Rejestracja scalenia akcji w KRS i zmian statutu Spółki

Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie o rejestracji przez Sąd zmian statutu.

Raport bieżący 82/2014 – Rejestracja scalenia akcji w KRS i zmian statutu spółki. Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto-Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o rejestracji przez Sąd w dniu 6 sierpnia 2014 r. zmian statutu związanych z podjętą w dniu 20 maja 2014 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 20 w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji Spółki INC S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz zmiany statutu Spółki.

W wyniku rejestracji zmiany wartość nominalna akcji Emitenta została podwyższona z kwoty 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) do kwoty 2 zł (dwa złote) przy proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji z 33.372.396 do 8.343.099 sztuk, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego oraz zachowaniu niezmienionych uprawnień z akcji (scalenie akcji).

Po rejestracji scalenia akcji, dotychczasowa seria A1 obejmująca 3.000.000 sztuk akcji, obejmuje 750.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku jak wcześniej, to jest trzy głosy na jedną akcję. Równocześnie oznaczono nową serią B1 wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A2, B, C, D, E, F, G, H. Nowa seria B1 obejmuje 7.593.099 sztuk akcji, dających 9.093.099 głosów. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.

Obecnie trwa proces rejestracji scalenia akcji w KDPW.

Tagi: ,