Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku

Raport obejmuje okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku.

W I półroczu roku 2016 Grupa Kapitałowa INC S.A. odnotowała stratę netto w wysokości 0,991 mln PLN. Wartość portfela inwestycyjnego notowanego na giełdach w Polsce i w Rumunii wyniosła 16,376 mln PLN, w tym 303.097 akcji własnych INC S.A. o wartości 0,932 mln PLN i 172.602 akcji własnych Carpathii Capital S.A. o wartości 0,255 mln PLN, które uwzględniane są do momentu sprzedaży lub umorzenia w kapitałach własnych z wartością ujemną.

Grupa kapitałowa na koniec I półrocza dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 7,460 mln PLN, przy zobowiązaniach w wysokości 3,143 mln PLN, z czego 2,603 mln PLN to zobowiązania z tytułu zakupu kontraktów terminowych (ich wartość w cenach ewidencyjnych, wynikająca ze sposobu ewidencji zakupionych kontraktów). Kapitały własne GK INC SA na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły 31,710 mln PLN.

W I półroczu 2016 r. Dom Maklerski INC pełnił funkcję oferującego przy dwóch niepublicznych emisjach instrumentów finansowych. W II kwartale Dom Maklerski zwiększył zatrudnienie, pozyskując dwóch partnerów, posiadających wieloletnie doświadczenie w transakcjach na rynku kapitałowym, co powinno przełożyć się na większą liczbę zleceń. Na dzień przekazania niniejszego raportu, Dom Maklerski podpisał lub negocjuje kilka kolejnych umów o pełnienie funkcji oferującego przy niepublicznych emisjach obligacji, które będą realizowane pod koniec III i w IV kwartale 2016 r.

Agencja ratingowa INC Rating, należąca do grupy kapitałowej INC, która uzyskała licencję ESMA w IV kwartale 2015 r., wydała dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w I półroczu 2016 r. 6 ratingów niezamówionych i 1 rating zamówiony. Na dzień przekazania niniejszego raportu, Agencja Ratingowa posiada podpisane umowy z kilkoma samorządami na wydanie oceny ratingowej.

Grupa Kapitałowa będzie kontynuowała swoją strategię działania, zarówno w sferze doradztwa – z rosnącym znaczeniem Domu Maklerskiego i agencji ratingowej, jak i inwestycyjnej, wykorzystując posiadany potencjał i zasoby finansowe.

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2016 roku

Tagi: , , , ,