AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI

Akcjonariusz

Paweł Śliwiński

Jacek Mrowicki

pozostali akcjonariusze

RAZEM

Liczba akcji

1 737 999

682 700

5 922 400

8 343 099

Udział w kapitale

20,83%

8,18%

70,99%

100%

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WZA

Akcjonariusz

Paweł Śliwiński

Jacek Mrowicki

pozostali akcjonariusze

RAZEM

Liczba głosów

3 237 999

682 700

5 920 717

9 841 416

Udział w głosach

32,90%

6,94%

60,16%

100%