Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku

W I półroczu roku 2017 Grupa Kapitałowa INC S.A. odnotowała stratę netto w wysokości 1,620 mln PLN. Wartość portfela inwestycyjnego notowanego na giełdach w Polsce i w Rumunii wyniosła 14,663 mln PLN, w tym 303.097 akcji własnych INC S.A. o wartości 0,932 mln PLN i 172.602 akcji własnych Carpathii Capital S.A. o wartości 0,255 mln PLN, które uwzględniane są do momentu sprzedaży lub umorzenia w kapitałach własnych z wartością ujemną. Grupa kapitałowa na koniec I półrocza dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 8,122 mln PLN, przy zobowiązaniach w wysokości 3,849 mln PLN, z czego 3,448 mln PLN to zobowiązania związane z prowadzonym projektem badawczo rozwojowym, dofinansowywanym ze środków UE (1,784 mln PLN z tytułu zakupu nakładów na wartość niematerialną oraz 1,664 mln PLN z tytułu otrzymanej zaliczki w ramach przyznanej dotacji). Kapitały własne GK INC SA na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły 28,453 mln PLN.

W I półroczu 2017 r. INC S.A. koncentrował swoje działania na pozyskiwaniu klientów na wprowadzenie na rynek NewConnect, w tym w oparciu o środki unijne w ramach programu 4Stock. INC S.A. został wybrany doradcą dla 7 spółek, które zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”. Dodatkowo 9 spółek złożyło wnioski o uzyskanie dofinansowania w kolejnej turze konkursu, która będzie rozstrzygnięta jesienią. Na dzień przekazania niniejszego raportu, dwie spółki złożyły już do GPW wnioski o wprowadzenie na NewConnect, trzecia spółka planuje przeprowadzenie oferty we wrześniu i następnie ubieganie się o wprowadzenie jeszcze w tym roku. W kolejnym roku planowana jest znacznie większa liczba debiutów.

Spółka zależna od INC – INC Rating rozpoczęła w 2017 r. realizację dwóch projektów dofinansowywanych ze środków UE, które poszerzą zakres usług oferowanych przez tę spółkę. Łączna wartość projektów to 9,72 mln PLN, z czego uzyskane dofinansowanie to 6,56 mln PLN. Realizacja tych projektów zwiększy potencjał INC Rating i całej grupy INC. Agencja ratingowa INC Rating została wpisana na listę Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA). Oznacza to, że ratingi niezamówione wystawiane przez agencję spełniają najwyższe kryteria i nie odbiegają jakością od ocen wystawionych na zamówienie. EBA na mocy decyzji nr 2016/C266/05 potwierdził, że jakość niezamówionych ocen ratingowych wydawanych przez INC Rating nie różni się od ocen ratingowych dokonywanych przez agencję INC Rating na zlecenie. Agencja ratingowa kontynuuje proces pozyskiwania nowych klientów – do dnia przekazania niniejszego raportu, agencja wydała w 2017 łącznie 5 nowych ratingów, posiada także podpisane 2 umowy z nowymi klientami.

Dom Maklerski INC zrealizował w I półroczu jedną ofertę instrumentów finansowych. Na dzień przekazania niniejszego raportu, prowadzi prace nad 3 ofertami obligacji korporacyjnych. Dom Maklerski jest w trakcie procedowania przed Komisją Nadzoru Finansowego wniosku o rozszerzenie posiadanego zakresu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

  1. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku
  2. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
Tagi: