Publikacja Raportu Półrocznego za I półrocze 2014 roku

Raport obejmuje okres od 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku.

W drugim kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła 1.002 tys. PLN zysku netto. Łącznie, po uwzględnieniu ujemnego wyniku za I kwartał, w I półroczu 2014 r. Grupa zanotowała stratę netto w wysokości 7.132 tys. PLN. Strata spowodowana była aktualizacją wartości portfela akcji spółek notowanych w obrocie zorganizo-wanym – wartość rynkowa spółek publicznych na dzień 30.06.2014 r. wyniosła 18.758 tys. PLN.

I półroczu 2014 r. w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect zadebiutowały 3 spółki wprowadzane przez INC S.A. – Vakomtek S.A., Megasonic S.A. i 2Intellect S.A. Jedna ze spółek portfelowych – CUBE.ITG S.A. – przeszła z rynku NewConnect na rynek regulowany, natomiast spółka Socializer S.A. zakończyła proces delistingu w wyniku przejęcia przez inwestora branżowego – Dentsu Aegis Media.

Kilka projektów jest w trakcie realizacji – w szczególności w trakcie procedowania przed GPW jest wniosek spółki INVESTEKO, która przeprowadziła z sukcesem ofertę prywatną na kwotę 1,5 mln PLN.

Grupa kontynuuje swoją dotychczasową strategię oraz działania rozpoczęte w poprzednich kwartałach. Prowadzony jest nadal skup akcji własnych. Spółka od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych do dnia przekazania niniejszego raportu nabyła łącznie 1.012.000 sztuki akcji własnych, stanowiących 3,03 % kapitału zakładowego i dających prawo do 2,57 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2014 roku

Tagi: ,