Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku

Zgodnie z harmonogramem ukazał się rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku.

W I kwartale roku 2016 Grupa Kapitałowa INC S.A. odnotowała stratę netto w wysokości 0,465 mln PLN. Wartość portfela inwestycyjnego notowanego na giełdach w Polsce i w Rumunii wyniosła 16,710 mln PLN, w tym 303.097 akcji własnych INC S.A. o wartości 0,932 mln PLN i 172.602 akcji własnych Carpathii Capital S.A. o wartości 0,255 mln PLN, które uwzględniane są do momentu sprzedaży lub umorzenia w kapitałach własnych z wartością ujemną. Grupa kapitałowa na koniec I kwartału dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 7,724 mln PLN, przy zobowiązaniach w wysokości 3,278 mln PLN, z czego 2,866 mln PLN to zobowiązania z tytułu zakupu kontraktów terminowych (ich wartość w cenach ewidencyjnych, wynikająca ze sposobu ewidencji zakupionych kontraktów). Kapitały własne GK INC SA na koniec I kwartału 2016 r. wyniosły 32,340 mln PLN.

W I kwartale 2016 r. Dom Maklerski INC pełnił funkcję oferującego przy dwóch niepublicznych emisjach instrumentów finansowych. W I kwartale trwał nabór do programu 4Stock, przewidującego dofinansowanie kosztów związanych z wejściem na rynek kapitałowy. INC S.A. został wybrany autoryzowanym doradcą dla 6 spółek, które złożyły wnioski w PARP i zamierzają ubiegać się o wejście na rynek NewConnect, a Dom Maklerski INC został wybrany oferującym dla 1 spółki, która zamierza wejść na rynek regulowany GPW. Na dzień niniejszego raportu, wedle informacji posiadanych przez INC, wszystkie 7 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalną i trwa ich ocena merytoryczna dokonywana przez PARP. INC zakłada, że około 2-3 spółek z tego grona powinno zadebiutować na rynku giełdowym jeszcze w 2016 r. Agencja ratingowa INC Rating, należąca do grupy kapitałowej INC, która uzyskała licencję ESMA w IV kwartale 2015 r., wydała dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w I kwartale 2016 r. 6 ratingów niezamówionych i 1 rating zamówiony.

Celem Grupy w dalszej części roku będzie w szczególności wzmocnienie Domu Maklerskiego, a także rozbudowa sieci biznesowej Grupy. Zamiarem jest w szczególności złożenie wniosku o rozszerzenie zakresu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, oraz pozyskanie partnerów posiadających wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. INC S.A. będzie starała się wykorzystać posiadany potencjał, a także zasoby finansowe odpowiednio reagując na zmieniające się warunki na rynkach finansowych.

Raport kwartalny znajdziecie Państwo tutaj.

Tagi: ,