Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku

W I kwartale roku 2017 Grupa Kapitałowa INC S.A. odnotowała zysk netto w wysokości 0,249 mln PLN. Grupa kapitałowa na koniec I kwartału dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 6,692 mln PLN, przy zobowiązaniach w wysokości 0,281 mln PLN. Kapitały własne GK INC SA na koniec I kwartału 2017 r. wyniosły 30,494 mln PLN.

W I kwartale 2017 r. INC S.A. koncentrował swoje działania na pozyskiwaniu klientów na wprowadzenie na rynek NewConnect, w tym w oparciu o środki unijne w ramach programu 4Stock. INC S.A. został wybrany doradcą dla 3 spółek, które otrzymały dofinansowanie w ramach 4Stock. Dwie z nich powinny zadebiutować na rynku NewConnect w najbliższych miesiącach, trzecia po dokonaniu przekształcenia formy prawnej.

Spółka zależna od INC – INC Rating rozpoczęła w 2017 r. realizację projektu dofinansowywanego ze środku UE pod nazwą: „Wykonanie przez INC Rating Sp. z o.o. prac B+R koniecznych do opracowania autorskich modeli finansowych dla innowacyjnej usługi scoringu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i handlowych”. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019. Wartość projektu to 5,1 mln PLN, a wysokość dofinansowania ze środków unijnych, jakie uzyska INC Rating, to 3,9 mln PLN. Realizacja tego projektu zwiększy potencjał INC Rating i całej grupy INC.

Celem INC w dalszej części roku będzie intensywne pozyskiwanie nowych klientów na wprowadzenie ich do obrotu w zorganizowanym systemie obrotu. Biorąc pod uwagę prowadzone rozmowy, zamiarem jest podpisanie co najmniej kilku nowych umów w ciągu kolejnego kwartału. W pozostałych obszarach, to jest w zakresie działalności Domu Maklerskiego INC i agencji ratingowej INC Rating, Grupa będzie realizowała wcześniej założone działania.

Raport dostępny do pobrania w zakładce Inwestorzy -> Raporty -> Raporty okresowe oraz pod linkiem poniżej:

Rozszerzony Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

Tagi: