Publikacja Raportu Kwartalnego za III kwartał 2016 roku

Szanowni Państwo!

W III kwartale roku 2016 Grupa Kapitałowa INC S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 0,325 mln PLN. Wartość portfela inwestycyjnego notowanego na giełdach w Polsce i w Rumunii wyniosła 17,262 mln PLN, w tym 303.097 akcji własnych INC S.A. o wartości 0,932 mln PLN i 172.602 akcji własnych Carpathii Capital S.A. o wartości 0,255 mln PLN, które uwzględniane są do momentu sprzedaży lub umorzenia w kapitałach własnych z wartością ujemną. Grupa kapitałowa na koniec III kwartału dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 7,480 mln PLN, przy zobowiązaniach w wysokości 3,368 mln PLN, z czego 3,116 mln PLN to zobowiązania z tytułu zakupu kontraktów terminowych (ich wartość w cenach ewidencyjnych, wynikająca ze sposobu ewidencji zakupionych kontraktów). Kapitały własne GK INC SA na koniec III kwartału 2016 r. wyniosły 32,741 mln PLN.

W III kwartale 2016 r. Dom Maklerski INC posiadał podpisane umowy na pełnienie funkcji oferującego przy siedmiu niepublicznych emisjach instrumentów finansowych, o łącznej wartości ponad 100 mln PLN. Oferty te realizowane są w bieżącym i przyszłym roku.

Agencja Ratingowa INC Rating należąca do grupy kapitałowej INC, na dzień przekazania niniejszego raportu wydała 2 ratingi zamówione oraz posiada 4 realizowane umowy na kolejne ratingi dla jednostek samorządu terytorialnego.

Spółka portfelowa Carpathia Capital S.A. – notowana na rynku Aero w Bukareszcie spółka Bittnet Systems została nagrodzona w kategorii „Debiut roku na rynkach alternatywnych” w drugiej edycji Konkursu „Central and Eastern Europe Capital Markets Awards”. Funkcję Autoryzowanego Doradcy Bittnet Systems pełnił INC S.A.

Grupa Kapitałowa będzie prowadziła działania w dotychczasowych kierunkach, starając się wykorzystać posiadany potencjał – w szczególności Domu Maklerskiego oraz Agencji Ratingowej, a także posiadane zasoby finansowe, reagując na zmieniające się warunki na rynkach finansowych.

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2016 roku

Tagi: ,