Publikacja raportu rocznego INC S.A za rok 2014

Ukazał się jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INC S.A.

 

Do dnia opublikowania raportu INC S.A. wprowadził na rynek alternatywny GPW w Warszawie 49 spółek – najwięcej spośród funkcjonujących na rynku kapitałowym Autoryzowanych Doradców. INC S.A. otrzymał przyznaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie nagrodę „Lider Rynku 2014” za największą liczbę spółek wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu w ubiegłym roku.

W roku 2014 INC podjęła intensywne działania zmierzające do rozszerzenia swojej działalności pod względem geograficznym wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenie szczególnie w rozwoju rynku NewConnect i Catalyst w Polsce. Przyjętym kierunkiem rozwoju stał się rynek kapitałowy w Rumunii, w szczególności z uwagi na fakt, że jest on uznawany za jeden z najbardziej perspektywicznych parkietów na świecie, oraz przyjętą strategię rozwoju Bursa de Valori Bucuresti (BVB), zakładającą stworzenie rynku alternatywnego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W 2014 r. trwały intensywne prace w ramach Spółki i konsultacje z Bursa de Valori Bucuresti (BVB), które zaowocowały uzyskaniem przez INC S.A. tytułu Autoryzowanego Doradcy dla rynku AeRO – alternatywnego systemu obrotu przy giełdzie BVB, który oficjalnie rozpoczął swoją działalność 25 lutego 2015 r. INC S.A. wprowadził do obrotu na AeRO jedną spółkę – Carpathia Capital S.A., a aktualnie wprowadza na AeRO kolejną spółkę – Bittnet S.A.

W roku 2014 Grupa Kapitałowa INC S.A. poniosła stratę netto w wysokości 11,058 mln PLN. Decydujący wpływ na wyniki Spółki miała wycena akcji spółek portfelowych notowanych w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect i rynku regulowanym. Strata z aktualizacji portfela inwestycyjnego za 2014 r. wyniosła 13.622 tys. PLN, zysk z wprowadzania spółek do obrotu giełdowego 715 tys. PLN, zysk ze sprzedaży usług doradczych wyniósł  645 tys. PLN, zysk na sprzedaży papierów wartościowych oraz z tytułu odsetek i dywidend 664 tys. PLN.

Na dzień 31.12.2014 r. kapitały własne Grupy Kapitałowej INC wynosiły 28,420 mln PLN.

Jednostkowy Raport Roczny za rok 2014

Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2014

Tagi: ,