Skonsolidowany Raport za III kwartał 2014

Publikacja Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2014 roku.

Po 3 kwartałach 2014 r. Grupa Kapitałowa INC odnotowała stratę netto w wysokości 9 459 tys. PLN. Strata spowodowana była w zdecydowanej mierze aktualizacją wartości portfela akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym – wartość rynkowa spółek publicznych na dzień 30.09.2014 r. wynosiła 15 987 tys. PLN.

W dniu 28 października 2014 roku na rynku NewConnect zadebiutowała spółka Investeko S.A. wprowadzona przez INC S.A.. Łącznie z wprowadzonymi w poprzednich kwartałach spółkami Vakomtek S.A., Megasonic S.A. i 2Intellect S.A. był to czwarty debiut spółki portfelowej INC S.A. na rynku NewConnect w tym roku. Dodatkowo, INC doradzał prze emisjach i wprowadze-niach wtórnych, na łączną kwotę blisko 100 mln zł.

W III kwartale sfinalizowano proces scalenia akcji Spółki poprzez zwiększenie ich nominału z 0,50 zł do 2 zł. W ramach proce-dury scalenia akcji, niedobory scaleniowe wyniosły zaledwie 990 sztuk akcji i zostały wyrównane przez Spółkę poprzez nieod-płatne zrzeczenie się praw z tej liczby akcji własnych.
Spółka kontynuowała program skupu akcji własnych – do dnia przekazania niniejszego raportu spółka skupiła 275695 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3045% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8009% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W minionym kwartale INC S.A. podpisała z Bursa de Valori Bucuresti (BVB) – giełdą w Bukareszcie – list intencyjny zakładający zawarcie w przyszłości umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na alternatywnym rynku AeRO ATS, po zatwier-dzeniu regulacji powołujących ten rynek przez rumuńską Komisję Nadzoru Finansowego (CNVM).
Podpisanie listu intencyjnego poprzedzone było kilkumiesięcznymi konsultacjami z BVB, które skutkowały m.in. uczestnictwem INC SA w seminariach organizowanych przez BVB w Bukareszcie i Cluj dla kilkudziesięciu przedsiębiorstw zainteresowanych obecnością na rumuńskim rynku kapitałowym.
Podejmowane działania w Rumunii związane są z realizacją strategii spółki zakładającą min. rozszerzenie swojej działalności pod względem geograficznym wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenie szczególnie w rozwoju rynku NewConnect i Catalyst w Polsce.

Działania w Rumunii nie ograniczają się do prowadzenia działalności doradczej przez spółkę INC SA. Aktualnie trwają prace nad powołaniem spółki INC Romania z siedzibą w Bukareszcie, która będzie świadczyć usługi dla emitentów i inwestorów bezpośrednio na rynku rumuńskim.

Spółka INC SA jest także wiodącym akcjonariuszem spółki Carpathia Capital SA, która do końca bieżącego roku będzie dyspo-nowała kapitałem zalążkowym w wysokości 2-3 mln PLN z przeznaczeniem na pierwsze inwestycje w spółki, które trafią do obrotu na rynku AeRO bukaresztańskiej giełdy począwszy od 2015 roku. W planach spółki Carpathia Capital SA jest debiut na BVB (rynek alternatywny AeRO) w pierwszej połowie 2015 roku. Więcej informacji o Carpathia Capital jest dostępnych na stronie www.carpathiacapital.eu.
Spółka zależna INC S.A, Dom Maklerski INC Sp. z o.o. kontynuuje proces ubiegania się o zezwolenie KNF na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych.
W bieżącym miesiącu została powołana przez INC S.A. oraz Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR z siedzibą w Nowej Soli spółka INC Rating, która wykorzystując wieloletnie doświadczenie INC S.A. w zakresie przygotowywania obli-gacji komunalnych, złoży w 2015 roku wniosek do European Securities and Markets Authority (ESMA) w sprawie rejestracji jako agencji ratingowej w obszarze jednostek samorządu terytorialnego w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich.

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2014 roku

Tagi: , , , , , ,