AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI

Akcjonariusz

Paweł Śliwiński

Jacek Mrowicki

pozostali akcjonariusze

RAZEM

Liczba akcji

1 737 999

769 609

5 835 491

8 343 099

Udział w kapitale

20,83%

9,22%

69,95%

100%

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WZA

Akcjonariusz

Paweł Śliwiński

Jacek Mrowicki

pozostali akcjonariusze

RAZEM

Liczba głosów

3 237 999

769 609

5 835 491

9 843 099

Udział w głosach

32,90%

7,82%

59,28%

100%