Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku

19 września został opublikowany rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku.

W I półroczu 2019 roku Grupa Kapitałowa INC S.A. poniosła stratę netto w wysokości 0,6 mln PLN. Carpathia Capital S.A., będąca podmiotem inwestycyjnym w Grupie, zakończyła I półrocze zyskiem netto w kwocie 1,255 mln PLN.

Grupa kapitałowa na koniec I półrocza dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 4,572 mln PLN, przy zobowiązaniach w wysokości 2,911 mln PLN.

Kapitały własne GK INC SA na koniec I półrocza 2019 r. wynosiły 23,376 mln PLN. Carpathia Capital uzyskała wpis do rejestru Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych prowadzonego przez KNF i 17 września 2019 roku zadebiutowała na alternatywnym rynku NewConnect.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu INC S.A. (wraz z Domem Maklerskim) obsługuje kilka podmiotów, które są w trakcie lub przededniu emisji akcji i zmierzają na rynek NewConnect. Ostatecznie powodzenie projektów uzależnione jest w szczególności od możliwości pozyskania kapitału przez te spółki, a to zależy w dużej mierze od koniunktury na rynkach kapitałowych.W marcu 2019 r. Dom Maklerski INC uruchomił platformę ofert publicznych crowdconnect.pl. Jest ona pierwszą platformą o charakterze crowdinvestingowym prowadzoną przez dom maklerski w Polsce. Wykorzystuje ona liberalizację przepisów w zakresie prowadzenia ofert publicznych o wartości do 1 mln euro, która weszła w życie w 2018 r. Działania w segmencie fintechowym wymagają dalszej intensywnej pracy, a także ponoszenia nakładów na rozwój i promocję nowego produktu i nie oznacza automatycznie odniesienia sukcesu. W szczególności kluczowe jest ogólne zainteresowanie potencjalnych inwestorów rynkiem kapitałowym i inwestowaniem w akcje. Oznacza także działanie na trudnym rynku, na którym działają podmioty nielicencjonowane, mniej lub bardziej naruszające prawo, ale nie ponoszące zwiększonych kosztów funkcjonowania ani nie obowiązane do spełniania istotnych wymogów regulacyjnych. Jednakże crowdfunding udziałowy/ crowdinvesting uzyskuje coraz większą popularność na świecie, w związku z czym uruchomienie takiej platformy przez Dom Maklerski INC daje możliwość wpisania się w dominujący trend na rynku i stwarza szanse na uzyskanie istotnych korzyści w przyszłości.


  1. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku
  2. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku
  3. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku