Pierwszy rating gminy wiejskiej w Polsce

30 czerwca br. agencja ratingowa INC Rating przyznała długoterminowy rating krajowy Gminie Bełchatów na poziomie BBB. Perspektywa ratingu jest stabilna. Gmina Bełchatów jest pierwszą gminą wiejską w Polsce, która otrzymała rating od licencjonowanej agencji ratingowej zarejestrowanej w ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych).

Gmina Bełchatów jest jednym z najszybciej rozwijających się samorządów w województwie łódzkim. W skład gminy wchodzi 55 miejscowości skupionych wokół Bełchatowa, który stanowi odrębną gminę miejską. Ponad 11 tys. populacja mieszkańców stale rośnie, ze względu na znaczne inwestycje w infrastrukturę, oświatę i rekreację. Jako pierwsza gmina wiejska w Polsce otrzymała ocenę wiarygodności kredytowej od licencjonowanej agencji ratingowej, która zwiększy atrakcyjność gminy w oczach inwestorów. Gmina Bełchatów wyróżnia się na tle innych gmin wiejskich nie tylko ratingiem. Ogromnym atutem samorządu są znaczne nakłady na oświatę, wysoki poziom szkolnictwa oraz bardzo dobra infrastruktura w placówkach oświatowych. Gmina świadomie dba o wysoki poziom oświaty, dokładając 100% nakładów do otrzymywanej z państwa subwencji oświatowej. Dzięki temu jednostka może się pochwalić wysokim poziomem szkolnictwa, z czego chętnie korzystają uczniowie również z sąsiednich gmin.

Tematyka ratingów oraz świadomość transparentności finansowej samorządów nie była dotąd rozpowszechniona w Polsce. Ratingi, głównie ze względu na wysoką cenę usługi, były dostępne tylko dla największych miast i województw. Wśród agencji ratingowych nadających ratingi polskim miastom do niedawna dominowała tzw. „wielka trójka” agencji zagranicznych.

Pozytywnym sygnałem dla polskich samorządów jest fakt zmian na rynku agencji ratingowych – przełamywanie monopolu dużych firm oraz powstanie pierwszej polskiej agencji ratingowej licencjonowanej przez ESMA (INC Rating), która nadaje oceny wiarygodności kredytowej JST wszystkich szczebli. Gmina Bełchatów jest przykładem wzrostu świadomości wśród polskich samorządowców oraz dowodem, iż możliwa jest inwestycja w wiarygodną ocenę ratingową, bez względu na wielkość samorządu.

Gmina Bełchatów została oceniona przez agencję ratingową INC Rating na poziomie inwestycyjnym BBB z perspektywą stabilną.

Rating gminy odzwierciedla stabilne wyniki operacyjne jednostki, jej odpowiednią zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, aktualną sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie znaczny w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia i kondycję finansową spółki komunalnej. Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego prawidłową obsługę oraz terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe. Trend generowania nadwyżki operacyjnej jest stabilny od 4 lat. W roku 2016 r. gmina obroniła ten trend i planuje utrzymanie go również w roku bieżącym. Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 80% budżetu (analogicznie w wydatkach). Mimo takiego zawężenia źródła dochodów, opierają się one w większości na dochodach własnych gminy. Mimo zrealizowania w ostatnich 6 latach (w tym plan na rok 2017) zadań inwestycyjnych na blisko 52 mln zł, planowany na koniec roku poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 18 mln zł. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Raport ratingowy Gminy Bełchatów

Tagi: