Publikacja raportu rocznego INC S.A. za rok 2015

Wynik finansowy na poziomie jednostkowym:

W roku 2015 Spółka INC S.A. odnotowała zysk netto w wysokości 1.018 tys. PLN. Decydujący wpływ na wyniki Spółki miała wycena akcji spółek portfelowych notowanych w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect i rynku regulowanym. Zysk z aktualizacji portfela inwestycyjnego za 2015 r. wyniósł 2.200 tys. PLN, zysk z wprowadzania spółek do obrotu giełdowego 138 tys. PLN, zysk ze sprzedaży usług doradczych wyniósł 72 tys. PLN, zysk na sprzedaży papierów wartościowych oraz z tytułu odsetek i dywidend 509 tys. PLN.
Na dzień 31.12.2015 r. kapitały własne INC S.A. wynosiły 25,375 mln PLN.

Jednostkowy Raport Roczny za rok 2015

Wynik finansowy na poziomie skonsolidowanym:

W roku 2015 Grupa Kapitałowa INC S.A. odnotowała zysk netto w wysokości 483 tys. PLN. Decydujący wpływ na wyniki Grupy miała wycena akcji spółek portfelowych notowanych w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect i rynku regulowanym. Zysk z aktualizacji portfela inwestycyjnego za 2015 r. wyniósł 2.260 tys. PLN, zysk z wprowadzania spółek do obrotu giełdowego 138 tys. PLN, zysk ze sprzedaży usług doradczych wyniósł 201 tys. PLN, zysk na sprzedaży papierów wartościowych oraz z tytułu odsetek i dywidend 423 tys. PLN.
Na dzień 31.12.2015 r. skonsolidowane kapitały własne INC S.A. wynosiły 32,811 mln PLN.

Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2015

Najważniejsze wydarzenia w 2015 roku:

W styczniu 2015 roku INC S.A. została Autoryzowanym Doradcą na rynku AeRO prowadzonym przez BVB. Łącznie w 2015 r. INC S.A. wprowadziła na ten rynek dwie spółki. W szczególności, 25 lutego 2015 r., w dniu oficjalnego otwarcia rynku AeRO, zadebiutowała zawiązana przez INC S.A. spółka Carpathia Capital S.A. Celem działalności Carpathia Capital jest dokonywanie inwestycji kapitałowych w małe i średnie przedsiębiorstwa z terytorium Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności z Rumunii. Spółka Carpathia Capital S.A. przeprowadziła emisje prywatne akcji, w ramach których pozyskała środki na inwestycje w wysokości około 8 mln PLN. Spółka Carpathia Capital S.A. jest włączona do grupy kapitałowej INC i objęta jest konsolidacją pełną.

INC S.A. obserwuje sytuację na rynku kapitałowym w Rumunii i dzięki bezpośredniemu uczestniczeniu w tym rynku, a także zdobyciu niezbędnych doświadczeń i wypracowaniu stosownych procedur, posiada możliwości wykorzystania ewentualnego potencjału rynku rumuńskiego.

W dniu 30 września 2015 r. sfinalizowany został istotny dla Grupy Kapitałowej projekt, to jest pozyskanie licencji na prowadzenie działalności maklerskiej. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, INC S.A. nabył 100% akcji domu maklerskiego PricewaterhouseCoopers Securities S.A. Zbywcą był PricewaterhouseCoopers Eastern Europe BV z siedzibą w Rotterdamie. Nazwa domu maklerskiego została zmieniona na Dom Maklerski INC S.A. Dom Maklerski posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych, to jest w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Spółka z Grupy Kapitałowej INC – INC Rating Sp. z o.o. z dniem 27.10.2015 r. została zarejestrowana przez ESMA (European Securities and Markets Authority – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) jako agencja ratingowa na terytorium EU, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych. INC Rating Sp. z o.o., należąca do Grupy Kapitałowej INC, wydawać będzie ratingi kredytowe dla jednostek samorządu terytorialnego. INC Rating Sp. z o.o. jest trzecią agencją ratingową z siedzibą na terytorium Polski.

INC S.A. w 2016 roku:

W 2016 roku Spółka będzie kontynuowała działania w dotychczasowych kierunkach, to jest w zakresie inwestycji kapitałowych oraz doradztwa na rynku kapitałowym, w tym na rynkach zagranicznych. Celem Spółki będzie w szczególności wzmocnienie potencjału Domu Maklerskiego, a także rozbudowa sieci biznesowej Grupy.

Jednocześnie, pomimo niepewnej koniunktury na polskim rynku kapitałowym, w naszej ocenie aktualna sytuacja gospodarcza umożliwia przemodelowanie patrzenia na rynki kapitałowe ze strony spółek i ze strony inwestorów. W szczególności niskie stopy procentowe powodują, że polski rynek kapitałowy w segmencie małych i średnich spółek może ulec transformacji w kierunku rynku inwestycyjnego(a nie spekulacyjnego, jak to czasami bywało do tej pory). W warunkach niskich stóp procentowych inwestorzy (często wcześniej nieangażujący swoich oszczędności na rynku kapitałowym) poszukują stabilnych inwestycji cechujących się niewiele wyższą rentownością od tej, jaką aktualnie oferują banki w Polsce. Dzisiaj wiele przedsiębiorstw jest w stanie zaoferować satysfakcjonującą dla inwestorów dywidendę będącą alternatywą dla niskooprocentowanych lokat bankowych.

INC S.A. będzie starała się wykorzystać posiadany potencjał, a także zasoby finansowe odpowiednio reagując na zmieniające się warunki na rynkach finansowych.

Tagi: , ,