AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI

Akcjonariusz

Paweł Śliwiński

pozostali akcjonariusze

RAZEM

Liczba akcji

2 937 999

9 105 100

12 043 099

Udział w kapitale

24.4%

75,6%

100%

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WZA

Akcjonariusz

Paweł Śliwiński

pozostali akcjonariusze

RAZEM

Liczba głosów

4 437 999

9 105 100

13 543 099

Udział w głosach

32,77%

67,23%

100%