Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku

W III kwartale roku 2017 Grupa Kapitałowa INC S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 64 tys. PLN, narastająco za trzy kwartały 2017 roku Grupa Kapitałowa poniosła stratę netto w wysokości 1,770 mln PLN. Wartość portfela inwestycyjnego notowanego na giełdach w Polsce i w Rumunii wyniosła 15,059 mln PLN, w tym 303.097 akcji własnych INC S.A. o wartości 0,932 mln PLN i 172.602 akcji własnych Carpathii Capital S.A. o wartości 0,255 mln PLN, które uwzględniane są do momentu sprzedaży lub umorzenia w kapitałach własnych z wartością ujemną. Grupa kapitałowa na koniec III kwartału dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 5,772 mln PLN, przy zobowiązaniach w wysokości 0,493 mln PLN. Kapitały własne GK INC SA na koniec III kwartału 2017 r. wyniosły 28,516 mln PLN.

W III kwartale INC S.A. realizował dwa projekty wprowadzenia nowych spółek na rynek NewConnect – debiuty spodziewane są na początku grudnia bieżącego roku. Dwie kolejne spółki są w trakcie przeprowadzania ofert prywatnych i zadebiutują w 2018 r. Łącznie, INC S.A. został wybrany Autoryzowanym Doradcą dla 14 podmiotów, które uzyskały dofinansowanie kosztów wejścia na NewConnect w ramach programu 4Stock. Kolejne kilka spółek zamierza złożyć wnioski do PARP w listopadzie. Spółki te będą przygotowywane do potencjalnych debiutów na rynku NewConnect w najbliższych latach. Oznacza to, że w przypadku dobrej koniunktury na rynku, w latach 2018-2019 możliwe jest przeprowadzenie przez INC S.A. nawet kilkunastu debiutów na rynku NewConnect.

Dom Maklerski INC S.A. został wybranych oferującym w trzech projektach, w tym dwóch przejściach z rynku NewConnect i jednym wprowadzeniu nowego emitenta bezpośrednio do obrotu na rynek regulowany. Komisja Nadzoru Finansowego dnia 24 października 2017 roku jednogłośnie udzieliła zezwolenia Domowi Maklerskiemu INC SA na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Uzyskanie zezwolenia pozwala na rozszerzenie oferowanych usług przez Dom Maklerskiej INC SA, a zatem zaoferowanie swoim klientom bardziej kompleksowych usług. Rozszerzenie licencji jest także elementem przygotowań Domu Maklerskiego do wejścia w życie na początku przyszłego roku pakietu regulacji MIFID II/MIFIR.

Całość raportu dostępna tutaj.

Tagi: