Oświadczenie w sprawie artykułu w Pulsie Biznesu

Spółka INC S.A., w odniesieniu do artykułu pt. „INC, Wojciech Iwaniuk, brat i żona kolegi” zamieszczonego w Pulsie Biznesu z dnia 20 czerwca 2022 r. wskazuje, co następuje:

 
  1. Program motywacyjny obejmujący emisje akcji serii C, D i E został uchwalony w listopadzie 2019 r. Program został zaproponowany 23 września 2019 r., przy ówczesnej średniej cenie akcji na GPW za ostatnie 30 dni na poziomie 0,88 zł (co odpowiadało kapitalizacji spółki w wysokości 7,3 mln PLN). Uchwały nie zostały przez żadnego akcjonariusza zaskarżone.
  1. Program motywacyjny uzależniony był od istotnego wzrostu wartości spółki (przekroczenia stosownych poziomów wyceny spółki – pierwszy próg to 24,1 mln kapitalizacji, drugi 48,2 mln PLN i trzeci – 72,3 mln PLN) i poziomy te zostały zrealizowane. Program motywacyjny został uchwalony na maksymalnie trzy lata, ale z uwagi na bardzo dynamiczny rozwój spółki w roku 2020, jego parametry zostały zrealizowane już w maju 2020 r.
  1. Warto podkreślić, że wyniki operacyjne grupy kapitałowej INC za rok 2020 były bardzo dobre, co dowodzi, że spełnił on swoją rolę. Wyniki spółki przełożyły się bowiem na wzrost jej kursu i w konsekwencji na wzrost jej kapitalizacji. W 2020 r. Grupa INC wypracowała blisko 12 mln zł zysku netto wobec 0,7 mln zł straty w 2019 r. W 2020 roku podmioty z grupy zrealizowały m.in. 37 ofert papierów wartościowych i 6 debiutów na rynku NewConnect.
  1. Akcje zostały zaoferowane w maju 2020 r. zgodnie z postanowieniami uchwał Walnego Zgromadzenia, a następnie zostały zarejestrowane przez sąd. Lista akcjonariuszy obejmujących akcje serii C, D i E jest publicznie dostępna w aktach rejestrowych spółki od ponad 2 lat, tj. od maja 2020 r.
  1. Podział akcji pomiędzy osoby uprawnione został dokonany zgodnie z postanowieniami uchwał WZA, w drodze porozumienia uprawnionych osób. Akcje objęły osoby wskazane przez partnerów zarządzających InnerValue, w tym członkowie zarządu INC, pracownicy i współpracownicy InnerValue. Celem programu motywacyjnego nie było szybkie wprowadzenie i zbycie akcji, ale długoterminowe związanie tych osób ze spółką.
  1. Akcje serii C, D i E nie były i nie są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, w związku z czym nie są i nie mogły być zbywane w transakcjach giełdowych. Akcje serii D i E pozostają w dalszym ciągu akcjami imiennymi.
  1. Spółka wypłaciła w 2021 r. dywidendę, dzieląc się ze wszystkimi akcjonariuszami zyskami za rok 2020. Dywidenda była wypłacona wszystkim akcjonariuszom na równych zasadach i nikt nie był uprzywilejowany.

Przedmiotowy artykuł i sposób prezentacji tez w nim zawartych, dotyczący historycznej sprawy sprzed ponad dwóch i pół roku i dodatkowo akcji nienotowanych na giełdzie, przy pomijaniu kluczowych dla tej emisji informacji na temat warunków emisji akcji serii C, D i E, w tym m.in. uzależniających ją od istotnego wzrostu wartości spółki, naszym zdaniem, służy budowaniu sztucznej sensacji.