Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku

W I kwartale roku 2018 Grupa Kapitałowa INC S.A. poniosła stratę netto w wysokości 0,750 mln PLN. Grupa kapitałowa na koniec I kwartału dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 4,817 mln PLN, przy zobowiązaniach w wysokości 1,390 mln PLN. Kapitały własne GK INC SA na koniec I kwartału 2018 r. wyniosły 26,563 mln PLN.

W I kwartale 2018 r. INC S.A. koncentrował swoje działania na pozyskiwaniu klientów na wprowadzenie na rynek NewConnect, w tym w oparciu o środki unijne w ramach programu 4Stock. Jedna spółka powinna zadebiutować na rynku w II kwartale 2018 r., kolejna czeka na rejestrację emisji przez Sąd. Kilka spółek jest w trakcie przekształcenia formy prawnej w spółkę akcyjną.

Carpathia Capital S.A., będąca podmiotem inwestycyjnym w Grupie, zakończyła kwartał zyskiem netto i planuje wypłacić za rok 2017 dywidendę. W I kwartale 2018 r. do rejestru zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi Komisja Nadzoru Finansowego wpisała INC Private Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. – podmiot zależny od INC S.A.

Spółka zależna od INC – INC Rating Sp. z o.o. realizuje dwa istotne projekty dofinansowywane ze środków, które poszerzą ofertę produktową tej spółki i wprowadzą na nasz rynek innowacyjne produkty w zakresie oceny wiarygodności kredytowej podmiotów.

Celem Grupy INC w dalszej części roku będzie dalsze intensywne pozyskiwanie nowych klientów na wprowadzenie ich do obrotu w zorganizowanym systemie obrotu, jak również budowa kompetentnych kanałów sprzedaży instrumentów finansowych.

Rozszerzony skonsolidowany raport roczny 2018

Tagi: ,