Wybrane dane finansowe na koniec 2014

Środki pieniężne – 6,5 mln PLN, akcje notowane – 15 mln PLN, akcje nienotowane – 4,7 mln PLN, kredyty/obligacje – 0 PLN.

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki za okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. (IV kwartał 2014 r.):

– wartość rynkowa papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym GPW i NewConnect (portfel publiczny) będących własnością INC S.A. (w sprawozdaniu jednostkowym) na dzień 31.12.2014 r.: 14,955 mln PLN, w tym 297.405 akcji INC S.A., których wartość wg cen nabycia wynosi 0,923 mln PLN (na dzień 31.12.2014), które uwzględniane są do momentu sprzedaży lub umorzenia w kapitałach własnych z wartością ujemną,

– wartość księgowa akcji i udziałów w spółkach nienotowanych na rynku regulowanym GPW i NewConnect (portfel niepubliczny) będących własnością INC S.A. (w sprawozdaniu jednostkowym) na dzień 31.12.2014 r.: 4,675 mln PLN,

– środki pieniężne na rachunkach Grupy Kapitałowej INC S.A. na dzień 31.12.2014 r.: 6.481 mln PLN,

– zysk z wprowadzenia akcji do publicznego obrotu (liczony jako iloczyn liczby posiadanych w dniu debiutu akcji wprowadzanej spółki i różnicy pomiędzy kursem odniesienia z dnia debiutu, a ceną nabycia tychże akcji) : 0,715 mln PLN.

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki oraz w zakresie zysku z wprowadzenia akcji do zorganizowanego obrotu, na podstawie różnicy pomiędzy wartością rynkową wprowadzanych akcji spółek portfelowych liczoną według kursu odniesienia z pierwszego dnia notowań i ceną nabycia. Z uwagi na charakter wyżej wskazanych wyników szacunkowych, Spółka nie przewiduje dokonywania ewentualnej korekty podanych szacunków. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, korekta zostanie dokonana w trybie określonym w § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

W IV kwartale 2014 r. na NewConnect zadebiutowała spółka INVESTEKO S.A., wprowadzona przez INC S.A. Łącznie w 2014 r. na NewConnect zadebiutowały 4 spółki, dla których Autoryzowanym Doradcą był INC S.A.

Tagi: ,