Publikacja Raportu Rocznego za rok 2018

W dniu dzisiejszym został opublikowany Jednostkowy Raport Roczny oraz Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2018 wraz z raportami i opiniami z badania sprawozdań finansowych za rok 2018.

W roku 2018 wynik finansowy Grupy Kapitałowej INC S.A. wyniósł -4.503 tys. PLN. Decydujący wpływ na wyniki Spółki miała wycena posiadanych akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect i rynku regulowanym. Strata z aktualizacji tych aktywów za 2018 r. wyniosła 4.761 tys. PLN. Należy jednak zwrócić uwagę, że strata z aktualizacji obciąża wynik jednostki dominującej, to jest INC S.A. i dotyczy w szczególności starego portfela obejmowanego w przeszłości jako element wynagrodzenia za usługi doradcze.

Przypominamy, że w związku ze zmianą przepisów (implementacją dyrektywy ZAFI), w chwili obecnej działalność inwestycyjną w Grupie prowadzi Carpathia Capital S.A. Ta spółka, będąca spółką zależną od INC S.A., w roku 2018 zanotowała zysk netto na poziomie 378 tys. PLN, a także wypłaciła oraz zadeklarowała wypłatę dywidendy za 2017 i 2018 r. w wysokości powyżej 3% swoich kapitałów własnych.

Carpathia Capital S.A. złożyła (w terminie przed 4 czerwca 2017 r.) wniosek o wpis do rejestru ASI.  Oznacza to, że zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i niektórych innych ustaw działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej może być prowadzona przez spółkę na dotychczasowych zasadach do dnia wydania decyzji ostatecznej w sprawie złożonego wniosku. Postępowanie w sprawie wpisu trwa i powinno zakończyć się w pierwszym półroczu 2019 r. Docelowo, Carpathia Capital powinna być w 2019 r. notowana – oprócz rynku AeRO – także na rynku NewConnect, co związane jest z realizowany przeorientowaniem strategii na spółki polskie.

W zakresie pozyskiwania kapitału przez spółki, w roku 2018 weszła w życie istotna z punktu widzenia Grupy INC zmiana, polegająca na wprowadzeniu nowelizacją ustawy o ofercie publicznej (a wynikającą z nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie prospektu z 2017 r.) podwyższonego progu uproszczonych emisji bezprospektowych na poziomie 1 mln euro. Nowe regulacje umożliwiają przyjaźniejszą dla inwestorów formułę ofert publicznych, w tym możliwą do prowadzenia za pośrednictwem platform o charakterze crowdinvestingowym/ crowdfundingowym.

INC i Dom Maklerski INC w 2018 r. prowadziły prace nad taką platformą, zakończone jej uruchomieniem w marcu 2019 r. Na platformie crowdconnect.pl prezentowane są oferty publiczne spółek obsługiwanych przez Grupę INC. Platforma ofert publicznych crowdconnect.pl jest pierwszą platformą o charakterze crowdinvestingowym prowadzoną przez dom maklerski w Polsce, a zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej (co potwierdza stanowisko UKNF z kwietnia 2019 r.) oferowane instrumentów finansowych wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

Rozpoczęcie działania w segmencie fintechowym wymaga dalszej intensywnej pracy, a także ponoszenia nakładów na rozwój i promocję nowego produktu i nie oznacza automatycznie odniesienia sukcesu. Jednakże crowdfunding udziałowy/crowdinvesting uzyskuje coraz większą popularność na świecie, w związku z czym uruchomienie takiej platformy przez Dom Maklerski INC daje możliwość wpisania się w dominujący trend na rynku i stwarza szanse na uzyskanie istotnych przychodów w przyszłości.

  1. Jednostkowy raport roczny za rok 2018
  2. Skonsolidowany raport roczny za rok 2018
  3. Raport i opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok
  4. Raport i opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok
Tagi: