowi za współpracę.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym powołało do składu Rady Nadzorczej pana Marcina Ostaszewskiego.

Marcin Ostaszewski:
prawnik, adwokat, absolwent UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest partnerem w kancelarii Mikulewicz Ostaszewski Kancelaria adwokacka spółka partnerska w Warszawie. Posiada uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego. Pracował w kancelariach prawnych zajmujących się obsługą przedsiębiorstw; pełnił także funkcję syndyka lub tymczasowego nadzorcy sądowego dla licznych podmiotów gospodarczych.
Według złożonego oświadczenia, Pan Marcin Ostaszewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

(31/07/2020) RAPORT BIEŻĄCY 20/2020 - ZMIANA UDZIAŁU W GŁOSACH

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu otrzymaną w dniu dzisiejszym informację od akcjonariusza o zmianie udziału w głosach w związku z rejestracją nowych emisji.

Zawiadomienie_JM_INC_30072020

(29/07/2020) RAPORT BIEŻĄCY 19/2020 - REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I INNYCH ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym powzięła informację o rejestracji w KRS zmian statutu Spółki, w tym rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Rejestracja nastąpiła w dniu 29 lipca 2020 r. Rejestracji podlegały zmiany w zakresie kapitału zakładowego, uchwalone uchwałami WZA nr 4, 5, 6, 7 z dnia 21 listopada 2019 r.
Po rejestracji, kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.204.309,90 zł (jeden milion dwieście cztery tysiące trzysta dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 3 (trzy) głosy na jedną akcję,
b) 7.593.099 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
c) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
e) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Łączna liczba akcji w Spółce wynosi 12.043.099 sztuk (dwanascie milionów czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć). Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 13.543.099 (trzynaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć).

Spółka wskazuje, że nastąpiło wygaśnięcie określonego w uchwałach WZA warunku uprawniającego do nabycia akcji w celu umorzenia akcji poszczególnych serii. Spółka wskazuje jednakże, że wprowadzanie poszczególnych serii do obrotu następować będzie nie częściej niż co 12 miesięcy. Spółka przewiduje, że wprowadzenie serii C do obrotu na rynku giełdowym nastąpi nie wcześniej niż na przełomie III i IV kwartału 2020 r., wprowadzenie serii D nastąpi po upływie co najmniej 12 miesięcy od wprowadzenia serii C, a wprowadzenie serii E nastąpi po upływie co najmniej 12 miesięcy od wprowadzenia serii D.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że zgodnie z raportem nr 13/2020 i 14/2020, z uwagi na objęcie części akcji serii C, D, E przez pana Pawła Śliwińskiego, jego łączny udział procentowy w ogólnej liczbie głosów pozostaje na dotychczasowym poziomie i wynosi 32,7 % w ogólnej liczbie głosów.

Pozostałe zmiany statutu zarejestrowane przez sąd, uchwalone uchwałą WZA nr 10 z dnia 21 listopada 2019 r.:

1) § 5 ust. 1 Statutu przyjął następujące brzmienie:
„Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków i składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu.”
§ 5 ust. 4 Statutu przyjął następujące brzmienie:
„Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.”.
2) § 6 Statutu przyjął następujące brzmienie:
„1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu
3. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwał, bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu.”.
3) § 7 Statutu przyjął następujące brzmienie:
„Prezes i Wiceprezes Zarządu mają prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki. Członek Zarządu reprezentuje Spółkę łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem.”.
4) § 9 ust. 4 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:
„Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.”.

(07/07/2020) RAPORT BIEŻĄCY 18/2020 - ZMIANA TERMINU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA 5 SIERPNIA 2020 R.

Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 sierpnia 2020 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad i treść projektów uchwał wraz z załącznikami, przekazanych przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 16/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r., nie uległy zmianie, z zastrzeżeniem aktualizacji dat. Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podyktowana jest nieprzewidzianymi względami technicznymi, związanymi z koniecznością zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przebiegu WZA, w szczególności w związku z obecnym stanem zagrożenia epidemicznego..

W związku z powyższym, Zarząd INC S.A. odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 9 lipca 2020 r. i jednocześnie zwołuje na dzień 5 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (“Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10:00 w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, w budynku siedziby Spółki. W załączeniu Zarząd przedkłada ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał oraz inne załączniki.

ogloszenie_ZWZ_2020_5_08_2020.pdf  
Uchwaly_ZWZA_2020_-_projekty.pdf  
Ocena_RN_za_2019.pdf 
Sprawozdanie_RN_INC_2019.pdf 
FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA_ZWZ.pdf  

(06/07/2020) RAPORT BIEŻĄCY 17/2020 - WYBRANE SZACUNKOWE KWARTALNE DANE FINANSOWE

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 30.06.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31.03.2020 r. i 31.12.2019 r.

Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.

Dane Spółki Carpathia Capital S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, takich jak INC Rating Sp. z o.o., które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:

1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym (bez uwzględnienia Carpathia Capital SA) na dzień 30.06.2020 r.: 14.802 tys. PLN (wobec 10.635 tys. PLN na 31.03.2020 r. i 6.811 tys. PLN na 31.12.2019).

2/ Wartość bilansowa Carpathia Capital (1 219 851 akcji), która podlega pełnej konsolidacji z uwagi na przyjętą w Grupie INC politykę rachunkowości, ujmowana jest w jednostkowym sprawozdaniu finansowym INC po cenie nabycia (na dzień 30.06.2020 r.: 900 tys. PLN, wobec 900 tys. PLN na 31.03.2020 r. i 900 tys. PLN na 31.12.2019).

3/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.06.2020 r.: 5.162 tys. PLN (wobec 1.660 tys. PLN na 31.03.2020 r. i 943 tys. PLN na 31.12.2019).

4/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 30.06.2020 r.: 231 tys. PLN (wobec 231 tys. PLN na 31.03.2020 r. i 231 tys. PLN na 31.12.2019).

Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital S.A.:

Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:

1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.06.2020 r.: 3.575 tys. PLN (wobec 4.032 tys. PLN na 31.03.2020 r. i 3.156 tys. PLN na 31.12.2019).

2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.06.2020 r.: 2.856 tys. PLN (wobec 3.350 tys. PLN na 31.03.2020 r. i 2.882 tys. PLN na 31.12.2019).

3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 30.06.2020 r.: 4.133 tys. PLN (wobec 2.441 tys. PLN na 31.03.2020 r. i 3.137 tys. PLN na 31.12.2019).

Spółka w drugim kwartale 2020 roku nabyła akcje i udziały w ramach IPO w 7 spółkach niepublicznych (6 z sektora gamingowego i 1 z sektora biotechnologicznego) za kwotę 1.652 tys. PLN.

Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

(12/06/2020) RAPORT BIEŻĄCY 16/2020 - ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki niniejszym zwołuje na dzień 9 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki o godz. 10.00. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz inne załączniki.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 3. Projekty uchwał
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej INC
 5. Ocena Rady Nadzorczej INC za 2019 rok

(03/06/2020) RAPORT BIEŻĄCY 15/2020 - ZAWIĄZANIE SPÓŁKI Z MOVIE GAMES SA

Zarząd Spółki INC S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 27 marca 2020 r., w związku z realizacją zamierzeń wskazanych w ww. raporcie, informuje o zawiązaniu w dniu dzisiejszym, wspólnie z Movie Games S.A. spółki pod firmą Mill Games Spółka Akcyjna („Mill Games”). Emitent wraz z Movie Games objęli w Mill Games po 50% akcji każdy. Celem zawiązania Mill Games będzie realizacja projektów gamingowych przy zaangażowaniu studiów deweloperskich działających na terenie Rumunii.

(21/05/2020) RAPORT BIEŻĄCY 14/2020 - ZAWIADOMIENIE O OBJĘCIU AKCJI PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE

Spółka przekazuje w załączeniu otrzymane zawiadomienia o objęciu akcji nowej emisji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączniki:

pdf_97080

pdf_97841

(19/05/2020) RAPORT BIEŻĄCY 13/2020 - REALIZACJA EMISJI AKCJI SERII C, D, E

Zarząd Spółki wskazuje, że w dniu dzisiejszym skierowane zostały propozycje nabycia i objęte akcje serii C, serii D i serii E, emitowane na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 21 listopada 2019 r. Łącznie w ramach emisji, zgodnie z raportem 12/2019 i podjętymi uchwałami WZA, emitowanych jest 3.700.000 akcji (1.300.000 akcji serii C, 1.200.000 akcji serii D i 1.200.000 akcji serii E).
Spółka wskazuje, że zgodnie z uchwałami:
a. jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia z co najmniej 5 następujących po sobie dni sesyjnych nie osiągnie w okresie 3 lat co najmniej 2 zł, nastąpi nabycie przez INC po cenie nominalnej i umorzenie wszystkich wyemitowanych Akcji serii C, D, E,
b. jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia z co najmniej 5 następujących po sobie dni sesyjnych nie osiągnie w okresie 3 lat co najmniej 4 zł, nastąpi nabycie przez INC po cenie nominalnej i umorzenie wszystkich serii D i E,
c. jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia z co najmniej 5 następujących po sobie dni sesyjnych nie osiągnie w okresie 3 lat co najmniej 6 zł, nastąpi nabycie przez INC po cenie nominalnej i umorzenie wszystkich umorzenie wszystkich wyemitowanych Akcji serii E.

Do czasu wygaśnięcia warunku uprawniającego do nabycia akcji w celu umorzenia, Akcje będą akcjami imiennymi i nie będą wprowadzone do obrotu, a ich zbycie wymagać będzie zgody Zarządu INC.
Po wygaśnięciu warunku uprawniającego do nabycia akcji w celu umorzenia akcji poszczególnych serii (przekroczeniu przez średni kurs akcji poziomów określonych powyżej), będą one wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym, przy czym nie więcej niż 1 seria w ciągu każdych kolejnych 12 miesięcy, począwszy od serii C.
Na dzień niniejszego raportu ziścił się warunek dotyczący akcji serii C, przy czym ich wprowadzenie do obrotu nastąpi po rejestracji w KRS i dopełnieniu innych niezbędnych formalności, co spodziewane jest nie wcześniej niż na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku.

Jednocześnie spółka wskazuje, że zgodnie z uchwałami WZA, akcje zostały zaoferowane Partnerom Zarządzającym InnerValue i osobom przez nich wskazanym. Partnerzy Zarządzający InnerValue podjęli decyzję o wskazaniu wśród osób uprawnionych do objęcia akcji serii C, D, E m.in. także dwóch pozostałych członków Zarządu INC S.A., tj. pana Pawła Śliwińskiego i Sebastiana Huczka, którzy obejmą odpowiednio 1.200.000 akcji i 600.000 akcji. Po rejestracji emisji akcji serii C, D, E, łączny udział procentowy w ogólnej liczbie głosów pana Pawła Śliwińskiego pozostanie na dotychczasowym poziomie i wyniesie 32,7 % w ogólnej liczbie głosów.

(19/05/2020) RAPORT BIEŻĄCY - WYNIKI FINANSOWE

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

(18/05/2020) RAPORT BIEŻĄCY - WYNIKI FINANSOWE

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Jednostkowy raport roczny za rok 2019

Raport i opinia z badania rocznego sprawozdania finansowego

Oświadczenie Rady Nadzorczej INC

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

(18/05/2020) RAPORT BIEŻĄCY - WYNIKI FINANSOWE

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Skonsolidowany raport roczny 2019

Raport i opinia z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Oświadczenie Rady Nadzorczej INC

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

(18/05/2020) RAPORT BIEŻĄCY 12/2020 - POWOŁANIE ZARZĄDU NA NOWĄ KADENCJĘ

W dniu 18 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu na nową kadencję Zarządu Spółki INC S.A. w osobach:
– Paweł Śliwiński – Prezes Zarządu,
– Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu,
– Wojciech Iwaniuk – Członek Zarządu.
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Paweł Śliwiński – Prezes Zarządu
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Uniwersytetach w Tilburgu i Antwerpii. Pracował w Centralnym Biurze Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. oraz Domu Maklerskim POLINWEST S.A. Posiada licencję doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (licencja nr 111) oraz maklera papierów wartościowych (licencja nr 1094). Członek Rad Nadzorczych Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Według złożonego oświadczenia, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu
Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Od 2000 r. pracuje w INC S.A., obecnie Wiceprezes, Dyrektor Wydziału Prawnego; Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego INC S.A. Członek Rady Autoryzowanych Doradców przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Był wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na studiach podyplomowych z zakresu finansów samorządu terytorialnego oraz rynku kapitałowego. Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W 2005 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na członka Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Według złożonego oświadczenia, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Wojciech Iwaniuk – Członek Zarządu
Pan Wojciech Iwaniuk studiował politologię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2007 r. związany z rynkiem kapitałowym. Początkowo jako dziennikarz Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz Gazety Giełdy Parkiet. Od 2010 r. kieruje pracami agencji relacji inwestorskiej InnerValue, która specjalizuje się w tworzeniu strategii komunikacji na rynku kapitałowym oraz doradztwie strategicznym dla innowacyjnych firm. Współpracował z kilkudziesięcioma spółkami z warszawskiej Giełdy. W przeszłości odpowiadał za strategię komunikacji m.in. takich spółek jak CD Projekt Red czy Energa. Nadzorował między innymi nagrodzoną Złotym Spinaczem 2014 kampanię komunikacji oferty pierwotnej akcji spółki LiveChat Software S.A. oraz nagrodzoną Złotym Spinaczem 2015 kampanię komunikacji SPO Selvita S.A. Zasiadał w wielu radach nadzorczych, obecnie jest członkiem m.in. rady nadzorczej spółki Play2Chill z Grupy PlayWay oraz notowanej na rynku NewConnect spółki Klabater S.A.
Według złożonego oświadczenia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

(12/05/2020) RAPORT BIEŻĄCY 11/2020 - ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU KWARTALNEGO

Zarząd Spółki informuje, że temrin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr za I kwartał 2020 r. zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe, pierwotnie określony na 21 maja 2020 r., zostaje przesunięty na 19 maja 2020 r.

(11/05/2020) RAPORT BIEŻĄCY 10/2020 - INFORMACJA O DOKONANIU ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO

Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu11.05.2020 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w postaci całości wartości udziałów oraz należności z tytułu obligacji od spółki zależnej INC Rating Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Dokonano odpisu wartości udziałów INC Rating Sp. z o.o. w kwocie 163.630 zł oraz należności z tytułu obligacji w kwocie 2.944.005 zł.

Odpisy zostaną ujawnione w jednostkowym sprawozdaniu Spółki za rok 2019, w pozycji „Zyski z inwestycji” sprawozdania z wyników działalności jako „aktualizacja portfela inwestycyjnego” i obniżą bezpośrednio wynik jednostkowy o kwotę 2.517.184,35 zł. Dokonanie powyższych odpisów wpłynie również bezpośrednio na obniżenie kwoty długoterminowych aktywów finansowych wykazanych w bilansie Spółki i tym samym na wysokość sumy bilansowej. Odpisy mają charakter niegotówkowy i jednorazowy. Odpis nie będzie miał wpływu na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej INC.

INC Rating Sp. z o.o. to agencja ratingowa posiadająca wpis do rejestru agencji ratingowych ESMA. INC Rating posiada uprawienia do wydawania ratingów dla jednostek samorządu terytorialnego, ale także prywatnych przedsiębiorstw. INC Rating realizował dotychczas ratingi dla samorządów, natomiast obecnie realizuje pierwsze zlecenia dla przedsiębiorstw, które chcą uzyskać rating lub scoring w związku z zamiarem ubiegania się o wsparcie w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Jednakże z uwagi na niepewność co do kształtowania się przychodów szczególnie w zakresie wydawania ratingów w sektorze samorządowym przez INC Rating, a także rozważaną zamianę obligacji na kapitał zakładowy INC Rating, Zarząd INC ze względów ostrożnościowych podjął decyzję o dokonaniu wyżej wskazanych odpisów.

Podjęta decyzja o odpisie całej wartości udziałów i obligacji pozwoli uniknąć konieczności dokonywania odpisu w przyszłości, co m.in. będzie miało pozytywny wpływ na wypłatę dywidendy przez INC w latach przyszłych. Jednocześnie, w przypadku poprawy wyniku INC Rating, nie wyklucza się rozwiązywania utworzonej rezerwy w przyszłości.

(27/04/2020) RAPORT BIEŻĄCY 9/2020 - ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH

Zarząd Spółki informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego jednostkowego i raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2019, które pierwotnie miały być opublikowane 29 kwietnia 2020 r. zostaje przesunięty na dzień 18 maja 2020 r.

Zmiana dat publikacji raportów została dokonana na podstawie § 21 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, w związku z przedłużonym procesem sporządzenia i badania sprawozdań finansowych, co spowodowane jest utrudnieniami technicznymi i komunikacyjnymi wynikającymi z bieżącej sytuacji epidemicznej.

(14/04/2020) RAPORT BIEŻĄCY 8/2020 - WYBRANE SZACUNKOWE KWARTALNE DANE FINANSOWE

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 31.03.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31.12.2019 r.

Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.
Dane Spółki Carpathia Capital S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, takich jak INC Rating Sp. z o.o., które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:

1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.03.2020 r.: 10.635 tys. PLN (wobec 6.811 tys. PLN na 31.12.2019 r.).

2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.03.2020 r.: 1.660 tys. PLN (wobec 943 tys. PLN na 31.12.2019 r.).

3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 31.03.2020 r.: 231 tys. PLN (wobec 231 tys. PLN na 31.12.2019 r.).

Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych względem podmiotów spoza grupy kapitałowej INC (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital S.A.:
Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:

1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.03.2020 r.: 4.027 tys. PLN (wobec 3.156 tys. PLN na 31.12.2019 r.).

2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.03.2020 r.: 3.312 tys. PLN (wobec 2.882 tys. PLN na 31.12.2019 r.).

3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 31.03.2020 r.: 2.441 tys. PLN (wobec 3.137 tys. PLN na 31.12.2019 r.).

Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

(27/03/2020) RAPORT BIEŻĄCY 7/2020 - PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Z MOVIE GAMES SA

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym podpisany został pomiędzy INC S.A. a Movie Games S.A. list intencyjny w zakresie współpracy na rynku polskim i rumuńskim.

Grupa Movie Games jest jedną z bardziej rozpoznawalnych w Polsce firm produkujących i wydających gry wideo, posiadająca dziesięć niezależnych zespołów produkcyjnych. W ramach działalności Movie Games prowadzi pracę nad stworzeniem czołowego producenta gier komputerowych w Rumunii, oraz zakłada w strategii rozwoju upublicznianie w obrocie zorganizowanym wybranych spółek portfelowych, takich jak Pixel Crow czy Drago Entertainment, w celu uzyskania ich rynkowej wyceny oraz pozyskania kapitału na rozwój projektów.

Celem porozumienia o współpracy jest wykorzystanie doświadczenia i kompetencji grupy kapitałowej INC przy realizacji wspólnej dla obu spółek strategii rozwoju Movie Games. W ramach realizacji współpracy grupa kapitałowa INC będzie podmiotem pierwszego wyboru dla grupy kapitałowej w zakresie realizacji procesu pozyskania kapitału i upubliczniania na rynku kapitałowym jego spółek portfelowych na rynku polskim i rumuńskim, strony rozważają także powołanie wspólnego ASI działającego w obszarze lokalnego gamingu. INC jako jedyna polska firma posiadająca licencję AD Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie wprowadziła na ten rynek emitentów, a także przeprowadziła kilka ofert akcji. Należący do Grupy Dom Maklerski INC zapowiedział wystąpienie o notyfikację działalności maklerskiej na terenie Rumunii.

List intencyjny stanowi wyraz woli Stron podjęcia ze sobą współpracy, natomiast szczegółowe zasady i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań, o których mowa powyżej, ustalane będą w odrębnie zawieranych umowach.
List intencyjny nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych dla żadnej ze Stron, ale jego zawarcie może być dla Grupy INC istotne z uwagi na nawiązanie współpracy z podmiotem dysponującym licznym portfolio projektów z branży gier komputerowych, które mogą być przedmiotem upubliczniania w obrocie zorganizowanym i pozyskiwania kapitału w drodze ofert prywatnych i publicznych przeprowadzanych za pośrednictwem Domu Maklerskiego INC na rynku polskim i rumuńskim.

(25/03/2020) RAPORT BIEŻĄCY 6/2020 - ZBYCIE AKCJI DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ W RAMACH REALIZACJI STRATEGII

Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zostało dokonane zbycie 1.700.000 akcji Medcamp S.A. w cenie 2,30 zł za akcję do spółki INC Private Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (spółki w 100% zależnej od INC). Zbycie akcji jest spowodowane realizacją strategii, o której Spółka informowała w raporcie 5/2020, zgodnie z którą INC Private Equity ASI S.A. jest spółką inwestycyjną, docelowo posiadającą wszystkie udziały lub akcje, nabywane przed zmianą przepisów dotyczących działalności inwestycyjnej przez INC. Transakcja nie będzie miała wpływu na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej INC, jakkolwiek będzie miała wpływ na wynik jednostkowy INC S.A. za I kwartał 2020 r.

Zarząd INC wskazuje, że docelowo wszystkie akcje posiadane przez INC będą przenoszone do INC Private Equity S.A., co podobnie jak wyżej opisana transakcja, nie będzie miało wpływu na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej INC, jakkolwiek może mieć znaczenie dla wyniku jednostkowego INC.

(16/03/2020) RAPORT BIEŻĄCY 5/2020 - PRZYJĘCIE STRATEGII ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ INC

INC S.A. („Spółka”) informuje, że 16 marca 2020 r. Zarząd Spółki przyjął, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała aktualizację strategii Grupy Kapitałowej INC na kolejne lata.

Zaktualizowane kierunki strategiczne uwzględniają zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, w którym działa Grupa Kapitałowa INC S.A. („Grupa”), a także podjętą od września 2019 r. współpracę strategiczną ze spółką InnerValue (raport bieżący nr 12/2019).
Celem strategicznym Grupy jest budowa pozycji krajowego lidera w kompleksowej obsłudze małych i średnich firm, to jest o kapitalizacji od kilku do stu milionów złotych, poszukujących finansowania na rozwój. Grupa planuje również umacnianie swojej pozycji poprzez świadczenie usług na rynkach zagranicznych. Zgodnie ze Strategią działalność Grupy koncentrować będzie się na usługach doradczych i inwestycjach w segmencie małych i średnich firm ze szczególnym uwzględnieniem spółek, które są lub docelowo będą notowane w zorganizowanym systemie obrotu. Strategia zakłada istotną dywersyfikację strumieni przychodów, z największą koncentracją na segmencie doradczo – transakcyjnym.
Klientami Grupy będą w szczególności dynamiczne rosnące spółki tzw. nowej ekonomii, które poszukują finansowania na rynku publicznym lub prywatnym poprzez emisje akcji (w szczególności z zastosowaniem equity crowdfundingu), obligacji, a także za pomocą wykorzystania smart contracts.

W ramach Grupy działalność doradcza obejmować będzie w szczególności:
1/ Działalność INC jako lidera wśród firm oferujących usługi doradcze z zakresu corporate finance na jednym z największych rynków alternatywnych w Europie, jakim jest NewConnect:
– pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy i wprowadzanie spółek do Alternatywnego Systemu Obrotu,
– przygotowanie od strony prawno – organizacyjnej firm poszukujących finansowania na rozwój na rynku kapitałowym.
2/ Działalność doradcza INC dla firm niepublicznych:
– świadczenie usług w zakresie doradztwa w obszarze przekształceń prawnych, strukturyzowania transakcji, doradztwa w zakresie M&A, wycen przedsiębiorstw, wdrażania programów motywacyjnych w firmach.
3/ Działalność Domu Maklerskiego INC jako oferującego instrumenty finansowe oraz wprowadzającego papiery wartościowe do publicznego obrotu (rynek główny GPW).

W ramach Grupy działalność inwestycyjna obejmować będzie w szczególności:
1/ Działalność Carpathia Capital S.A. jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej mającej charakter opportunity fund, inwestującej w małe i średnie spółki (INC S.A. jest spółką dominującą, przy czym aktualnie posiada 26,66% w kapitale zakładowym oraz 40,75% w głosach na WZA).
2/ Działalność INC Private Equity ASI S.A. jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej mającej charakter pre-ipo fund, inwestującej w spółki na etapie poprzedzającym IPO i debiut w obrocie zorganizowanym (INC S.A. posiada 100 % kapitału).

Grupa kapitałowa posiada kompetencje i stosowne licencje pozwalające całościowo i kompleksowo obsłużyć klientów, począwszy od przygotowania spółki, poprzez dokonanie inwestycji w procesie pre-IPO, przeprowadzenie emisji publicznej IPO, wprowadzenie do obrotu i obsługę spółki notowanej. Istotne znaczenie ma także współpraca ze spółką InnerValue, jedną z wiodących firm doradczych w obszarze relacji inwestorskich w Polsce.

INC S.A. koncentrować się będzie na umacnianiu pozycji lidera wśród Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect.
Dom Maklerski INC S.A. pełnił będzie funkcję oferującego w ofertach przygotowywanych dla klientów grupy w formule oferty adresowanej do nie więcej niż 149 osób lub w formule oferty publicznej do nieoznaczonego adresata, w tym z wykorzystaniem platformy crowdconnect.pl. Grupa zamierza wykorzystać również potencjał finansowania społecznościowego w pozyskiwaniu przez spółki funduszy na rozwój z wykorzystaniem smart contracts (blockchain).
Dom Maklerski INC S.A. przygotował i zamierza złożyć do KNF wniosek o notyfikację działalności transgranicznej w Niemczech i Rumunii.
INC Private Equity ASI S.A. obejmować będzie akcje lub udziały spółek, dla których pozostałe spółki z grupy prowadzą obsługę procesu wprowadzenia do obrotu. W szczególności INC PE ASI będzie obejmować lub nabywać akcje lub udziały przysługujące Grupie INC jako element wynagrodzenia zgodnie z umową z klientem, w tym po cenach niższych niż wartość rynkowa.
Carpathia Capital S.A. jako ASI prowadząca fundusz notowany w Polsce i w Rumunii inwestować będzie swoje środki w projekty notowane lub w ramach prowadzonych emisji publicznych lub subskrypcji prywatnych.
Celem uniknięcia potencjalnego konfliktu interesów strategia inwestycyjna Grupy zakłada pierwszeństwo w dezinwestycjach dla spółki Carpathia Capital S.A. w stosunku do INC PE ASI S.A.

Jednym z narzędzi prowadzących do realizacji uzyskania pozycji lidera na rynku usług doradczych dla małych i średnich firm jest wdrożenie programu motywacyjnego uchwalonego 21 listopada ubiegłego roku przez NWZA INC S.A. Kluczowe osoby z punktu widzenia powodzenia realizacji strategii mają wyznaczone wskaźniki aktywujące program motywacyjny. Program uruchomiany jest, jeżeli średni kurs akcji INC z 5 następujących po sobie dni sesyjnych osiągnie co najmniej 2,00 zł (I poziom), 4,00 zł (II poziom) lub 6,00 zł (III poziom). Czas trwania programu został ustalony do 22 września 2022 r.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że niniejsza strategia zakłada ustabilizowanie sytuacji w otoczeniu gospodarczym i na rynkach finansowych w najbliższych kilku miesiącach.

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 powoduje ogromną niepewność na rynkach finansowych. Spadki notowań i zmniejszenie się liczby nowych oraz przesunięcie w czasie realizacji dotychczasowych projektów będą dla Spółki odczuwalne. Spółka nie posiada jednak zadłużenia poza bieżącymi standardowymi zobowiązaniami, posiada płynne środki finansowe i nie występuje zagrożenie jej funkcjonowania. Od strony operacyjnej Grupa może realizować swoje zadania i pracuje bez zakłóceń. Spółka wykorzystuje obecny czas na opracowywanie dokumentacji pod ewentualne rozszerzenie posiadanych licencji, na przygotowywanie rozpoczętych projektów a także negocjuje nowe kontrakty, tak aby w momencie ustania perturbacji rynkowych być w pełni gotowym do ich realizacji.

W załączeniu do niniejszego raportu przedstawiona jest graficzna prezentacja Grupy i jej strategii.

Załącznik: INC_-_prezentacja_strategii_2020_

(06/03/2020) RAPORT BIEŻĄCY 4/2020 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Wojciech_Iwaniuk_-_zawiadomienie_MAR19__

(28/02/2020) RAPORT BIEŻĄCY 3/2020 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Wojciech_Iwaniuk_-_powiadomienie_MAR19_28.02.2020_202002280892367943

(30/01/2020) RAPORT BIEŻĄCY 2/2020 - TERMINY PRZEKAZANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH 2020 R.

Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

1. Skonsolidowany raport roczny RS za rok obrotowy 2019 – w dniu 29 kwietnia 2020 r.
Jednostkowy raport roczny R za rok obrotowy 2019 – w dniu 29 kwietnia 2020 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne QSr zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– raport za I kwartał 2020 r. – w dniu 21 maja 2020 r.
– raport za III kwartał 2020 r. – w dniu 19 listopada 2020 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny PSr za I półrocze 2020 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 7 września 2020 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:
– na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Spółka będzie przekazywała rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia;
– na podstawie §62 ust. 3 ww. Rozporządzenia Spółka zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe oraz informacje o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia;
– na podstawie §79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka rezygnuje z publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz II kwartał 2020.

(22/01/2020) RAPORT BIEŻĄCY 1/2020 - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Wojciech_Iwaniuk_INC_21.01.2020

2019

(29/01/2019) RAPORT BIEŻĄCY 4/2019 - TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2019 R.

Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

1. Skonsolidowany raport roczny RS za rok obrotowy 2018 – w dniu 28 marca 2019 r.

Jednostkowy raport roczny R za rok obrotowy 2018 – w dniu 28 marca 2019 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne QSr zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– raport za I kwartał 2019 r. – w dniu 23 maja 2019 r.

– raport za III kwartał 2019 r. – w dniu 21 listopada 2019 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny PSr za I półrocze 2019 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 5 września 2019 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

– na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (zwanego dalej: “Rozporządzeniem”), Spółka będzie przekazywała rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia;

– na podstawie §62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe oraz informacje o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia;

– na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka rezygnuje z publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz II kwartał 2019.

(17/01/2019) RAPORT BIEŻĄCY 3/2019 - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% W GŁOSACH NA NWZ

Zarząd spólki przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% w głosach na NWZ dnia 17.01.2019 r.

Wykaz akcjonariuszy

(17/01/2019) RAPORT BIEŻĄCY 2/2019 - POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 17.01.2019 r. podjęło decyzję o powołaniu w składu Rady Nadzorczej pana Edwarda Kozickiego i pana Łukasza Puśleckiego.

Łukasz Puślecki:

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prezes zarządu filii Academy of International Business (AIB) na Europę Środkowo-Wschodnią (AIB-CEE), partner zarządzający ds. rozwoju Centrum Biznesu Międzynarodowego Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z.o.o., oraz dyrektor programu wspólnego dyplomu w zakresie biznesu międzynarodowego i zarządzania (Joint MSc in International Business and Management) z Nottingham Trent University, Nottingham Business School (UK). Ekspert Instytutu Wiedzy i Innowacji w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce związanej ze współpracą technologiczną krajów i przedsiębiorstw, konkurencyjnością międzynarodową i innowacyjnością firm w biznesie międzynarodowym.

Pan Łukasz Puślecki jest członkiem rad nadzorczych spółek: Dom Maklerski INC S.A. oraz Carpathia Capital S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Łukasz Puślecki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Edward Kozicki:

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, makler papierów wartościowych (licencja nr 340). Posiada bogatą wiedzę oraz doświadczenie z zakresu zarządzania inwestycjami kapitałowymi oraz nadzorowania podmiotów funkcjonujących na rynku publicznym. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu (jest współwłaścicielem i akcjonariuszem) Moonrock Enterprise S.A. (poprzednio Blumerang S.A.).

Zasiadał w zarządach wielu spółek, takich jak: Blu Asset Management Sp. z o.o., Quantum Asset Management Sp. z o.o., Blu Capital Management Sp. z o.o., Blu Pre Ipo S.A., LMB Capital S.A., Dom Maklerski Polinwest S.A. czy Karkonoski Dom Maklerski S.A. Wieloletni (1997-2006) pracownik Departamentu Rynku Kapitałowych BZ WBK S.A.

W latach 2005-2011 pan Edward Kozicki był członkiem rad nadzorczych spółek notowanych na GPW, takich jak: NFI Piast S.A. (obecnie BBI Development NFI S.A.), PBO Anioła S.A., Pozbud T&R S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Edward Kozicki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

(17/01/2019) RAPORT BIEŻĄCY 1/2019 - TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NWZ

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na NWZ dnia 17.01.2019 r.

Treść uchwał

2018

(21/12/2018) RAPORT BIEŻĄCY 12/2018 - ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIE

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu na dzień 17.01.2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu treść ogłoszenia i projekty uchwał.

Ogłoszenie

Uchwała

Formularz do wykonywania prawa głosu

(21/12/2018) RAPORT BIEŻĄCY 11/2018 - ZMIANA UDZIAŁU W GŁOSACH

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał drogą e-mail zawiadomienie od pana Romana Karkosika o zejściu poniżej progu 5% w głosach w spółce INC S.A. W załączeniu pełna treść zawiadomienia.

(20/12/2018) RAPORT BIEŻĄCY 10/2018 - ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

Spółka informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 20.12.2018 r. odwołała ze składu Zarządu INC S.A. pana Sebastiana Bogusławskiego, pełniącego obowiązki Wiceprezesa Zarządu. Odwołanie nastąpiło z dniem podjęcia uchwały.

(05/07/2018) RAPORT BIEŻĄCY 9/2018 - ZMIANA FIRMY AUDYTORSKIEJ

Emitent informuje, że w dniu 05.07.2018 roku zostało podpisane porozumienie rozwiązujące Umowę o badanie i ocenę sprawozdania finansowego, zawartą dn. 19.05.2017 roku pomiędzy UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., a INC S.A., w części dotyczącej:

1. przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2018 r. według MSR/MSSF;

2. przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2018 r. według MSR/MSSF;

3. badania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. według MSR/MSSF;

4. badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. według MSR/MSSF.

Umowa w powyższym zakresie została rozwiązana za obopólnym porozumieniem z uwagi na zaistnienie uzasadnionej podstawy, o której mowa w art. 66 ust. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395), którą jest przekroczenie nieprzerwanego trwania zlecenia badań ustawowych, o których mowa w art. 134 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089) w przypadku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r.

Umowa została rozwiązana po uprzednim podjęciu stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą INC S.A.

Nie wystąpiły w okresie obowiązywania umowy przypadki wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii, ani też wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków. Nie wystąpiły przypadki rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, w okresie obowiązywania umowy, która podlega wypowiedzeniu lub rozwiązaniu.

W załączeniu Emitent przekazuje stosowne pismo firmy audytorskiej.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że Rada Nadzorcza INC S.A. podjęła w dniu 5 lipca 2018 r. uchwałę o wyborze MORISON Finansista Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako podmiotu uprawnionego do:

– przeprowadzenia przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych – jednostkowego i skonsolidowanego – spółki INC S.A. za pierwsze półrocze roku 2018 i 2019,

– przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych – jednostkowego i skonsolidowanego – spółki INC S.A. za rok 2018 i 2019.

Morison Finansista Audit Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 255.

(28/06/2018) RAPORT BIEŻĄCY 8/2018 - LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% W GŁOSACH NA ZWZ

Raport bieżący 8/2018

Zarząd Spólki przekazuje poniżej listę akconariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZ z dnia 28.06.2018 r.:

– Paweł Śliwiński – 3.237.999 głosów, co stanowiło 98,76% w głosach na ZWZ i stanowi 32,90% w głosach ogółem.

(28/06/2018) RAPORT BIEŻĄCY 7/2018 - POWOŁANIE RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI

Raport bieżący 7/2018

Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:

– Eliza Bogusławska,

– Andrzej Gałganek,

– Krzysztof Nowak,

– Aleksandra Persona-Śliwińska,

– Mariusz Sadłocha.

Poniżej znajdują się informacje o powołanych osobach.

ELIZA BOGUSŁAWSKA

Pani Eliza Bogusławska jest mgr filologii angielskiej, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz King Street College w Londynie. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Była wykładowcą w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie. Obecnie prowadzi zajęcia w Warsaw Study Centre.

Według złożonego oświadczenia, Pani Eliza Bogusławska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

ANDRZEJ GAŁGANEK

Profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu i kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych. Był między innymi dyrektorem Biura Maklerskiego Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu (1994-1997), członkiem zarządu Centralnej Tabeli Ofert SA w Warszawie (1997-99), prezesem zarządu Warta Investment Sp. z o.o., dyrektorem Biura Strategii i Rozwoju Kapitałowego TUiR WARTA S.A. (1999-2004), dyrektorem Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania (2004-2005), członkiem zarządu Fortis Centrum Sp. z o.o., (2005-2007), a także sędzią Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich (1998-2000) oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Domów Maklerskich (1997-98). Był również członkiem rad nadzorczych wielu spółek, m.in. Stocznia Gdynia S.A., TFI Warta S.A., Bank Częstochowa S.A. czy Warta Cultus Sp. z o.o.

Według złożonego oświadczenia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

KRZYSZTOF NOWAK

Magister socjologii, doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 1993 roku związany z rynkiem wierzytelności, współzałożyciel grupy spółek obsługujących wierzytelności masowe, między innymi, sektora telekomunikacyjnego oraz działających w obszarze badań opinii publicznej i rynku. Prezes Zarządu GPPI S.A. oraz Remedis S.A. – spółek notowanych na rynku NewConnect. Członek Rady Nadzorczej SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Krzysztof Nowak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

ALEKSANDRA PERSONA-ŚLIWIŃSKA

Absolwentka Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny), specjalista II stopnia w położnictwie i ginekologii, specjalista w odnowie biologicznej (studia podyplomowe AWF w Poznaniu, 2008 rok), specjalista w zarządzaniu w opiece zdrowotnej (studia podyplomowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011 rok). Posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych.

W latach 1996 – 2011 pracowała w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej 33 w Poznaniu. Odbyła liczne krajowe i zagraniczne szkolenia z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii oraz diagnostyki prenatalnej i ultrasonografii trójwymiarowej 3D/4D (Londyn Harris Brightright Reaserch Center, Wiedeń Wiedeńska Szkoła Ultrasonografii Trójwymiarowej). Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (PTG, PTMP, ISUOG), autorka i współautorka ponad 40 publikacji naukowych i rozdziałów w podręcznikach, czynnie uczestniczy w licznych sympozjach i konferencjach naukowych poświęconych problematyce medycyny perinatalnej oraz ultrasonografii w położnictwie i ginekologii.

Według złożonego oświadczenia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MARIUSZ SADŁOCHA

Pan Mariusz Sadłocha jest absolwentem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Od 1992 roku związany był z Domem Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. W latach 1992 – 1999 pełnił funkcje maklera i dyrektora Centralnego Biura Maklerskiego WBK S.A., w okresie 2001-2011 – Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. – członka AIB Group. Od roku 2011 do roku 2014 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Global Banking&Markets (Santander Group).

Od roku 2014 – partner zarządzający i Prezes Zarządu w Starfunds Sp. z o.o.

W okresie 1996-2002 oraz 2007-2010 Pan Mariusz Sadłocha pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Bondspot SA (wcześniej MTS-CeTo S.A.). Od 2004 roku jest członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów. Od 1992 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych. W latach 2004-2014 członek Zarządu Izby Domów Maklerskich a następnie członek i wiceprzewodniczący Rady Domów Maklerskich.

Według złożonego oświadczenia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

(28/06/2018) RAPORT BIEŻĄCY 6/2018 - TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ NA ZWZ DNIA 28.06.2018 R.

Raport bieżący 6/2018

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 28.06.2018 r.

Treść podjętych uchwał

(19/06/2018) RAPORT BIEŻĄCY 5/2018 - UZYSKANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ INC S.A. - AKTUALIZACJA INFORMACJI

Raport bieżący 5/2018

Emitent informuje, że powziął wiadomość o złożeniu przez INC Rating S.A. – spółkę zależną emitenta – pisma do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o rozwiązanie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pod nazwą: “Wykonanie przez INC Rating Sp. z o.o. prac B+R koniecznych do opracowania autorskich modeli finansowych dla innowacyjnej usługi rekomendacji kosztu pieniądza jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i spółek handlowych”, o podpisaniu której spółka informowała w raporcie ESPI nr 16/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.

Zakończenie realizacji projektu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty ani zwrotu żadnych środków.

Spółka INC Rating w dalszym ciągu realizuje drugi projekt unijny, na podstawie umowy z dnia 31 stycznia 2017 r., o którym Emitent informował raportem nr 2/2017.

Powodem rozwiązania umowy z dnia 4 lipca 2017 r. było stwierdzenie, że cele biznesowe związane z projektem INC Rating zrealizuje w istotnej mierze w obrębie kontynuowanego projektu z dnia 31 stycznia 2017 r., a środki na wkład własny, uwolnione wraz z zakończeniem projektu z dnia 4 lipca 2017 r. będą mogły posłużyć w szczególności na realizację innych projektów współfinansowanych ze środków UE, które przygotowuje bądź rozważa INC Rating, a które mogą być atrakcyjniejsze biznesowo niż anulowany projekt.

(01/06/2018) RAPORT BIEŻĄCY 4/2018 - ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Raport bieżący 4/2018

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 r., godz. 11:00, w siedzibie Spółki. W załączeniu treść ogłoszenia wraz z innymi załącznikami.

Ogłoszenie
Uchwały
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017
Ocena sytuacji spółki za rok 2018
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

(26/04/2018) RAPORT BIEŻĄCY 3/2018 - ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU OKRESOWEGO

Raport bieżący 3/2018

Zarząd Spółki informuje, że termin publikacji raportu rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2017, planowany pierwotnie na 19.04.2018 r., zostaje przesunięty na dzień 26.04.2018 r.

(26/01/2018) RAPORT BIEŻĄCY 2/2018 - REZYGNACJA OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ

Raport bieżący 2/2018

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Białowąsa z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, złożona ze skutkiem na dzień 2 lutego 2018 r.

(26/01/2018) RAPORT BIEŻĄCY 1/2018 - TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2018 R.

Raport bieżący 1/2018

Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

1. Skonsolidowany raport roczny RS za rok obrotowy 2017 – w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Jednostkowy raport roczny R za rok obrotowy 2017 – w dniu 19 kwietnia 2018 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne QSr zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– raport za I kwartał 2018 r. – w dniu 17 maja 2018 r.

– raport za III kwartał 2018 r. – w dniu 15 listopada 2018 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny PSr za I półrocze 2018 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 27 września 2018 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka wskazuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Zgodnie z § 101 ust.2 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r.

2017

(07/07/2017) RAPORT BIEŻĄCY 18/2017 - INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIU DO UDZIELENIA WSPARCIA FINANSOWEGO DLA SPÓŁKI ZALEŻNEJ W RAMACH PROGRAMU UE

Raport bieżący 18/2017

Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał zobowiązanie do udzielenia dla spółki INC Rating Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (spółki zależnej INC S.A.) wsparcia finansowego na pokrycie kosztów realizacji projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Działania 2.1. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego” – do kwoty 6 mln PLN.

Wsparcie zostanie udzielone przez INC S.A. w formie uzgodnionej z INC Rating Sp. z o.o. (np.: w formie pożyczki, objęcia obligacji zamiennych na udziały, poręczenia kredytu bankowego itp.), w okresie realizacji projektu, to jest w latach 2018-2019.

Wsparcie finansowe dotyczy składanego przez INC Rating wniosku w ramach wyżej opisanego projektu o wartości netto 7,3 mln PLN, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 3,2 mln PLN.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest uzyskanie przez INC Rating decyzji o przyznaniu dofinansowania, podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji projektu.

(05/07/2017) RAPORT BIEŻĄCY 17/2017 - TRANSAKCJE OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ZARZĄDCZE

Raport bieżący 17/2017

Spółka przekazuje w załączeniu otrzymane informacje na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji spółki przez członka zarządu.

Powiadomienie o transakcji 30.06.2017

(04/07/2017) RAPORT BIEŻĄCY 16/2017 - UZYSKANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNA INC S.A.

Raport bieżący 16/2017

Zarząd INC S.A. informuje, że uzyskał informację o podpisaniu w dniu 04 lipca 2017 roku przez spółkę INC Rating Sp .z o.o. (spółka zależna INC S.A.) z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pod nazwą: “Wykonanie przez INC Rating Sp. z o.o. prac B+R koniecznych do opracowania autorskich modeli finansowych dla innowacyjnej usługi rekomendacji kosztu pieniądza jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i spółek handlowych”. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019.

Wartość projektu to 4,62 mln PLN, a wysokość dofinansowania ze środków unijnych, jakie uzyska INC Rating, to 2,66 mln PLN. Wkład własny do projektu realizowany będzie ze środków własnych grupy kapitałowej INC.

Warunki umowy są standardowe dla umów o realizację projektów dofinansowywanych ze środków UE.

INC Rating Sp. z o.o. jest agencją ratingową, zarejestrowaną przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority, ESMA). INC Rating Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej INC. Realizacja projektu unijnego zwiększy potencjał agencji ratingowej i może mieć wpływ na przychody spółki i grupy kapitałowej INC w przyszłości.

INC Rating realizuje także drugi projekt unijny, o wartości 5,1 mln PLN (z czego dofinansowanie w kwocie 3,9 mln PLN), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

(27/06/2017) RAPORT BIEŻĄCY 15/2017 - TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ

Raport bieżący 15/2017

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na ZWZ dnia 27 czerwca 2017 r.

Treść uchwał.

(27/06/2017) RAPORT BIEŻĄCY 14/2017 - LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWZ

Raport bieżący 14/2017

Zarząd Spółki wskazuje poniżej listę akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% w głosach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 27 czerwca 2017 r.:

– Paweł Śliwiński – 2.250.000 głosów, co stanowiło 87,70% w głosach na NWZ i stanowi 22,86% w głosach ogółem.

– Inventum 20 FIZAN – 275.000 głosów, co stanowiło 10,72% w głosach na NWZ i stanowi 2,79 % w głosach ogółem.

(23/06/2017) RAPORT BIEŻĄCY 13/2017 - TRANSAKCJE OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ZARZĄDCZE

Raport bieżący 13/2017

Spółka przekazuje w załączeniu otrzymane informacje na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji spółki przez członka zarządu.

Powiadomienie o transakcji 20.06.2017 i 21.06.2017

(05/06/2017) RAPORT BIEŻĄCY 12/2017 - TRANSAKCJE OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ZARZĄDCZE

Raport bieżący 12/2017

Spółka przekazuje w załączeniu otrzymane informacje na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji spółki przez członka zarządu.

Powiadomienie o transakcji 01.06.2017
Powiadomienie o transakcji 02.06.2017

(02/06/2017) RAPORT BIEŻĄCY 11/2017 - TRANSAKCJE OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ZARZĄDCZE

Raport bieżący 11/2017

Spółka przekazuje w załączeniu otrzymane informacje na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji spółki przez członka zarządu.

Powiadomienie o transakcji 30.05.2017
Powiadomienie o transakcji 31.05.2017

(26/05/2017) RAPORT BIEŻĄCY 9/2017 - TRANSAKCJE OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ZARZĄDCZE

Raport bieżący 9/2017

Spółka przekazuje w załączeniu otrzymaną w dniu dzisiejszym informację na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji spółki przez członka zarządu.

Plik do pobrania

(25/05/2017) RAPORT BIEŻĄCY 8/2017 - TRANSAKCJE OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ZARZĄDCZE

Raport bieżący 8/2017

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu otrzymaną w dniu dzisiejszym informację na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji spółki przez członka zarządu.

Plik do pobrania

(23/05/2017) RAPORT BIEŻĄCY 7/2017 - REJESTRACJA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI I TEKST JEDNOLITY STATUTU

Raport bieżący 7/2017

Zarząd Spółki INC S.A. informuje, że otrzymał informację o rejestracji w KRS zmian w Statucie Spółki, uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.11.2016 r. W związku z powyższym, w załączeniu Zarząd przekazuje sporządzony tekst jednolity Statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, w nawiązaniu do raportu nr 13/2016, że w związku z rejestracją zmian, weszła w życie uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania pana Sebastiana Bogusławskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Statut Spółki INC

(19/05/2017) RAPORT BIEŻĄCY 6/2017 - ZMIANA UDZIAŁU W GŁOSACH

Raport bieżący 6/2017

Zarząd Spółki informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym od pana Sebastiana Bogusławskiego (“Zawiadamiający”), informację, że w wyniku rozliczenia transakcji zakupu akcji na rynku regulowanym zwiększył on udział o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów w INC S.A. w stosunku do zawiadomienia opublikowanego w dniu 16 maja 2017 roku.

W wyniku nabycia w dniu 18 maja 2017 r. 5 000 akcji INC S.A., Zawiadamiający posiada na dzień złożenia zawiadomienia 1 825 000 akcji INC S.A., stanowiących 21,87 % w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1 825 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dających 18,54 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający posiadał 1 820 000 akcji INC S.A. stanowiących 21,81 % w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1 820 000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dających 18,49 % w ogólnej liczbie głosów.

Zamawiający nie wyklucza w perspektywie kolejnych 12 miesięcy nabycia lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej i informacji napływających za Spółki.

Nie występują inne podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

(16/05/2017) RAPORT BIEŻĄCY 5/2017 - WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZANIA PRZEGLĄDU I BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Raport bieżący 5/2017

Zarząd Spółki INC S.A. informuje, że podmiotem z którym zostanie zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze roku 2017 i 2018 oraz o badanie sprawozdań finansowych za rok 2017 i 2018 jest UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50.

UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3115.

Poprzednik prawny UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp. k., to jest ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k. i ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. przeprowadzała badanie sprawozdań finansowych INC S.A. za 2009 r. oraz przegląd i badanie sprawozdań finansowych za lata 2010-2011 i 2013-2016.

Umowa z audytorem zostanie zawarta na czas określony, niezbędny dla wykonania przedmiotu umowy.

Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyboru dokonała Rada Nadzorcza INC S.A. w dniu 16 maja 2017 r.

(16/05/2017) RAPORT BIEŻĄCY 4/2017 - ZMIANA UDZIAŁU W GŁOSACH

Raport bieżący 4/2017

Zarząd Spółki informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym od pana Sebastiana Bogusławskiego (“Zawiadamiający”), informację, że w wyniku rozliczenia transakcji zakupu akcji na rynku regulowanym zwiększył on udział o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów w INC S.A. w stosunku do zawiadomienia opublikowanego w dniu 17 lutego 2017 roku.

W wyniku nabycia w dniu 15 maja 2017 r. 5 000 akcji INC S.A., Zawiadamiający posiada na dzień złożenia zawiadomienia 1 625 000 akcji INC S.A., stanowiących 19,48 % w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1 625 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dających 16,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający posiadał 1 620 000 akcji INC S.A. stanowiących 19,42 % w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1 620 000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dających 16,46 % w ogólnej liczbie głosów.

Zamawiający nie wyklucza w perspektywie kolejnych 12 miesięcy nabycia lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej i informacji napływających za Spółki.

Nie występują inne podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

(17/02/2017) RAPORT BIEŻĄCY 3/2017 - ZMIANA UDZIAŁU W GŁOSACH

Raport bieżący 3/2017

Zarząd Spółki informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym od pana Sebastiana Bogusławskiego (“Zawiadamiający”), informację, że w wyniku rozliczenia transakcji zakupu akcji na rynku regulowanym zwiększył on udział o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów w INC S.A. w stosunku do zawiadomienia opublikowanego w dniu 27 czerwca 2016 roku.

W wyniku nabycia w dniu 13.02.2017 r. 98 000 akcji INC S.A., Zawiadamiający posiada na dzień złożenia zawiadomienia 1 424 040 akcji INC S.A., stanowiących 17,07 % w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1 424 040 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dających 14,47% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający posiadał 1 326 040 akcji INC S.A. stanowiących 15,89% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1 326 040 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dających 13,47% w ogólnej liczbie głosów.

Zamawiający nie wyklucza w perspektywie kolejnych 12 miesięcy nabycia lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej i informacji napływających za Spółki.

Nie występują inne podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

(31/01/2017) RAPORT BIEŻĄCY 2/2017 - UZYSKANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ INC S.A.

Raport bieżący 2/2017

Zarząd INC S.A. informuje, że uzyskał informację o podpisaniu w dniu 31 stycznia 2017 roku przez spółkę INC Rating Sp. z o.o. (spółka zależna INC S.A.) z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pod nazwą: “Wykonanie przez INC Rating Sp. z o.o. prac B+R koniecznych do opracowania autorskich modeli finansowych dla innowacyjnej usługi scoringu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i handlowych”. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019.

Wartość projektu to 5,1 mln PLN, a wysokość dofinansowania ze środków unijnych, jakie uzyska INC Rating, to 3,9 mln PLN. Wkład własny do projektu realizowany będzie ze środków własnych grupy kapitałowej INC.

Warunki umowy są standardowe dla umów o realizację projektów dofinansowywanych ze środków UE.

INC Rating Sp. z o.o. jest agencją ratingową, zarejestrowaną przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority, ESMA). INC Rating Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej INC. Realizacja projektu unijnego zwiększy potencjał agencji ratingowej i może mieć wpływ na przychody spółki i grupy kapitałowej INC w przyszłości.

(19/01/2017) RAPORT BIEŻĄCY 1/2017 - TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2017 R. - KOREKTA

Raport bieżący 1/2017

Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym dokonuje korekty omyłki pisarskiej w numeracji raportu w sprawie określenia terminów publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

Było: 17/2017

Winno być: 1/2017

Treść raportu pozostaje bez zmian:

Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

1. Skonsolidowany raport roczny (RS) za rok obrotowy 2016 – w dniu 21 marca 2017 r.

Jednostkowy raport roczny (R) za rok obrotowy 2016 – w dniu 21 marca 2017 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– raport za I kwartał 2017 r. – w dniu 12 maja 2017 r.

– raport za III kwartał 2017 r. – w dniu 14 listopada 2017 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2017 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka wskazuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Zgodnie z § 101 ust.2 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2016

(19/01/2017) RAPORT BIEŻĄCY 17/2017 - TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2017 R. - KOREKTA

Raport bieżący 17/2016

Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

1. Skonsolidowany raport roczny (RS) za rok obrotowy 2016 – w dniu 21 marca 2017 r.

Jednostkowy raport roczny (R) za rok obrotowy 2016 – w dniu 21 marca 2017 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– raport za I kwartał 2017 r. – w dniu 12 maja 2017 r.

– raport za III kwartał 2017 r. – w dniu 14 listopada 2017 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2017 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka wskazuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Zgodnie z § 101 ust.2 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

(15/11/2016) RAPORT BIEŻĄCY 16/2016 - LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA NWZ

Raport bieżący 16/2016

Zarząd Spółki wskazuje poniżej listę akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% w głosach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 15.11.2016 r.:

– Paweł Śliwiński – 2.250.000 głosów, co stanowiło 89,11% w głosach na NWZ i stanowi 22,86% w głosach ogółem.

– Inventum 20 FIZAN – 275.000 głosów, co stanowiło 10,89% w głosach na NWZ i stanowi 2,79 w głosach ogółem.

(15/11/2016) RAPORT BIEŻĄCY 15/2016 - TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ NA NWZ DNIA 15.11.2016 R.

Raport bieżący 15/2016

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 15.11.2016 r. wraz z wynikami głosowań.

Treść uchwał

(19/10/2016) RAPORT BIEŻĄCY 14/2016 - ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Raport bieżący 14/2016

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INC S.A., które odbędzie się 15 listopada 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

Ogłoszenie

Projekt Uchwał

Formularz Pełnomocnictwa

(13/10/2016) RAPORT BIEŻĄCY 13/2016 - POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI

Raport bieżący 13/2016

Spółka INC S.A. informuje, że Rada Nadzorcza INC S.A. na posiedzeniu w dniu 13.10.2016 r. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu INC S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu pana Sebastiana Bogusławskiego. Uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie po zarejestrowaniu przez Sąd zmiany statutu Spółki rozszerzającej skład zarządu do czterech osób.

Pan Sebastian Bogusławski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 151.

Wybrane elementy przebiegu kariery zawodowej:

2015 – obecnie: Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego INC S.A.

2013 – 2015: członek Rady Nadzorczej Infoscope S.A.

2012 – 2016: członek Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A.

2012 – 2014: Przewodniczący Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

2012 – 2015: Przewodniczący Rady nadzorczej Cube.ITG S.A.

2011 – 2014: członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej S.A.

2008 – 2011: Dyrektor Zespołu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w Pioneer Pekao Investment Management

2007 – 2008: Wiceprezes PZU Powszechne Towarzystwo Emerytalne

2005 – 2007: Członek Rady Inwestorów funduszu Skarbiec Nieruchomości

2005 – 2007: Dyrektor Inwestycyjny OFE Pekao

2003 – 2004: Zarządzający Funduszem OFE Pekao

1999 – 2003: Zarządzający w Wydziale Zarządzania Portfelem w BDM PKO BP

1999: Analityk sektora bankowego w Wydziale Doradztwa w BDM PKO BP

Według złożonego oświadczenia, Pan Sebastian Bogusławski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

(27/06/2016) RAPORT BIEŻĄCY 12/2016 - ZMIANA UDZIAŁU W GŁOSACH OGÓŁEM

Raport bieżący 12/2016

Zarząd Spółki INC S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od pana Sebastiana Bogusławskiego o przekroczeniu progu 10% w głosach ogółem w spółce INC S.A.

Pan Sebastian Bogusławski _”Zawiadamiający”_ poinformował, że w wyniku nabycia w dniu 24.06.2016 r. 150 000 akcji INC S.A., posiada na dzień złożenia zawiadomienia 1 129 769 akcji INC S.A., stanowiących 13,54% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1 129 769 głosów na Walnym Zgromadzeniu, dających 11,48 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający posiadał 979 769 akcji INC S.A., stanowiących 11,74% w kapitale zakładowym spółki, uprawniających do 979 769 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co dawało 9,95 % w ogólnej liczbie głosów.

Zawiadamiający wskazał, że nie występują inne podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje Spółki, oraz że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

(07/06/2016) RAPORT BIEŻĄCY 11/2016 - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% W GŁOSACH NA ZWZ DNIA 7.06.2016 r.

Raport bieżący 11/2016

Zarząd Spółki przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 07.06.2016 r. miały co najmniej 5% w głosach: – Paweł Śliwiński – 2 250 000 głosów, co stanowiło 99,99 % głosów na WZA i stanowi 22,86 % głosów ogółem w spółce.

(07/06/2016) RAPORT BIEŻĄCY 10/2016 - TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ

Raport bieżący 10/2016

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 7 czerwca 2016 r.

 1. Treść uchwał podjętych na ZWZ

(10/05/2016) RAPORT BIEŻĄCY 8/2016 - INC SA POWOŁANIE ZARZĄDU NA NOWĄ KADENCJĘ

Raport bieżący 8/2016

W dniu 10 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu na nową kadencję Zarządu Spółki INC S.A. w osobach:

– Paweł Śliwiński – Prezes Zarządu,

– Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu,

– Piotr Białowąs – Wiceprezes Zarządu.

Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Paweł Śliwiński – Prezes Zarządu

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Uniwersytetach w Tilburgu (Holandia), Antwerpia (Belgia). Pracował w Centralnym Biurze Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. oraz Domu Maklerskim POLINWEST S.A. Posiada licencję doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (licencja nr 111) oraz maklera papierów wartościowych (licencja nr 1094). Członek Rady Nadzorczej Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Według złożonego oświadczenia, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Od 2000 r. pracuje w INC S.A., obecnie Wiceprezes, Dyrektor Wydziału Prawnego. Był wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na studiach podyplomowych z zakresu finansów samorządu terytorialnego oraz rynku kapitałowego. Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W 2005 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na członka Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Członek Rady Autoryzowanych Doradców przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Według złożonego oświadczenia, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Piotr Białowąs – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Zielonogórskiej i Podyplomowego Studium Stowarzyszenia Inicjatyw Menedżerskich – Konsultant Funduszy Europejskich. Dla INC S.A. pracuje od 2008 r. Członek Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii. Wykładowca na kursach dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Pracował w Staropolskim Domu Maklerskim S.A. oraz Polskim Funduszu Kapitałowym S.A. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Według złożonego oświadczenia, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

(24/02/2016) RAPORT BIEŻĄCY 6/2016 - INC SA ZMIANA UDZIAŁU W GŁOSACH OGÓŁEM

Raport bieżący 6/2016

Zarząd Spółki INC S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od pana Sebastiana Bogusławskiego o przekroczeniu progu 5% w głosach ogółem w spółce INC S.A.

Pan Sebastian Bogusławski (“Zawiadamiający”) poinformował, że w wyniku nabycia w dniu 23.02.2016 r. 4 390 akcji INC S.A., posiada na dzień złożenia zawiadomienia 492 290 akcji INC S.A., stanowiących 5,90% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 492 290 głosów na Walnym Zgromadzeniu, dających 5,001% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający posiadał 487 900 akcji INC S.A., stanowiących 5,85% w kapitale zakładowym spółki, uprawniających do 487 900 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co dawało 4,96% w ogólnej liczbie głosów. Zawiadamiający wskazał, że nie występują inne podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje Spółki, oraz że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

(19/01/2016) RAPORT BIEŻĄCY 5/2016 - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% W GŁOSACH NA NWZ DNIA 19.01.2016 R.

Raport bieżący 5/2016

Zarząd Spółki przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 19.01.2016 r. miały co najmniej 5% w głosach:

– Paweł Śliwiński – 2 250 000 głosów, co stanowiło 81,29 % głosów na WZA i stanowi 22,86 % głosów ogółem w spółce,

– Sebastian Bogusławski – 477 289 głosów, co stanowiło 17,24 % głosów na WZA i stanowi 4,85 % głosów ogółem w spółce.

(19/01/2016) RAPORT BIEŻĄCY 4/2016 - INC SA POWOŁANIE NOWYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Raport bieżący 4/2016

Zarząd Spólki INC S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 19 stycznia 2016 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki:

1/ Panią Elizę Bogusławską:

Pani Eliza Bogusławska jest mgr filologii angielskiej, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz King Street College w Londynie. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Była wykładowcą w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie. Obecnie prowadzi zajęcia w Warsaw Study Centre.

Według złożonego oświadczenia, Pani Eliza Bogusławska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2/ Pana Krzysztofa Nowaka:

Magister socjologii, doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 1993 roku związany z rynkiem wierzytelności, współzałożyciel grupy spółek obsługujących wierzytelności masowe, między innymi, sektora telekomunikacyjnego oraz działających w obszarze badań opinii publicznej i rynku. Prezes Zarządu GPPI S.A. oraz Remedis S.A. – spółek notowanych na rynku NewConnect. Członek Rady Nadzorczej SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Krzysztof Nowak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

(19/01/2016) RAPORT BIEŻĄCY 3/2016 - TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NWZ DNIA 19.01.2016 R.

Raport bieżący 3/2016

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 19 stycznia 2016 r.

Treść podjętych uchwał NWZ 19.01.2016 r.

(12/01/2016) RAPORT BIEŻĄCY 2/2016 - INC SA TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2016 R.

Raport bieżący 2/2016

Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku:

1. Skonsolidowany raport roczny (RS) za rok obrotowy 2015 – w dniu 17 marca 2016 r.

Jednostkowy raport roczny (R) za rok obrotowy 2015 – w dniu 17 marca 2016 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– raport za I kwartał 2016 r. – w dniu 13 maja 2016 r.

– raport za III kwartał 2016 r. – w dniu 14 listopada 2016 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2016 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 29 sierpnia 2016 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka wskazuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Zgodnie z § 102 ust.1 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. oraz, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

(11/01/2016) RAPORT BIEŻĄCY 1/2016 - INC SA LIKWIDACJA SPÓŁKI ZALEŻNEJ

Raport bieżący 1/2016

Zarząd INC S.A. informuje, że Zgromadzenie Wspólników spółki Dom Maklerski INC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka w 100% zależna od INC S.A.) w dniu 11.01.2016 r. podjęło decyzję o rozwiązaniu i likwidacji spółki.

Spólka Dom Maklerski INC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie prowadziła działalności operacyjnej, a została zawiązana w roku 2014 celem uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Z uwagi na nabycie przez INC S.A. domu maklerskiego od PwC, który funkcjonuje dziś w ramach grupy kapitałowej INC pod nazwą Dom Maklerski INC Spółka Akcyjna, istnienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stało się bezprzedmiotowe.

Likwidatorami zostali dotychczasowi członkowie zarządu spółki, to jest Paweł Śliwiński i Sebastian Huczek.

2015

(25/11/2015) RAPORT BIEŻĄCY 25/2015 - ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Raport bieżący 25/2015

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 stycznia 2016 r. w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16. Przedmiotem obrad będzie uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał i inne załączniki.

Ogłoszenie NWZ 2016-01-19

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Uchwały NWZA 19012016- projekt

(25/11/2015) RAPORT BIEŻĄCY 24/2015 - INC SA ZMIANA UDZIAŁU W GŁOSACH OGÓŁEM

Raport bieżący 24/2015

Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, w którym Millennium TFI S.A. poinformował, że liczba głosów posiadanych przez Millenium Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej “Funduszem”, zmniejszyła się poniżej 5% w ogólnej liczby głosów w spółce INC S.A.

Szczegółowe informacje zawarte w zawiadomieniu:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

W dniu 23.11.2015 r. zostały rozliczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. transakcje sprzedaży akcji spółki INC S.A. przez Fundusz, w wyniku których nastąpiło zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Zapis na rachunkach papierów wartościowych, wynikających ze zbycia akcji ww. podmiotu został dokonany w dniu 23.11.2015 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

W dniu 20.11.2015 r. (jedne dzień przed rozliczeniem transakcji w KDPW) przed zmianą udziału w kapitale zakładowym, Fundusz posiadał 503 557 akcji, co stanowiło 6,0356% udziału w kapitale zakładowym oraz 503 557 głosów ww. akcji, co stanowiło 5,1158% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Na dzień 23.11.2015 r. (dzień rozliczenia transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zapisanie akcji na rachunkach Funduszu), Fundusz posiadał 453 557 akcji, co stanowi 5,4363% udziału w kapitale zakładowym oraz 453 557 głosów z ww. akcji, cos stanowi 4,6079% udziału w ogólnej liczbie głosów.

4. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększenia tego udziału.

(28/10/2015) RAPORT BIEŻĄCY 23/2015 - INC SA REJESTRACJA PRZEZ ESMA INC RATING JAKO AGENCJI RATINGOWEJ

Raport bieżący 23/2015

Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację o rejestracji z dniem 27.10.2015 r. przez ESMA (European Securities and Markets Authority – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) spółki INC Rating Sp. z o.o. – spółki zależnej INC S.A. – jako agencji ratingowej na terytorium EU, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych.

INC Rating Sp. z o.o., należąca do Grupy Kapitałowej INC, wydawać będzie ratingi kredytowe dla jednostek samorządu terytorialnego. INC Rating Sp. z o.o. jest trzecią agencją ratingową z siedzibą na terytorium Polski.

Rejestracja INC Rating jako agencji ratingowej jest istotna z uwagi na długoterminową strategię rozwoju Grupy Kapitałowej INC.

(30/09/2015) RAPORT BIEŻĄCY 22/2015 - INC SA ZMIANA W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

Raport bieżący 22/2015

Zarząd Spółki informuje, że z dniem 30.09.2015 r., w związku z włączeniem do grupy kapitałowej INC S.A. domu maklerskiego, nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
– pan Sebastian Bogusławski, w związku z powołaniem w skład zarządu Domu Maklerskiego INC S.A. (obecnie pod nazwą PricewaterhouseCoopers Securities S.A.), przestał pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej INC S.A.
– pan Tomasz Korecki, w związku z faktem pełnienia funkcji członka zarządu innego domu maklerskiego, złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej INC S.A.

Zarząd INC S.A. dokona zwołania Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

(30/09/2015) RAPORT BIEŻĄCY 21/2015 - INC SA NABYCIE AKCJI PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES S.A

Raport bieżący 21/2015

Zarząd INC S.A. informuje, w nawiązaniu do raportów 10/2015 i 20/2015, że w dniu dzisiejszym podpisana została umowa sprzedaży, na podstawie której INC S.A. nabył 100% akcji domu maklerskiego PricewaterhouseCoopers Securities S.A. Zbywcą był PricewaterhouseCoopers Eastern Europe BV z siedzibą w Rotterdamie.

PricewaterhouseCoopers Securities S.A. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych, to jest w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Nazwa domu maklerskiego zostanie zmieniona na Dom Maklerski INC S.A. i będzie on wchodził w skład Grupy Kapitałowej INC.

(08/09/2015) RAPORT BIEŻĄCY 20/2015 - ZISZCZENIE SIĘ ISTOTNEGO WARUNKU UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ - ZGODA KNF NA NABYCIE AKCJI PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES S.A.

Raport bieżący 20/2015

Zarząd INC S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia przez INC S.A. 100 % akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A.

Oznacza to, że ziścił się istotny warunek umowy przedwstępnej, opisanej w raporcie bieżącym nr 10/2015 r. Podpisanie umowy przyrzeczonej nabycia akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A. planowane jest w ciągu najbliższych tygodni. O podpisaniu umowy Spółka poinformuje w odrębnym raporcie.

(07/08/2015) RAPORT BIEŻĄCY 18/2015 - WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU I BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Raport bieżący 18/2015

Zarząd Spółki INC S.A. informuje, że podmiotem z którym zostanie zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze roku 2015 i 2016 oraz o badanie sprawozdań finansowych za rok 2015 i 2016 jest ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Krakowie.

ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Krakowie jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3115.

Poprzednik prawny ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k., to jest spółka ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. przeprowadzała badanie sprawozdań finansowych INC S.A. za 2009 r. oraz przegląd i badanie sprawozdań finansowych za lata 2010-2011 i 2013-2014.

Umowa z audytorem zostanie zawarta na czas określony, niezbędny dla wykonania przedmiotu umowy.

Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyboru dokonała w trybie obiegowym Rada Nadzorcza INC S.A. w dniu 7 sierpnia 2015 r.

(28/05/2015) RAPORT BIEŻĄCY 17/2015 - PODWYŻSZENIE KAPITAŁY ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

Raport bieżący 17/2015

Zarząd Spółki informuje, że zarząd spółki zależnej – Carpathia Capital S.A., podjął w dniu 28 maja 2015 r. uchwałę o przydziale akcji w ramach oferty prywatnej akcji serii D.

Spółka Carpathia Capital S.A. pozyskała od inwestorów prywatnych kwotę 2,096 mln PLN.

W chwili obecnej, INC S.A. posiada 35,02% akcji i 49,08 % głosów w Carpathia Capital S.A. (dalej też jako “Spółka”). Po rejestracji ww. emisji INC S.A. posiadać będzie 26,41 % akcji i 41,79% w głosach w Carpathia Capital S.A., jednakże z uwagi na postanowienia statutu przyznające INC S.A. uprawnienia osobiste do kontroli nad spółką, Spółka Carpathia Capital będzie w dalszym ciągu objęta konsolidacją pełną i włączona do grupy kapitałowej.

Spółka zobowiązana będzie do zwrócenia środków inwestorom lub dokonania odkupu wyemitowanych akcji w przypadku, jeżeli nie dojdzie do rejestracji akcji w KRS, lub nie dojedzie do wprowadzenia akcji do zorganizowanego systemu obrotu na giełdzie BVB w Bukareszcie w okresie 1 roku od rejestracji akcji, lub też – w przypadku niewprowadzenia do obrotu w Bukareszcie – nie dojdzie do wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu w Warszawie w okresie 2 lat od daty rejestracji.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w raportach bieżących nr 114/2014 i 5/2015, w 2014 r. i w lutym 2015 r. Carpathia Capital zakończyła oferty prywatne pozyskując łącznie kwotę 5,722 mln zł. Carpathia Capital S.A. działa jako fundusz typu venture capital/private equity na obszarze Rumunii, a także innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zamiarem jest nabywanie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w szczególności w Rumunii, docelowo notowanych w zorganizowanym systemie obrotu na giełdzie BVB w Bukareszcie.

Spółka Carpathia Capital S.A. notowana jest w alternatywnym systemie obrotu AeRO prowadzonym przez giełdę BVB w Bukareszcie.

(06/05/2015) RAPORT BIEŻĄCY 15/2015 - TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA DNIA 06.05.2015 R.

Raport bieżący 15/2015

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 6 maja 2015 r.

Uchwała nr 1

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

(05/05/2015) RAPORT BIEŻĄCY 14/2015 - NABYCIE AKCJI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Raport bieżący 14/2015

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej, który nie wyraził zgody na publikację danych osobowych, o nabyciu akcji INC S.A. Członek Rady Nadzorczej poinformował, że w dniu 29 kwietnia 2015 r. nabył, w transakcjach sesyjnych zwykłych, 90.000 sztuk akcji INC S.A. w cenie 2,80 zł za akcję.

(30/04/2015) RAPORT BIEŻĄCY 13/2015 - ZAKOŃCZENIE PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 13/2015

Zarząd Spółki informuje, że zakończył z dniem 30 kwietnia 2015 r. realizację program skupu akcji własnych. Skup akcji zakończył się z uwagi na upływ terminu wskazanego w uchwale Walnego Zgromadzenia stanowiącej upoważnienie do przeprowadzenia skupu.

Skup akcji własnych, którego rozpoczęcie nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 24 lipca 2012 r. (ze zmianami z dnia 3 września 2012 r.), prowadzony był zgodnie z uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Zarząd Spółki przekazuje informacje podsumowujące wyniki programu skupu akcji własnych:

Łączna ilość akcji nabytych przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych wynosiła 303.344 sztuk akcji (o wartości nominalnej 2 zł każda), co odpowiada 303.344 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie, zgodnie z raportem bieżącym nr 95/2014 z dnia 30 września 2014 r., w toku procesu scalenia akcji przeprowadzona została, na podstawie par. 195 i nast. Szczegółowych Zasad Działania KDPW likwidacja niedoborów scaleniowych kosztem praw akcyjnych z akcji własnych posiadanych przez INC S.A. Liczba akcji o starej wartości nominalnej (0,50 zł), z których praw akcyjnych nieodpłatnie zrzekł się INC w celu wyrównania niedoborów scaleniowych, stanowiła 0,003 % w kapitale i w głosach. Po uwzględnieniu wyżej wskazanego nieodpłatnego zbycia praw akcyjnych, łączna liczba akcji własnych posiadanych przez Spółkę wynosi 303.097 sztuk akcji (o wartości nominalnej 2 zł każda) i odpowiada 303.097 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,64 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 3,08 % ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, akcje własne będą mogły być przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

(20/04/2015) RAPORT BIEŻĄCY 12/2015 - NABYCIE AKCJI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Raport bieżący 12/2015

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej, który nie wyraził zgody na publikację danych osobowych, o nabyciu akcji INC S.A. Członek Rady Nadzorczej poinformował, że w dniu 15 kwietnia 2015 r. nabył, w transakcjach sesyjnych zwykłych, 30.000 sztuk akcji INC S.A. w cenie 2,42 zł za akcję.

(10/04/2015) RAPORT BIEŻĄCY 11/2015 - NABYCIE AKCJI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Raport bieżący 11/2015

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej, który nie wyraził zgody na publikację danych osobowych, o nabyciu akcji INC S.A. Członek Rady Nadzorczej poinformował, że w dniu 9 kwietnia 2015 r. nabył, w transakcjach sesyjnych zwykłych, 30.000 sztuk akcji INC S.A. w cenie 2,39 zł za akcję.

(09/04/2015) RAPORT BIEŻĄCY 10/2015 - PRZEDWSTĘPNA WARUNKOWA UMOWA NABYCIA AKCJI PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES S.A. ORAZ UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ

Raport bieżący 10/2015

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał kopię podpisanej przedwstępnej warunkowej umowy nabycia 100% akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na mocy wyżej wskazanej umowy, strony – INC S.A. z siedzibą w Poznaniu jako Kupujący oraz PricewaterhouseCoopers Eastern Europe BV z siedzibą w Rotterdamie jako Sprzedający, zobowiązały się, po ziszczeniu się warunków, do zawarcia umowy sprzedaży 100% akcji domu maklerskiego PricewaterhouseCoopers Securities S.A. (umowa przyrzeczona).

Warunkiem umowy jest w szczególności niezgłoszenie przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu co do nabycia przez INC S.A. 100% akcji ww. domu maklerskiego. Pozostałe warunki nie odbiegają od przyjętych dla umów tego rodzaju.

Strony ustaliły, że umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta nie później niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przedwstępnej.

Umowa ta nie spełnia kryteriów umowy znaczącej lub nabycia aktywów o znacznej wartości zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), jednak planowane nabycie akcji domu maklerskiego jest dla Emitenta istotne z uwagi na fakt, iż stanowi realizację strategii poszerzenia zakresu oferty grupy kapitałowej INC.

PricewaterhouseCoopers Securities S.A. jest domem maklerskim posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

Jednocześnie Zarząd INC S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: “Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 w/w ustawy oraz § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 12 lutego 2015 roku opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej, dotyczącej faktu rozpoczęcia w tym dniu negocjacji z akcjonariuszem PricewaterhouseCoopers Securities S.A., dotyczących nabycia przez Emitenta pakietu większościowego akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A.

Zarząd Emitenta informuje, że podjął decyzję w sprawie ujawnienia informacji poufnej ze względu na zakończenie prowadzonych negocjacji i podpisanie wyżej opisanej umowy przedwstępnej.

(08/04/2015) RAPORT BIEŻĄCY 9/2015 - ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Raport bieżący 9/2015

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 maja 2015 r., godz. 11:00, w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz inne załączniki.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał.
3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej INC za rok 2014.
5. Ocena sytuacji spółki INC S.A. za rok 2014 dokonana przez Radę Nadzorczą.

(01/04/2015) RAPORT BIEŻĄCY 8/2015 - WYBRANE WYNIKI SZACUNKOWE SPÓŁKI

Raport bieżący 8/2015

Raport bieżący 8/2015 – Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.03.2015 r. (I kwartał 2015 r.):

– wartość rynkowa papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym GPW, NewConnect i rynku AeRO (portfel publiczny) będących własnością INC S.A. na dzień 31.03.2015 r.: 23,913 mln PLN, w tym 303.097 akcji INC S.A. o wartości 0,932 mln PLN (na dzień 31.03.2015), które uwzględniane są do momentu sprzedaży lub umorzenia w kapitałach własnych z wartością ujemną, oraz 1.000.000 akcji Carpathia Capital S.A. o wartości rynkowej 3,720 mln PLN.

Na dzień 31.03.2015 r. inne spółki z Grupy Kapitałowej INC nie posiadały akcji spółek publicznych.

– wartość księgowa akcji i udziałów w spółkach nienotowanych na rynku regulowanym GPW, NewConnect i rynku AeRO (portfel niepubliczny) będących własnością spółek z Grupy Kapitałowej INC S.A. na dzień 31.03.2015 r.: 4,825 mln PLN, w tym akcje SC BITTNET SYSTEM S.A. o wartości 0,639 mln PLN posiadanych przez Carpathia Capital S.A.

– środki pieniężne na rachunkach Grupy Kapitałowej INC S.A. na dzień 31.03.2015 r.: 9,328 mln PLN,

– zysk z wprowadzenia akcji do publicznego obrotu w sprawozdaniu jednostkowym: 2,500 mln PLN (wprowadzenie akcji Carpathia Capital S.A.)

Spółka wskazuje, że Carpathia Capital S.A. objęta jest konsolidacją pełną i w związku z powyższym w bilansie skonsolidowanym akcje tej spółki nie będą wykazywane i zostaną zastąpione aktywami i pasywami spółki konsolidowanej z wyłączeniem transakcji zawieranych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej. Równocześnie Emitent zawraca uwagę, że zysk z wprowadzenia akcji Carpathia Capital S.A. nie będzie uwzględniony w sprawozdaniu skonsolidowanym.

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki oraz w zakresie zysku z wprowadzenia akcji do zorganizowanego obrotu, na podstawie różnicy pomiędzy wartością rynkową wprowadzanych akcji spółek portfelowych liczoną według kursu odniesienia z pierwszego dnia notowań i ceną nabycia. Z uwagi na charakter wyżej wskazanych wyników szacunkowych, Spółka nie przewiduje dokonywania ewentualnej korekty podanych szacunków. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, korekta zostanie dokonana w trybie określonym w § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

W II kwartale 2015 r. planowane jest wprowadzenie około 1-2 spółek do zorganizowanego obrotu (rynek NewConnect/AeRO).

Emitent wskazuje, że z uwagi na zmienioną strukturę Grupy kapitałowej (objęcie konsolidacją spółek prowadzących działalność za granicą, w tym spółki zagranicznej INC CEE Romania w organizacji), Emitent nie będzie przekazywał po zakończeniu kolejnych kwartałów wybranych szacunkowych wyników finansowych. Emitent przekazywać będzie raporty okresowe zgodnie z opublikowanym harmonogramem.

(27/03/2015) RAPORT BIEŻĄCY 7/2015 - WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W ROKU 2014

Raport bieżący 7/2015

Raport bieżący nr 7/2015 – Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Spółka przekazuje w załączeniu wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014. Raporty te dostępne są na stronie internetowej Spółki www.incsa.pl

Zgodnie z wymogami art. 27 Rozporządzenia Komisji (WE) 809/2004 Emitent wskazuje, że niektóre informacje zawarte w załączonym zestawieniu i raportach mogą być nieaktualne.

(24/02/2015) RAPORT BIEŻĄCY 6/2015 - WPROWADZENIE AKCJI CARPATHIA CAPITAL S.A. DO OBROTU NA RYNKU AERO

Raport bieżący 6/2015

Raport bieżący nr 6/2015 – Zarząd Spółki informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 114/2014 z dnia 01.12.2014 r., że w dniu dzisiejszym giełda papierów wartościowych w Bukareszcie (BVB) wyraziła zgodę na wprowadzenie 1.003.666 akcji serii B spółki Carpathia Capital S.A. do obrotu w alternatywnym systemie obrotu AeRO prowadzonym przez BVB. Pierwszy dzień notowań wyznaczony jest na 25.02.2015 r.

W chwili obecnej, INC S.A. posiada 49,9% akcji i 66,6 % głosów w Carpathia Capital S.A. (dalej też jako “Spółka”). Spółka Carpathia Capital S.A. jest włączona do grupy kapitałowej INC i objęta będzie konsolidacją pełną.

Carpathia Capital S.A. będzie działać jako fundusz typu venture capital/private equity na obszarze Rumunii, a także innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zamiarem jest nabywanie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w szczególności w Rumunii, docelowo notowanych w zorganizowanym systemie obrotu na giełdzie BVB w Bukareszcie.

(10/02/2015) RAPORT BIEŻĄCY 05/2015 - PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

Raport bieżący 5/2015

Raport bieżący 05/2015 – Zarząd Spółki informuje, że zarząd spółki zależnej – Carpathia Capital S.A., podjął w dniu 10 lutego 2015 r. uchwałę o przydziale akcji w ramach oferty prywatnej akcji serii B2 i C. Spółka Carpathia Capital S.A. pozyskała od inwestorów prywatnych kwotę 3,161 mln PLN.

W chwili obecnej, INC S.A. posiada 49,9% akcji i 66,6 % głosów w Carpathia Capital S.A. (dalej też jako “Spółka”). Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, INC S.A. posiadać będzie 32,52% w kapitale i 49,08 % w głosach ogółem. Spółka Carpathia Capital S.A. jest włączona do grupy kapitałowej INC i objęta będzie konsolidacją pełną.

Spółka zobowiązana będzie do zwrócenia środków inwestorom lub dokonania odkupu wyemitowanych akcji w przypadku, jeżeli nie dojdzie do rejestracji akcji w KRS, lub nie dojedzie do wprowadzenia akcji do zorganizowanego systemu obrotu na giełdzie BVB w Bukareszcie w okresie 1 roku od rejestracji akcji, lub też – w przypadku niewprowadzenia do obrotu w Bukareszcie – nie dojdzie do wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu w Warszawie w okresie 2 lat od daty rejestracji.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym nr 114/2014, w 2014 r. Spółka Carpathia Capital zakończyła ofertę prywatną pozyskując kwotę 2,561 mln zł; dodatkowo w I kwartale 2015 r. Spółka przeprowadzi oprócz powyższych jeszcze jedną emisję prywatną akcji serii D na kwotę do 3,6 mln zł.

Po rejestracji ww. emisji INC S.A. posiadać będzie około: 25% w kapitale i 39 % w głosach w Carpathia Capital S.A., jednakże z uwagi na postanowienia statutu przyznające INC S.A. uprawnienia osobiste do kontroli nad spółką, Spółka Carpathia Capital będzie w dalszym ciągu objęta konsolidacją pełną.

Carpathia Capital S.A. działa jako fundusz typu venture capital/private equity na obszarze Rumunii, a także innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zamiarem jest nabywanie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w szczególności w Rumunii, docelowo notowanych w zorganizowanym systemie obrotu na giełdzie BVB w Bukareszcie.

Zamiarem jest, aby spółka Carpathia Capital S.A. notowana była w I kwartale 2015 r. w alternatywnym systemie obrotu AeRO prowadzonym przez giełdę BVB w Bukareszcie.

(15/01/2015) RAPORT BIEŻĄCY 04/2015 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 4/2015

Raport bieżący 04/2015 -W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 15 stycznia 2015 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1995 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 3990,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,70 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1995 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0239% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0203% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 303097 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,6329% kapitału zakładowego i dających prawo do 3,0793% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(07/01/2015) RAPORT BIEŻĄCY 03/2015 - TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2015 R.

Raport bieżący 3/2015

Raport bieżący 3/2015 – Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku:

1. Skonsolidowany raport roczny (RS) za rok obrotowy 2014 – w dniu 20 marca 2015 r.

Jednostkowy raport roczny (R) za rok obrotowy 2014 – w dniu 20 marca 2015 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– raport za I kwartał 2015 r. – w dniu 15 maja 2015 r.

– raport za III kwartał 2015 r. – w dniu 13 listopada 2015 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2015 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 31 sierpnia 2015 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka wskazuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Zgodnie z § 102 ust.1 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. oraz, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

(02/01/2015) RAPORT BIEŻĄCY 02/2015 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 2/2015

Raport bieżący 02/2015 -W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 02 stycznia 2015 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3697 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 7394,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,60 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 3697 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0443% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0376% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 301102 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,6090% kapitału zakładowego i dających prawo do 3,0590% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(02/01/2015) RAPORT BIEŻĄCY 01/2015 - WYBRANE WYNIKI SZACUNKOWE SPÓŁKI

Raport bieżący 1/2015

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki za okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. (IV kwartał 2014 r.):

– wartość rynkowa papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym GPW i NewConnect (portfel publiczny) będących własnością INC S.A. (w sprawozdaniu jednostkowym) na dzień 31.12.2014 r.: 14,955 mln PLN, w tym 297.405 akcji INC S.A., których wartość wg cen nabycia wynosi 0,923 mln PLN (na dzień 31.12.2014), które uwzględniane są do momentu sprzedaży lub umorzenia w kapitałach własnych z wartością ujemną,

– wartość księgowa akcji i udziałów w spółkach nienotowanych na rynku regulowanym GPW i NewConnect (portfel niepubliczny) będących własnością INC S.A. (w sprawozdaniu jednostkowym) na dzień 31.12.2014 r.: 4,675 mln PLN,

– środki pieniężne na rachunkach Grupy Kapitałowej INC S.A. na dzień 31.12.2014 r.: 6.481 mln PLN,

– zysk z wprowadzenia akcji do publicznego obrotu (liczony jako iloczyn liczby posiadanych w dniu debiutu akcji wprowadzanej spółki i różnicy pomiędzy kursem odniesienia z dnia debiutu, a ceną nabycia tychże akcji) : 0,715 mln PLN.

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki oraz w zakresie zysku z wprowadzenia akcji do zorganizowanego obrotu, na podstawie różnicy pomiędzy wartością rynkową wprowadzanych akcji spółek portfelowych liczoną według kursu odniesienia z pierwszego dnia notowań i ceną nabycia. Z uwagi na charakter wyżej wskazanych wyników szacunkowych, Spółka nie przewiduje dokonywania ewentualnej korekty podanych szacunków. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, korekta zostanie dokonana w trybie określonym w § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

W IV kwartale 2014 r. na NewConnect zadebiutowała spółka INVESTEKO S.A., wprowadzona przez INC S.A. Łącznie w 2014 r. na NewConnect zadebiutowały 4 spółki, dla których Autoryzowanym Doradcą był INC S.A.

2014

(30/12/2014) RAPORT BIEŻĄCY 131/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 131/2014

Raport bieżący 131/2014 -W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 30 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4000 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 8000,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,61 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 4000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0479% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0406% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 297405 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,5647% kapitału zakładowego i dających prawo do 3,0215% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(29/12/2014) RAPORT BIEŻĄCY 130/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 130/2014

Raport bieżący 130/2014 -W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 29 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4000 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 8000,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,60 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 4000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0479% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0406% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 293405 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,5167% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,9808% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(23/12/2014) RAPORT BIEŻĄCY 129/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 129/2014

Raport bieżący 129/2014 -W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 23 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1000 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2000,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,61 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0120% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0102% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 289405 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,4688% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,9402% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(22/12/2014) RAPORT BIEŻĄCY 128/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 128/2014

Raport bieżący 128/2014 -W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 22 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 675 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 130,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,65 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 675 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0081% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0069% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 288405 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,4568% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,9300% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(18/12/2014) RAPORT BIEŻĄCY 127/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 127/2014

Raport bieżący 127/2014 -W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 18 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 325 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 650,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,66 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 325 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0039% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0033% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 287730 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,4487% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,9232% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(16/12/2014) RAPORT BIEŻĄCY 126/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 126/2014

Raport bieżący 126/2014 -W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 16 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1000 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2000,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,66 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0120% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0102% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 287405 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,4448% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,9199% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(15/12/2014) RAPORT BIEŻĄCY 125/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 125/2014

Raport bieżący 125/2014 –W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 15 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 420 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 840,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,69 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 420 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0050% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0043% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 286405 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,4328% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,9097% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(15/12/2014) RAPORT BIEŻĄCY 124/2014 - TRANSAKCJE NA AKCJACH OSOBY ZOBOWIĄZANEJ

Raport bieżący 124/2014

Raport bieżący 124/2014 – Spółka niniejszym przekazuje w załączeniu informację uzyskaną od Pana Pawła Śliwińskiego, Prezesa Zarządu, o transakcjach nabycia akcji Spółki w okresie od lipca do grudnia 2014 r. Informacja została przekazana w związku z faktem, że łączna wartość transakcji przekroczyła równowartość 5000 euro.

(12/12/2014) RAPORT BIEŻĄCY 122/2014 - TRANSAKCJE NA AKCJACH OSOBY ZOBOWIĄZANEJ

Raport bieżący 122/2014

Raport bieżący 122/2014 – Zarząd Spółki INC S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od członka Rady Nadzorczej INC S.A. informację o transakcjach na akcjach Spółki.

Członek Rady Nadzorczej poinformował, że:

– w dniu 11.12.2014 r. kupił, na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych, 150.000 sztuk akcji INC S.A. w cenie 1,85 zł za akcję;

– w dniu 11.12.2014 r. sprzedał, na rynku regulowanym, w transakcji pakietowej, 460.000 akcji INC S.A. w cenie 1,30 zł za akcję.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

(11/12/2014) RAPORT BIEŻĄCY 121/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 121/2014

Raport bieżący 121/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 11 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 990 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1980,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,80 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 990 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0119% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0101% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 282785 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3894% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8729% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(10/12/2014) RAPORT BIEŻĄCY 120/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 120/2014

Raport bieżący 120/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 10 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 740 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1480,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,80 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 740 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0089% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0075% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 281795 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3776% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8629% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(08/12/2014) RAPORT BIEŻĄCY 119/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 119/2014

Raport bieżący 119/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 8 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 730 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1460,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,86 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 730 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0087% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0074% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 281055 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3687% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8554% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(05/12/2014) RAPORT BIEŻĄCY 118/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 118/2014

Raport bieżący 118/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 05 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 280 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 560,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,87 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 280 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0034% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0028% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 280325 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3600% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8479% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(04/12/2014) RAPORT BIEŻĄCY 117/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 117/2014

Raport bieżący 117/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 04 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 700 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1400,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,89 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0084% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0071% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 280045 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3566% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8451% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(03/12/2014) RAPORT BIEŻĄCY 116/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 116/2014

Raport bieżący 116/2014  W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 3 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 650 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1300,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,91 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 650 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0078% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0066% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 279345 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3482% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8380% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(01/12/2014) RAPORT BIEŻĄCY 115/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 115/2014

Raport bieżący 115/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 1 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 680 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1360,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,88 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 680 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0082% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0069% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 278695 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3404% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8314% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(01/12/2014) RAPORT BIEŻĄCY 114/2014 - PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

Raport bieżący 114/2014

Zarząd Spółki informuje, że zarząd spółki zależnej – Carpathia Capital S.A., podjął w dniu 1 grudnia 2014 r. uchwałę o przydziale akcji w ramach oferty prywatnej.

Spółka Carpathia Capital S.A. pozyskała od inwestorów prywatnych kwotę 2,561 mln PLN.

W chwili obecnej, INC S.A. posiada 100% akcji i głosów w Carpathia Capital S.A. (dalej też jako “Spółka”). Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, INC S.A. posiadać będzie 49,9 % w kapitale i 66,6% w głosach ogółem. Spółka Carpathia Capital S.A. jest włączona do grupy kapitałowej INC i objęta będzie konsolidacją pełną.

Spółka zobowiązana będzie do zwrócenia środków inwestorom lub dokonania odkupu wyemitowanych akcji w przypadku, jeżeli nie dojdzie do rejestracji akcji w KRS, lub nie dojedzie do wprowadzenia akcji do zorganizowanego systemu obrotu na giełdzie BVB w Bukareszcie w okresie 1 roku od rejestracji akcji, lub też – w przypadku niewprowadzenia do obrotu w Bukareszcie – nie dojdzie do wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu w Warszawie w okresie 2 lat od daty rejestracji.

Jednocześnie Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A. podjął w dniu dzisiejszym decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału zakładowego przeprowadzone zostanie w najbliższych tygodniach i zakłada pozyskanie w trzech seriach przez Spółkę kwoty do 5 mln zł. Emisje będą prowadzone w trybie oferty prywatnej.

Po rejestracji ww. emisji INC S.A. posiadać będzie około: 30% w kapitale i 45 % w głosach w Carpathia Capital S.A., jednakże z uwagi na postanowienia statutu przyznające INC S.A. uprawnienia osobiste do kontroli nad spółką, Spółka Carpathia Capital będzie w dalszym ciągu objęta konsolidacją pełną.

Carpathia Capital S.A. będzie działać jako fundusz typu venture capital/private equity na obszarze Rumunii, a także innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zamiarem jest nabywanie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w szczególności w Rumunii, docelowo notowanych w zorganizowanym systemie obrotu na giełdzie BVB w Bukareszcie.

Zamiarem jest, aby spółka Carpathia Capital S.A. notowana była w 2015 r. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez giełdę BVB w Bukareszcie.

(27/11/2014) RAPORT BIEŻĄCY 113/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 113/2014

Raport bieżący 113/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 27 listopada 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 400 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 800,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,87 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0048% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0041% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 278015 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3323% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8245% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(25/11/2014) RAPORT BIEŻĄCY 112/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 112/2014

Raport bieżący 112/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 25 listopada 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 550 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1100,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,87 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 550 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0066% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0056% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 277615 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3275% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8204% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(24/11/2014) RAPORT BIEŻĄCY 111/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 111/2014

Raport bieżący 111/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 24 listopada 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 600 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1200,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,91 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0072% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0061% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 277065 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3209% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8148% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(20/11/2014) RAPORT BIEŻĄCY 110/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 110/2014

Raport bieżący 110/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 20 listopada 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 770 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1540,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,94 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 770 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0092% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0078% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 276465 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3137% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8087% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(30/10/2014) RAPORT BIEŻĄCY 109/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 109/2014

Raport bieżący 109/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 30 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1000 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2000,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,90 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0120% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0102% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 275695 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3045% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8009% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(28/10/2014) RAPORT BIEŻĄCY 108/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 108/2014

Raport bieżący 108/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 28 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 695 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1390,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,86 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 695 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0083% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0071% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 274695 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,2925% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,7907% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(22/10/2014) RAPORT BIEŻĄCY 107/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 107/2014

Raprot bieżący 107/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 21 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1000 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2000,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,95 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0120% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0102% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 274000 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,2842% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,7837% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(17/10/2014) RAPORT BIEŻĄCY 106/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 106/2014

Raport bieżący 106/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 16 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1000 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2000,00 zł po średniej cenie jednostkowej 2,04 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0120% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0102% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 273000 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,2722% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,7735% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(16/10/2014) RAPORT BIEŻĄCY 105/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 105/2014

Raport bieżący 105/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 15 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1320 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2640,00 zł po średniej cenie jednostkowej 2,07 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1320 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0158% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0134% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 272000 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,2602% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,7634% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(15/10/2014) RAPORT BIEŻĄCY 104/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 104/2014

Raport bieżący 104/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 14 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1200 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2400,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,93 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0144% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0122% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 270680 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,2444% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,7499% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(14/10/2014) RAPORT BIEŻĄCY 103/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 103/2014

Raport bieżący 103/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 13 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 100 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,93 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0012% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0010% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 269480 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,2300% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,7378% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(10/10/2014) RAPORT BIEŻĄCY 102/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 102/2014

Raport bieżący 102/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 09 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 576 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1152,00 zł po średniej cenie jednostkowej 2,00 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 576 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0069% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0059% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 269380 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,2288% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,7367% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(10/10/2014) RAPORT BIEŻĄCY 101/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 101/2014

Raport bieżący 101/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 8 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 904 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1808,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,99 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1808 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0108% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0092% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 268804 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,2219% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,7309% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(07/10/2014) RAPORT BIEŻĄCY 100/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 100/2014

Raport bieżący 100/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 6 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1100 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2200,00 zł po średniej cenie jednostkowej 2,00 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0132% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0112% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 267900 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,2110% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,7217% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(06/10/2014) RAPORT BIEŻĄCY 99/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 99/2014

Raport bieżący 99/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 3 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1322 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2644,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,98 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1322 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0158% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0134% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 266800 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,1979% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,7105% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(03/10/2014) RAPORT BIEŻĄCY 98/2014 - WYBRANE WYNIKI SZACUNKOWE SPÓŁKI

Raport bieżący 98/2014

Raport bieżący 98/2014 – Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki za okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.09.2014 r. (III kwartał 2014 r.):

– wartość rynkowa papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym GPW i NewConnect (portfel publiczny) będących własnością INC S.A. (w sprawozdaniu jednostkowym) na dzień 30.09.2014 r.: 15,987 mln PLN, w tym 263.528 akcji INC S.A. o wartości 0,861 mln PLN (na dzień 30.09.2014), które uwzględniane są do momentu sprzedaży lub umorzenia w kapitałach własnych z wartością ujemną,

– wartość księgowa akcji i udziałów w spółkach nienotowanych na rynku regulowanym GPW i NewConnect (portfel niepubliczny) będących własnością INC S.A. (w sprawozdaniu jednostkowym) na dzień 30.09.2014 r.: 4,428 mln PLN,

– środki pieniężne na rachunkach Grupy Kapitałowej INC S.A. na dzień 30.09.2014 r.: 3,633 mln PLN,

– zysk z wprowadzenia akcji do publicznego obrotu (liczony jako iloczyn liczby posiadanych w dniu debiutu akcji wprowadzanej spółki i różnicy pomiędzy kursem odniesienia z dnia debiutu, a ceną nabycia tychże akcji) : 0 mln PLN.

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki oraz w zakresie zysku z wprowadzenia akcji do zorganizowanego obrotu, na podstawie różnicy pomiędzy wartością rynkową wprowadzanych akcji spółek portfelowych liczoną według kursu odniesienia z pierwszego dnia notowań i ceną nabycia. Z uwagi na charakter wyżej wskazanych wyników szacunkowych, Spółka nie przewiduje dokonywania ewentualnej korekty podanych szacunków. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, korekta zostanie dokonana w trybie określonym w § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

W pierwszych trzech kwartałach 2014 na rynku NewConnect zadebiutowały 3 spółki portfelowe INC S.A W IV kwartale 2014 r. planowane jest wprowadzenie do obrotu jednej spółki.

(03/10/2014) RAPORT BIEŻĄCY 97/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 97/2014

Raport bieżący 97/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 02 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1250 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2500,00 zł po średniej cenie jednostkowej 2,00 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0150% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0127% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 265478 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,1820% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,6971% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(02/10/2014) RAPORT BIEŻĄCY 96/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 96/2014

Raport bieżący 96/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. (“Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 1 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 700 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1400,00 zł po średniej cenie jednostkowej 2,24 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0084% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0071% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 264228 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,1670% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,6844% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

(01/10/2014) RAPORT BIEŻĄCY 95/2014 - NIEODPŁATNE ZRZECZENIE SIĘ PRAW AKCYJNYCH Z AKCJI WŁASNYCH W ZWIĄZKU Z WYRÓWNANIEM NIEDOBORÓW SCALENIOWYCH

Raport bieżący 95/2014

Raport bieżący 95/2014 – Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8.05.2014 r. w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji Spółki INC S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz zmiany statutu Spółki, w toku procesu scalenia akcji przeprowadzona została, na podstawie par. 195 i nast. Szczegółowych Zasad Działania KDPW likwidacja niedoborów scaleniowych kosztem praw akcyjnych z akcji własnych posiadanych przez INC S.A.

Niedobory scaleniowe (niedoborem scaleniowym była każda taka liczba akcji INC S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia – 4:1 – nie przełożyła się na jedną akcję INC S.A. o wartości nominalnej 2 zł) zostały uzupełnione kosztem praw akcyjnych z akcji własnych posiadanych przez INC SA, która to zrzekła się swoich praw akcyjnych nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpiły niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji INC S.A. o nowej wartości nominalnej 2 zł.

Zgodnie z informacją uzyskaną z KDPW, liczba niedoborów scaleniowych wyniosła 990 sztuk. Liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej (0,50 zł), z których praw akcyjnych nieodpłatnie zrzekł się INC w celu wyrównania niedoborów scaleniowych, stanowiła 0,003 % w kapitale i w głosach.

W związku z powyższym, uwzględniając powyższą operację wyrównania niedoborów scaleniowych, INC posiada 263.528 akcji własnych o nominale 2 zł, stanowiących 3,16 % w kapitale zakładowym i 2,68% w głosach ogółem.

(12/09/2014) RAPORT BIEŻĄCY 94/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 94/2014

Raport bieżący 94/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 12 września 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1250,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,57 zł/szt.

(11/09/2014) RAPORT BIEŻĄCY 93/2014 - ZŁOŻENIE WNIOSKU DO KDPW S.A W RAMACH PROCEDURY SCALENIA AKCJI INC S.A.

Raport bieżący 93/2014

Raport bieżący 93/2014 – Spółka w dniu dzisiejszym złożyła wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o przeprowadzenie w dniu 30.09.2014 r. scalenia i wymiany akcji w stosunku 4:1 (za każde cztery akcje o wartości nominalnej 0,50 zł w wyniku scalenia zostanie wydana jedna akcja Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł.

(11/09/2014) RAPORT BIEŻĄCY 92/2014 - ZAWIESZENIE OBROTU GIEŁDOWEGO AKCJAMI W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM SCALENIEM AKCJI

Raport bieżący 92/2014

Raport bieżący 92/2014 – INC S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 1026/2014 z dnia 10 września 2014 r., w związku z planowanym połączeniem (scaleniem) akcji Spółki, postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki od dnia 15.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r. (włącznie).

(11/09/2014) RAPORT BIEŻĄCY 91/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 91/2014

Raport bieżący nr 91/2014 – Spółka w ramach skupu w dniu 10 września 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5600 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2800,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,60 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

(09/09/2014) RAPORT BIEŻĄCY 90/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 90/2014

Raport bieżący 90/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 09 września 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5000 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 3000,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,60 zł/szt.

(08/09/2014) RAPORT BIEŻĄCY 89/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 89/2014

Raport bieżący 89/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 08 września 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5360 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2680,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,60 zł/szt.

(05/09/2014) RAPORT BIEŻĄCY 88/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 88/2014

Raport bieżący 88/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 05 września 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4800 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2400,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,59 zł/szt.

(05/09/2014) RAPORT BIEŻĄCY 87/2014 - ZŁOŻENIE WNIOSKU DO GPW O ZAWIESZENIE NOTOWAŃ W RAMACH PROCEDURY SCALENIA AKCJI

Raport bieżący 87/2014

Raport bieżący 87/2014 – Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań w ramach procedury scalenia akcji. Wykonując postanowienia Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8.05.2014 r. w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji Spółki INC S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz zmiany statutu Spółki, w dniu 05.09.2014 r. Spółka złożyła wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji w okresie od dnia 15.09.2014 r. (pierwszy dzień zawieszenia notowań) do dnia 30.09.2014 r.

(04/09/2014) RAPORT BIEŻĄCY 86/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 86/2014

Raport bieżący 86/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 04 września 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4980 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2490,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,60 zł/szt.

(03/09/2014) RAPORT BIEŻĄCY 85/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 85/2014

Raport bieżący 85/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 03 września 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4859 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2429,50 zł po średniej cenie jednostkowej 0,59 zł/szt.

(02/09/2014) RAPORT BIEŻĄCY 84/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 84/2014

Raport bieżący 84/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 02 września 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5107 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2553,50 zł po średniej cenie jednostkowej 0,58 zł/szt.

(29/08/2014) RAPORT BIEŻĄCY 83/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 83/2014

Raport bieżący 83/2014 – Nabycie akcji własnych.  Spółka w ramach skupu w dniu 29 sierpnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4894 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2447,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,58 zł/szt.

(13/08/2014) RAPORT BIEŻĄCY 82/2014 - REJESTRACJA SCALENIA AKCJI W KRS I ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

Raport bieżący 82/2014

Raport bieżący 82/2014 – Rejestracja scalenia akcji w KRS i zmian statutu spółki. Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu dziesiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto-Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o rejestracji przez Sąd w dniu 6 sierpnia 2014 r. zmian statutu związanych z podjętą w dniu 20 maja 2014 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 20 w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji Spółki INC S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz zmiany statutu Spółki.

W wyniku rejestracji zmiany wartość nominalna akcji Emitenta została podwyższona z kwoty 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) do kwoty 2 zł (dwa złote) przy proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji z 33.372.396 do 8.343.099 sztuk, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego oraz zachowaniu niezmienionych uprawnień z akcji (scalenie akcji).

Po rejestracji scalenia akcji, dotychczasowa seria A1 obejmująca 3.000.000 sztuk akcji, obejmuje 750.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku jak wcześniej, to jest trzy głosy na jedną akcję. Równocześnie oznaczono nową serią B1 wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A2, B, C, D, E, F, G, H. Nowa seria B1 obejmuje 7.593.099 sztuk akcji, dających 9.093.099 głosów. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.

(28/07/2014) RAPORT BIEŻĄCY 81/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 81/2014

Raport bieżący 81/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 28 lipca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2900 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1450,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,60 zł/szt.

(25/07/2014) RAPORT BIEŻĄCY 80/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 80/2014

Raport bieżący 80/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 25 lipca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2600 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1300,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,60 zł/szt.

(23/07/2014) RAPORT BIEŻĄCY 79/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 79/2014

Raport bieżący 79/2014 – Nabycie akcji włsnych. Spółka w ramach skupu w dniu 23 lipca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1200 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 600,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,62 zł/szt.

(21/07/2014) RAPORT BIEŻĄCY 78/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 78/2014

Raport bieżący 78/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 21 lipca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,62 zł/szt.

(18/07/2014) RAPORT BIEŻĄCY 77/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 77/2014

Raport bieżący 77/2014 – Nabycie akcji własnych.  Spółka w ramach skupu w dniu 18 lipca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,64 zł/szt.

(16/07/2014) RAPORT BIEŻĄCY 76/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 76/2014

Raport bieżący 76/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 16 lipca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,66 zł/szt.

(11/07/2014) RAPORT BIEŻĄCY 75/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 75/2014

Raport bieżący 75/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 11 lipca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 800 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,65 zł/szt.

(08/07/2014) RAPORT BIEŻĄCY 74/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 74/2014

Raport bieżący 74/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 4 lipca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 505 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 252,50 zł po średniej cenie jednostkowej 0,70 zł/szt.

(03/07/2014) RAPORT BIEŻĄCY 73/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 73/2014

Raport bieżący 73/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 3 lipca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1495 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 747,50 zł po średniej cenie jednostkowej 0,67 zł/szt.

(03/07/2014) RAPORT BIEŻĄCY 72/2014 - WYBRANE WYNIKI SZACUNKOWE SPÓŁKI

Raport bieżący 72/2014

Raport bieżący 72/2014 – Wybrane wyniki szacunkowe Spółki. Zarząd INC S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki za II kwartał 2014 r.

(02/07/2014) RAPORT BIEŻĄCY 71/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 71/2014

Raport bieżący 71/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 02 lipca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,67 zł/szt.

(30/06/2014) RAPORT BIEŻĄCY 70/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 70/2014

Raport bieżący 70/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 30 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1520 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 760,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,70 zł/szt.

(27/06/2014) RAPORT BIEŻĄCY 69/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 69/2014

Raport bieżący 69/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 27 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1480 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 740,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,70 zł/szt.

(20/06/2014) RAPORT BIEŻĄCY 68/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 68/2014

Raport bieżący 68/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 20 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,70 zł/szt.

(18/06/2014) RAPORT BIEŻĄCY 67/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 67/2014

Raport bieżący 67/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 18 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,70 zł/szt.

(16/06/2014) RAPORT BIEŻĄCY 66/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 66/2014

Raport bieżący 66/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 16 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,72 zł/szt.

(13/06/2014) RAPORT BIEŻĄCY 65/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 65/2014

Raport bieżący 65/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 13 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,72 zł/szt.

(12/06/2014) RAPORT BIEŻĄCY 64/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 64/2014

Raport bieżący 64/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 12 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,71 zł/szt.

(11/06/2014) RAPORT BIEŻĄCY 63/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 63/2014

Raport bieżący 63/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 11 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3000 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1500,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,72 zł/szt.

(10/06/2014) RAPORT BIEŻĄCY 62/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 62/2014

Raport bieżący 62/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 10 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,70 zł/szt.

(06/06/2014) RAPORT BIEŻĄCY 61/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 61/2014

Raport bieżący 61/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 06 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3000 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1500,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,68 zł/szt.

(05/06/2014) RAPORT BIEŻĄCY 60/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 60/2014

Raport bieżący 60/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 05 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4179 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2089,50 zł po średniej cenie jednostkowej 0,67 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

(04/06/2014) RAPORT BIEŻĄCY 59/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 59/2014

Raport bieżący 59/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 4 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5821 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2910,50 zł po średniej cenie jednostkowej 0,64 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

(04/06/2014) RAPORT BIEŻĄCY 58/2014 - ODTAJNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ

Raport bieżący 58/2014

Raport bieżący 58/2014 –  Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej. Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28.05.2014 roku opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej, dotyczącej faktu rozpoczęcia w dniu 27.05.2014 r. negocjacji z akcjonariuszem Invista Dom Maklerski S.A., dotyczących nabycia przez Emitenta pakietu większościowego akcji Invista Dom Maklerski S.A.

(22/05/2014) RAPORT BIEŻĄCY 57/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 57/2014

Raport bieżący 57/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 22 maja 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,69 zł/szt.

(21/05/2014) RAPORT BIEŻĄCY 56/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 56/2014

Raport bieżący 56/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 21 maja 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,68 zł/szt.

(19/05/2014) RAPORT BIEŻĄCY 55/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 55/2014

Raport bieżący 55/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 19 maja 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,65 zł/szt.

(16/05/2014) RAPORT BIEŻĄCY 54/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 54/2014

Raport bieżący 54/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 16 maja 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,64 zł/szt.

(15/05/2014) RAPORT BIEŻĄCY 53/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 53/2014

Raport bieżący 53/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 15 maja 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,64 zł/szt.

(08/05/2014) RAPORT BIEŻĄCY 52/2014 - POWOŁANIE RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI

Raport bieżący 52/2014

Raport bieżący 52/2014 –  Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji. Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 8 maja 2014 r. powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji.

(08/05/2014) RAPORT BIEŻĄCY 51/2014 - LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA ZWZ CO NAJMNIEJ 5% W GŁOSACH

Raport bieżący 51/2014

Raport bieżący 51/2014 – Lista akcjonariuszy posiadających na ZWZ co najmniej 5% w głosach. Zarząd Spółki przekazuje listę akcjonariuszy, którzy na ZWZA 8 maja 2014 r. posiadali akcje stanowiące co najmniej 5% w głosach.

(08/05/2014) RAPORT BIEŻĄCY 50/2014 - TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA

Raport bieżący 50/2014

Raport bieżący 50/2014 – Treść uchwał podjętych na ZWZA. Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych na ZWZA 8 maja 2014 r., wraz z wynikami głosowań.

(08/05/2014) RAPORT BIEŻĄCY 49/2014 - REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Raport bieżący 49/2014

Raport bieżący 49/2014 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożył pan Przemysław Morysiak.

(30/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 48/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 48/2014

Raport bieżący 48/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 30 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,79 zł/szt.

(29/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 47/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 47/2014

Raport bieżący 47/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 29 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,77 zł/szt.

(28/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 46/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 46/2014

Raport bieżący 46/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 28 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,76 zł/szt.

(25/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 45/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 45/2014

Raport bieżący 45/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 25 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,75 zł/szt.

(24/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 44/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 44/2014

Raport bieżący 44/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 24 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,77 zł/szt.

(23/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 43/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 43/2014

Raport bieżący 43/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 23 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,77 zł/szt.

(22/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 42/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 42/2014

Raport bieżący 42/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 22 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,77 zł/szt.

(17/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 41/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 41/2014

Raport bieżący 41/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 17 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,79 zł/szt.

(16/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 40/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 40/2014

Raport bieżący 40/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 16 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,79 zł/szt.

(15/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 39/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 39/2014

Raport bieżący 39/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 15 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,81 zł/szt.

(14/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 38/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 38/2014

Raport bieżący 38/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 14 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,81 zł/szt, na podstawie umowy cywilnoprawnej poza obrotem zorganizowanym 380.000 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 190000,00 zł po cenie jednostkowej 0,79 zł/szt.

(11/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 37/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 37/2014

Raport bieżący 37/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 11 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,81 zł/szt.

(10/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 36/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 36/2014

Raport bieżący 36/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 10 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,81 zł/szt.

(10/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 35/2014 - ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Raport bieżący 35/2014

Raport bieżący 35/2014 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje o zwołaniu na dzień 8 maja 2014 r. godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INC S.A.

(09/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 34/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 34/2014

Raport bieżący 34/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 9 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,81 zł/szt.

(08/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 33/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 33/2014

Raport bieżący 33/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 8 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,81 zł/szt.

(07/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 32/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 32/2014

Raport bieżący 32/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 7 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,83 zł/szt.

(04/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 31/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 31/2014

Raport bieżący 31/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 04 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,81 zł/szt.

(03/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 30/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 30/2014

Raport bieżący 30/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 03 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,81 zł/szt.

(02/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 29/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 29/2014

Raport bieżący 29/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 02 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,82 zł/szt.

(01/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 28/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 28/2014

Raport bieżący 28/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 1 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,82 zł/szt.

(01/04/2014) RAPORT BIEŻĄCY 27/2014 - WYBRANE WYNIKI SZACUNKOWE SPÓŁKI

Raport bieżący 27/2014

Raport bieżący 27/2014 – Wybrane wyniki szacunkowe Spółki. Zarząd INC S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki za I kwartał 2014 r.

(31/03/2014) RAPORT BIEŻĄCY 26/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 26/2014

Raport bieżący 26/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 31 marca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,82 zł/szt

(28/03/2014) RAPORT BIEŻĄCY 25/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 25/2014

Raport bieżący 25/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 28 marca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,82 zł/szt.

(27/03/2014) RAPORT BIEŻĄCY 24/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 24/2014

Raport bieżący 24/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 27 marca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1766 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 883,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,84 zł/szt.

(26/03/2014) RAPORT BIEŻĄCY 23/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 23/2014

Raport bieżący 23/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 26 marca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1234 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 617,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,80 zł/szt.

(25/03/2014) RAPORT BIEŻĄCY 22/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 22/2014

Raport bieżący 22/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 24 marca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,80 zł/szt.

(24/03/2014) RAPORT BIEŻĄCY 21/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 21/2014

Raport bieżący 21/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 24 marca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,80 zł/szt.

(21/03/2014) RAPORT BIEŻĄCY 20/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 20/2014

Raport bieżący 20/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 21 marca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,80 zł/szt.

(25/02/2014) RAPORT BIEŻĄCY 19/2014 - REJESTRACJA ZMIANY STATUTU SPÓŁKI - ZMIANY NAZWY SPÓŁKI

Raport bieżący 19/2014

Raport bieżący 19/2014 –  Rejestracja zmiany statutu spółki – zmiany nazwy spółki. Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o rejestracji w dniu 24.02.2014 r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie firmy, pod którą Spółka działa. Nowa nazwa (firma) Spółki to INC Spółka Akcyjna.

(29/01/2014) RAPORT BIEŻĄCY 18/2014 - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % W GŁOSACH NA NWZ DNIA 29.01.2014 R.

Raport bieżący 18/2014

Raport bieżący 18/2014 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % w głosach na NWZ dnia 29.01.2014 r. Zarząd Spółki przekazał wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 17.10.2013 r. miały co najmniej 5% w głosach.

(29/01/2014) RAPORT BIEŻĄCY 17/2014 - TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NWZ DNIA 29.01.2014 R.

Raport bieżący 17/2014

Raport bieżący 17/2014 – Treść uchwał podjętych na NWZ dnia 29.01.2014 r.  Zarząd Spółki przekazał treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 29.01.2014 r. wraz z wynikami głosowań.

(17/01/2014) RAPORT BIEŻĄCY 16/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 16/2014

Raport bieżący 16/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 17 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,79 zł/szt.

(16/01/2014) RAPORT BIEŻĄCY 15/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 15/2014

Raport bieżący 15/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 16 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,80 zł/szt.

(15/01/2014) RAPORT BIEŻĄCY 14/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 14/2014

Raport bieżący 14/2014 – Nabycie akcji własnychSpółka w ramach skupu w dniu 15 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,79 zł/szt.

(14/01/2014) RAPORT BIEŻĄCY 13/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 13/2014

Raport bieżący 13/2014 – Nabycie akcji własnychSpółka w ramach skupu w dniu 14 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,80 zł/szt.

(13/01/2014) RAPORT BIEŻĄCY 12/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 12/2014

Raport bieżący 12/2014 – Nabycie akcji własnychSpółka w ramach skupu w dniu 13 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,81 zł/szt.

(10/01/2014) RAPORT BIEŻĄCY 11/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 11/2014

Raport bieżący 11/2014 – Nabycie akcji własnychSpółka w ramach skupu w dniu 10 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1000 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 500,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,78 zł/szt.

(09/01/2014) RAPORT BIEŻĄCY 10/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 10/2014

Raport bieżący 10/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 9 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,80 zł/szt.

(08/01/2014) RAPORT BIEŻĄCY 9/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 9/2014

Raport bieżący 9/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 8 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,80 zł/szt.

(07/01/2014) RAPORT BIEŻĄCY 8/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 8/2014

Raport bieżący 8/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 7 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2771 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1385,50 zł po średniej cenie jednostkowej 0,80 zł/szt.

(07/01/2014) RAPORT BIEŻĄCY 7/2014 - INFORMACJA O ZMIANIE LICZBY GŁOSÓW ZNACZĄCEGO AKCJONARIUSZA W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Raport bieżący 7/2014

Raport bieżący 7/2014 – Informacja o zmianie liczby głosów znaczącego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów. DM IDMSA zawiadamia, iż w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki INVESTcon GROUP S.A. rozliczonych dnia 24 grudnia 2013 r. zmniejszył się jego procentowy udział w kapitale zakładowym oraz na Walnym Zgromadzeniu spółki INVESTcon GROUP S.A.

(03/01/2014) RAPORT BIEŻĄCY 6/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 6/2014

Raport bieżący 6/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 3 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 229 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 114,50 zł po średniej cenie jednostkowej 0,79 zł/szt.

(03/01/2014) RAPORT BIEŻĄCY 5/2014 - WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W ROKU 2013

Raport bieżący 5/2014

Raport bieżący 5/2014 – Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013. Spółka przekazałą wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013.

(03/01/2014) RAPORT BIEŻĄCY 4/2014 - TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2014 R

Raport bieżący 4/2014

Raport bieżący 4/2014 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.   Zarząd Spółki INVESTcon GROUP S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku.

(03/01/2014) RAPORT BIEŻĄCY 3/2014 - ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Raport bieżący 3/2014

Raport bieżący 3/2014 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 stycznia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Krasińskiego 16.

(02/01/2014) RAPORT BIEŻĄCY 2/2014 - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący 2/2014

Raport bieżący 2/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 2 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,82 zł/szt.

(02/01/2014) RAPORT BIEŻĄCY 1/2014 - WYBRANE WYNIKI SZACUNKOWE SPÓŁKI

Raport bieżący 1/2014

Raport bieżący 1/2014 – Wybrane wyniki szacunkowe Spółki. Zarząd INVESTcon GROUP S.A. podał do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki za okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. (IV kwartał 2013 r.)