Publikacja Raportu Rocznego za rok 2017

W dniu dzisiejszym został opublikowany Jednostkowy Raport Roczny oraz Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2017 wraz z raportami i opiniami z badania sprawozdań finansowych za rok 2017.

W roku 2017 wynik finansowy Grupy Kapitałowej INC S.A. wyniósł -3.405 tys. PLN. Decydujący wpływ na wyniki Spółki miała wycena akcji spółek portfelowych notowanych w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect i rynku regulowanym. Strata z aktualizacji portfela inwestycyjnego za 2017 r. wyniosła 3.913 tys. PLN, zysk na sprzedaży papierów wartościowych 523 tys. PLN, zysk ze sprzedaży usług doradczych wyniósł 952 tys. PLN, zysk z tytułu odsetek i dywidend oraz z otrzymanych akcji wyniósł 1.314 tys. PLN. Na dzień 31.12.2017 r. skonsolidowane kapitały własne INC S.A. wynosiły 27,278 mln, w tym 19,475 mln PLN przypadające na akcjonariuszy INC S.A.

W roku 2017 INC wprowadził do obrotu na rynek NewConnect dwa podmioty, osiągając tym samym liczbę 51 debiutów. INC S.A. otrzymał, od Giełdy Papierów Wartościowych nagrodę specjalną przyznaną podczas Gali Podsumowanie Roku Giełdowego 2017 za największą liczbę wprowadzeń w historii rynku NewConnect. Na dzień przekazania niniejszego raportu kolejny debiutant jest na etapie procedowania wniosku w KDPW, następna spółka zakończyła ofertę akcji, a kilka podmiotów jest w trakcie przekształceń formy prawnej. INC spodziewa się, że w 2018 r. na rynku powinno zadebiutować powyżej 5 spółek. Łącznie, INC S.A. został wybrany Autoryzowanym Doradcą przez blisko 20 spółek, które uzyskały dofinansowanie kosztów wejścia na NewConnect w ramach realizowanego przez PARP programu 4Stock. Dom Maklerski INC S.A. został wybranych oferującym w dwóch projektach, związanych z przejściem z rynku NewConnect na rynek regulowany.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, INC realizuje – na różnym etapie zaawansowania – kilkanaście projektów związanych z wprowadzeniem spółek do zorganizowanego obrotu, co powinno przełożyć się na co najmniej kilka nowych debiutów w 2018 r. Pozwala oczekiwać to znacząco wyższych przychodów z działalności doradczej. Planowana przez PARP na jesień bieżącego roku nowa edycja programu 4Stock może przyczynić się do dodatkowego zwiększenia liczby potencjalnych klientów.

  1. Jednostkowy raport roczny za rok 2017
  2. Skonsolidowany raport roczny za rok 2017
  3. Raport i opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok
  4. Raport i opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok
Tagi: