Publikacja raportu rocznego za rok 2016

W dniu dzisiejszym został opublikowany Jednostkowy Raport Roczny oraz Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2016 wraz z raportami i opiniami z badania sprawozdań finansowych za rok 2016.

W roku 2016 Spółka INC S.A. poniosła stratę netto w wysokości 2.250 tys. PLN. Decydujący wpływ na wyniki Spółki miała wycena akcji spółek portfelowych notowanych w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect i rynku regulowanym. Strata z aktualizacji portfela inwestycyjnego za 2016 r. wyniosła 1.560 tys. PLN, strata na sprzedaży papierów wartościowych wyniosła 58 tys. PLN, zysk ze sprzedaży usług doradczych wyniósł  242 tys. PLN, zysk z tytułu odsetek i dywidend oraz z otrzymanych w ramach dywidendy akcji wyniósł 338 tys. PLN. Na dzień 31.12.2016 r. kapitały własne INC S.A. wynosiły 23.125 mln PLN.

W roku 2016 INC obsługiwała łącznie 17 podmiotów na rynku NewConnect i 2 na rynku AeRO. Do obrotu na rynku NewConnect wprowadzono wtórne emisje dwóch emitentów. Dom Maklerski INC S.A. przeprowadził w 2016 r. dwie oferty instrumentów finansowych.

Ożywienie koniunktury na rynku kapitałowym pozwala przypuszczać, że 2017 r. będzie możliwe zrealizowanie większej liczby projektów. Trwający program unijny 4Stock powinien także spowodować wzrost liczby klientów. Grupa koncentrować będzie się na działaniach w dotychczasowych obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem Domu Maklerskiego (który planuje ubiegać się o rozszerzenie zakresu zezwolenia) i agencji ratingowej INC Rating, realizującej duży projekt unijny.

Jednostkowy oraz Skonsolidowany raport roczny za rok 2016 wraz z raportem i opinią ze sprawozdania finansowego dostępne są w linkach poniżej:

  1. Jednostkowy raport roczny za rok 2016
  2. Skonsolidowany raport roczny za rok 2016
  3. Raport i opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok
  4. Raport i opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok
Tagi: , ,