Wybrane szacunkowe dane finansowe za I kwartał b.r.

Informacja spółki dotycząca niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych.

Zarząd INC S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki za pierwszy kwartał 2015 roku w:

Raporcie bieżącym 8/2015

Spółka informuje, iż wartość rynkowa papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym GPW, NewConnect i rynku AeRO (portfel publiczny) będących własnością INC S.A. na dzień 31.03.2015 r. wynosi 23,913 mln PLN, w tym 303.097 akcji INC S.A. o wartości 0,932 mln PLN (na dzień 31.03.2015) oraz 1.000.000 akcji Carpathia Capital S.A. o wartości rynkowej 3,720 mln PLN.

Spółki z Grupy Kapitałowej INC S.A. są również w posiadaniu akcji i udziałów w spółkach nienotowanych na rynku regulowanym GPW, NewConnect i rynku AeRO (portfel niepubliczny). Na dzień 31.03.2015 r. ich wartość wynosiła 4,825 mln PLN, w tym akcje SC BITTNET SYSTEM S.A. o wartości 0,639 mln PLN w posiadaniu Carpathia Capital S.A. Zgodnie z raportem stan środków pieniężnych na rachunkach Grupy Kapitałowej INC S.A. na dzień 31.03.2015 r. wynosił 9,328 mln PLN.

Ponadto w pierwszym kwartale 2015 roku Spółka odnotowała zysk z wprowadzenia akcji Carpathia Capital S.A. do obrotu w wysokości 2,500 mln PLN. W drugim kwartale 2015 roku planowane jest wprowadzenie 1-2 spółek do zorganizowanego obrotu (NewConnect/AeRO).

Z uwagi na zmieniona strukturę Grupy Kapitałowej tj. objęcie konsolidacją spółek prowadzących działalność za granicą, w tym spółki INC CEE Romania w organizacji, po zakończeniu kolejnych kwartałów Spółka nie będzie przekazywać kolejnych wybranych szacunkowych wyników finansowych. Raporty okresowe Spółki ukazywać się będą zgodnie z opublikowanym harmonogramem.

Tagi: