Raporty bieżące

Rok 2024

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 19 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji spółki INC S.A. Rada Nadzorcza została powołana na wspólną pięcioletnią kadencję.
Poniżej dane o członkach Rady Nadzorczej:

Andrzej Gałganek – Członek Rady Nadzorczej
Profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu i kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych. Był między innymi dyrektorem Biura Maklerskiego Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu (1994-1997), członkiem zarządu Centralnej Tabeli Ofert SA w Warszawie (1997-99), prezesem zarządu Warta Investment Sp. z o.o., dyrektorem Biura Strategii i Rozwoju Kapitałowego TUiR WARTA S.A. (1999-2004), dyrektorem Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania (2004-2005), członkiem zarządu Fortis Centrum Sp. z o.o., (2005-2007), a także sędzią Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich (1998-2000) oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Domów Maklerskich (1997-98). Był również członkiem rad nadzorczych wielu spółek, m.in. Stocznia Gdynia S.A., TFI Warta S.A., Bank Częstochowa S.A. czy Warta Cultus Sp. z o.o.
Według złożonego oświadczenia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Edward Kozicki – Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, makler papierów wartościowych (licencja nr 340). Posiada bogatą wiedzę oraz doświadczenie z zakresu zarządzania inwestycjami kapitałowymi oraz nadzorowania podmiotów funkcjonujących na rynku publicznym.
Zasiadał w zarządach wielu spółek, takich jak: Blu Asset Management Sp. z o.o., Quantum Asset Management Sp. z o.o., Blu Capital Management Sp. z o.o., Blu Pre Ipo S.A., LMB Capital S.A., Dom Maklerski Polinwest S.A. czy Karkonoski Dom Maklerski S.A. Wieloletni (1997-2006) pracownik Departamentu Rynku Kapitałowych BZ WBK S.A. Członek rad nadzorczych wielu spółek notowanych na GPW.
Według złożonego oświadczenia, Pan Edward Kozicki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego na Uniwersytecie Oksfordzkim. Radca prawny, Doradca Restrukturyzacyjny, Partner w Orłowski Tomaszewski Kancelaria Prawna Sp. p.
Według złożonego oświadczenia, Pan Piotr Orłowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Aleksandra Persona-Śliwińska – Członek Rady Nadzorczej
Absolwentka Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny), specjalista II stopnia w położnictwie i ginekologii, specjalista w odnowie biologicznej (studia podyplomowe AWF w Poznaniu, 2008 rok), specjalista w zarządzaniu w opiece zdrowotnej (studia podyplomowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011 rok). Posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych.
W latach 1996 – 2011 pracowała w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej 33 w Poznaniu. Odbyła liczne krajowe i zagraniczne szkolenia z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii oraz diagnostyki prenatalnej i ultrasonografii trójwymiarowej 3D/4D (Londyn Harris Brightright Reaserch Center, Wiedeń Wiedeńska Szkoła Ultrasonografii Trójwymiarowej). Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (PTG, PTMP, ISUOG), autorka i współautorka ponad 40 publikacji naukowych i rozdziałów w podręcznikach, czynnie uczestniczy w licznych sympozjach i konferencjach naukowych poświęconych problematyce medycyny perinatalnej oraz ultrasonografii w położnictwie i ginekologii.
Według złożonego oświadczenia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Łukasz Puślecki – Członek Rady Nadzorczej
Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prezes zarządu filii Academy of International Business (AIB) na Europę Środkowo-Wschodnią (AIB-CEE), partner zarządzający ds. rozwoju Centrum Biznesu Międzynarodowego Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z.o.o., oraz ekspert Instytutu Wiedzy i Innowacji w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce związanej ze współpracą technologiczną krajów i przedsiębiorstw, konkurencyjnością międzynarodową i innowacyjnością firm w biznesie międzynarodowym.
Według złożonego oświadczenia, Pan Łukasz Puślecki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Dawid Sukacz – Członek Rady Nadzorczej
Pan Dawid Sukacz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; doktor nauk ekonomicznych. Specjalista rachunkowości zarządczej i finansów, posiada licencje maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego, dyplom MBA na National Louis University oraz międzynarodowe certyfikaty – CFA oraz CIIA, z polskim rynkiem kapitałowym związany od 1994 roku, początkowo w Biurze Maklerskim Certus, następnie w Banku Przemysłowo-Handlowym w Krakowie, oraz w prywatnym banku inwestycyjnym Wood&Company, od 1998 do 2003 roku członek zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Commercial Union S.A., od 2004 roku był związany z prywatną grupą inwestycyjną BB Investment, od listopada 2007 do października 2010 prezes zarządu BBI Capital S.A. oraz BBI Development S.A., aktualnie od grudnia 2010 partner zarządzający w funduszu private equity dedykowanym dla polskich SME – 21 Concordia, członek rad nadzorczych oraz aktywny inwestor w kilku spółkach technologicznych.
Według złożonego oświadczenia, Pan Dawid Sukacz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, którzy na ZWZ dnia 19 czerwca 2024 r. posiadali co najmniej 5% w głosach:
– Paweł Śliwiński – 2.250.000 głosów na WZA, co stanowiło 79,88 % głosów na WZA i stanowi 15,06 % w głosach ogółem w Spółce,
– Sebastian Huczek – 566.600 głosów na WZA, co stanowiło 20,12 % głosów na WZA i stanowi 3,79 % w głosach ogółem w Spółce.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na ZWZ dnia 19 czerwca 2024 r.

Treść uchwał podjętych na ZWZ 19.06.2024 r.

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu na dzień 19 czerwca 2024 r. na godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Poznaniu w siedzibie Spółki przy ul. Abpa Baraniaka 6. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Ogłoszenie ZWZ INC

Projekty uchwał ZWZA 2024

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 31.03.2024 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31.12.2023 r.

Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.

Dane Spółki Carpathia Capital ASI S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:

1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.03.2024 r.: 4.942 tys. PLN wobec 5.139 tys. PLN na dzień 31.12.2023 r.

2/ Gotówka na rachunkach z wyłączeniem środków pieniężnych klientów przechowywanych na rachunku Domu Maklerskiego INC S.A., plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.03.2024 r.: 3.328 tys. PLN wobec 3.482 tys. PLN na dzień 31.12.2023 r.

3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 31.03.2024 r.: 3.786 tys. PLN wobec 4.549 tys. PLN na dzień 31.12.2023 r.

4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital ASI (1 239 713 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity ASI, Dom Maklerski INC, ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 31.03.2024 r.: 5.865 tys. PLN, wobec 5.865 tys. PLN na dzień 31.12.2023 r.

Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital ASI S.A.:

Carpathia Capital ASI S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,50% w kapitale zakładowym i 43,05% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:

1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.03.2024 r.: 4.126 tys. PLN wobec 5.522 tys. PLN na dzień 31.12.2023 r.

2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.03.2024 r.: 173 tys. PLN wobec 1.207 tys. PLN na dzień 31.12.2023 r.

3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 31.03.2024 r.: 4.966 tys. PLN wobec 4.190 tys. PLN na dzień 31.12.2023 r.

Spółka w pierwszym kwartale 2024 roku nabyła akcje o wartości 1.000 tys. PLN.

Carpathia Capital ASI S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Wskazuje się, że wartość akcji i udziałów na dzień 31.12.2023 r. została podana już z uwzględnieniem dokonanych odpisów aktualizacyjnych i korekt w toku badania sprawozdań finansowych za 2023 r.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

Zarząd INC S.A. w związku z toczącym się badaniem sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta w związku z pracami nad sporządzeniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 roku, podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów w postaci całości wartości akcji Remedis S.A. oraz Mill Games S.A. w łącznej kwocie 4.251.053,10 zł.

Odpisy zostaną ujawnione w jednostkowym sprawozdaniu Spółki za rok 2023, w pozycji „Zyski z inwestycji” sprawozdania z wyników działalności jako „aktualizacja aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy” i obniżą bezpośrednio wynik jednostkowy o kwotę 4.251.053,10 zł. Dokonanie powyższych odpisów wpłynie również bezpośrednio na obniżenie kwoty krótkoterminowych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy wykazanych w bilansie Spółki i tym samym na wysokość sumy bilansowej. Odpisy mają charakter niegotówkowy i jednorazowy.

Odpis będzie miał wpływ na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej INC poprzez obniżenie wyniku finansowego i kapitału własnego na skutek ujęcia tych odpisów.

Zarząd Spółki informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego jednostkowego i raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2023, które pierwotnie miały być opublikowane 25 kwietnia 2024 r. zostaje przesunięty na dzień 29 kwietnia 2024 r.

Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku:

1. Raporty roczne:
Skonsolidowany raport roczny RS za rok obrotowy 2023 – w dniu 25 kwietnia 2024 r.
Jednostkowy raport roczny R za rok obrotowy 2023 – w dniu 25 kwietnia 2024 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne QSr zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– raport za I kwartał 2024 r. – w dniu 24 maja 2024 r.
– raport za III kwartał 2024 r. – w dniu 21 listopada 2024 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny PSr za I półrocze 2024 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 19 września 2024 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:
– na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Spółka będzie przekazywała rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia;
– na podstawie §62 ust. 3 ww. Rozporządzenia Spółka zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe oraz informacje o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia;
– na podstawie §79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka rezygnuje z publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 r. oraz II kwartał 2024.

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 31.12.2023 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 30.09.2023 r. i na dzień 31.12.2022 r.

Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.
Dane Spółki Carpathia Capital ASI S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:
1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.12.2023 r.: 7.220 tys. PLN wobec 7.721 tys. PLN na dzień 30.09.2023 r. oraz 6.858 tys. PLN na 31.12.2022 r
2/ Gotówka na rachunkach z wyłączeniem środków pieniężnych klientów przechowywanych na rachunku Domu Maklerskiego INC S.A., plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.12.2023 r.: 3.482 tys. PLN wobec 3.251 tys. PLN na dzień 30.09.2023 r. oraz 3.048 tys. PLN na 31.12.2022 r.
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 31.12.2023 r.: 6.719 tys. PLN wobec 6.628 tys. PLN na dzień 30.09.2023 r. oraz 7.581 tys. PLN na 31.12.2022 r.
4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital ASI (1 239 713 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity ASI, Dom Maklerski INC, ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 31.12.2023 r.: 5.865 tys. PLN, wobec 5.521 tys. PLN na dzień 30.09.2023 r. oraz 3.020 tys. PLN na 31.12.2022 r
Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital ASI S.A.:

Carpathia Capital ASI S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,50% w kapitale zakładowym i 43,05% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:
1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.12.2023 r.: 6.719 tys. PLN wobec 7.191 tys. PLN na dzień 30.09.2023 r. oraz 8.334 tys. PLN na 31.12.2022 r.
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.12.2023 r.: 1.207 tys. PLN wobec 1.432 tys. PLN na dzień 30.09.2023 r. oraz 660 tys. PLN na 31.12.2022 r.
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 31.12.2023 r.: 4.190 tys. PLN wobec 3.844 tys. PLN na dzień 30.09.2023 r. oraz 4.800 tys. PLN na 31.12.2022 r.
Spółka w czwartym kwartale 2023 roku nabyła akcje 2 spółek o wartości 869 tys. PLN.
Carpathia Capital ASI S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

Rok 2023

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 30.09.2023 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 30.06.2023 r. i na dzień 31.12.2022 r.

Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.
Dane Spółki Carpathia Capital ASI S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:
1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.09.2023 r.: 7.721 tys. PLN wobec 7.590 tys. PLN na dzień 30.06.2023 r. oraz 6.858 tys. PLN na 31.12.2022 r
2/ Gotówka na rachunkach z wyłączeniem środków pieniężnych klientów przechowywanych na rachunku Domu Maklerskiego INC S.A., plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.09.2023 r.: 3.251 tys. PLN wobec 4.157 tys. PLN na dzień 30.06.2023 r. oraz 3.048 tys. PLN na 31.12.2022 r.
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 30.09.2023 r.: 6.628 tys. PLN wobec 6.719 tys. PLN na dzień 30.06.2023 r. oraz 7.581 tys. PLN na 31.12.2022 r.
4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital ASI (1 219 851 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity ASI, Dom Maklerski INC, ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 30.09.2023 r.: 5.521 tys. PLN, wobec 5.521 tys. PLN na dzień 30.06.2023 r. oraz 3.020 tys. PLN na 31.12.2022 r.

Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital ASI S.A.:
Carpathia Capital ASI S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:
1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.09.2023 r.: 7.191 tys. PLN wobec 6.805 tys. PLN na dzień 30.06.2023 r. oraz 8.334 tys. PLN na 31.12.2022 r.
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.09.2023 r.: 1.432 tys. PLN wobec 1.129 tys. PLN na dzień 30.06.2023 r. oraz 660 tys. PLN na 31.12.2022 r.
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 30.09.2023 r.: 3.844 tys. PLN wobec 4.679 tys. PLN na dzień 30.06.2023 r. oraz 4.800 tys. PLN na 31.12.2022 r.
Spółka w trzecim kwartale 2023 roku nie nabyła akcji i udziałów w ramach inwestycji IPO i pre-IPO.

Carpathia Capital ASI S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

Spółka informuje, że otrzymała oświadczenie (decyzję) Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia 20.09.2023 r. o rejestracji w KDPW w dniu 22.09.2023 r. 1.600.000 akcji serii G pod kodem ISIN PLINCLT00130.

Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała oświadczenie (decyzję) Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o rejestracji w KDPW w dniu 4.09.2023 r. 1.400.000 akcji serii F pod kodem ISIN PLINCLT00122.

Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. i 17/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. przekazuje informacje na temat stanu realizacji strategii rozwoju Grupy INC:

Dom Maklerski INC S.A. podpisał pierwszą umowę na świadczenie usługi depozytariusza z FIZ zarządzanym przez Origin TFI S.A. i rozpoczyna świadczenie tej usługi z dniem 11 sierpnia 2023 r. Jednocześnie DM INC prowadzi prace i rozmowy z kolejnymi FIZ z różnych TFI, co powinno umożliwić przejęcie do obsługi do końca tego roku kilku kolejnych FIZ.

W zakresie pozostałych obszarów strategii określonych w raporcie 25/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. wskazuje się, że:
– rozszerzenie zakresu zezwolenia o m.in. wykonywanie zleceń, sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym – zostało przeprowadzone i zakres zezwolenia DM INC został rozszerzony w maju 2023 r.
– uzyskanie statusu uczestnika bezpośredniego KDPW w typie pośrednik rejestracyjny i sponsor emisji – usługi w tym obszarze powinny być realizowane począwszy od IV kw. 2023 r.

Zarzad INC S.A. przekazuje w załączeniu zawiadomienie skierowane przez pana Pawła Śliwińskiego o zmianie udziału w głosach w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego.

Zawiadomienie Paweł Śliwiński

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 30.06.2023 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31.03.2023 r. i na dzień 31.12.2022 r.

Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.
Dane Spółki Carpathia Capital ASI S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:
1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.06.2023 r.: 7.590 tys. PLN wobec 6.535 tys. PLN na dzień 31.03.2023 r. oraz 6.858 tys. PLN na 31.12.2022 r
2/ Gotówka na rachunkach z wyłączeniem środków pieniężnych klientów przechowywanych na rachunku Domu Maklerskiego INC S.A., plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.06.2023 r.: 4.157 tys. PLN wobec 3.108 tys. PLN na dzień 31.03.2023 r. oraz 3.048 tys. PLN na 31.12.2022 r.
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 30.06.2023 r.: 6.719 tys. PLN wobec 7.581 tys. PLN na dzień 31.03.2023 r. oraz 7.581 tys. PLN na 31.12.2022 r.
4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital ASI (1 219 851 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity ASI, Dom Maklerski INC, ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 30.06.2023 r.: 5.521 tys. PLN, wobec 4.518 tys. PLN na dzień 31.03.2023 r. oraz 3.020 tys. PLN na 31.12.2022 r
Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital ASI S.A.:
Carpathia Capital ASI S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:
1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.06.2023 r.: 6.805 tys. PLN wobec 6.646 tys. PLN na dzień 31.03.2023 r. oraz 8.334 tys. PLN na 31.12.2022 r.
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.06.2023 r.: 1.129 tys. PLN wobec 1.319 tys. PLN na dzień 31.03.2023 r. oraz 660 tys. PLN na 31.12.2022 r.
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 30.06.2023 r.: 4.679 tys. PLN wobec 4.800 tys. PLN na dzień 31.03.2023 r. oraz 4.800 tys. PLN na 31.12.2022 r.
Spółka w drugim kwartale 2023 roku nie nabyła akcji i udziałów w ramach inwestycji IPO i pre-IPO.
Carpathia Capital ASI S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

Zarzad INC S.A. przekazuje w załączeniu otrzymane w dniu dzisiejszym zawiadomienie skierowane przez Rockbidge TFI S.A. o przekroczeniu przez Fundusze zarządzane przez TFI progu 5% w głosach w spółce.

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w głosach w spółce

Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu 07.07.2023 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu zarejestrował zmianę statutu – podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G.

Zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emisja akcji serii G dokonywana była w ramach kapitału docelowego, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 27.03.2023 r. – raport bieżący 3/2023.

Po rejestracji akcji serii G, kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.504.309,90 zł i dzieli się na:
a) 750.000 akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprzywilejowanych co do głosu,
b) 7.593.099 akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
c) 1.300.000 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
d) 1.200.000 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
e) 1.200.000 akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
f) 1.400.000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
g) 1.600.000 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Łączna liczba akcji w spółce wynosi 15.043.099 sztuk, a ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 16.543.099 głosów.

Po rejestracji podwyższenia w drodze emisji akcji serii G w ramach kapitału docelowego nie pozostały do objęcia żadne akcje.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, którzy na ZWZ dnia 27 czerwca 2023 r. posiadali co najmniej 5% w głosach:
– Paweł Śliwiński – 2.250.000 głosów na WZA, co stanowiło 79,88 % głosów na WZA i stanowi 15,06 % w głosach ogółem w Spółce,
– Sebastian Huczek – 566.600 głosów na WZA, co stanowiło 20,12 % głosów na WZA i stanowi 3,79 % w głosach ogółem w Spółce.

Zarząd Spółki przekazuje w załaczeniu tresć uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2023 r., wraz z wynikami głosowań.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dn. 27.06.2023 r.

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2023 r. na godz. 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Poznaniu w siedzibie Spółki przy ul. Abpa Baraniaka 6. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Ogłoszenie ZWZ INC

Projekty uchwał ZWZA 2023

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Zarząd Spółki informuje, że data publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022, zaplanowana pierwotnie na 27 kwietnia 2023 r., zostaje przesunięta na 28 kwietnia 2023 r.

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 31.03.2023 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31.12.2022 r.
Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.
Dane Spółki Carpathia Capital ASI S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:

1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.03.2023 r.: 6.535 tys. PLN wobec 6.858 tys. PLN na 31.12.2022 r
2/ Gotówka na rachunkach z wyłączeniem środków pieniężnych klientów przechowywanych na rachunku Domu Maklerskiego INC S.A., plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.03.2023 r.: 3.108 tys. PLN wobec 3.048 tys. PLN na 31.12.2022 r.
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 31.03.2023 r.: 7.581 tys. PLN wobec 7.581 tys. PLN na 31.12.2022 r.
4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital ASI (1 219 851 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity ASI, Dom Maklerski INC, ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 31.03.2023 r.: 4.518 tys. PLN, wobec 3.020 tys. PLN na 31.12.2022 r
Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital ASI S.A.:

Carpathia Capital ASI S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:
1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.03.2023 r.: 6.646 tys. PLN wobec 8.334 tys. PLN na 31.12.2022 r.
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.03.2023 r.: 1.319 tys. PLN wobec 660 tys. PLN na 31.12.2022 r.
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 31.03.2023 r.: 4.800 tys. PLN wobec 4.800 tys. PLN na 31.12.2022 r.
Spółka w pierwszym kwartale 2023 roku nie nabyła akcji i udziałów w ramach inwestycji IPO i pre-IPO.
Carpathia Capital ASI S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu 5.04.2023 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu zarejestrował zmianę statutu – podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.

Zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emisja akcji serii F dokonywana była w ramach kapitału docelowego, na podstawie uchwały zarządu z dnia 21.11.2022 r. (raport bieżący 23/2022).

Po rejestracji akcji serii F, kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.344.309,90 zł i dzieli się na:
a) 750.000 akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
b) 7.593.099 akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
c) 1.300.000 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
d) 1.200.000 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
e) 1.200.000 akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
f) 1.400.000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Łączna liczba akcji w spółce wynosi 13.433.099 sztuk, a ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 14.843.099 głosów.

Po rejestracji podwyższenia w ramach emisji akcji serii F w ramach kapitału docelowego zostało do objęcia 1.600.000 akcji (160.000 zł wartości nominalnej), przy czym, jak zostało to wskazane w raportach bieżących nr 3 i 4 z 2023 r., uchwalona i realizowana emisja akcji serii G wyczerpuje kapitał docelowy w całości.

Zarząd INC S.A. informuje, w nawiązaniu do raportu 3/2023, iż w dniu 30.03.2023 r. zawarł dwie umowy objęcia akcji nowej emisji INC (akcje serii G emitowane są w ramach kapitału docelowego) z dwoma inwestorami instytucjonalnymi tj. dwoma Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi zarządzanymi przez jedno Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Umowy przewidują objęcie przez Inwestorów łącznie 1.500.000 szt. akcji nowej emisji po cenie emisyjnej 1,5 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 2,25 mln zł. Akcje zostaną opłacone gotówką, w terminie 7 dni. Pozostałe 100.000 akcji nowej emisji zostanie zaoferowane wybranym kluczowym pracownikom grupy kapitałowej (z wyłączeniem członków zarządu) w ramach programu motywacyjnego.W związku z powyższym, wykorzystany zostanie w całości kapitał docelowy uchwalony w 2022 r.

Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji 1.600.000 akcji w cenie emisyjnej 1,50 zł za akcję, w ramach kapitału docelowego. Emisja zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, z czego:
– 1.500.000 akcji zostanie zaoferowane inwestorom instytucjonalnym,
– 100.000 akcji zostanie zaoferowane kluczowym pracownikom Grupy Kapitałowej INC – z wyłączeniem członków Zarządu INC – w ramach programu motywacyjnego.

Emisja jest związana z realizacją strategii rozwoju Grupy Kapitałowej i zapewni Domowi Maklerskiemu dodatkowy bufor kapitałowy niezbędny dla świadczenia usługi depozytariusza i innych nowych usług rozwijanych przez Dom Maklerski.
Emisja ta po jej dojściu do skutku wyczerpuje całość kapitału docelowego uchwalonego w 2022 r.
Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na cenę emisyjną oraz wyłączenie prawa poboru.

Treść uchwały zarządu znajduje się poniżej:

Uchwała Nr 2 z dnia 27.03.2023 r.
Zarządu INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję Akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki działającej pod firmą INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej zwaną zamiennie „Spółką”) uchwala, co następuje

§ 1
1.Działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 3b Statutu Spółki oraz na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „KSH” lub „Kodeks spółek handlowych”), podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, w ramach kapitału docelowego, o kwotę 160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.344.309,90 zł (jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewięć złotych i 90/100 groszy) do kwoty 1.504.309,90 zł (słownie: jeden milion pięćset cztery tysiące trzysta dziewięć złotych i 90/100 groszy).
2.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w liczbie 1 600 000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy), o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „Akcjami serii G”).
3.Cena emisyjna Akcji serii G wyniesie 1,50 zł (słownie: jeden złoty i 50/100 groszy) za jedną akcję. Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4.Emisja Akcji serii G nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez skierowanie propozycji objęcia Akcji serii G do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5.Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
1)Akcje serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych,
2)Akcje serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6.Określa się, że umowy objęcia Akcji serii G zostaną zawarte przez Zarząd Spółki do dnia 27 września 2023 roku.
7.Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
1) zawarcia umów objęcia akcji;
2) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie;
3)podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2
Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości
Działając w interesie Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii G w całości.

§ 3
Zmiana Statutu Spółki
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.504.309,90 zł (słownie: jeden milion pięćset cztery tysiące trzysta dziewięć złotych i 90/100 groszy) i dzieli się na:
a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
b) 7.593.099 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
c) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
e) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
f) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
g) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

1. Skonsolidowany raport roczny RS za rok obrotowy 2022 – w dniu 27 kwietnia 2023 r.
Jednostkowy raport roczny R za rok obrotowy 2022 – w dniu 27 kwietnia 2023 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne QSr zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– raport za I kwartał 2023 r. – w dniu 25 maja 2023 r.
– raport za III kwartał 2023 r. – w dniu 23 listopada 2023 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny PSr za I półrocze 2023 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 28 września 2023 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:
– na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Spółka będzie przekazywała rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia;
– na podstawie §62 ust. 3 ww. Rozporządzenia Spółka zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe oraz informacje o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia;
– na podstawie §79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka rezygnuje z publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. oraz II kwartał 2022.

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 31.12.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 30.09.2022 r. i 31.12.2021 r.
Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.
Dane Spółki Carpathia Capital S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:
1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.12.2022 r.: 6.858 tys. PLN wobec 8.612 tys. PLN na 30.09.2022 r. i 12.212 tys. PLN na 31.12.2021 r.
2/ Gotówka na rachunkach z wyłączeniem środków pieniężnych klientów przechowywanych na rachunku Domu Maklerskiego INC S.A., plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.12.2022 r.: 3.048 tys. PLN wobec 3.055 tys. PLN na 30.09.2022 r. i 4.765 tys. PLN na 31.12.2021 r.
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 31.12.2022 r.: 7.581 tys. PLN wobec 7.581 tys. PLN na 30.09.2022 r. i 8.831 tys. PLN na 31.12.2021 r.
4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital (1 219 851 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity SA, Dom Maklerski INC, ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 31.12.2022 r.: 2.816 tys. PLN, wobec 2.816 tys. PLN na 30.09.2022 r. i 2.816 tys. PLN na 31.12.2021 r.
Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital S.A.:
Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:
1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.12.2022 r.: 8.334 tys. PLN wobec 6.551 tys. PLN na 30.09.2022 r. i 10.938 tys. PLN na 31.12.2021 r.
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.12.2022 r.: 660 tys. PLN wobec 1.063 tys. PLN na 30.09.2022 r. i 1.301 tys. PLN na 31.12.2021 r.
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 31.12.2022 r.: 4.800 tys. PLN wobec 4.859 tys. PLN na 30.09.2022 r. i 4.736 tys. PLN na 31.12.2021 r.
Spółka w czwartym kwartale 2022 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji IPO i pre-IPO w 2 spółkach z sektora e-commerce za kwotę 320 tys. PLN.
Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

Rok 2022

Spółka w załączeniu przekazuje otrzymane zawiadomienia o transakcjach na akcjach dokonanych przez panów Pawła Śliwińśkiego i Wojciecha Iwaniuka, członków Zarządu Spółki, oraz pana Dawida Sukacza, członka Rady Nadzorczej Spółki.

Powiadomienie o transakcji_Wojciech Iwaniuk

Powiadomienie o transakcji_Dawid Sukacz

Powiadomienie o transakcjach_Wojciech Iwaniuk

Powiadomienie o transakcji_Paweł Śliwiński

Spółka, w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii F w ramach emisji z kapitału docelowego, przekazuje informacje podsumowujące subskrypcję:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
22.11.2022-29.11.2022 r.
2) Data przydziału papierów wartościowych:
29.11.2022 r.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
1.400.000 sztuk
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
nie dotyczy
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
1.400.000 sztuk
6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
1.400.000 sztuk
7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):
1,50 zł za akcję
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:
6 osób
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
6 osób
10) Nazwa (firmie) subemitentów:
Nie dotyczy
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
2.100.000 zł
12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty –
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty:
3.543 zł
b) wynagrodzenia subemitentów:
nie wystąpiły
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:
nie wystąpiły
d) promocji oferty:
nie wystąpiły
– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;
Koszty oferty zostaną rozliczone z nadwyżki ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji (agio).
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Średni koszt subskrypcji przypadający na 1 akcję wyniósł 0,0025 zł.
14) Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Opłacenie akcji – gotówką – przelew na rachunek emitenta.

Wpływy z emisji zostaną w całości przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego w Domu Maklerskim INC S.A. (spółce zależnej w 100%) w związku z planowanym uruchomieniem usługi depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Prace związane z uruchomieniem usługi depozytariusza FIZ prowadzone są przez Dom Maklerski i zmierzają do gotowości operacyjnej do uruchomienia usługi w I lub II kwartale 2023 r. Celem podwyższenia kapitału zakładowego w Domu Maklerskim INC jest w szczególności spełnienie wymogów formalnych związanych z odpowiednim poziomem funduszy własnych Domu Maklerskiego.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 4 sierpnia 2022 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do wiadomości publicznej decyzji o zamiarze przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji INC S.A. w ramach emisji z kapitału docelowego:
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 4 sierpnia 2022 r. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji INC S.A. w ramach emisji z kapitału docelowego, w cenie 1,50 zł, w liczbie 1.400.000 sztuk. Celem emisji jest zapewnienie środków na dokapitalizowanie Domu Maklerskiego INC w związku z realizowaną strategią rozwoju DM INC – rozszerzeniem działalności, o czym spółki informowała m.in. w raporcie 35/2021 r.
Jednocześnie z podjęciem decyzji o przeprowadzeniu ww. emisji Emitent rozpoczął negocjacje i podpisał warunkowe umowy przedwstępne z 3 inwestorami (w tym 1 członkiem Rady Nadzorczej) dotyczące objęcia akcji z ww. emisji; dodatkowo deklarację objęcia akcji złożyło 2 członków zarządu emitenta. Łącznie umowy przedwstępne i deklaracje obejmują 1.400.000 sztuk akcji. Po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą i podjęciu uchwały zarządu w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego, podpisane zostaną ostateczne umowy objęcia akcji.

Uzasadnienie możliwości opóźnienia:
Zgodnie z wytycznymi ESMA w sprawie uzasadnionych interesów emitentów związanych z opóźnieniem ujawnienia informacji poufnych, na potrzeby art. 17 ust. 4 lit. a) rozporządzenia MAR przypadki, w których niezwłoczne ujawnienie informacji poufnych mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta, mogą obejmować okoliczności, w których informacje poufne dotyczą decyzji podjętych lub umów zawartych przez organ zarządczy emitenta, które wymagają zatwierdzenia przez inny organ emitenta, lecz nie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, aby były skuteczne, a natychmiastowe podanie informacji do wiadomości publicznej przed podjęciem ostatecznej decyzji mogłoby zagrozić właściwej ocenie informacji przez opinię publiczną oraz emitent podjął stosowne działania, by podjęcie ostatecznej decyzji nastąpiło możliwe jak najszybciej.
W powyższej sytuacji, przeprowadzenie emisji w ramach kapitału docelowego wymagało decyzji Rady Nadzorczej Spółki. Z kolei podjęcie decyzji przez Radę Nadzorczą wymagało uprzedniej rejestracji w KRS zmiany Statutu uchwalonej dnia 27 czerwca 2022 r. Dodatkową przesłanką mającą zastosowanie do Emitenta był fakt równoczesnego prowadzenia negocjacji dotyczących ewentualnego podwyższenia kapitału zakładowego bezpośrednio poprzez DM INC S.A. (spółki zaleznej emitenta), na wypadek gdyby odpowiednie decyzje nie zostały podjęte przez organy Emitenta lub nie doszłoby do rejestracji zmian statutu.
Jednocześnie nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną.
Niezwłocznie po rejestracji kapitału docelowego w KRS rozpoczęto procedowanie uchwał Rady Nadzorczej, a niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Radę Nadzorczą podjęta została stosowna uchwała zarządu i ujawniono opóźnioną informację poufną.

Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji 1.400.000 akcji w cenie emisyjnej 1,50 zł za akcję, w ramach kapitału docelowego. Emisja zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, a całość środków z emisji zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego w Domu Maklerskim INC S.A., w związku z rozszerzeniem zakresu działalności DM INC. Dokapitalizowanie DM INC zostanie dokonane niezwłocznie.
Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na cenę emisyjną oraz wyłączenie prawa poboru.

Treść uchwały zarządu znajduje się poniżej:

Uchwała Nr 2 z dnia 21.11.2022 r. Zarządu INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję Akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki działającej pod firmą INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej zwaną zamiennie „Spółką”) uchwala, co następuje:

§ 1
1. Działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 3b Statutu Spółki oraz na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „KSH” lub „Kodeks spółek handlowych”), podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, w ramach kapitału docelowego, o kwotę 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.204.309,90 zł (słownie: jeden milion dwieście cztery tysiące trzysta dziewięć złotych i 90/100 groszy) do kwoty 1.344.309,90 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewięć złotych i 90/100 groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie 1 400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy), o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „Akcjami serii F”).
3. Cena emisyjna Akcji serii F wyniesie 1,50 zł (słownie: jeden złoty i 50/100 groszy) za jedną akcję. Akcje serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Emisja Akcji serii F nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez skierowanie propozycji objęcia Akcji serii F do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
1) Akcje serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych,
2) Akcje serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Określa się, że umowy objęcia Akcji serii F zostaną zawarte przez Zarząd Spółki do dnia 21 maja 2023 roku.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
1) zawarcia umów objęcia akcji;
2) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie;
3) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2
Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości
Działając w interesie Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii F w całości.

§ 3
Zmiana Statutu Spółki
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.344.309,90 zł (jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewięć złotych i 90/100 groszy) i dzieli się na:
a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
b) 7.593.099 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
c) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
e) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
f) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Zarząd INC S.A. wskazuje, że w dniu 28.10.2022 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana zmiana statutu Spółki uchwalona uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 27.06.2022 r.

Zmiana statutu polega na dodaniu §3b o treści:

㤠3b

 1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w graniach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 3.000.000 (trzy miliony) sztuk.
 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
 3. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
 4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
 5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:

a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;

b) ustalenia ceny emisyjnej akcji za zgodą rady nadzorczej;

c) pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;

d) ustalania trybu oferty, szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji.

e) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., wydawania akcji zdematerializowanych, podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 30.09.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 30.06.2022 r. i 31.12.2021 r.
Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.
Dane Spółki Carpathia Capital S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:
1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.09.2022 r.: 8.612 tys. PLN wobec 8.870 tys. PLN na 30.06.2022 r. i 12.212 tys. PLN na 31.12.2021 r.
2/ Gotówka na rachunkach z wyłączeniem środków pieniężnych klientów przechowywanych na rachunku Domu Maklerskiego INC S.A., plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.09.2022 r.: 3.055 tys. PLN wobec 2.350 tys. PLN na 30.06.2022 r. i 4.765 tys. PLN na 31.12.2021 r.
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 30.09.2022 r.: 7.581 tys. PLN wobec 7.581 tys. PLN na 30.06.2022 r. i 8.831 tys. PLN na 31.12.2021 r.
4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital (1 219 851 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity SA, Dom Maklerski INC, ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 30.09.2022 r.: 2.816 tys. PLN, wobec 2.816 tys. PLN na 30.06.2022 r. i 2.816 tys. PLN na 31.12.2021 r.
Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital S.A.:
Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:
1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.09.2022 r.: 6.551 tys. PLN wobec 8.056 tys. PLN na 30.06.2022 r. i 10.938 tys. PLN na 31.12.2021 r.
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.09.2022 r.: 1.063 tys. PLN wobec 1.349 tys. PLN na 30.06.2022 r. i 1.301 tys. PLN na 31.12.2021 r.
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 30.09.2022 r.: 4.859 tys. PLN wobec 4.475 tys. PLN na 30.06.2022 r. i 4.736 tys. PLN na 31.12.2021 r.
Spółka w trzecim kwartale 2022 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji IPO i pre-IPO w 1 spółce z sektora gamingowego za kwotę 260 tys. PLN.
Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 30.06.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31.03.2022 r. i 31.12.2021 r.

Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.
Dane Spółki Carpathia Capital S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:

1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.06.2022 r.: 8.870 tys. PLN wobec 8.876 tys. PLN na 31.03.2022 r. i 12.212 tys. PLN na 31.12.2021 r.
2/ Gotówka na rachunkach z wyłączeniem środków pieniężnych klientów przechowywanych na rachunku Domu Maklerskiego INC S.A., plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.06.2022 r.: 2.350 tys. PLN wobec 3.254 tys. PLN na 31.03.2022 r. i 4.765 tys. PLN na 31.12.2021 r.
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 30.06.2022 r.: 7.581 tys. PLN wobec 8.831 tys. PLN na 31.03.2022 r. i 8.831 tys. PLN na 31.12.2021 r.
4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital (1 219 851 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity SA, Dom Maklerski INC, ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 30.06.2022 r.: 2.816 tys. PLN, wobec 2.816 tys. PLN na 31.03.2022 r. i 2.816 tys. PLN na 31.12.2021 r.

Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital S.A.:

Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:
1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.06.2022 r.: 8.056 tys. PLN wobec 9.685 tys. PLN na 31.03.2022 r. i 10.938 tys. PLN na 31.12.2021 r.
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.06.2022 r.: 1.349 tys. PLN wobec 1.524 tys. PLN na 31.03.2022 r. i 1.301 tys. PLN na 31.12.2021 r.
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 30.06.2022 r.: 4.475 tys. PLN wobec 4.560 tys. PLN na 31.03.2022 r. i 4.736 tys. PLN na 31.12.2021 r.
Spółka w drugim kwartale 2022 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji IPO i pre-IPO w 1 spółce z sektora gamingowego za kwotę 170 tys. PLN.
Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, którzy na ZWZ dnia 27 czerwca 2022 r. posiadali co najmniej 5% w głosach:
– Paweł Śliwiński – 2.937.999 głosów na WZA, co stanowiło 79,52 % głosów na WZA i stanowi 32,77 % w głosach ogółem w Spółce,
– Sebastian Huczek – 607.250 głosów na WZA, co stanowiło 10,88 % głosów na WZA i stanowi 4,48 % w głosach ogółem w Spółce,
– Andrzej Szurek – 430.000 głosów na WZA, co stanowiło 7,70 % głosów na WZA i stanowi 3,18 % w głosach ogółem w Spółce.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 27 czerwca 2022 r.

Uchwały ZWZ 27.02.2022 r.

Zarząd Spółki przekazuje poniżej informacje odnoszące się do aktualnego stanu realizacji strategii Spółki, w związku z jej bieżącymi modyfikacjami i w kontekście pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji i zapytań dotyczących spółki i jej Grupy Kapitałowej. Z uwagi na zamiar zapewnienia równego dostępu do informacji oraz z uwagi na fakt, że przekazywane informacje mogą mieć charakter potencjalnie cenotwórczy, Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu niniejszego raportu.

1/ realizacja strategii rozwoju
Uruchomienie usługi depozytariusza jest procesem długotrwałym, wymagającym z jednej strony określonych nakładów inwestycyjnych (w szczególności na infrastrukturę IT), a także zapewnienia odpowiedniego bufora kapitałowego, w tym uwzględniającego potencjalnie długo trwające osłabienie koniunktury na rynku IPO, czyli braku osiągania zysków z dotychczasowej działalności bieżącej.
Określone prace, nie wymagające istotnych nakładów finansowych, są realizowane na bieżąco ze środków własnych.
Dom Maklerski podjął decyzję o realizację strategii etapowo, to jest w sposób, który spowoduje że najistotniejsze wydatki realizowane będą w sytuacji osiągnięcia pewności co do zapewnienia wyżej opisanego bufora kapitałowego. Spowoduje to przesunięcie w czasie potencjalnego uruchomienia usługi. Wskazuje się jednakże, że w przypadku braku możliwości dokapitalizowania Domu Maklerskiego, oraz trwającej dekoniunktury na rynku ofert pierwotnych, możliwe jest podjęcie decyzji o zawieszeniu realizacji projektu.

2/ emisja publiczna akcji oraz planowany kapitał docelowy w INC S.A.
Emitent wskazuje, że emisja publiczna akcji serii F, która nie doszła do skutku, realizowana była w formule oferty publicznej skierowanej do nieoznaczonego adresata, w której na równych zasadach mógł wziąć udział każdy inwestor. Nie została wybrana formuła oferty z zachowaniem prawa poboru z uwagi na większą czasochłonność oferty z prawem poboru w stosunku do oferty z wyłączeniem prawa poboru.
Emitent podjął decyzję o odwołaniu oferty w szczególności z uwagi na to, że nie widział szans na osiągnięcie w ramach oferty poziomu zapisów pozwalającego na bezpieczną i szybką realizację celu emisji.
Zgodnie ze wskazaniami z poprzednich raportów bieżących, podejmowane są także działania zmierzające do możliwego podwyższenia kapitału zakładowego bezpośrednio w Domu Maklerskim, przy czym nie zakłada się oferty kierowanej do nieoznaczonego adresata.
Z kolei uchwalenie kapitału docelowego w INC S.A. ma służyć potencjalnie elastycznemu i szybkiemu podwyższeniu kapitału zakładowego, co może mieć znaczenie w sytuacji, w której oferta publiczna kierowana do nieoznaczonego adresata nie doszła do skutku. W chwili przekazywania niniejszego raportu nie zostały podjęte żadne decyzje w tym zakresie.

3/ bieżące działania Grupy INC
INC S.A. realizuje procesy wprowadzeń spółek do obrotu – obecnie 5 wniosków o wprowadzenie pierwotne i 2 wnioski o wprowadzenie wtórne jest złożonych na GPW, a około 5 kolejnych przygotowywanych do złożenia w perspektywie najbliższego kwartału.
Dom Maklerski posiada 13 aktywnych umów na oferowanie instrumentów finansowych, z których 8 jest realizowanych, a 5 oczekuje na poprawę otoczenia rynkowego. Realizacja większości tych umów uzależniona jest jednak od koniunktury rynkowej. W sytuacji dekoniunktury, realizacja większości emisji, w tym uruchomienie nowej wersji platformy crowdconnect.pl musi być przełożona. Dom Maklerski realizuje równocześnie 7 projektów związanych z prospektami emisyjnymi, które nie są uzależnione od sytuacji rynkowej.

Dodatkowo, Zarząd INC S.A. przekazuje w załączeniu zestawienie informacji o zrealizowanych w ramach Grupy Kapitałowej w ostatnich latach projektach związanych z przeprowadzeniem emisji akcji lub wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Zestawienie nie zawiera bezpośrednio informacji poufnych, jednak zawiera zagregowane dane – nie stanowiące prognozy przyszłości – porównujące projekty realizowane w ramach Grupy INC do pozostałych projektów rynkowych. Poniższe zestawienie zostaje przekazane do publicznej wiadomości w odniesieniu do pojawiających się nieprecyzyjnych informacji w mediach elektronicznych.

IPO 2020-2022 ESPI

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2022 r. na godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Poznaniu w siedzibie Spółki przy ul. Abpa Baraniaka 6. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.


Ogłoszenie ZWZ INC

Projekty uchwał ZWZA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o odwołaniu oferty publicznej akcji serii F. Powodem odwołania jest spadek ceny rynkowej akcji poniżej ceny emisyjnej akcji serii F i niesatysfakcjonujący poziom zapisów. W związku z odwołaniem oferty, wszystkie złożone dotychczas zapisy zostaną anulowane, a środki niezwłocznie zwrócone inwestorom.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że pomimo odwołania oferty nie rezygnuje z planów rozwojowych Grupy, przy czym będzie podejmował działania w celu ich realizacji ze środków własnych Grupy. W takim przypadku może ulec zmianie planowany harmonogram, a poszczególne działania rozwojowe mogą być realizowane etapami. Zarząd Spółki nie wyklucza jednakże ponowienia próby pozyskania środków z emisji zewnętrznej w przyszłości.

Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2022 r. podjął decyzję o przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021, w kwocie 4.857.633,60 zł, poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy.

Rekomendacja Zarządu wynika z faktu planowanych bieżących działań rozwojowych w ramach Grupy Kapitałowej. Spółka INC przeprowadza ofertę publiczną akcji, w ramach której zamierza pozyskać środki, w związku z czym równoczesna wypłata dywidendy nie byłaby uzasadniona. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że zysk zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy, w związku z czym w kolejnych latach będzie mógł być użyty do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

Powyższy wniosek Zarządu uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej Spółki.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału Spółki za rok 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, którzy na NWZ dnia 26 kwietnia 2022 r. posiadali co najmniej 5% w głosach:
– Paweł Śliwiński – 2.250.000 głosów na WZA, co stanowiło 74,89 % głosów na WZA i stanowi 16,61 % w głosach ogółem w Spółce,
– Sebastian Huczek – 566.600 głosów na WZA, co stanowiło 18,86 % głosów na WZA i stanowi 4,18 % w głosach ogółem w Spółce,
– Sławomir Kasiński – 187.618 głosów na WZA, co stanowiło 6,24 % głosów na WZA i stanowi 1,39 % w głosach ogółem w Spółce.

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 31.03.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31.12.2021 r.
Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.
Dane Spółki Carpathia Capital S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:
1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.03.2022 r.: 8.876 tys. PLN wobec 12.212 tys. PLN na 31.12.2021 r.
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.03.2022 r.: 4.477 tys. PLN wobec 4.765 tys. PLN na 31.12.2021 r.
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 31.03.2022 r.: 8.831 tys. PLN wobec 8.831 tys. PLN na 31.12.2021 r.
4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital (1 219 851 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity SA, Dom Maklerski INC, ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 31.03.2022 r.: 2.816 tys. PLN, wobec 2.816 tys. PLN na 31.12.2021 r.
Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital S.A.:
Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:
1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.03.2022 r.: 9.685 tys. PLN wobec 10.938 tys. PLN na 31.12.2021 r.
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.03.2022 r.: 1.524 tys. PLN wobec 1.301 tys. PLN na 31.12.2021 r.
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 31.03.2022 r.: 4.560 tys. PLN wobec 4.736 tys. PLN na 31.12.2021 r.
Spółka w pierwszym kwartale 2022 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji IPO i pre-IPO w 1 spółce z sektora e-commerce za kwotę 100 tys. PLN.
Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego. Przesunięcie terminu w obecnym kwartale było incydentalne i wynikało z nałożenia terminów sporządzenia i publikowania raportów rocznych.

Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 26 kwietnia 2022 r. powołało do składu Rady Nadzorczej INC S.A. Pana Dawida Sukacza:

Informacje o członku Rady Nadzorczej:
Pan Dawid Sukacz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; doktor nauk ekonomicznych
specjalista rachunkowości zarządczej i finansów, posiada licencje maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego, dyplom MBA na National Louis University oraz międzynarodowe certyfikaty – CFA oraz CIIA, z polskim rynkiem kapitałowym związany od 1994 roku, początkowo w Biurze Maklerskim Certus, następnie w Banku PrzemysłowoHandlowym w Krakowie, oraz w prywatnym banku inwestycyjnym Wood&Company, od 1998 do 2003 roku członek zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Commercial Union S.A., od 2004 roku był związany z prywatną grupą inwestycyjną BB Investment, od listopada 2007 do października 2010 prezes zarządu BBI Capital S.A. oraz BBI Development S.A., aktualnie od grudnia 2010 partner zarządzający w funduszu private equity dedykowanym dla polskich SME – 21 Concordia, członek rad nadzorczych oraz aktywny inwestor w kilku spółkach technologicznych.

Pan Dawid Sukacz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 26 kwietnia 2022 r. Wszystkie uchwały przewidziane porządkiem obrad zostały przyjęte.

Treść podjętych uchwał

Zarząd Spółki informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego jednostkowego i raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2021, które pierwotnie miały być opublikowane 22 kwietnia 2022 r. zostaje przesunięty na dzień 25 kwietnia 2022 r.

Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2021 r. wpłynął w trybie art. 401 § 1 KSH wniosek akcjonariusza dotyczący rozszerzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 kwietnia 2022 r.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej INC S.A. oraz zgłosił kandydata na członka Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 kwietnia 2022 r. jest następujący:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
 8. Zamknięcie obrad NWZ.

Projekt uchwały wraz ze zgłoszoną kandydaturą członka Rady Nadzorczej zostaje przekazany w załączeniu.

 1. Notka biograficzna – Dawid Sukacz
 2. Projekt uchwały

Zarząd Spółki INC S.A. informuje, w nawiązaniu do raportu nr 6/2022, że w dniu 25.03.2022 r. Zarząd Spółki INC S.A. podjął decyzję o opóźnieniu informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia procesu negocjacji umów inwestycyjnych z dwoma inwestorami zainteresowanymi objęciem znaczącej części planowanej emisji akcji serii F.
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci MAR natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że głównym powodem opóźnienia publikacji Informacji Poufnej była ochrona prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. potencjalnie negatywny wpływ podania Informacji Poufnej do wiadomości publicznej na możliwość rozstrzygnięcia negocjacji.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30 marca 2022 r. zawarte zostały dwie umowy inwestycyjne z dwoma inwestorami niepowiązanymi z Emitentem, na podstawie których inwestorzy zobowiązali się do objęcia w ramach planowanej emisji akcji serii F spółki INC S.A. łącznie 800.000 akcji nowej emisji w cenie 2,5 zł za jedną akcję, to jest w cenie równej planowanej cenie emisyjnej.

Umowy nie zawierają dodatkowych warunków objęcia akcji, wynagrodzenia, kar umownych czy innych warunków nietypowych dla umów tego rodzaju.
Emisja akcji serii F w łącznej liczbie 1.250.000 akcji uchwalona ma być na NWZ zwołanym na dzień 26 kwietnia 2022 r. Celem emisji jest realizacja planów rozwojowych Grupy Kapitałowej, w tym związanych z działaniami, o których mowa była w raporcie 35/2021.

Zarząd INC S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 kwietnia 2022 r., godz. 11:00, które odbędzie się w Poznaniu, w siedzibie Spółki. W załączeniu ogłoszenie wraz z projektami uchwał na NWZ.

 1. Ogłoszenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INC S.A.
 2.  Uchwały
 3.  Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Walne Zgromadzenie INC S.A.

Zarząd INC S.A. przekazuje poniżej szacunkowe wyniki w zakresie zysku netto Spółki i Grupy za rok 2021:

Jednostkowy wynik netto (zysk netto) za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniósł 4,8 mln PLN.

Skonsolidowany wynik netto (zysk netto) Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniósł 7,2 mln PLN (w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki dominującej: 5,8 mln PLN).

Powyższe wyniki są wynikami szacunkowymi przed badaniem przez biegłego rewidenta. Jednocześnie Spółka wskazuje, że prezentowane dane finansowe mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2021 rok po badaniu przez biegłego rewidenta.

Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

1. Skonsolidowany raport roczny RS za rok obrotowy 2021 – w dniu 22 kwietnia 2022 r.
Jednostkowy raport roczny R za rok obrotowy 2021 – w dniu 22 kwietnia 2022 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne QSr zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– raport za I kwartał 2022 r. – w dniu 19 maja 2022 r.
– raport za III kwartał 2022 r. – w dniu 17 listopada 2022 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny PSr za I półrocze 2022 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 7 września 2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:
– na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Spółka będzie przekazywała rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia;
– na podstawie §62 ust. 3 ww. Rozporządzenia Spółka zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe oraz informacje o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia;
– na podstawie §79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka rezygnuje z publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. oraz II kwartał 2022.

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 30.09.2021 r. i 31.12.2020 r.

Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.
Dane Spółki Carpathia Capital S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:

1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.12.2021 r.: 12.212 tys. PLN (wobec 14.260 tys. PLN na 30.09.2021 r. i 14.876 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.12.2021 r.: 4.765 tys. PLN (wobec 5.394 tys. PLN na 30.09.2021 r. i 7.390 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 31.12.2021 r.: 8.831 tys. PLN (wobec 8.641 tys. PLN na 30.09.2021 r. i 298 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital (1 219 851 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity SA, Dom Maklerski INC, ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 31.12.2021 r.: 2.816 tys. PLN, (wobec 2.816 tys. PLN na 30.09.2021 r. i 2.816 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital S.A.:

Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:
1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.12.2021 r.: 10.938 tys. PLN (wobec 14.787 tys. PLN na 30.09.2021 r. i 9.849 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.12.2021 r.: 1.301 tys. PLN (wobec 1.895 tys. PLN na 30.09.2021 r. i 948 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 31.12.2021 r.: 4.736 tys. PLN (wobec 4.250 tys. PLN na 30.09.2021 r. i 4.315 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
Spółka w czwartym kwartale 2021 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji IPO i pre-IPO w 4 spółkach (2 z sektora gamingowego i 2 z sektora e-commerce) za kwotę 1.018 tys. PLN.

Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

Zmiana adresu siedziby Spółki

Zarząd INC S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje o zmianie adresu siedziby Spółki na:

ul. Arcybiskupa Baraniaka 6, 61-131 Poznań

Adresy mailowy, adres strony internetowej Spółki i numery telekomunikacyjne nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rok 2021

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 21.12.2021

Zarząd Spółki informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020, że w ramach Grupy Kapitałowej INC podjęte zostały decyzje o rozpoczęciu prac w celu rozszerzenia kierunków rozwoju spółki z grupy kapitałowej INC.
Dom Maklerski INC S.A., który skupiał się dotychczas na oferowaniu instrumentów finansowych w ramach małych i średnich emisji, w tym prezentowanych na platformie crowdconnect.pl, podejmie w 2022 r. działania zmierzające do:
1/ rozszerzenia zakresu zezwolenia o m.in. wykonywanie zleceń, sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym,
2/ stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych pozwalających na:
– uzyskanie statusu uczestnika bezpośredniego KDPW w typie pośrednik rejestracyjny i sponsor emisji,
– pełnienie funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych.

Planowane działania Domu Maklerskiego mają na celu:
– bardziej kompleksowe świadczenie usług maklerskich w ramach IPO,
– obsługiwanie większych IPO, dedykowanych na rynek regulowany,
– uzyskanie stabilnego źródła stałych przychodów, w mniejszym niż obecnie stopniu uzależnionych od bieżącej koniunktury rynkowej.

Zarząd Grupy wskazuje, że wyżej opisane kierunki będą wymagały podwyższenia kapitału Domu Maklerskiego INC o kwotę około 2-3 mln zł, co zostanie zrealizowane ze środków własnych Grupy lub z wykorzystaniem pozyskania kapitału zewnętrznego.

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 15.10.2021

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 30.09.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31.06.2021 r. i 31.12.2020 r.

Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.
Dane Spółki Carpathia Capital S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:
1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.09.2021 r.: 14.260 tys. PLN (wobec 14.259 tys. PLN na 30.06.2021 r. i 14.876 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.09.2021 r.: 5.394 tys. PLN (wobec 6.833 tys. PLN na 30.06.2021 r. i 7.390 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 30.09.2021 r.: 8.641 tys. PLN (wobec 2.636 tys. PLN na 30.06.2021 r. i 298 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital (1 219 851 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity SA, Dom Maklerski INC, ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 30.09.2021 r.: 2.816 tys. PLN, (wobec 2.816 tys. PLN na 30.06.2021 r. i 2.816 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital S.A.:
Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:
1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.09.2021 r.: 14.787 tys. PLN (wobec 12.378 tys. PLN na 30.06.2021 r. i 9.849 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.09.2021 r.: 1.895 tys. PLN (wobec 2.470 tys. PLN na 30.06.2021 r. i 948 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 30.09.2021 r.: 4.250 tys. PLN (wobec 3.544 tys. PLN na 30.06.2021 r. i 4.315 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

Spółka w trzecim kwartale 2021 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji IPO i pre-IPO w 6 spółkach (1 z sektora gamingowego, 4 z sektora nowych technologii i 1 z sektora produkcyjno-handlowego) za kwotę 2.106 tys. PLN.

Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

W trzecim kwartale 2021 roku spółka INC SA wypłaciła dywidendę w wysokości 1.445 tys. PLN, a spółka Carpathia Capital S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 409 tys. PLN.

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 1.10.2021

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 30.09.2021.pdf

Zarząd Spółki informuje, w nawiązaniu do raportu 25/2021, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o uprawomocnieniu się wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, w którym Sąd w całości oddalił powództwo przeciwko INC S.A. o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2020.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 31 sierpnia 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja pana Marcina Ostaszewskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej INC S.A., ze skutkiem na dzień złożenia. Jako powód rezygnacji wskazano nowe plany zawodowe.

Zarząd INC S.A. bardzo dziękuje Panu Marcinowi Ostaszewskiemu za współpracę w okresie pełnienia jego funkcji.

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 16.07.2021

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

1. Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 14.07.2021

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 30.06.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31.03.2021 r. i 31.12.2020 r.

Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.

Dane Spółki Carpathia Capital S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:

1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.06.2021 r.: 14.259 tys. PLN (wobec 17.752 tys. PLN na 31.03.2021 r. i 14.876 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.06.2021 r.: 6.833 tys. PLN (wobec 7.345 tys. PLN na 31.03.2021 r. i 7.390 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 30.06.2021 r.: 2.636 tys. PLN (wobec 2.631 tys. PLN na 31.03.2021 r. i 298 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital (1 219 851 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity SA, Dom Maklerski INC, ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 30.06.2021 r.: 2.816 tys. PLN, (wobec 2.816 tys. PLN na 31.03.2021 r. i 2.816 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital S.A.:

Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:

1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.06.2021 r.: 12.378 tys. PLN (wobec 12.124 tys. PLN ma 31.03.2021 r. i 9.849 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.06.2021 r.: 2.470 tys. PLN (wobec 2.226 tys. PLN na 31.03.2021 r. i 948 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 30.06.2021 r.: 3.544 tys. PLN (wobec 4.069 tys. PLN na 31.03.2021 r. i 4.315 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

Spółka w drugim kwartale 2021 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji w 5 spółkach (2 z sektora gamingowego, 2 z sektora nowych technologii, i 1 z sektora budowlanego) za kwotę 542 tys. PLN.

Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Poznaniu wyroku, w którym Sąd w całości oddalił powództwo przeciwko INC S.A. o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2020. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
O wniesieniu powództwa Spółka informowała w raporcie nr 4/2021.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, którzy na ZWZ dnia 23 czerwca 2021 r. posiadali co najmniej 5% w głosach:
– Paweł Śliwiński – 3.986.000 głosów na WZA, co stanowiło 87,55 % głosów na WZA i stanowi 29,43 % w głosach ogółem w Spółce
– Sebastian Huczek – 566.600 głosów na WZA, co stanowiło 12,45 % głosów na WZA i stanowi 4,18 % w głosach ogółem w Spółce.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 23 czerwca 2021 r., wraz z wynikami głosowań.

INC S.A. ZWZ treść podjętych uchwał

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości i na zasadach wskazywanych wcześniej, to jest w wysokości 0,12 zł (dwanaście groszy) na jedną akcję.

Dzień dywidendy został ustalony na 2 lipca 2021 r., a termin wypłaty na 12 lipca 2021 r.

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 16.06.2021.pdf

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 08.06.2021

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

 1. Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 04.06.2021

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

 1. Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 01.06.2021

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2021 r., na godz. 10:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16. W załączeniu ogłoszenie, projekty uchwał oraz inne załączniki.

 

 1. Ogłoszenie ZWZ INC
 2. Uchwały ZWZA 2021 – projekt
 3. Sprawozdanie RN INC_2020
 4. Ocena RN za 2020
 5. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
 6. FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZ

Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
Zarząd zarekomendował, aby zysk netto zysk Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 roku w kwocie 8 906 290,64 zł został przeznaczony:
– w kwocie 1.445.171,88 zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,12 zł (dwanaście groszy) dywidendy na jedną akcję,
– w pozostałej kwocie na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarząd INC S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zasad polityki dywidendowej na lata kolejne. Zarząd ustalił, że w kolejnych latach, w przypadku wypracowania zysku netto przez Spółkę i posiadaniu odpowiedniego poziomu wolnych środków pieniężnych, będzie rekomendował coroczną wypłatę dywidendy na poziomie nie mniejszym niż 20% zysku netto Spółki.

Rada Nadzorcza INC S.A. w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała wyżej wskazany wniosek zarządu o wypłatę dywidendy za rok 2020. Jednocześnie Zarząd INC S.A. wskazuje, że ostateczna decyzja w zakresie przeznaczenia zysku netto Spółki zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

Zarząd Spółki informuje, że skonsolidowany raport roczny i jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020, które miały być opublikowane w dniu 22 kwietnia 2021 r., zostaną opublikowane w dniu 29 kwietnia 2021 r.

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 31.03.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31.12.2020 r.

Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.
Dane Spółki Carpathia Capital S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:
1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.03.2021 r.: 17.752 tys. PLN (wobec 14.876 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.03.2021 r.: 7.345 tys. PLN (wobec 7.390 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 31.03.2021 r.: 2.631 tys. PLN (wobec 298 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital (1 219 851 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity SA, Dom Maklerski INC, ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 31.03.2021 r.: 2.816 tys. PLN, (wobec 2.816 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital S.A.:
Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:
1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.03.2021 r.: 12.124 tys. PLN (wobec 9.849 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.03.2021 r.: 2.226 tys. PLN (wobec 948 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 31.03.2021 r.: 4.069 tys. PLN (wobec 4.315 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

Spółka w pierwszym kwartale 2021 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji w 7 spółkach (4 z sektora gamingowego, 2 z sektora nowych technologii i 1 z sektora produkcyjno-handlowego) za kwotę 1.150 tys. PLN.
Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.
Akcje spółek Sunday Energy S.A. i Mazurska Manufaktura S.A., w związku z ich sprzedażą przez INC S.A. do INC Private Equity ASI S.A. zostały wycenione według cen obowiązujących w przeprowadzonych przez te spółki ofertach publicznych (spółki nienotowane w obrocie zorganizowanym).

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 12.03.2021.pdf

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 11.03.2021.pdf

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 10.03.2021.pdf

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Mateusza Wcześniaka, pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej INC S.A.

Zawiadomienie Mateusz Wcześniak.pdf

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 09.03.2021.pdf

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 08.03.2021.pdf

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 05.03.2021.pdf

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 04.03.2021.pdf

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 03.03.2021.pdf

Zarząd Spółki informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym pozew akcjonariusza, posiadającego 10 sztuk akcji Spółki, o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2020.

W opinii Spółki pozew w całości jest oczywiście bezzasadny i na podstawie art. 423 par. 2 KSH, Spółka będzie domagała się zasądzenia od powoda kwoty do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Spółki informuje, że otrzymał oświadczenie (decyzję) Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji 1.300.000 akcji serii C, pod warunkiem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone tym samym kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku:

1. Skonsolidowany raport roczny RS za rok obrotowy 2020 – w dniu 22 kwietnia 2021 r.
Jednostkowy raport roczny R za rok obrotowy 2020 – w dniu 22 kwietnia 2021 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne QSr zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– raport za I kwartał 2021 r. – w dniu 20 maja 2021 r.
– raport za III kwartał 2021 r. – w dniu 18 listopada 2021 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny PSr za I półrocze 2021 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 7 września 2021 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:
– na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Spółka będzie przekazywała rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia;
– na podstawie §62 ust. 3 ww. Rozporządzenia Spółka zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe oraz informacje o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia;
– na podstawie §79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka rezygnuje z publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz II kwartał 2021.

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 31.12.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 30.09.2020 r. i 31.12.2019 r.

Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.
Dane Spółki Carpathia Capital S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:
1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.12.2020 r.: 14.876 tys. PLN (wobec 22.262 tys. PLN na 30.09.2020 r. i 6.811 tys. PLN na 31.12.2019).
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.12.2020 r.: 7.390 tys. PLN (wobec 7.269 tys. PLN na 30.09.2020 r. i 943 tys. PLN na 31.12.2019).
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 31.12.2020 r.: 298 tys. PLN (wobec 231 tys. PLN na 30.09.2020 r. i 231 tys. PLN na 31.12.2019).
4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital S.A. (1 219 851 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity S.A., Dom Maklerski INC S.A., ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 31.12.2020 r.: 2.816 tys. PLN, (wobec 2.643 tys. PLN na 30.09.2020 r. i 2.183 tys. PLN na 31.12.2019).

Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital S.A.:
Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:
1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.12.2020 r.: 9.849 tys. PLN (wobec 11.814 tys. PLN na 30.09.2020 r. i 3.156 tys. PLN na 31.12.2019).
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.12.2020 r.: 948 tys. PLN (wobec 1.708 tys. PLN na 30.09.2020 r. i 2.882 tys. PLN na 31.12.2019).
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 31.12.2020 r.: 4.315 tys. PLN (wobec 3.703 tys. PLN na 30.09.2020 r. i 3.137 tys. PLN na 31.12.2019).

Spółka w czwartym kwartale 2020 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji w 9 spółkach (3 z sektora gamingowego, 2 z sektora nowych technologii, 2 z sektora firm biotechnologicznych, 1 z sektora produkcyjno-handlowego i 1 z sektora budowlanego) za kwotę 1.874 tys. PLN.

Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

Rok 2020

Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, że 17 grudnia 2020 r. dokonał zmiany praw z akcji wyemitowanych przez Spółkę, polegającej na zamianie 1.300.000 akcji imiennych serii C na 1.300.000 akcji na okaziciela.

Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, że uchwałą z dnia 17 grudnia 2020 r. dokonał zamiany 1.300.000 akcji imiennych serii C na 1.300.000 akcji na okaziciela.
Zamiana została dokonana na wniosek akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii C, na podstawie stosownej uchwały zarządu. Warunkiem zamiany akcji serii C z akcji imiennych na akcje na okaziciela, zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie emisji akcji serii C było utrzymanie w pięciu następujących po sobie dniach sesyjnych w okresie od 21 listopada 2019 r. poziomu co najmniej 2 złotych za jedną akcje. Spółka wskazuje, że powyższy warunek został spełniony, w związku z powyższym Zarząd Spółki uprawniony był do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

Przed zamianą akcje serii C były akcjami imiennymi zwykłymi, a po zamianie stały się akcjami zwykłymi na okaziciela. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po dokonaniu opisanej wyżej zamiany nie ulega zmianie i wynosi 1 204 309,90 złotych. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po dokonaniu zamiany nie ulega zmianie i wynosi 13 543 099 głosów.

Spółka przekazuje w załączeniu informacje o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez członka Rady Nadzorczej INC S.A.

Zawiadomienie – Marcin Ostaszewski

Zawiadomienie Marcin Ostaszewski

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 15.12.2020.pdf

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez członka Rady Nadzorczej INC S.A.

Zawiadomienie Mateusz Wcześniak 14.12.2020

Spółka przekazuje w załączeniu informację o transakcji dokonanej na akcjach imiennych serii C poza rynkiem zorganizowanym przez osobę zarządzającą. Sprzedaż akcji po cenie nominalnej ma funkcję programu motywacyjnego i została dokonana na rzecz osoby pełniącej funkcję osoby zarządzającej w spółce z grupy kapitałowej Emitenta.

Zawiadomienie Sebastian Huczek 14.12.2020

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie_Wojciech_Iwaniuk_20.11.2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 15 353 5 716 3 456 1 327
II. Przychody ze sprzedaży usług 3 120 1 137 702 264
III. Zysk (strata) na sprzedaży usług 2 673 722 602 168
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 734 -299 6 694 -69
V. Zysk (strata) netto 23 922 -241 5 385 -56
VI. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -66 -1 943 -15 -451
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 4 997 2 644 1 125 614
VIII. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 9 816 4 712 2 210 1 094
IX. wydatki na zakup papierów wartościowych 4 337 2 376 976 551
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 104 607 23 141
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych 5 035 1 308 1 133 304
XII. Aktywa razem 55 504 28 383 12 261 6 490
XIII. Zobowiązania 2 886 2 668 638 610
XIV. Rezerwy 3 079 132 680 30
XV. Kapitał (fundusz) akcyjny 1 204 16 686 266 3 815
XVI. Kapitał własny 46 824 22 549 10 344 5 156
XVII. Zysk (strata) netto (zanualizowany) 19 587 -1 978 4 410 -459
XVIII. Liczba akcji 12 043 099 8 343 099 12 043 099 8 343 099
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) 1,63 -0,24 0,37 -0,06
XX. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) 1,63 -0,24 0,37 -0,06
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 3,89 2,70 0,86 0,62
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody ze sprzedaży ogółem 12 427 2 446 2 798 568
XXIII. Przychody ze sprzedaży usług 1 497 657 337 152
XXIV. Zysk (strata) na sprzedaży usług 1 254 413 282 96
XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 177 -238 2 966 -55
XXVI. Zysk (strata) netto 11 041 -59 2 486 -14
XXVII. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -241 -63 -54 -15
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 5 143 717 1 158 166
XXIX. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 5 945 1 420 1 338 330
XXX. wydatki na zakup papierów wartościowych 706 332 159 77
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -107 -131 -24 -30
XXXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych 4 795 524 1 079 122
XXXIII. Aktywa razem 25 214 15 922 5 570 3 640
XXXIV. Zobowiązania 1 025 1 683 226 385
XXXV. Rezerwy 8 78 2 18
XXXVI. Kapitał (fundusz) akcyjny 1 204 16 686 266 3 815
XXXVII. Kapitał własny 24 181 14 161 5 342 3 238
XXXVIII. Zysk (strata) netto (zanualizowany) 8 718 -1 861 1 963 -432
XXXIX. Liczba akcji 12 043 099 8 343 099 12 043 099 8 343 099
XL. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) 0,72 -0,22 0,16 -0,05
XLI. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) 0,72 -0,22 0,16 -0,05
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 2,01 1,70 0,44 0,39
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 31/2020 z dnia 2020-11-20 o treści:
Zarząd Spółki informuje, że przekazuje do
wiadomości korektę raportu okresowego za IIIQ2020 r. Korekta wynika z
popełnionej omyłki pisarskiej w pozycji „Przychody ze sprzedaży ogółem”
za „rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30”, na stronie 1, gdzie
wskazano 13 071 tys. zł i 2 973 tys. EUR, a winno być  15 353 tys. zł i
3 456 tys. EUR.  Korekta nie ma wpływu na pozostałe pozycje raportu
kwartalnego. Skorygowany
raport kwartalny zostaje przekazany odrębnym raportem.Podstawa
prawna: par. 15 ust. 4 rozporządzenia MF w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
INC raport 3Q2020.pdfINC raport 3Q2020.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny INC S.A. za 3 kwartał 2020 roku.

Zarząd Spółki informuje, że przekazuje do wiadomości korektę raportu okresowego za IIIQ2020 r. Korekta wynika z popełnionej omyłki pisarskiej w pozycji „Przychody ze sprzedaży ogółem” za „rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30”, na stronie 1, gdzie wskazano 13 071 tys. zł i 2 973 tys. EUR, a winno być 15 353 tys. zł i 3 456 tys. EUR. Korekta nie ma wpływu na pozostałe pozycje raportu kwartalnego.
Skorygowany raport kwartalny zostaje przekazany odrębnym raportem.

Podstawa prawna: par. 15 ust. 4 rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 13 071 5 716 2 943 1 327
II. Przychody ze sprzedaży usług 3 120 1 137 702 264
III. Zysk (strata) na sprzedaży usług 2 673 722 602 168
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 734 -299 6 694 -69
V. Zysk (strata) netto 23 922 -241 5 385 -56
VI. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -66 -1 943 -15 -451
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 4 997 2 644 1 125 614
VIII. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 9 816 4 712 2 210 1 094
IX. wydatki na zakup papierów wartościowych 4 337 2 376 976 551
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 104 607 23 141
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych 5 035 1 308 1 133 304
XII. Aktywa razem 55 504 28 383 12 261 6 490
XIII. Zobowiązania 2 886 2 668 638 610
XIV. Rezerwy 3 079 132 680 30
XV. Kapitał (fundusz) akcyjny 1 204 16 686 266 3 815
XVI. Kapitał własny 46 824 22 549 10 344 5 156
XVII. Zysk (strata) netto (zanualizowany) 19 587 -1 978 4 410 -459
XVIII. Liczba akcji 12 043 099 8 343 099 12 043 099 8 343 099
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) 1,63 -0,24 0,37 -0,06
XX. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) 1,63 -0,24 0,37 -0,06
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 3,89 2,70 0,86 0,62
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody ze sprzedaży ogółem 12 427 2 446 2 798 568
XXIII. Przychody ze sprzedaży usług 1 497 657 337 152
XXIV. Zysk (strata) na sprzedaży usług 1 254 413 282 96
XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 177 -238 2 966 -55
XXVI. Zysk (strata) netto 11 041 -59 2 486 -14
XXVII. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -241 -63 -54 -15
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 5 143 717 1 158 166
XXIX. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 5 945 1 420 1 338 330
XXX. wydatki na zakup papierów wartościowych 706 332 159 77
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -107 -131 -24 -30
XXXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych 4 795 524 1 079 122
XXXIII. Aktywa razem 25 214 15 922 5 570 3 640
XXXIV. Zobowiązania 1 025 1 683 226 385
XXXV. Rezerwy 8 78 2 18
XXXVI. Kapitał (fundusz) akcyjny 1 204 16 686 266 3 815
XXXVII. Kapitał własny 24 181 14 161 5 342 3 238
XXXVIII. Zysk (strata) netto (zanualizowany) 8 718 -1 861 1 963 -432
XXXIX. Liczba akcji 12 043 099 8 343 099 12 043 099 8 343 099
XL. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) 0,72 -0,22 0,16 -0,05
XLI. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) 0,72 -0,22 0,16 -0,05
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 2,01 1,70 0,44 0,39
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd INC S.A., po dokonaniu przeglądu opcji spółki zależnej INC Rating Sp. z o.o., podjął decyzję o zbyciu spółki INC Rating Sp. z o.o. poza grupę INC S.A., jednocześnie rekomendując INC Rating Sp. z o.o. złożenie wniosku do ESMA o zawieszenie lub wykreślenie z listy agencji ratingowych (rezygnację z licencji agencji ratingowej). Wartość transakcji (cena zbycia) nie będzie istotna z punktu widzenia finansów Grupy.
Powyższa decyzja spowodowana jest faktem, że w ocenie Zarządu, z uwagi na brak popytu na usługi ratingowe dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw, dalsze finansowanie tej spółki i ponoszenie kosztów związanych z posiadaniem licencji agencji ratingowej nie jest zasadne.

Decyzja o zbyciu INC Rating nie będzie miała negatywnego wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe INC S.A., z uwagi na wcześniejsze objęcie wartości udziałów i należności od INC Rating odpisem aktualizującym, o czym spółka informowała w raporcie 10/2020.
Z uwagi na zasady rachunkowości, zbycie będzie miało pozytywny wpływ na wynik na poziomie skonsolidowanym Grupy INC w wysokości 1,032 mln PLN, w IV kwartale 2020 r.

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 30.06.2020 r. i 31.12.2019 r.

Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.
Dane Spółki Carpathia Capital S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, takich jak INC Rating Sp. z o.o., które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:
1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.09.2020 r.: 22.262 tys. PLN (wobec 14.802 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 6.811 tys. PLN na 31.12.2019).
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.09.2020 r.: 7.269 tys. PLN (wobec 5.162 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 943 tys. PLN na 31.12.2019).
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 30.09.2020 r.: 231 tys. PLN (wobec 231 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 231 tys. PLN na 31.12.2019).
4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital (1 219 851 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity SA, Dom Maklerski INC, INC Rating Sp. z o.o. ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 30.09.2020 r.: 2.643 tys. PLN, (wobec 2.183 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 2.183 tys. PLN na 31.12.2019).
Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital S.A.:
Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:
1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.09.2020 r.: 11.814 tys. PLN (wobec 3.575 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 3.156 tys. PLN na 31.12.2019).
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.09.2020 r.: 1.708 tys. PLN (wobec 2.856 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 2.882 tys. PLN na 31.12.2019).
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 30.09.2020 r.: 3.703 tys. PLN (wobec 4.133 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 3.137 tys. PLN na 31.12.2019).
Spółka w trzecim kwartale 2020 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji w 8 spółkach (3 z sektora gamingowego, 1 z sektora nowych technologii, 1 z sektora handlowego 1 z sektora produkcyjno-handlowego i 2 z sektora budowlanego) za kwotę 946 tys. PLN.
Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

Zarząd INC S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00 w siedzibie Emitenta pod adresem: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.).

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 22.09.2020.pdf

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Mateusza Wcześniaka pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej INC S.A.

Zawiadomienie Mateusz Wcześniak 21.09.2020

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Mateusza Wcześniaka pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej INC S.A.

Zawiadomienie Mateusz Wcześniak 18.09.2020

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Zawiadomienie Wojciech Iwaniuk 17.09.2020.pdf

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, którzy na ZWZ dnia 5 sierpnia 2020 r. posiadali co najmniej 5% w głosach:
– Paweł Śliwiński – 2.250.000 głosów na WZA, co stanowiło 84,78% głosów na WZA i stanowi 16,61% w głosach ogółem w Spółce
– Jacek Mrowicki – 300.000 głosów na WZA, co stanowiło 11,30% głosów na WZA i stanowi 2,22% w głosach ogółem w Spółce.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na ZWZ dnia 5 sierpnia 2020 r. wraz z wynikami głosowań.

INC S.A. ZWZ tresć podjętych uchwał.pdf

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja pana Krzysztofa Nowaka z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki niniejszym dziękuje panu Krzysztofowi Nowakowi za współpracę.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym powołało do składu Rady Nadzorczej pana Marcina Ostaszewskiego.

Marcin Ostaszewski:
prawnik, adwokat, absolwent UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest partnerem w kancelarii Mikulewicz Ostaszewski Kancelaria adwokacka spółka partnerska w Warszawie. Posiada uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego. Pracował w kancelariach prawnych zajmujących się obsługą przedsiębiorstw; pełnił także funkcję syndyka lub tymczasowego nadzorcy sądowego dla licznych podmiotów gospodarczych.
Według złożonego oświadczenia, Pan Marcin Ostaszewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu otrzymaną w dniu dzisiejszym informację od akcjonariusza o zmianie udziału w głosach w związku z rejestracją nowych emisji.

Zawiadomienie_JM_INC_30072020

Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym powzięła informację o rejestracji w KRS zmian statutu Spółki, w tym rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Rejestracja nastąpiła w dniu 29 lipca 2020 r. Rejestracji podlegały zmiany w zakresie kapitału zakładowego, uchwalone uchwałami WZA nr 4, 5, 6, 7 z dnia 21 listopada 2019 r.
Po rejestracji, kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.204.309,90 zł (jeden milion dwieście cztery tysiące trzysta dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 3 (trzy) głosy na jedną akcję,
b) 7.593.099 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
c) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
e) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Łączna liczba akcji w Spółce wynosi 12.043.099 sztuk (dwanascie milionów czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć). Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 13.543.099 (trzynaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć).

Spółka wskazuje, że nastąpiło wygaśnięcie określonego w uchwałach WZA warunku uprawniającego do nabycia akcji w celu umorzenia akcji poszczególnych serii. Spółka wskazuje jednakże, że wprowadzanie poszczególnych serii do obrotu następować będzie nie częściej niż co 12 miesięcy. Spółka przewiduje, że wprowadzenie serii C do obrotu na rynku giełdowym nastąpi nie wcześniej niż na przełomie III i IV kwartału 2020 r., wprowadzenie serii D nastąpi po upływie co najmniej 12 miesięcy od wprowadzenia serii C, a wprowadzenie serii E nastąpi po upływie co najmniej 12 miesięcy od wprowadzenia serii D.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że zgodnie z raportem nr 13/2020 i 14/2020, z uwagi na objęcie części akcji serii C, D, E przez pana Pawła Śliwińskiego, jego łączny udział procentowy w ogólnej liczbie głosów pozostaje na dotychczasowym poziomie i wynosi 32,7 % w ogólnej liczbie głosów.

Pozostałe zmiany statutu zarejestrowane przez sąd, uchwalone uchwałą WZA nr 10 z dnia 21 listopada 2019 r.:

1) § 5 ust. 1 Statutu przyjął następujące brzmienie:
„Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków i składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu.”
§ 5 ust. 4 Statutu przyjął następujące brzmienie:
„Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.”.
2) § 6 Statutu przyjął następujące brzmienie:
„1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu
3. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwał, bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu.”.
3) § 7 Statutu przyjął następujące brzmienie:
„Prezes i Wiceprezes Zarządu mają prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki. Członek Zarządu reprezentuje Spółkę łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem.”.
4) § 9 ust. 4 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:
„Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.”.

Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 sierpnia 2020 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad i treść projektów uchwał wraz z załącznikami, przekazanych przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 16/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r., nie uległy zmianie, z zastrzeżeniem aktualizacji dat. Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podyktowana jest nieprzewidzianymi względami technicznymi, związanymi z koniecznością zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przebiegu WZA, w szczególności w związku z obecnym stanem zagrożenia epidemicznego..

W związku z powyższym, Zarząd INC S.A. odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 9 lipca 2020 r. i jednocześnie zwołuje na dzień 5 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10:00 w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, w budynku siedziby Spółki. W załączeniu Zarząd przedkłada ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał oraz inne załączniki.

ogloszenie_ZWZ_2020_5_08_2020.pdf  
Uchwaly_ZWZA_2020_-_projekty.pdf  
Ocena_RN_za_2019.pdf 
Sprawozdanie_RN_INC_2019.pdf 
FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA_ZWZ.pdf  

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 30.06.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31.03.2020 r. i 31.12.2019 r.

Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.

Dane Spółki Carpathia Capital S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, takich jak INC Rating Sp. z o.o., które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:

1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym (bez uwzględnienia Carpathia Capital SA) na dzień 30.06.2020 r.: 14.802 tys. PLN (wobec 10.635 tys. PLN na 31.03.2020 r. i 6.811 tys. PLN na 31.12.2019).

2/ Wartość bilansowa Carpathia Capital (1 219 851 akcji), która podlega pełnej konsolidacji z uwagi na przyjętą w Grupie INC politykę rachunkowości, ujmowana jest w jednostkowym sprawozdaniu finansowym INC po cenie nabycia (na dzień 30.06.2020 r.: 900 tys. PLN, wobec 900 tys. PLN na 31.03.2020 r. i 900 tys. PLN na 31.12.2019).

3/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.06.2020 r.: 5.162 tys. PLN (wobec 1.660 tys. PLN na 31.03.2020 r. i 943 tys. PLN na 31.12.2019).

4/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 30.06.2020 r.: 231 tys. PLN (wobec 231 tys. PLN na 31.03.2020 r. i 231 tys. PLN na 31.12.2019).

Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital S.A.:

Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:

1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.06.2020 r.: 3.575 tys. PLN (wobec 4.032 tys. PLN na 31.03.2020 r. i 3.156 tys. PLN na 31.12.2019).

2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.06.2020 r.: 2.856 tys. PLN (wobec 3.350 tys. PLN na 31.03.2020 r. i 2.882 tys. PLN na 31.12.2019).

3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 30.06.2020 r.: 4.133 tys. PLN (wobec 2.441 tys. PLN na 31.03.2020 r. i 3.137 tys. PLN na 31.12.2019).

Spółka w drugim kwartale 2020 roku nabyła akcje i udziały w ramach IPO w 7 spółkach niepublicznych (6 z sektora gamingowego i 1 z sektora biotechnologicznego) za kwotę 1.652 tys. PLN.

Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

Zarząd Spółki niniejszym zwołuje na dzień 9 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki o godz. 10.00. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz inne załączniki.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 3. Projekty uchwał
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej INC
 5. Ocena Rady Nadzorczej INC za 2019 rok

Zarząd Spółki INC S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 27 marca 2020 r., w związku z realizacją zamierzeń wskazanych w ww. raporcie, informuje o zawiązaniu w dniu dzisiejszym, wspólnie z Movie Games S.A. spółki pod firmą Mill Games Spółka Akcyjna („Mill Games”). Emitent wraz z Movie Games objęli w Mill Games po 50% akcji każdy. Celem zawiązania Mill Games będzie realizacja projektów gamingowych przy zaangażowaniu studiów deweloperskich działających na terenie Rumunii.

Spółka przekazuje w załączeniu otrzymane zawiadomienia o objęciu akcji nowej emisji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączniki:

pdf_97080

pdf_97841

Zarząd Spółki wskazuje, że w dniu dzisiejszym skierowane zostały propozycje nabycia i objęte akcje serii C, serii D i serii E, emitowane na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 21 listopada 2019 r. Łącznie w ramach emisji, zgodnie z raportem 12/2019 i podjętymi uchwałami WZA, emitowanych jest 3.700.000 akcji (1.300.000 akcji serii C, 1.200.000 akcji serii D i 1.200.000 akcji serii E).
Spółka wskazuje, że zgodnie z uchwałami:
a. jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia z co najmniej 5 następujących po sobie dni sesyjnych nie osiągnie w okresie 3 lat co najmniej 2 zł, nastąpi nabycie przez INC po cenie nominalnej i umorzenie wszystkich wyemitowanych Akcji serii C, D, E,
b. jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia z co najmniej 5 następujących po sobie dni sesyjnych nie osiągnie w okresie 3 lat co najmniej 4 zł, nastąpi nabycie przez INC po cenie nominalnej i umorzenie wszystkich serii D i E,
c. jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia z co najmniej 5 następujących po sobie dni sesyjnych nie osiągnie w okresie 3 lat co najmniej 6 zł, nastąpi nabycie przez INC po cenie nominalnej i umorzenie wszystkich umorzenie wszystkich wyemitowanych Akcji serii E.

Do czasu wygaśnięcia warunku uprawniającego do nabycia akcji w celu umorzenia, Akcje będą akcjami imiennymi i nie będą wprowadzone do obrotu, a ich zbycie wymagać będzie zgody Zarządu INC.
Po wygaśnięciu warunku uprawniającego do nabycia akcji w celu umorzenia akcji poszczególnych serii (przekroczeniu przez średni kurs akcji poziomów określonych powyżej), będą one wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym, przy czym nie więcej niż 1 seria w ciągu każdych kolejnych 12 miesięcy, począwszy od serii C.
Na dzień niniejszego raportu ziścił się warunek dotyczący akcji serii C, przy czym ich wprowadzenie do obrotu nastąpi po rejestracji w KRS i dopełnieniu innych niezbędnych formalności, co spodziewane jest nie wcześniej niż na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku.

Jednocześnie spółka wskazuje, że zgodnie z uchwałami WZA, akcje zostały zaoferowane Partnerom Zarządzającym InnerValue i osobom przez nich wskazanym. Partnerzy Zarządzający InnerValue podjęli decyzję o wskazaniu wśród osób uprawnionych do objęcia akcji serii C, D, E m.in. także dwóch pozostałych członków Zarządu INC S.A., tj. pana Pawła Śliwińskiego i Sebastiana Huczka, którzy obejmą odpowiednio 1.200.000 akcji i 600.000 akcji. Po rejestracji emisji akcji serii C, D, E, łączny udział procentowy w ogólnej liczbie głosów pana Pawła Śliwińskiego pozostanie na dotychczasowym poziomie i wyniesie 32,7 % w ogólnej liczbie głosów.

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Jednostkowy raport roczny za rok 2019

Raport i opinia z badania rocznego sprawozdania finansowego

Oświadczenie Rady Nadzorczej INC

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Skonsolidowany raport roczny 2019

Raport i opinia z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Oświadczenie Rady Nadzorczej INC

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

W dniu 18 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu na nową kadencję Zarządu Spółki INC S.A. w osobach:
– Paweł Śliwiński – Prezes Zarządu,
– Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu,
– Wojciech Iwaniuk – Członek Zarządu.
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Paweł Śliwiński – Prezes Zarządu
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Uniwersytetach w Tilburgu i Antwerpii. Pracował w Centralnym Biurze Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. oraz Domu Maklerskim POLINWEST S.A. Posiada licencję doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (licencja nr 111) oraz maklera papierów wartościowych (licencja nr 1094). Członek Rad Nadzorczych Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Według złożonego oświadczenia, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu
Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Od 2000 r. pracuje w INC S.A., obecnie Wiceprezes, Dyrektor Wydziału Prawnego; Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego INC S.A. Członek Rady Autoryzowanych Doradców przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Był wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na studiach podyplomowych z zakresu finansów samorządu terytorialnego oraz rynku kapitałowego. Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W 2005 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na członka Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Według złożonego oświadczenia, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Wojciech Iwaniuk – Członek Zarządu
Pan Wojciech Iwaniuk studiował politologię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2007 r. związany z rynkiem kapitałowym. Początkowo jako dziennikarz Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz Gazety Giełdy Parkiet. Od 2010 r. kieruje pracami agencji relacji inwestorskiej InnerValue, która specjalizuje się w tworzeniu strategii komunikacji na rynku kapitałowym oraz doradztwie strategicznym dla innowacyjnych firm. Współpracował z kilkudziesięcioma spółkami z warszawskiej Giełdy. W przeszłości odpowiadał za strategię komunikacji m.in. takich spółek jak CD Projekt Red czy Energa. Nadzorował między innymi nagrodzoną Złotym Spinaczem 2014 kampanię komunikacji oferty pierwotnej akcji spółki LiveChat Software S.A. oraz nagrodzoną Złotym Spinaczem 2015 kampanię komunikacji SPO Selvita S.A. Zasiadał w wielu radach nadzorczych, obecnie jest członkiem m.in. rady nadzorczej spółki Play2Chill z Grupy PlayWay oraz notowanej na rynku NewConnect spółki Klabater S.A.
Według złożonego oświadczenia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zarząd Spółki informuje, że temrin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr za I kwartał 2020 r. zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe, pierwotnie określony na 21 maja 2020 r., zostaje przesunięty na 19 maja 2020 r.

Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu11.05.2020 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w postaci całości wartości udziałów oraz należności z tytułu obligacji od spółki zależnej INC Rating Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Dokonano odpisu wartości udziałów INC Rating Sp. z o.o. w kwocie 163.630 zł oraz należności z tytułu obligacji w kwocie 2.944.005 zł.

Odpisy zostaną ujawnione w jednostkowym sprawozdaniu Spółki za rok 2019, w pozycji „Zyski z inwestycji” sprawozdania z wyników działalności jako „aktualizacja portfela inwestycyjnego” i obniżą bezpośrednio wynik jednostkowy o kwotę 2.517.184,35 zł. Dokonanie powyższych odpisów wpłynie również bezpośrednio na obniżenie kwoty długoterminowych aktywów finansowych wykazanych w bilansie Spółki i tym samym na wysokość sumy bilansowej. Odpisy mają charakter niegotówkowy i jednorazowy. Odpis nie będzie miał wpływu na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej INC.

INC Rating Sp. z o.o. to agencja ratingowa posiadająca wpis do rejestru agencji ratingowych ESMA. INC Rating posiada uprawienia do wydawania ratingów dla jednostek samorządu terytorialnego, ale także prywatnych przedsiębiorstw. INC Rating realizował dotychczas ratingi dla samorządów, natomiast obecnie realizuje pierwsze zlecenia dla przedsiębiorstw, które chcą uzyskać rating lub scoring w związku z zamiarem ubiegania się o wsparcie w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Jednakże z uwagi na niepewność co do kształtowania się przychodów szczególnie w zakresie wydawania ratingów w sektorze samorządowym przez INC Rating, a także rozważaną zamianę obligacji na kapitał zakładowy INC Rating, Zarząd INC ze względów ostrożnościowych podjął decyzję o dokonaniu wyżej wskazanych odpisów.

Podjęta decyzja o odpisie całej wartości udziałów i obligacji pozwoli uniknąć konieczności dokonywania odpisu w przyszłości, co m.in. będzie miało pozytywny wpływ na wypłatę dywidendy przez INC w latach przyszłych. Jednocześnie, w przypadku poprawy wyniku INC Rating, nie wyklucza się rozwiązywania utworzonej rezerwy w przyszłości.

Zarząd Spółki informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego jednostkowego i raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2019, które pierwotnie miały być opublikowane 29 kwietnia 2020 r. zostaje przesunięty na dzień 18 maja 2020 r.

Zmiana dat publikacji raportów została dokonana na podstawie § 21 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, w związku z przedłużonym procesem sporządzenia i badania sprawozdań finansowych, co spowodowane jest utrudnieniami technicznymi i komunikacyjnymi wynikającymi z bieżącej sytuacji epidemicznej.

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 31.03.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31.12.2019 r.

Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.
Dane Spółki Carpathia Capital S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, takich jak INC Rating Sp. z o.o., które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:

1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.03.2020 r.: 10.635 tys. PLN (wobec 6.811 tys. PLN na 31.12.2019 r.).

2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.03.2020 r.: 1.660 tys. PLN (wobec 943 tys. PLN na 31.12.2019 r.).

3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 31.03.2020 r.: 231 tys. PLN (wobec 231 tys. PLN na 31.12.2019 r.).

Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych względem podmiotów spoza grupy kapitałowej INC (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital S.A.:
Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:

1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.03.2020 r.: 4.027 tys. PLN (wobec 3.156 tys. PLN na 31.12.2019 r.).

2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.03.2020 r.: 3.312 tys. PLN (wobec 2.882 tys. PLN na 31.12.2019 r.).

3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 31.03.2020 r.: 2.441 tys. PLN (wobec 3.137 tys. PLN na 31.12.2019 r.).

Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym podpisany został pomiędzy INC S.A. a Movie Games S.A. list intencyjny w zakresie współpracy na rynku polskim i rumuńskim.

Grupa Movie Games jest jedną z bardziej rozpoznawalnych w Polsce firm produkujących i wydających gry wideo, posiadająca dziesięć niezależnych zespołów produkcyjnych. W ramach działalności Movie Games prowadzi pracę nad stworzeniem czołowego producenta gier komputerowych w Rumunii, oraz zakłada w strategii rozwoju upublicznianie w obrocie zorganizowanym wybranych spółek portfelowych, takich jak Pixel Crow czy Drago Entertainment, w celu uzyskania ich rynkowej wyceny oraz pozyskania kapitału na rozwój projektów.

Celem porozumienia o współpracy jest wykorzystanie doświadczenia i kompetencji grupy kapitałowej INC przy realizacji wspólnej dla obu spółek strategii rozwoju Movie Games. W ramach realizacji współpracy grupa kapitałowa INC będzie podmiotem pierwszego wyboru dla grupy kapitałowej w zakresie realizacji procesu pozyskania kapitału i upubliczniania na rynku kapitałowym jego spółek portfelowych na rynku polskim i rumuńskim, strony rozważają także powołanie wspólnego ASI działającego w obszarze lokalnego gamingu. INC jako jedyna polska firma posiadająca licencję AD Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie wprowadziła na ten rynek emitentów, a także przeprowadziła kilka ofert akcji. Należący do Grupy Dom Maklerski INC zapowiedział wystąpienie o notyfikację działalności maklerskiej na terenie Rumunii.

List intencyjny stanowi wyraz woli Stron podjęcia ze sobą współpracy, natomiast szczegółowe zasady i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań, o których mowa powyżej, ustalane będą w odrębnie zawieranych umowach.
List intencyjny nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych dla żadnej ze Stron, ale jego zawarcie może być dla Grupy INC istotne z uwagi na nawiązanie współpracy z podmiotem dysponującym licznym portfolio projektów z branży gier komputerowych, które mogą być przedmiotem upubliczniania w obrocie zorganizowanym i pozyskiwania kapitału w drodze ofert prywatnych i publicznych przeprowadzanych za pośrednictwem Domu Maklerskiego INC na rynku polskim i rumuńskim.

Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zostało dokonane zbycie 1.700.000 akcji Medcamp S.A. w cenie 2,30 zł za akcję do spółki INC Private Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (spółki w 100% zależnej od INC). Zbycie akcji jest spowodowane realizacją strategii, o której Spółka informowała w raporcie 5/2020, zgodnie z którą INC Private Equity ASI S.A. jest spółką inwestycyjną, docelowo posiadającą wszystkie udziały lub akcje, nabywane przed zmianą przepisów dotyczących działalności inwestycyjnej przez INC. Transakcja nie będzie miała wpływu na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej INC, jakkolwiek będzie miała wpływ na wynik jednostkowy INC S.A. za I kwartał 2020 r.

Zarząd INC wskazuje, że docelowo wszystkie akcje posiadane przez INC będą przenoszone do INC Private Equity S.A., co podobnie jak wyżej opisana transakcja, nie będzie miało wpływu na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej INC, jakkolwiek może mieć znaczenie dla wyniku jednostkowego INC.

INC S.A. („Spółka”) informuje, że 16 marca 2020 r. Zarząd Spółki przyjął, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała aktualizację strategii Grupy Kapitałowej INC na kolejne lata.

Zaktualizowane kierunki strategiczne uwzględniają zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, w którym działa Grupa Kapitałowa INC S.A. („Grupa”), a także podjętą od września 2019 r. współpracę strategiczną ze spółką InnerValue (raport bieżący nr 12/2019).
Celem strategicznym Grupy jest budowa pozycji krajowego lidera w kompleksowej obsłudze małych i średnich firm, to jest o kapitalizacji od kilku do stu milionów złotych, poszukujących finansowania na rozwój. Grupa planuje również umacnianie swojej pozycji poprzez świadczenie usług na rynkach zagranicznych. Zgodnie ze Strategią działalność Grupy koncentrować będzie się na usługach doradczych i inwestycjach w segmencie małych i średnich firm ze szczególnym uwzględnieniem spółek, które są lub docelowo będą notowane w zorganizowanym systemie obrotu. Strategia zakłada istotną dywersyfikację strumieni przychodów, z największą koncentracją na segmencie doradczo – transakcyjnym.
Klientami Grupy będą w szczególności dynamiczne rosnące spółki tzw. nowej ekonomii, które poszukują finansowania na rynku publicznym lub prywatnym poprzez emisje akcji (w szczególności z zastosowaniem equity crowdfundingu), obligacji, a także za pomocą wykorzystania smart contracts.

W ramach Grupy działalność doradcza obejmować będzie w szczególności:
1/ Działalność INC jako lidera wśród firm oferujących usługi doradcze z zakresu corporate finance na jednym z największych rynków alternatywnych w Europie, jakim jest NewConnect:
– pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy i wprowadzanie spółek do Alternatywnego Systemu Obrotu,
– przygotowanie od strony prawno – organizacyjnej firm poszukujących finansowania na rozwój na rynku kapitałowym.
2/ Działalność doradcza INC dla firm niepublicznych:
– świadczenie usług w zakresie doradztwa w obszarze przekształceń prawnych, strukturyzowania transakcji, doradztwa w zakresie M&A, wycen przedsiębiorstw, wdrażania programów motywacyjnych w firmach.
3/ Działalność Domu Maklerskiego INC jako oferującego instrumenty finansowe oraz wprowadzającego papiery wartościowe do publicznego obrotu (rynek główny GPW).

W ramach Grupy działalność inwestycyjna obejmować będzie w szczególności:
1/ Działalność Carpathia Capital S.A. jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej mającej charakter opportunity fund, inwestującej w małe i średnie spółki (INC S.A. jest spółką dominującą, przy czym aktualnie posiada 26,66% w kapitale zakładowym oraz 40,75% w głosach na WZA).
2/ Działalność INC Private Equity ASI S.A. jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej mającej charakter pre-ipo fund, inwestującej w spółki na etapie poprzedzającym IPO i debiut w obrocie zorganizowanym (INC S.A. posiada 100 % kapitału).

Grupa kapitałowa posiada kompetencje i stosowne licencje pozwalające całościowo i kompleksowo obsłużyć klientów, począwszy od przygotowania spółki, poprzez dokonanie inwestycji w procesie pre-IPO, przeprowadzenie emisji publicznej IPO, wprowadzenie do obrotu i obsługę spółki notowanej. Istotne znaczenie ma także współpraca ze spółką InnerValue, jedną z wiodących firm doradczych w obszarze relacji inwestorskich w Polsce.

INC S.A. koncentrować się będzie na umacnianiu pozycji lidera wśród Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect.
Dom Maklerski INC S.A. pełnił będzie funkcję oferującego w ofertach przygotowywanych dla klientów grupy w formule oferty adresowanej do nie więcej niż 149 osób lub w formule oferty publicznej do nieoznaczonego adresata, w tym z wykorzystaniem platformy crowdconnect.pl. Grupa zamierza wykorzystać również potencjał finansowania społecznościowego w pozyskiwaniu przez spółki funduszy na rozwój z wykorzystaniem smart contracts (blockchain).
Dom Maklerski INC S.A. przygotował i zamierza złożyć do KNF wniosek o notyfikację działalności transgranicznej w Niemczech i Rumunii.
INC Private Equity ASI S.A. obejmować będzie akcje lub udziały spółek, dla których pozostałe spółki z grupy prowadzą obsługę procesu wprowadzenia do obrotu. W szczególności INC PE ASI będzie obejmować lub nabywać akcje lub udziały przysługujące Grupie INC jako element wynagrodzenia zgodnie z umową z klientem, w tym po cenach niższych niż wartość rynkowa.
Carpathia Capital S.A. jako ASI prowadząca fundusz notowany w Polsce i w Rumunii inwestować będzie swoje środki w projekty notowane lub w ramach prowadzonych emisji publicznych lub subskrypcji prywatnych.
Celem uniknięcia potencjalnego konfliktu interesów strategia inwestycyjna Grupy zakłada pierwszeństwo w dezinwestycjach dla spółki Carpathia Capital S.A. w stosunku do INC PE ASI S.A.

Jednym z narzędzi prowadzących do realizacji uzyskania pozycji lidera na rynku usług doradczych dla małych i średnich firm jest wdrożenie programu motywacyjnego uchwalonego 21 listopada ubiegłego roku przez NWZA INC S.A. Kluczowe osoby z punktu widzenia powodzenia realizacji strategii mają wyznaczone wskaźniki aktywujące program motywacyjny. Program uruchomiany jest, jeżeli średni kurs akcji INC z 5 następujących po sobie dni sesyjnych osiągnie co najmniej 2,00 zł (I poziom), 4,00 zł (II poziom) lub 6,00 zł (III poziom). Czas trwania programu został ustalony do 22 września 2022 r.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że niniejsza strategia zakłada ustabilizowanie sytuacji w otoczeniu gospodarczym i na rynkach finansowych w najbliższych kilku miesiącach.

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 powoduje ogromną niepewność na rynkach finansowych. Spadki notowań i zmniejszenie się liczby nowych oraz przesunięcie w czasie realizacji dotychczasowych projektów będą dla Spółki odczuwalne. Spółka nie posiada jednak zadłużenia poza bieżącymi standardowymi zobowiązaniami, posiada płynne środki finansowe i nie występuje zagrożenie jej funkcjonowania. Od strony operacyjnej Grupa może realizować swoje zadania i pracuje bez zakłóceń. Spółka wykorzystuje obecny czas na opracowywanie dokumentacji pod ewentualne rozszerzenie posiadanych licencji, na przygotowywanie rozpoczętych projektów a także negocjuje nowe kontrakty, tak aby w momencie ustania perturbacji rynkowych być w pełni gotowym do ich realizacji.

W załączeniu do niniejszego raportu przedstawiona jest graficzna prezentacja Grupy i jej strategii.

Załącznik: INC_-_prezentacja_strategii_2020_

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Wojciech_Iwaniuk_-_zawiadomienie_MAR19__

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Wojciech_Iwaniuk_-_powiadomienie_MAR19_28.02.2020_202002280892367943

Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

1. Skonsolidowany raport roczny RS za rok obrotowy 2019 – w dniu 29 kwietnia 2020 r.
Jednostkowy raport roczny R za rok obrotowy 2019 – w dniu 29 kwietnia 2020 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne QSr zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– raport za I kwartał 2020 r. – w dniu 21 maja 2020 r.
– raport za III kwartał 2020 r. – w dniu 19 listopada 2020 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny PSr za I półrocze 2020 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 7 września 2020 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:
– na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Spółka będzie przekazywała rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia;
– na podstawie §62 ust. 3 ww. Rozporządzenia Spółka zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe oraz informacje o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia;
– na podstawie §79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka rezygnuje z publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz II kwartał 2020.

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Wojciech_Iwaniuk_INC_21.01.2020

Rok 2019

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 27.12.2019

Zarząd Spółki, działając na podstawie par. 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) przekazuje w załączeniu uzupełnione informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w odpowiedzi na pytania akcjonariusza na WZA dnia 21.11.2019 r. Uzupełnienie dotyczy wyłącznie dodania odpowiedzi na 4 ostatnie pytania, omyłkowo niezamieszczone w raporcie przekazanym dnia 5 grudnia 2019 r.

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone poza WZA uzupełnienie

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 17.12.2019

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 13.12.2019

Zarząd Spółki, działając na podstawie par. 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) przekazuje w załączeniu uzupełnione informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w odpowiedzi na pytania akcjonariusza na WZA dnia 21.11.2019 r. Uzupełnienie dotyczy wyłącznie dodania odpowiedzi na 4 ostatnie pytania, omyłkowo niezamieszczone w raporcie przekazanym dnia 5 grudnia 2019 r.

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone poza WZA uzupełnienie

Zarząd Spółki, działając na podstawie par. 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) przekazuje w załączeniu informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w odpowiedzi na pytania akcjonariusza na WZA dnia 21.11.2019 r.

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone poza WZA

Zarząd Spółki wskazuje ponizej akcjonairuszy, którzy na NWZ kontynowanym dnia 21.11.2019 r. posiadali co najmniej 5% w głosach:
– Paweł Śliwiński – 3.237.999 głosów, co stanowiło 74,58% głosów na WZA i stanowi 32,90% w głosach ogółem
– Jacek Mrowicki – 769.609 głosów, co stanowiło 17,73% głosów na WZA i stanowi 7,82% w głosach ogółem

Spółka przekazuje w załączeniu informację o nabyciu akcji INC S.A. dokonanym przez pana Wojciecha Iwaniuka pełniącego funkcję członka Zarządu INC S.A.

Powiadomienie Wojciech Iwaniuk 27.11.2019

Spółka przekazuje w załączeniu treść uchwał podjetych na NWZ dnia 21.11.2019 r. wra zz wynikami głosowań i informacją o sprzeciwach.

INC treść uchwał

Zarząd Spółki INC S.A. informuje, że na wznowionym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 21 listopada 2019 r. Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Wcześniaka.

Pan Mateusz Wcześniak jest jednym z założycieli oraz Prezesem Zarządu spółki Movie Games S.A. Ma za sobą studia na kierunkach zarządzania na SGH oraz socjologii na SGGW. Jest członkiem zarządu lub Rady Nadzorczej wielu spółek, w tym z branży gamingowej, m.in. Drago Entertainment Sp. z o.o., Bored Games S.A., MD Games S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Mateusz Wcześniak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Spółki jako członka Zarządu pana Wojciecha Iwaniuka.

Pan Wojciech Iwaniuk studiował politologię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2007 r. związany z rynkiem kapitałowym. Początkowo jako dziennikarz Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz Gazety Giełdy Parkiet. Od 2010 r. kieruje pracami agencji relacji inwestorskiej InnerValue, która specjalizuje się w tworzeniu strategii komunikacji na rynku kapitałowym oraz doradztwie strategicznym dla innowacyjnych firm. Współpracował z kilkudziesięcioma spółkami z warszawskiej Giełdy. W przeszłości odpowiadał za strategię komunikacji m.in. takich spółek jak CD Projekt Red czy Energa. Nadzorował między innymi nagrodzoną Złotym Spinaczem 2014 kampanię komunikacji oferty pierwotnej akcji spółki LiveChat Software S.A. oraz nagrodzoną Złotym Spinaczem 2015 kampanię komunikacji SPO Selvita S.A.
Zasiadał w wielu radach nadzorczych, obecnie jest członkiem m.in. rady nadzorczej spółki Play2Chill z Grupy PlayWay oraz notowanej na rynku NewConnect spółki Klabater S.A.

Według złożonego oświadczenia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym podpisany został pomiędzy INC S.A. a Tar Heel Capital Pathfinder Sp. z o.o. list intencyjny w zakresie współpracy.
Tar Heel Capital Pathfinder („Fundusz”), należy do grupy Tar Heel Capital, jednej z wiodących polskich firm w branży venture capital, a w ramach prowadzonych funduszy dokonuje inwestycji w przedsięwzięcia z obszaru nowoczesnych technologii oraz zakłada w strategii rozwoju upublicznianie w obrocie zorganizowanym wybranych spółek portfelowych w celu uzyskania ich rynkowej wyceny oraz pozyskania kapitału na rozwój projektów.
Celem porozumienia o współpracy jest wykorzystanie doświadczenia i kompetencji grupy kapitałowej INC przy realizacji strategii rozwoju Funduszu. W ramach realizacji współpracy grupa kapitałowa INC będzie podmiotem pierwszego wyboru dla grupy kapitałowej Funduszu w zakresie realizacji procesu pozyskania kapitału i upubliczniania na rynku kapitałowym jego spółek portfelowych, w tym w szczególności poprzez korzystanie z Domu Maklerskiego INC i platformy crowdconnect.pl w procesie pozyskiwania kapitału przez spółki portfelowe należące do grupy kapitałowej Funduszu.
List intencyjny stanowi wyraz woli Stron podjęcia ze sobą współpracy, natomiast szczegółowe zasady i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań, o których mowa powyżej, ustalane będą w odrębnie zawieranych umowach.
List intencyjny nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych dla żadnej ze Stron, ale jego zawarcie może być dla Grupy INC istotne z uwagi na nawiązanie współpracy z podmiotem o charakterze instytucjonalnym, dysponującym licznym portfolio projektów z branży nowoczesnych technologii, które mogą być przedmiotem upubliczniania w obrocie zorganizowanym i pozyskiwania kapitału w drodze ofert prywatnych i publicznych przeprowadzanych za pośrednictwem Domu Maklerskiego INC.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na NWZ dnia 23.10.2019 r. oraz wskazuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 21 listopada 2019 r., godz. 11:00.

INC treść uchwał

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 04.10.2019 r. spółka INC S.A. dokonała zbycia 303.097 sztuk akcji własnych w cenie 0,70 zł za akcję. Zbycie akcji własnych nastąpiło w drodze umów cywilnoprawnych i jest związane z realizacją umowy o współpracy strategicznej z InnerValue, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 12/2019 r. z dnia 23 września 2019 r.
Po zbyciu, INC S.A. nie posiada akcji własnych.

Zarząd Spółki informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza, pana Sebastiana Bogusławskiego, o zmianie udziału w głosach ogółem w spółce poniżej 5%. Pełna treść zawiadomienia w załączeniu.

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu na dzień 23.10.2019 r. o godz. 11:00, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INC S.A. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał i inne załączniki.

 1. Ogłoszenie
 2. Uchwały
 3. Formularz do wykonywania prawa głosy przez pełnomocnika

Zarząd Spółki INC S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu nr 12/2019, że w dniu 1 lipca 2019 r. Zarząd Spółki INC S.A. podjął decyzję o opóźnieniu informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia procesu negocjacji umowy o współpracy strategicznej z InnerValue.

Treść opóźnionej informacji poufnej:
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 1 lipca 2019 r. rozpoczął negocjacje w sprawie umowy o współpracy strategicznej z Inner Corp Sp. z o.o., prowadzącą agencję IR/PR pod marką InnerValue.
Współpraca dotyczyć ma wspólnego działania w obszarach związanych z obszarach związanych z kluczowymi biznesami Stron, to jest doradztwem na rynku kapitałowym w zakresie wprowadzania spółek na rynek giełdowy, pozyskiwania kapitału, pełnienia funkcji autoryzowanego doradcy, przeprowadzania emisji akcji w formule crowdfundingu inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy crowdconnect.pl, dokonywania inwestycji kapitałowych, wspierania spółek notowanych i nienotowanych w zakresie relacji inwestorskich i PR.
Elementem współpracy ma być też wdrożenie programu motywacyjnego poprzez przeprowadzenie emisji akcji w cenie nominalnej skierowanych do partnerów zarządzających InnerValue, uzależnionej od wzrostu wartości rynkowej INC w okresie następnych lat.

Uzasadnienie możliwości opóźnienia:
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że głównym powodem opóźnienia publikacji Informacji Poufnej była ochrona prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. potencjalnie negatywny wpływ podania Informacji Poufnej do wiadomości publicznej na możliwość rozstrzygnięcia negocjacji.
W ocenie Zarządu opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w rozporządzeniu MAR oraz w wytycznych ESMA dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych. Ujawnienie informacji o rozpoczęciu negocjacji mogłoby negatywnie wpłynąć na ich przebieg lub wynik, w szczególności poprzez ryzyko zgłoszenia się do potencjalnego partnera innych podmiotów, o charakterze działalności zbliżonym do Emitenta, co mogłoby istotnie pogorszyć pozycję negocjacyjną Emitenta. Wystąpienie któregokolwiek z powyższych przypadków mogłoby przełożyć się negatywnie na możliwość osiągnięcia przez spółkę założonych celów. Jednocześnie nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych informacji po stronie Spółki w sprawie, do której odnosi się informacja poufna.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 23.09.2019 r. zawarta została umowa o współpracy strategicznej z Inner Corp Sp. z o.o., prowadzącą agencję relacji inwestorskich pod marką InnerValue (dalej jako „InnerValue”) oraz czterema osobami fizycznymi, Partnerami Zarządzającymi Inner Value oraz panem Pawłem Śliwińskim jako akcjonariuszem INC („Umowa”).

Współpraca dotyczyć będzie wspólnego działania w obszarach związanych z obszarach związanych z kluczowymi biznesami Stron, to jest doradztwem na rynku kapitałowym w zakresie wprowadzania spółek na rynek giełdowy, pozyskiwania kapitału, pełnienia funkcji autoryzowanego doradcy, przeprowadzania emisji akcji w formule crowdfundingu inwestycyjnego z wykorzystaniem platformy crowdconnect.pl, dokonywania inwestycji kapitałowych, wspierania spółek notowanych i nienotowanych w zakresie relacji inwestorskich i PR. Strony będą prowadziły wspólne działania w tym zakresie, w szczególności poprzez kierowanie wspólnych ofert usług, uzyskiwania efektów synergii z dotychczasowych klientów, rozwój i promocję platformy crowdconnect.pl.

W związku z zamiarem wspólnego budowania wartości grupy kapitałowej INC, do Partnerów Zarządzających InnerValue skierowana będzie oferta prywatna akcji INC S.A. w cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej (po planowanych zmianach nominału akcji) 0,10 zł, w łącznej liczbie 3.700.000 sztuk, w tym 1.300.000 akcji serii C, 1.200.000 akcji serii D i 1.200.000 akcji serii E („Akcje”).
Jednocześnie przewidziano, że nastąpi nabycie przez INC w cenie nominalnej i następnie umorzenie objętych Akcji, jeżeli w okresie 3 lat od daty zawarcia niniejszej umowy nie nastąpi istotny wzrost wartości rynkowej INC, wedle następujących parametrów:
a. Jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia z co najmniej 5 następujących po sobie dni sesyjnych nie osiągnie w okresie 3 lat od daty zawarcia Umowy co najmniej 2 zł, nastąpi nabycie przez INC po cenie nominalnej i umorzenie wszystkich wyemitowanych Akcji serii C, D, E,
b. Jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia z co najmniej 5 następujących po sobie dni sesyjnych nie osiągnie w okresie 3 lat od daty zawarcia Umowy co najmniej 4 zł, nastąpi nabycie przez INC po cenie nominalnej i umorzenie wszystkich serii D i E,
c. Jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia z co najmniej 5 następujących po sobie dni sesyjnych nie osiągnie w okresie 3 lat od daty zawarcia Umowy co najmniej 6 zł, nastąpi nabycie przez INC po cenie nominalnej i umorzenie wszystkich umorzenie wszystkich wyemitowanych Akcji serii E,
d. Umorzenie nastąpi po cenie emisyjnej, od wszystkich osób będących właścicielami Akcji na równych zasadach.

Do czasu wygaśnięcia warunku uprawniającego do nabycia akcji w celu umorzenia, Akcje będą akcjami imiennymi i nie będą wprowadzone do obrotu, a ich zbycie wymagać będzie zgody Zarządu INC.
Po wygaśnięciu warunku uprawniającego do nabycia akcji w celu umorzenia akcji poszczególnych serii (przekroczeniu przez średni kurs akcji poziomów określonych powyżej), będą one wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym, przy czym nie więcej niż 1 seria w ciągu każdych kolejnych 12 miesięcy, począwszy od serii C.

W związku z niniejszą umową, Partnerzy Zarządzający Inner Value zostaną powołani do zarządów w INC, Domu Maklerskim INC i Carpathia Capital S.A. Elementem transakcji jest także zbycie posiadanych przez INC akcji własnych w cenie 0,70 zł za sztukę.

Strony określiły, że w przyszłości dokonają rozważenia połączenia INC i InnerValue, jeżeli fuzja kapitałowa zapewni dodatkowe efekty synergii oraz przy założeniu uwzględnienia wartości księgowej i rynkowej obu podmiotów.

Grupa kapitałowa INC S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect (łącznie 53 wprowadzenia pierwotne, 39 wtórnych, 72 spółki wspieranych w ramach obowiązków informacyjnych), a w jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC S.A. (prowadzący jako jedyny Dom Maklerski w Polsce platformę crowdfundigu udziałowego crowdconnect.pl oraz posiadający licencję na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń), Carpathia Capital S.A. i INC Private Equity S.A. (wpisane do rejestru Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych) oraz INC Rating Sp. z o.o. (uzyskany wpis do rejestru ESMA uprawniający do wydawania ocen zdolności kredytowej dla JST i przedsiębiorstw).

Inner Corp Sp. z o.o. jest wiodącą agencją relacji inwestorskich w Polsce, która zrealizowała projekty dla kilkudziesięciu klientów, w tym wielu z branży gamingowej i posiada bogate doświadczenie w zakresie komunikacji z inwestorami, wsparcia debiutów giełdowych, organizacji wydarzeń oraz budowania relacji z mediami.

Zarząd Spółki informuje, że skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe, który miał być opublikowany w dniu 5 września 2019 r., będzie opublikowany w dniu 19 września 2019 r.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja pani Elizy Bogusławskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej INC S.A., ze skutkiem na dzień złożenia. Jako powód rezygnacji wskazano przyczyny osobiste.

Zarząd INC S.A. dziękuje Pani Elizie Bogusławskiej za współpracę w okresie pełnienia jej funkcji.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na ZWZ dnia 18 czerwca 2019 r.

 

INC treść podjętych uchwał

Zarząd Spólki przekazuje poniżej listę akcjonariuszy, którzy na ZWZ dnia 18 czerwca 2019 r. posiadali akcje dające co najmniej 5% w głosach:
– Paweł Śliwiński – 750.000 akcji dających 2.250.000 głosów, co stanowiło 99,99% w głosach i akcjach na ZWZ, oraz stanowi 22,68% w głosach ogółem w spółce.

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny INC S.A. za 1 kwartał 2019 roku

Zarząd Spółki informuje, że termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał 2019 r., określony pierwotnie na dzień 23 maja 2019 r., zostaje przesunięty na dzień 28 maja 2019 r.

Zarząd Spółki niniejszym zwołuje na dzień 18 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, któe odbędzie się w siedzibie Spółki o godz. 10.00. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz inne załączniki.

 1. Ogłoszenie
 2. Uchwały
 3. Formularz do wykonywania prawa głosy przez pełnomocnika

Zarząd Spółki informuje, że termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018 i jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2018, określony pierwotnie na dzień 28 marca 2019 r., zostaje przesunięty na dzień 17 kwietnia 2019 r.

Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

1. Skonsolidowany raport roczny RS za rok obrotowy 2018 – w dniu 28 marca 2019 r.

Jednostkowy raport roczny R za rok obrotowy 2018 – w dniu 28 marca 2019 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne QSr zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– raport za I kwartał 2019 r. – w dniu 23 maja 2019 r.

– raport za III kwartał 2019 r. – w dniu 21 listopada 2019 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny PSr za I półrocze 2019 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 19 września 2019 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

– na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (zwanego dalej: „Rozporządzeniem”), Spółka będzie przekazywała rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia;

– na podstawie §62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe oraz informacje o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia;

– na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka rezygnuje z publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz II kwartał 2019.

Zarząd spólki przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% w głosach na NWZ dnia 17.01.2019 r.

Wykaz akcjonariuszy

Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 17.01.2019 r. podjęło decyzję o powołaniu w składu Rady Nadzorczej pana Edwarda Kozickiego i pana Łukasza Puśleckiego.

Łukasz Puślecki:

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prezes zarządu filii Academy of International Business (AIB) na Europę Środkowo-Wschodnią (AIB-CEE), partner zarządzający ds. rozwoju Centrum Biznesu Międzynarodowego Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z.o.o., oraz dyrektor programu wspólnego dyplomu w zakresie biznesu międzynarodowego i zarządzania (Joint MSc in International Business and Management) z Nottingham Trent University, Nottingham Business School (UK). Ekspert Instytutu Wiedzy i Innowacji w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce związanej ze współpracą technologiczną krajów i przedsiębiorstw, konkurencyjnością międzynarodową i innowacyjnością firm w biznesie międzynarodowym.

Pan Łukasz Puślecki jest członkiem rad nadzorczych spółek: Dom Maklerski INC S.A. oraz Carpathia Capital S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Łukasz Puślecki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Edward Kozicki:

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, makler papierów wartościowych (licencja nr 340). Posiada bogatą wiedzę oraz doświadczenie z zakresu zarządzania inwestycjami kapitałowymi oraz nadzorowania podmiotów funkcjonujących na rynku publicznym. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu (jest współwłaścicielem i akcjonariuszem) Moonrock Enterprise S.A. (poprzednio Blumerang S.A.).

Zasiadał w zarządach wielu spółek, takich jak: Blu Asset Management Sp. z o.o., Quantum Asset Management Sp. z o.o., Blu Capital Management Sp. z o.o., Blu Pre Ipo S.A., LMB Capital S.A., Dom Maklerski Polinwest S.A. czy Karkonoski Dom Maklerski S.A. Wieloletni (1997-2006) pracownik Departamentu Rynku Kapitałowych BZ WBK S.A.

W latach 2005-2011 pan Edward Kozicki był członkiem rad nadzorczych spółek notowanych na GPW, takich jak: NFI Piast S.A. (obecnie BBI Development NFI S.A.), PBO Anioła S.A., Pozbud T&R S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Edward Kozicki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na NWZ dnia 17.01.2019 r.

Treść uchwał

Rok 2018

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu na dzień 17.01.2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu treść ogłoszenia i projekty uchwał.

Ogłoszenie

Uchwała

Formularz do wykonywania prawa głosu

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał drogą e-mail zawiadomienie od pana Romana Karkosika o zejściu poniżej progu 5% w głosach w spółce INC S.A. W załączeniu pełna treść zawiadomienia.

Spółka informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 20.12.2018 r. odwołała ze składu Zarządu INC S.A. pana Sebastiana Bogusławskiego, pełniącego obowiązki Wiceprezesa Zarządu. Odwołanie nastąpiło z dniem podjęcia uchwały.

Emitent informuje, że w dniu 05.07.2018 roku zostało podpisane porozumienie rozwiązujące Umowę o badanie i ocenę sprawozdania finansowego, zawartą dn. 19.05.2017 roku pomiędzy UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., a INC S.A., w części dotyczącej:

1. przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2018 r. według MSR/MSSF;

2. przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2018 r. według MSR/MSSF;

3. badania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. według MSR/MSSF;

4. badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. według MSR/MSSF.

Umowa w powyższym zakresie została rozwiązana za obopólnym porozumieniem z uwagi na zaistnienie uzasadnionej podstawy, o której mowa w art. 66 ust. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395), którą jest przekroczenie nieprzerwanego trwania zlecenia badań ustawowych, o których mowa w art. 134 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089) w przypadku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r.

Umowa została rozwiązana po uprzednim podjęciu stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą INC S.A.

Nie wystąpiły w okresie obowiązywania umowy przypadki wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii, ani też wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków. Nie wystąpiły przypadki rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, w okresie obowiązywania umowy, która podlega wypowiedzeniu lub rozwiązaniu.

W załączeniu Emitent przekazuje stosowne pismo firmy audytorskiej.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że Rada Nadzorcza INC S.A. podjęła w dniu 5 lipca 2018 r. uchwałę o wyborze MORISON Finansista Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako podmiotu uprawnionego do:

– przeprowadzenia przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych – jednostkowego i skonsolidowanego – spółki INC S.A. za pierwsze półrocze roku 2018 i 2019,

– przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych – jednostkowego i skonsolidowanego – spółki INC S.A. za rok 2018 i 2019.

Morison Finansista Audit Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 255.

Raport bieżący 8/2018

Zarząd Spólki przekazuje poniżej listę akconariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZ z dnia 28.06.2018 r.:

– Paweł Śliwiński – 3.237.999 głosów, co stanowiło 98,76% w głosach na ZWZ i stanowi 32,90% w głosach ogółem.

Raport bieżący 7/2018

Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:

– Eliza Bogusławska,

– Andrzej Gałganek,

– Krzysztof Nowak,

– Aleksandra Persona-Śliwińska,

– Mariusz Sadłocha.

Poniżej znajdują się informacje o powołanych osobach.

ELIZA BOGUSŁAWSKA

Pani Eliza Bogusławska jest mgr filologii angielskiej, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz King Street College w Londynie. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Była wykładowcą w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie. Obecnie prowadzi zajęcia w Warsaw Study Centre.

Według złożonego oświadczenia, Pani Eliza Bogusławska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

ANDRZEJ GAŁGANEK

Profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu i kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych. Był między innymi dyrektorem Biura Maklerskiego Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu (1994-1997), członkiem zarządu Centralnej Tabeli Ofert SA w Warszawie (1997-99), prezesem zarządu Warta Investment Sp. z o.o., dyrektorem Biura Strategii i Rozwoju Kapitałowego TUiR WARTA S.A. (1999-2004), dyrektorem Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania (2004-2005), członkiem zarządu Fortis Centrum Sp. z o.o., (2005-2007), a także sędzią Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich (1998-2000) oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Domów Maklerskich (1997-98). Był również członkiem rad nadzorczych wielu spółek, m.in. Stocznia Gdynia S.A., TFI Warta S.A., Bank Częstochowa S.A. czy Warta Cultus Sp. z o.o.

Według złożonego oświadczenia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

KRZYSZTOF NOWAK

Magister socjologii, doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 1993 roku związany z rynkiem wierzytelności, współzałożyciel grupy spółek obsługujących wierzytelności masowe, między innymi, sektora telekomunikacyjnego oraz działających w obszarze badań opinii publicznej i rynku. Prezes Zarządu GPPI S.A. oraz Remedis S.A. – spółek notowanych na rynku NewConnect. Członek Rady Nadzorczej SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Krzysztof Nowak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

ALEKSANDRA PERSONA-ŚLIWIŃSKA

Absolwentka Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny), specjalista II stopnia w położnictwie i ginekologii, specjalista w odnowie biologicznej (studia podyplomowe AWF w Poznaniu, 2008 rok), specjalista w zarządzaniu w opiece zdrowotnej (studia podyplomowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011 rok). Posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych.

W latach 1996 – 2011 pracowała w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej 33 w Poznaniu. Odbyła liczne krajowe i zagraniczne szkolenia z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii oraz diagnostyki prenatalnej i ultrasonografii trójwymiarowej 3D/4D (Londyn Harris Brightright Reaserch Center, Wiedeń Wiedeńska Szkoła Ultrasonografii Trójwymiarowej). Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (PTG, PTMP, ISUOG), autorka i współautorka ponad 40 publikacji naukowych i rozdziałów w podręcznikach, czynnie uczestniczy w licznych sympozjach i konferencjach naukowych poświęconych problematyce medycyny perinatalnej oraz ultrasonografii w położnictwie i ginekologii.

Według złożonego oświadczenia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MARIUSZ SADŁOCHA

Pan Mariusz Sadłocha jest absolwentem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Od 1992 roku związany był z Domem Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. W latach 1992 – 1999 pełnił funkcje maklera i dyrektora Centralnego Biura Maklerskiego WBK S.A., w okresie 2001-2011 – Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. – członka AIB Group. Od roku 2011 do roku 2014 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Global Banking&Markets (Santander Group).

Od roku 2014 – partner zarządzający i Prezes Zarządu w Starfunds Sp. z o.o.

W okresie 1996-2002 oraz 2007-2010 Pan Mariusz Sadłocha pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Bondspot SA (wcześniej MTS-CeTo S.A.). Od 2004 roku jest członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów. Od 1992 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych. W latach 2004-2014 członek Zarządu Izby Domów Maklerskich a następnie członek i wiceprzewodniczący Rady Domów Maklerskich.

Według złożonego oświadczenia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport bieżący 6/2018

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 28.06.2018 r.

Treść podjętych uchwał

Raport bieżący 5/2018

Emitent informuje, że powziął wiadomość o złożeniu przez INC Rating S.A. – spółkę zależną emitenta – pisma do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o rozwiązanie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pod nazwą: „Wykonanie przez INC Rating Sp. z o.o. prac B+R koniecznych do opracowania autorskich modeli finansowych dla innowacyjnej usługi rekomendacji kosztu pieniądza jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i spółek handlowych”, o podpisaniu której spółka informowała w raporcie ESPI nr 16/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.

Zakończenie realizacji projektu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty ani zwrotu żadnych środków.

Spółka INC Rating w dalszym ciągu realizuje drugi projekt unijny, na podstawie umowy z dnia 31 stycznia 2017 r., o którym Emitent informował raportem nr 2/2017.

Powodem rozwiązania umowy z dnia 4 lipca 2017 r. było stwierdzenie, że cele biznesowe związane z projektem INC Rating zrealizuje w istotnej mierze w obrębie kontynuowanego projektu z dnia 31 stycznia 2017 r., a środki na wkład własny, uwolnione wraz z zakończeniem projektu z dnia 4 lipca 2017 r. będą mogły posłużyć w szczególności na realizację innych projektów współfinansowanych ze środków UE, które przygotowuje bądź rozważa INC Rating, a które mogą być atrakcyjniejsze biznesowo niż anulowany projekt.

Raport bieżący 4/2018

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 r., godz. 11:00, w siedzibie Spółki. W załączeniu treść ogłoszenia wraz z innymi załącznikami.

Ogłoszenie
Uchwały
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017
Ocena sytuacji spółki za rok 2018
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Raport bieżący 3/2018

Zarząd Spółki informuje, że termin publikacji raportu rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2017, planowany pierwotnie na 19.04.2018 r., zostaje przesunięty na dzień 26.04.2018 r.

Raport bieżący 2/2018

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Białowąsa z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, złożona ze skutkiem na dzień 2 lutego 2018 r.

Raport bieżący 1/2018

Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

1. Skonsolidowany raport roczny RS za rok obrotowy 2017 – w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Jednostkowy raport roczny R za rok obrotowy 2017 – w dniu 19 kwietnia 2018 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne QSr zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– raport za I kwartał 2018 r. – w dniu 17 maja 2018 r.

– raport za III kwartał 2018 r. – w dniu 15 listopada 2018 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny PSr za I półrocze 2018 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 27 września 2018 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka wskazuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Zgodnie z § 101 ust.2 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r.

Rok 2017

Raport bieżący 18/2017

Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał zobowiązanie do udzielenia dla spółki INC Rating Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (spółki zależnej INC S.A.) wsparcia finansowego na pokrycie kosztów realizacji projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Działania 2.1. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego” – do kwoty 6 mln PLN.

Wsparcie zostanie udzielone przez INC S.A. w formie uzgodnionej z INC Rating Sp. z o.o. (np.: w formie pożyczki, objęcia obligacji zamiennych na udziały, poręczenia kredytu bankowego itp.), w okresie realizacji projektu, to jest w latach 2018-2019.

Wsparcie finansowe dotyczy składanego przez INC Rating wniosku w ramach wyżej opisanego projektu o wartości netto 7,3 mln PLN, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 3,2 mln PLN.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest uzyskanie przez INC Rating decyzji o przyznaniu dofinansowania, podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji projektu.

Raport bieżący 17/2017

Spółka przekazuje w załączeniu otrzymane informacje na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji spółki przez członka zarządu.

Powiadomienie o transakcji 30.06.2017

Raport bieżący 16/2017

Zarząd INC S.A. informuje, że uzyskał informację o podpisaniu w dniu 04 lipca 2017 roku przez spółkę INC Rating Sp .z o.o. (spółka zależna INC S.A.) z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pod nazwą: „Wykonanie przez INC Rating Sp. z o.o. prac B+R koniecznych do opracowania autorskich modeli finansowych dla innowacyjnej usługi rekomendacji kosztu pieniądza jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i spółek handlowych”. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019.

Wartość projektu to 4,62 mln PLN, a wysokość dofinansowania ze środków unijnych, jakie uzyska INC Rating, to 2,66 mln PLN. Wkład własny do projektu realizowany będzie ze środków własnych grupy kapitałowej INC.

Warunki umowy są standardowe dla umów o realizację projektów dofinansowywanych ze środków UE.

INC Rating Sp. z o.o. jest agencją ratingową, zarejestrowaną przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority, ESMA). INC Rating Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej INC. Realizacja projektu unijnego zwiększy potencjał agencji ratingowej i może mieć wpływ na przychody spółki i grupy kapitałowej INC w przyszłości.

INC Rating realizuje także drugi projekt unijny, o wartości 5,1 mln PLN (z czego dofinansowanie w kwocie 3,9 mln PLN), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Raport bieżący 15/2017

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na ZWZ dnia 27 czerwca 2017 r.

Treść uchwał.

Raport bieżący 14/2017

Zarząd Spółki wskazuje poniżej listę akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% w głosach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 27 czerwca 2017 r.:

– Paweł Śliwiński – 2.250.000 głosów, co stanowiło 87,70% w głosach na NWZ i stanowi 22,86% w głosach ogółem.

– Inventum 20 FIZAN – 275.000 głosów, co stanowiło 10,72% w głosach na NWZ i stanowi 2,79 % w głosach ogółem.

Raport bieżący 13/2017

Spółka przekazuje w załączeniu otrzymane informacje na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji spółki przez członka zarządu.

Powiadomienie o transakcji 20.06.2017 i 21.06.2017

Raport bieżący 12/2017

Spółka przekazuje w załączeniu otrzymane informacje na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji spółki przez członka zarządu.

Powiadomienie o transakcji 01.06.2017
Powiadomienie o transakcji 02.06.2017

Raport bieżący 11/2017

Spółka przekazuje w załączeniu otrzymane informacje na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji spółki przez członka zarządu.

Powiadomienie o transakcji 30.05.2017
Powiadomienie o transakcji 31.05.2017

Raport bieżący 10 kor/2017

Zarząd Spółki niniejszym przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze skorygowana omyłką pisarską w treści ogłoszenia w zakresie dat rejestracji. Pozostałe informacje i załączniki nie uległy zmianie.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał.
3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej INC za rok 2016.
5. Ocena sytuacji spółki INC S.A. za rok 2016 dokonana przez Radę Nadzorczą.

Raport bieżący 10/2017

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2017 r., godz. 11:00, w siedzibie Spółki. W załączeniu treść ogłoszenia wraz z innymi załącznikami.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał.
3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej INC za rok 2016.
5. Ocena sytuacji spółki INC S.A. za rok 2016 dokonana przez Radę Nadzorczą.

Raport bieżący 9/2017

Spółka przekazuje w załączeniu otrzymaną w dniu dzisiejszym informację na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji spółki przez członka zarządu.

Plik do pobrania

Raport bieżący 8/2017

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu otrzymaną w dniu dzisiejszym informację na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji nabycia akcji spółki przez członka zarządu.

Plik do pobrania

Raport bieżący 7/2017

Zarząd Spółki INC S.A. informuje, że otrzymał informację o rejestracji w KRS zmian w Statucie Spółki, uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.11.2016 r. W związku z powyższym, w załączeniu Zarząd przekazuje sporządzony tekst jednolity Statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, w nawiązaniu do raportu nr 13/2016, że w związku z rejestracją zmian, weszła w życie uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania pana Sebastiana Bogusławskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Statut Spółki INC

Raport bieżący 6/2017

Zarząd Spółki informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym od pana Sebastiana Bogusławskiego („Zawiadamiający”), informację, że w wyniku rozliczenia transakcji zakupu akcji na rynku regulowanym zwiększył on udział o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów w INC S.A. w stosunku do zawiadomienia opublikowanego w dniu 16 maja 2017 roku.

W wyniku nabycia w dniu 18 maja 2017 r. 5 000 akcji INC S.A., Zawiadamiający posiada na dzień złożenia zawiadomienia 1 825 000 akcji INC S.A., stanowiących 21,87 % w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1 825 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dających 18,54 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający posiadał 1 820 000 akcji INC S.A. stanowiących 21,81 % w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1 820 000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dających 18,49 % w ogólnej liczbie głosów.

Zamawiający nie wyklucza w perspektywie kolejnych 12 miesięcy nabycia lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej i informacji napływających za Spółki.

Nie występują inne podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Raport bieżący 5/2017

Zarząd Spółki INC S.A. informuje, że podmiotem z którym zostanie zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze roku 2017 i 2018 oraz o badanie sprawozdań finansowych za rok 2017 i 2018 jest UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50.

UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3115.

Poprzednik prawny UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp. k., to jest ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k. i ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. przeprowadzała badanie sprawozdań finansowych INC S.A. za 2009 r. oraz przegląd i badanie sprawozdań finansowych za lata 2010-2011 i 2013-2016.

Umowa z audytorem zostanie zawarta na czas określony, niezbędny dla wykonania przedmiotu umowy.

Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyboru dokonała Rada Nadzorcza INC S.A. w dniu 16 maja 2017 r.

Raport bieżący 4/2017

Zarząd Spółki informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym od pana Sebastiana Bogusławskiego („Zawiadamiający”), informację, że w wyniku rozliczenia transakcji zakupu akcji na rynku regulowanym zwiększył on udział o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów w INC S.A. w stosunku do zawiadomienia opublikowanego w dniu 17 lutego 2017 roku.

W wyniku nabycia w dniu 15 maja 2017 r. 5 000 akcji INC S.A., Zawiadamiający posiada na dzień złożenia zawiadomienia 1 625 000 akcji INC S.A., stanowiących 19,48 % w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1 625 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dających 16,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający posiadał 1 620 000 akcji INC S.A. stanowiących 19,42 % w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1 620 000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dających 16,46 % w ogólnej liczbie głosów.

Zamawiający nie wyklucza w perspektywie kolejnych 12 miesięcy nabycia lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej i informacji napływających za Spółki.

Nie występują inne podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Raport bieżący 3/2017

Zarząd Spółki informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym od pana Sebastiana Bogusławskiego („Zawiadamiający”), informację, że w wyniku rozliczenia transakcji zakupu akcji na rynku regulowanym zwiększył on udział o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów w INC S.A. w stosunku do zawiadomienia opublikowanego w dniu 27 czerwca 2016 roku.

W wyniku nabycia w dniu 13.02.2017 r. 98 000 akcji INC S.A., Zawiadamiający posiada na dzień złożenia zawiadomienia 1 424 040 akcji INC S.A., stanowiących 17,07 % w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1 424 040 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dających 14,47% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający posiadał 1 326 040 akcji INC S.A. stanowiących 15,89% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1 326 040 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dających 13,47% w ogólnej liczbie głosów.

Zamawiający nie wyklucza w perspektywie kolejnych 12 miesięcy nabycia lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej i informacji napływających za Spółki.

Nie występują inne podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Raport bieżący 2/2017

Zarząd INC S.A. informuje, że uzyskał informację o podpisaniu w dniu 31 stycznia 2017 roku przez spółkę INC Rating Sp. z o.o. (spółka zależna INC S.A.) z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pod nazwą: „Wykonanie przez INC Rating Sp. z o.o. prac B+R koniecznych do opracowania autorskich modeli finansowych dla innowacyjnej usługi scoringu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i handlowych”. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019.

Wartość projektu to 5,1 mln PLN, a wysokość dofinansowania ze środków unijnych, jakie uzyska INC Rating, to 3,9 mln PLN. Wkład własny do projektu realizowany będzie ze środków własnych grupy kapitałowej INC.

Warunki umowy są standardowe dla umów o realizację projektów dofinansowywanych ze środków UE.

INC Rating Sp. z o.o. jest agencją ratingową, zarejestrowaną przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority, ESMA). INC Rating Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej INC. Realizacja projektu unijnego zwiększy potencjał agencji ratingowej i może mieć wpływ na przychody spółki i grupy kapitałowej INC w przyszłości.

Raport bieżący 1/2017

Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym dokonuje korekty omyłki pisarskiej w numeracji raportu w sprawie określenia terminów publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

Było: 17/2017

Winno być: 1/2017

Treść raportu pozostaje bez zmian:

Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

1. Skonsolidowany raport roczny (RS) za rok obrotowy 2016 – w dniu 21 marca 2017 r.

Jednostkowy raport roczny (R) za rok obrotowy 2016 – w dniu 21 marca 2017 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– raport za I kwartał 2017 r. – w dniu 12 maja 2017 r.

– raport za III kwartał 2017 r. – w dniu 14 listopada 2017 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2017 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka wskazuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Zgodnie z § 101 ust.2 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rok 2016

Raport bieżący 17/2016

 

Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

1. Skonsolidowany raport roczny (RS) za rok obrotowy 2016 – w dniu 21 marca 2017 r.

Jednostkowy raport roczny (R) za rok obrotowy 2016 – w dniu 21 marca 2017 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– raport za I kwartał 2017 r. – w dniu 12 maja 2017 r.

– raport za III kwartał 2017 r. – w dniu 14 listopada 2017 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2017 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka wskazuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Zgodnie z § 101 ust.2 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 16/2016

Zarząd Spółki wskazuje poniżej listę akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% w głosach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 15.11.2016 r.:

– Paweł Śliwiński – 2.250.000 głosów, co stanowiło 89,11% w głosach na NWZ i stanowi 22,86% w głosach ogółem.

– Inventum 20 FIZAN – 275.000 głosów, co stanowiło 10,89% w głosach na NWZ i stanowi 2,79 w głosach ogółem.

Raport bieżący 15/2016

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 15.11.2016 r. wraz z wynikami głosowań.

Treść uchwał

Raport bieżący 14/2016

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INC S.A., które odbędzie się 15 listopada 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

Ogłoszenie

Projekt Uchwał

Formularz Pełnomocnictwa

Raport bieżący 13/2016

Spółka INC S.A. informuje, że Rada Nadzorcza INC S.A. na posiedzeniu w dniu 13.10.2016 r. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu INC S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu pana Sebastiana Bogusławskiego. Uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie po zarejestrowaniu przez Sąd zmiany statutu Spółki rozszerzającej skład zarządu do czterech osób.

Pan Sebastian Bogusławski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 151.

Wybrane elementy przebiegu kariery zawodowej:

2015 – obecnie: Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego INC S.A.

2013 – 2015: członek Rady Nadzorczej Infoscope S.A.

2012 – 2016: członek Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A.

2012 – 2014: Przewodniczący Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

2012 – 2015: Przewodniczący Rady nadzorczej Cube.ITG S.A.

2011 – 2014: członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej S.A.

2008 – 2011: Dyrektor Zespołu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w Pioneer Pekao Investment Management

2007 – 2008: Wiceprezes PZU Powszechne Towarzystwo Emerytalne

2005 – 2007: Członek Rady Inwestorów funduszu Skarbiec Nieruchomości

2005 – 2007: Dyrektor Inwestycyjny OFE Pekao

2003 – 2004: Zarządzający Funduszem OFE Pekao

1999 – 2003: Zarządzający w Wydziale Zarządzania Portfelem w BDM PKO BP

1999: Analityk sektora bankowego w Wydziale Doradztwa w BDM PKO BP

Według złożonego oświadczenia, Pan Sebastian Bogusławski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport bieżący 12/2016

Zarząd Spółki INC S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od pana Sebastiana Bogusławskiego o przekroczeniu progu 10% w głosach ogółem w spółce INC S.A.

Pan Sebastian Bogusławski _”Zawiadamiający”_ poinformował, że w wyniku nabycia w dniu 24.06.2016 r. 150 000 akcji INC S.A., posiada na dzień złożenia zawiadomienia 1 129 769 akcji INC S.A., stanowiących 13,54% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1 129 769 głosów na Walnym Zgromadzeniu, dających 11,48 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający posiadał 979 769 akcji INC S.A., stanowiących 11,74% w kapitale zakładowym spółki, uprawniających do 979 769 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co dawało 9,95 % w ogólnej liczbie głosów.

Zawiadamiający wskazał, że nie występują inne podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje Spółki, oraz że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Raport bieżący 11/2016

Zarząd Spółki przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 07.06.2016 r. miały co najmniej 5% w głosach: – Paweł Śliwiński – 2 250 000 głosów, co stanowiło 99,99 % głosów na WZA i stanowi 22,86 % głosów ogółem w spółce.

Raport bieżący 10/2016

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 7 czerwca 2016 r.

 1. Treść uchwał podjętych na ZWZ

Raport bieżący 9/2016

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 czerwca 2016 r., godz. 11:00, w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz inne załączniki.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał.
3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej INC za rok 2015.
5. Ocena sytuacji spółki INC S.A. za rok 2015 dokonana przez Radę Nadzorczą.

Raport bieżący 8/2016

W dniu 10 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu na nową kadencję Zarządu Spółki INC S.A. w osobach:

– Paweł Śliwiński – Prezes Zarządu,

– Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu,

– Piotr Białowąs – Wiceprezes Zarządu.

Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

 

Paweł Śliwiński – Prezes Zarządu

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Uniwersytetach w Tilburgu (Holandia), Antwerpia (Belgia). Pracował w Centralnym Biurze Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. oraz Domu Maklerskim POLINWEST S.A. Posiada licencję doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (licencja nr 111) oraz maklera papierów wartościowych (licencja nr 1094). Członek Rady Nadzorczej Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Według złożonego oświadczenia, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Od 2000 r. pracuje w INC S.A., obecnie Wiceprezes, Dyrektor Wydziału Prawnego. Był wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na studiach podyplomowych z zakresu finansów samorządu terytorialnego oraz rynku kapitałowego. Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W 2005 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na członka Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Członek Rady Autoryzowanych Doradców przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Według złożonego oświadczenia, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Piotr Białowąs – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Zielonogórskiej i Podyplomowego Studium Stowarzyszenia Inicjatyw Menedżerskich – Konsultant Funduszy Europejskich. Dla INC S.A. pracuje od 2008 r. Członek Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii. Wykładowca na kursach dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Pracował w Staropolskim Domu Maklerskim S.A. oraz Polskim Funduszu Kapitałowym S.A. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Według złożonego oświadczenia, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Raport bieżący 6/2016

Zarząd Spółki INC S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od pana Sebastiana Bogusławskiego o przekroczeniu progu 5% w głosach ogółem w spółce INC S.A.

Pan Sebastian Bogusławski („Zawiadamiający”) poinformował, że w wyniku nabycia w dniu 23.02.2016 r. 4 390 akcji INC S.A., posiada na dzień złożenia zawiadomienia 492 290 akcji INC S.A., stanowiących 5,90% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 492 290 głosów na Walnym Zgromadzeniu, dających 5,001% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający posiadał 487 900 akcji INC S.A., stanowiących 5,85% w kapitale zakładowym spółki, uprawniających do 487 900 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co dawało 4,96% w ogólnej liczbie głosów. Zawiadamiający wskazał, że nie występują inne podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje Spółki, oraz że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Raport bieżący 5/2016

Zarząd Spółki przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 19.01.2016 r. miały co najmniej 5% w głosach:

– Paweł Śliwiński – 2 250 000 głosów, co stanowiło 81,29 % głosów na WZA i stanowi 22,86 % głosów ogółem w spółce,

– Sebastian Bogusławski – 477 289 głosów, co stanowiło 17,24 % głosów na WZA i stanowi 4,85 % głosów ogółem w spółce.

Raport bieżący 4/2016

Zarząd Spólki INC S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 19 stycznia 2016 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki:

1/ Panią Elizę Bogusławską:

Pani Eliza Bogusławska jest mgr filologii angielskiej, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz King Street College w Londynie. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Była wykładowcą w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie. Obecnie prowadzi zajęcia w Warsaw Study Centre.

Według złożonego oświadczenia, Pani Eliza Bogusławska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2/ Pana Krzysztofa Nowaka:

Magister socjologii, doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 1993 roku związany z rynkiem wierzytelności, współzałożyciel grupy spółek obsługujących wierzytelności masowe, między innymi, sektora telekomunikacyjnego oraz działających w obszarze badań opinii publicznej i rynku. Prezes Zarządu GPPI S.A. oraz Remedis S.A. – spółek notowanych na rynku NewConnect. Członek Rady Nadzorczej SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Krzysztof Nowak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport bieżący 3/2016

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 19 stycznia 2016 r.

Treść podjętych uchwał NWZ 19.01.2016 r.

Raport bieżący 2/2016

Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku:

1. Skonsolidowany raport roczny (RS) za rok obrotowy 2015 – w dniu 17 marca 2016 r.

Jednostkowy raport roczny (R) za rok obrotowy 2015 – w dniu 17 marca 2016 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– raport za I kwartał 2016 r. – w dniu 13 maja 2016 r.

– raport za III kwartał 2016 r. – w dniu 14 listopada 2016 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2016 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 29 sierpnia 2016 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka wskazuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Zgodnie z § 102 ust.1 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. oraz, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 1/2016

Zarząd INC S.A. informuje, że Zgromadzenie Wspólników spółki Dom Maklerski INC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka w 100% zależna od INC S.A.) w dniu 11.01.2016 r. podjęło decyzję o rozwiązaniu i likwidacji spółki.

Spólka Dom Maklerski INC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie prowadziła działalności operacyjnej, a została zawiązana w roku 2014 celem uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Z uwagi na nabycie przez INC S.A. domu maklerskiego od PwC, który funkcjonuje dziś w ramach grupy kapitałowej INC pod nazwą Dom Maklerski INC Spółka Akcyjna, istnienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stało się bezprzedmiotowe.

Likwidatorami zostali dotychczasowi członkowie zarządu spółki, to jest Paweł Śliwiński i Sebastian Huczek.

Rok 2015

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 stycznia 2016 r. w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16. Przedmiotem obrad będzie uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał i inne załączniki.

Ogłoszenie NWZ 2016-01-19

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Uchwały NWZA 19012016- projekt

Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, w którym Millennium TFI S.A. poinformował, że liczba głosów posiadanych przez Millenium Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej „Funduszem”, zmniejszyła się poniżej 5% w ogólnej liczby głosów w spółce INC S.A.

Szczegółowe informacje zawarte w zawiadomieniu:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

W dniu 23.11.2015 r. zostały rozliczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. transakcje sprzedaży akcji spółki INC S.A. przez Fundusz, w wyniku których nastąpiło zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Zapis na rachunkach papierów wartościowych, wynikających ze zbycia akcji ww. podmiotu został dokonany w dniu 23.11.2015 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

W dniu 20.11.2015 r. (jedne dzień przed rozliczeniem transakcji w KDPW) przed zmianą udziału w kapitale zakładowym, Fundusz posiadał 503 557 akcji, co stanowiło 6,0356% udziału w kapitale zakładowym oraz 503 557 głosów ww. akcji, co stanowiło 5,1158% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Na dzień 23.11.2015 r. (dzień rozliczenia transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zapisanie akcji na rachunkach Funduszu), Fundusz posiadał 453 557 akcji, co stanowi 5,4363% udziału w kapitale zakładowym oraz 453 557 głosów z ww. akcji, cos stanowi 4,6079% udziału w ogólnej liczbie głosów.

4. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększenia tego udziału.

Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację o rejestracji z dniem 27.10.2015 r. przez ESMA (European Securities and Markets Authority – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) spółki INC Rating Sp. z o.o. – spółki zależnej INC S.A. – jako agencji ratingowej na terytorium EU, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych.

INC Rating Sp. z o.o., należąca do Grupy Kapitałowej INC, wydawać będzie ratingi kredytowe dla jednostek samorządu terytorialnego. INC Rating Sp. z o.o. jest trzecią agencją ratingową z siedzibą na terytorium Polski.

Rejestracja INC Rating jako agencji ratingowej jest istotna z uwagi na długoterminową strategię rozwoju Grupy Kapitałowej INC.

Zarząd Spółki informuje, że z dniem 30.09.2015 r., w związku z włączeniem do grupy kapitałowej INC S.A. domu maklerskiego, nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
– pan Sebastian Bogusławski, w związku z powołaniem w skład zarządu Domu Maklerskiego INC S.A. (obecnie pod nazwą PricewaterhouseCoopers Securities S.A.), przestał pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej INC S.A.
– pan Tomasz Korecki, w związku z faktem pełnienia funkcji członka zarządu innego domu maklerskiego, złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej INC S.A.

Zarząd INC S.A. dokona zwołania Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Zarząd INC S.A. informuje, w nawiązaniu do raportów 10/2015 i 20/2015, że w dniu dzisiejszym podpisana została umowa sprzedaży, na podstawie której INC S.A. nabył 100% akcji domu maklerskiego PricewaterhouseCoopers Securities S.A. Zbywcą był PricewaterhouseCoopers Eastern Europe BV z siedzibą w Rotterdamie.

PricewaterhouseCoopers Securities S.A. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych, to jest w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Nazwa domu maklerskiego zostanie zmieniona na Dom Maklerski INC S.A. i będzie on wchodził w skład Grupy Kapitałowej INC.

Zarząd INC S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia przez INC S.A. 100 % akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A.

Oznacza to, że ziścił się istotny warunek umowy przedwstępnej, opisanej w raporcie bieżącym nr 10/2015 r. Podpisanie umowy przyrzeczonej nabycia akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A. planowane jest w ciągu najbliższych tygodni. O podpisaniu umowy Spółka poinformuje w odrębnym raporcie.

Zarząd Spółki INC S.A. informuje, że podmiotem z którym zostanie zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze roku 2015 i 2016 oraz o badanie sprawozdań finansowych za rok 2015 i 2016 jest ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Krakowie.

ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Krakowie jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3115.

Poprzednik prawny ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k., to jest spółka ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. przeprowadzała badanie sprawozdań finansowych INC S.A. za 2009 r. oraz przegląd i badanie sprawozdań finansowych za lata 2010-2011 i 2013-2014.

Umowa z audytorem zostanie zawarta na czas określony, niezbędny dla wykonania przedmiotu umowy.

Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyboru dokonała w trybie obiegowym Rada Nadzorcza INC S.A. w dniu 7 sierpnia 2015 r.

Zarząd Spółki informuje, że zarząd spółki zależnej – Carpathia Capital S.A., podjął w dniu 28 maja 2015 r. uchwałę o przydziale akcji w ramach oferty prywatnej akcji serii D.

Spółka Carpathia Capital S.A. pozyskała od inwestorów prywatnych kwotę 2,096 mln PLN.

W chwili obecnej, INC S.A. posiada 35,02% akcji i 49,08 % głosów w Carpathia Capital S.A. (dalej też jako „Spółka”). Po rejestracji ww. emisji INC S.A. posiadać będzie 26,41 % akcji i 41,79% w głosach w Carpathia Capital S.A., jednakże z uwagi na postanowienia statutu przyznające INC S.A. uprawnienia osobiste do kontroli nad spółką, Spółka Carpathia Capital będzie w dalszym ciągu objęta konsolidacją pełną i włączona do grupy kapitałowej.

Spółka zobowiązana będzie do zwrócenia środków inwestorom lub dokonania odkupu wyemitowanych akcji w przypadku, jeżeli nie dojdzie do rejestracji akcji w KRS, lub nie dojedzie do wprowadzenia akcji do zorganizowanego systemu obrotu na giełdzie BVB w Bukareszcie w okresie 1 roku od rejestracji akcji, lub też – w przypadku niewprowadzenia do obrotu w Bukareszcie – nie dojdzie do wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu w Warszawie w okresie 2 lat od daty rejestracji.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w raportach bieżących nr 114/2014 i 5/2015, w 2014 r. i w lutym 2015 r. Carpathia Capital zakończyła oferty prywatne pozyskując łącznie kwotę 5,722 mln zł. Carpathia Capital S.A. działa jako fundusz typu venture capital/private equity na obszarze Rumunii, a także innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zamiarem jest nabywanie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w szczególności w Rumunii, docelowo notowanych w zorganizowanym systemie obrotu na giełdzie BVB w Bukareszcie.

Spółka Carpathia Capital S.A. notowana jest w alternatywnym systemie obrotu AeRO prowadzonym przez giełdę BVB w Bukareszcie.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 6 maja 2015 r.

Uchwała nr 1

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej, który nie wyraził zgody na publikację danych osobowych, o nabyciu akcji INC S.A. Członek Rady Nadzorczej poinformował, że w dniu 29 kwietnia 2015 r. nabył, w transakcjach sesyjnych zwykłych, 90.000 sztuk akcji INC S.A. w cenie 2,80 zł za akcję.

Zarząd Spółki informuje, że zakończył z dniem 30 kwietnia 2015 r. realizację program skupu akcji własnych. Skup akcji zakończył się z uwagi na upływ terminu wskazanego w uchwale Walnego Zgromadzenia stanowiącej upoważnienie do przeprowadzenia skupu.

Skup akcji własnych, którego rozpoczęcie nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 24 lipca 2012 r. (ze zmianami z dnia 3 września 2012 r.), prowadzony był zgodnie z uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Zarząd Spółki przekazuje informacje podsumowujące wyniki programu skupu akcji własnych:

Łączna ilość akcji nabytych przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych wynosiła 303.344 sztuk akcji (o wartości nominalnej 2 zł każda), co odpowiada 303.344 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie, zgodnie z raportem bieżącym nr 95/2014 z dnia 30 września 2014 r., w toku procesu scalenia akcji przeprowadzona została, na podstawie par. 195 i nast. Szczegółowych Zasad Działania KDPW likwidacja niedoborów scaleniowych kosztem praw akcyjnych z akcji własnych posiadanych przez INC S.A. Liczba akcji o starej wartości nominalnej (0,50 zł), z których praw akcyjnych nieodpłatnie zrzekł się INC w celu wyrównania niedoborów scaleniowych, stanowiła 0,003 % w kapitale i w głosach. Po uwzględnieniu wyżej wskazanego nieodpłatnego zbycia praw akcyjnych, łączna liczba akcji własnych posiadanych przez Spółkę wynosi 303.097 sztuk akcji (o wartości nominalnej 2 zł każda) i odpowiada 303.097 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,64 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 3,08 % ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, akcje własne będą mogły być przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej, który nie wyraził zgody na publikację danych osobowych, o nabyciu akcji INC S.A. Członek Rady Nadzorczej poinformował, że w dniu 15 kwietnia 2015 r. nabył, w transakcjach sesyjnych zwykłych, 30.000 sztuk akcji INC S.A. w cenie 2,42 zł za akcję.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej, który nie wyraził zgody na publikację danych osobowych, o nabyciu akcji INC S.A. Członek Rady Nadzorczej poinformował, że w dniu 9 kwietnia 2015 r. nabył, w transakcjach sesyjnych zwykłych, 30.000 sztuk akcji INC S.A. w cenie 2,39 zł za akcję.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał kopię podpisanej przedwstępnej warunkowej umowy nabycia 100% akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na mocy wyżej wskazanej umowy, strony – INC S.A. z siedzibą w Poznaniu jako Kupujący oraz PricewaterhouseCoopers Eastern Europe BV z siedzibą w Rotterdamie jako Sprzedający, zobowiązały się, po ziszczeniu się warunków, do zawarcia umowy sprzedaży 100% akcji domu maklerskiego PricewaterhouseCoopers Securities S.A. (umowa przyrzeczona).

Warunkiem umowy jest w szczególności niezgłoszenie przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu co do nabycia przez INC S.A. 100% akcji ww. domu maklerskiego. Pozostałe warunki nie odbiegają od przyjętych dla umów tego rodzaju.

Strony ustaliły, że umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta nie później niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przedwstępnej.

Umowa ta nie spełnia kryteriów umowy znaczącej lub nabycia aktywów o znacznej wartości zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), jednak planowane nabycie akcji domu maklerskiego jest dla Emitenta istotne z uwagi na fakt, iż stanowi realizację strategii poszerzenia zakresu oferty grupy kapitałowej INC.

PricewaterhouseCoopers Securities S.A. jest domem maklerskim posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

Jednocześnie Zarząd INC S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 w/w ustawy oraz § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 12 lutego 2015 roku opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej, dotyczącej faktu rozpoczęcia w tym dniu negocjacji z akcjonariuszem PricewaterhouseCoopers Securities S.A., dotyczących nabycia przez Emitenta pakietu większościowego akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A.

Zarząd Emitenta informuje, że podjął decyzję w sprawie ujawnienia informacji poufnej ze względu na zakończenie prowadzonych negocjacji i podpisanie wyżej opisanej umowy przedwstępnej.

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 maja 2015 r., godz. 11:00, w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz inne załączniki.

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał.
3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej INC za rok 2014.
5. Ocena sytuacji spółki INC S.A. za rok 2014 dokonana przez Radę Nadzorczą.

Raport bieżący 8/2015 – Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.03.2015 r. (I kwartał 2015 r.):

– wartość rynkowa papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym GPW, NewConnect i rynku AeRO (portfel publiczny) będących własnością INC S.A. na dzień 31.03.2015 r.: 23,913 mln PLN, w tym 303.097 akcji INC S.A. o wartości 0,932 mln PLN (na dzień 31.03.2015), które uwzględniane są do momentu sprzedaży lub umorzenia w kapitałach własnych z wartością ujemną, oraz 1.000.000 akcji Carpathia Capital S.A. o wartości rynkowej 3,720 mln PLN.

Na dzień 31.03.2015 r. inne spółki z Grupy Kapitałowej INC nie posiadały akcji spółek publicznych.

– wartość księgowa akcji i udziałów w spółkach nienotowanych na rynku regulowanym GPW, NewConnect i rynku AeRO (portfel niepubliczny) będących własnością spółek z Grupy Kapitałowej INC S.A. na dzień 31.03.2015 r.: 4,825 mln PLN, w tym akcje SC BITTNET SYSTEM S.A. o wartości 0,639 mln PLN posiadanych przez Carpathia Capital S.A.

– środki pieniężne na rachunkach Grupy Kapitałowej INC S.A. na dzień 31.03.2015 r.: 9,328 mln PLN,

– zysk z wprowadzenia akcji do publicznego obrotu w sprawozdaniu jednostkowym: 2,500 mln PLN (wprowadzenie akcji Carpathia Capital S.A.)

Spółka wskazuje, że Carpathia Capital S.A. objęta jest konsolidacją pełną i w związku z powyższym w bilansie skonsolidowanym akcje tej spółki nie będą wykazywane i zostaną zastąpione aktywami i pasywami spółki konsolidowanej z wyłączeniem transakcji zawieranych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej. Równocześnie Emitent zawraca uwagę, że zysk z wprowadzenia akcji Carpathia Capital S.A. nie będzie uwzględniony w sprawozdaniu skonsolidowanym.

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki oraz w zakresie zysku z wprowadzenia akcji do zorganizowanego obrotu, na podstawie różnicy pomiędzy wartością rynkową wprowadzanych akcji spółek portfelowych liczoną według kursu odniesienia z pierwszego dnia notowań i ceną nabycia. Z uwagi na charakter wyżej wskazanych wyników szacunkowych, Spółka nie przewiduje dokonywania ewentualnej korekty podanych szacunków. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, korekta zostanie dokonana w trybie określonym w § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

W II kwartale 2015 r. planowane jest wprowadzenie około 1-2 spółek do zorganizowanego obrotu (rynek NewConnect/AeRO).

Emitent wskazuje, że z uwagi na zmienioną strukturę Grupy kapitałowej (objęcie konsolidacją spółek prowadzących działalność za granicą, w tym spółki zagranicznej INC CEE Romania w organizacji), Emitent nie będzie przekazywał po zakończeniu kolejnych kwartałów wybranych szacunkowych wyników finansowych. Emitent przekazywać będzie raporty okresowe zgodnie z opublikowanym harmonogramem.

Raport bieżący nr 7/2015 – Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Spółka przekazuje w załączeniu wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014. Raporty te dostępne są na stronie internetowej Spółki www.incsa.pl

Zgodnie z wymogami art. 27 Rozporządzenia Komisji (WE) 809/2004 Emitent wskazuje, że niektóre informacje zawarte w załączonym zestawieniu i raportach mogą być nieaktualne.

Raport bieżący nr 6/2015 – Zarząd Spółki informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 114/2014 z dnia 01.12.2014 r., że w dniu dzisiejszym giełda papierów wartościowych w Bukareszcie (BVB) wyraziła zgodę na wprowadzenie 1.003.666 akcji serii B spółki Carpathia Capital S.A. do obrotu w alternatywnym systemie obrotu AeRO prowadzonym przez BVB. Pierwszy dzień notowań wyznaczony jest na 25.02.2015 r.

W chwili obecnej, INC S.A. posiada 49,9% akcji i 66,6 % głosów w Carpathia Capital S.A. (dalej też jako „Spółka”). Spółka Carpathia Capital S.A. jest włączona do grupy kapitałowej INC i objęta będzie konsolidacją pełną.

Carpathia Capital S.A. będzie działać jako fundusz typu venture capital/private equity na obszarze Rumunii, a także innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zamiarem jest nabywanie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w szczególności w Rumunii, docelowo notowanych w zorganizowanym systemie obrotu na giełdzie BVB w Bukareszcie.

Raport bieżący 05/2015 – Zarząd Spółki informuje, że zarząd spółki zależnej – Carpathia Capital S.A., podjął w dniu 10 lutego 2015 r. uchwałę o przydziale akcji w ramach oferty prywatnej akcji serii B2 i C. Spółka Carpathia Capital S.A. pozyskała od inwestorów prywatnych kwotę 3,161 mln PLN.

W chwili obecnej, INC S.A. posiada 49,9% akcji i 66,6 % głosów w Carpathia Capital S.A. (dalej też jako „Spółka”). Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, INC S.A. posiadać będzie 32,52% w kapitale i 49,08 % w głosach ogółem. Spółka Carpathia Capital S.A. jest włączona do grupy kapitałowej INC i objęta będzie konsolidacją pełną.

Spółka zobowiązana będzie do zwrócenia środków inwestorom lub dokonania odkupu wyemitowanych akcji w przypadku, jeżeli nie dojdzie do rejestracji akcji w KRS, lub nie dojedzie do wprowadzenia akcji do zorganizowanego systemu obrotu na giełdzie BVB w Bukareszcie w okresie 1 roku od rejestracji akcji, lub też – w przypadku niewprowadzenia do obrotu w Bukareszcie – nie dojdzie do wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu w Warszawie w okresie 2 lat od daty rejestracji.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym nr 114/2014, w 2014 r. Spółka Carpathia Capital zakończyła ofertę prywatną pozyskując kwotę 2,561 mln zł; dodatkowo w I kwartale 2015 r. Spółka przeprowadzi oprócz powyższych jeszcze jedną emisję prywatną akcji serii D na kwotę do 3,6 mln zł.

Po rejestracji ww. emisji INC S.A. posiadać będzie około: 25% w kapitale i 39 % w głosach w Carpathia Capital S.A., jednakże z uwagi na postanowienia statutu przyznające INC S.A. uprawnienia osobiste do kontroli nad spółką, Spółka Carpathia Capital będzie w dalszym ciągu objęta konsolidacją pełną.

Carpathia Capital S.A. działa jako fundusz typu venture capital/private equity na obszarze Rumunii, a także innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zamiarem jest nabywanie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w szczególności w Rumunii, docelowo notowanych w zorganizowanym systemie obrotu na giełdzie BVB w Bukareszcie.

Zamiarem jest, aby spółka Carpathia Capital S.A. notowana była w I kwartale 2015 r. w alternatywnym systemie obrotu AeRO prowadzonym przez giełdę BVB w Bukareszcie.

Raport bieżący 04/2015 -W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 15 stycznia 2015 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1995 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 3990,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,70 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1995 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0239% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0203% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 303097 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,6329% kapitału zakładowego i dających prawo do 3,0793% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 3/2015 – Zarząd Spółki INC S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku:

1. Skonsolidowany raport roczny (RS) za rok obrotowy 2014 – w dniu 20 marca 2015 r.

Jednostkowy raport roczny (R) za rok obrotowy 2014 – w dniu 20 marca 2015 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– raport za I kwartał 2015 r. – w dniu 15 maja 2015 r.

– raport za III kwartał 2015 r. – w dniu 13 listopada 2015 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2015 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 31 sierpnia 2015 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka wskazuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Zgodnie z § 102 ust.1 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. oraz, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 02/2015 -W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 02 stycznia 2015 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3697 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 7394,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,60 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 3697 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0443% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0376% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 301102 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,6090% kapitału zakładowego i dających prawo do 3,0590% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki za okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. (IV kwartał 2014 r.):

– wartość rynkowa papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym GPW i NewConnect (portfel publiczny) będących własnością INC S.A. (w sprawozdaniu jednostkowym) na dzień 31.12.2014 r.: 14,955 mln PLN, w tym 297.405 akcji INC S.A., których wartość wg cen nabycia wynosi 0,923 mln PLN (na dzień 31.12.2014), które uwzględniane są do momentu sprzedaży lub umorzenia w kapitałach własnych z wartością ujemną,

– wartość księgowa akcji i udziałów w spółkach nienotowanych na rynku regulowanym GPW i NewConnect (portfel niepubliczny) będących własnością INC S.A. (w sprawozdaniu jednostkowym) na dzień 31.12.2014 r.: 4,675 mln PLN,

– środki pieniężne na rachunkach Grupy Kapitałowej INC S.A. na dzień 31.12.2014 r.: 6.481 mln PLN,

– zysk z wprowadzenia akcji do publicznego obrotu (liczony jako iloczyn liczby posiadanych w dniu debiutu akcji wprowadzanej spółki i różnicy pomiędzy kursem odniesienia z dnia debiutu, a ceną nabycia tychże akcji) : 0,715 mln PLN.

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki oraz w zakresie zysku z wprowadzenia akcji do zorganizowanego obrotu, na podstawie różnicy pomiędzy wartością rynkową wprowadzanych akcji spółek portfelowych liczoną według kursu odniesienia z pierwszego dnia notowań i ceną nabycia. Z uwagi na charakter wyżej wskazanych wyników szacunkowych, Spółka nie przewiduje dokonywania ewentualnej korekty podanych szacunków. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, korekta zostanie dokonana w trybie określonym w § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

W IV kwartale 2014 r. na NewConnect zadebiutowała spółka INVESTEKO S.A., wprowadzona przez INC S.A. Łącznie w 2014 r. na NewConnect zadebiutowały 4 spółki, dla których Autoryzowanym Doradcą był INC S.A.

Rok 2014

Raport bieżący 131/2014 -W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 30 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4000 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 8000,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,61 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 4000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0479% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0406% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 297405 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,5647% kapitału zakładowego i dających prawo do 3,0215% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 130/2014 -W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 29 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4000 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 8000,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,60 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 4000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0479% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0406% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 293405 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,5167% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,9808% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 129/2014 -W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 23 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1000 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2000,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,61 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0120% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0102% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 289405 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,4688% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,9402% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 128/2014 -W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 22 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 675 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 130,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,65 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 675 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0081% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0069% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 288405 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,4568% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,9300% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 127/2014 -W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 18 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 325 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 650,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,66 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 325 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0039% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0033% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 287730 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,4487% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,9232% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 126/2014 -W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 16 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1000 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2000,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,66 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0120% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0102% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 287405 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,4448% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,9199% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 125/2014 –W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 15 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 420 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 840,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,69 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 420 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0050% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0043% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 286405 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,4328% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,9097% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 124/2014 – Spółka niniejszym przekazuje w załączeniu informację uzyskaną od Pana Pawła Śliwińskiego, Prezesa Zarządu, o transakcjach nabycia akcji Spółki w okresie od lipca do grudnia 2014 r. Informacja została przekazana w związku z faktem, że łączna wartość transakcji przekroczyła równowartość 5000 euro.

Raport bieżący 122/2014 – Zarząd Spółki INC S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od członka Rady Nadzorczej INC S.A. informację o transakcjach na akcjach Spółki.

Członek Rady Nadzorczej poinformował, że:

– w dniu 11.12.2014 r. kupił, na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych, 150.000 sztuk akcji INC S.A. w cenie 1,85 zł za akcję;

– w dniu 11.12.2014 r. sprzedał, na rynku regulowanym, w transakcji pakietowej, 460.000 akcji INC S.A. w cenie 1,30 zł za akcję.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Raport bieżący 121/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 11 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 990 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1980,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,80 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 990 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0119% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0101% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 282785 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3894% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8729% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 120/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 10 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 740 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1480,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,80 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 740 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0089% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0075% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 281795 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3776% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8629% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 119/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 8 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 730 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1460,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,86 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 730 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0087% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0074% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 281055 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3687% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8554% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 118/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 05 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 280 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 560,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,87 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 280 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0034% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0028% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 280325 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3600% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8479% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 117/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 04 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 700 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1400,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,89 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0084% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0071% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 280045 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3566% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8451% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 116/2014  W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 3 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 650 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1300,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,91 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 650 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0078% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0066% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 279345 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3482% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8380% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 115/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 1 grudnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 680 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1360,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,88 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 680 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0082% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0069% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 278695 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3404% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8314% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Zarząd Spółki informuje, że zarząd spółki zależnej – Carpathia Capital S.A., podjął w dniu 1 grudnia 2014 r. uchwałę o przydziale akcji w ramach oferty prywatnej.

Spółka Carpathia Capital S.A. pozyskała od inwestorów prywatnych kwotę 2,561 mln PLN.

W chwili obecnej, INC S.A. posiada 100% akcji i głosów w Carpathia Capital S.A. (dalej też jako „Spółka”). Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, INC S.A. posiadać będzie 49,9 % w kapitale i 66,6% w głosach ogółem. Spółka Carpathia Capital S.A. jest włączona do grupy kapitałowej INC i objęta będzie konsolidacją pełną.

Spółka zobowiązana będzie do zwrócenia środków inwestorom lub dokonania odkupu wyemitowanych akcji w przypadku, jeżeli nie dojdzie do rejestracji akcji w KRS, lub nie dojedzie do wprowadzenia akcji do zorganizowanego systemu obrotu na giełdzie BVB w Bukareszcie w okresie 1 roku od rejestracji akcji, lub też – w przypadku niewprowadzenia do obrotu w Bukareszcie – nie dojdzie do wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu w Warszawie w okresie 2 lat od daty rejestracji.

Jednocześnie Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A. podjął w dniu dzisiejszym decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału zakładowego przeprowadzone zostanie w najbliższych tygodniach i zakłada pozyskanie w trzech seriach przez Spółkę kwoty do 5 mln zł. Emisje będą prowadzone w trybie oferty prywatnej.

Po rejestracji ww. emisji INC S.A. posiadać będzie około: 30% w kapitale i 45 % w głosach w Carpathia Capital S.A., jednakże z uwagi na postanowienia statutu przyznające INC S.A. uprawnienia osobiste do kontroli nad spółką, Spółka Carpathia Capital będzie w dalszym ciągu objęta konsolidacją pełną.

Carpathia Capital S.A. będzie działać jako fundusz typu venture capital/private equity na obszarze Rumunii, a także innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zamiarem jest nabywanie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w szczególności w Rumunii, docelowo notowanych w zorganizowanym systemie obrotu na giełdzie BVB w Bukareszcie.

Zamiarem jest, aby spółka Carpathia Capital S.A. notowana była w 2015 r. w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez giełdę BVB w Bukareszcie.

Raport bieżący 113/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 27 listopada 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 400 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 800,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,87 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0048% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0041% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 278015 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3323% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8245% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 112/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 25 listopada 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 550 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1100,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,87 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 550 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0066% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0056% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 277615 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3275% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8204% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 111/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 24 listopada 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 600 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1200,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,91 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0072% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0061% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 277065 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3209% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8148% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 110/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 20 listopada 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 770 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1540,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,94 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 770 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0092% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0078% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 276465 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3137% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8087% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 109/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 30 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1000 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2000,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,90 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0120% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0102% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 275695 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3045% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,8009% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 108/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 28 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 695 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1390,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,86 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 695 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0083% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0071% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 274695 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,2925% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,7907% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raprot bieżący 107/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 21 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1000 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2000,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,95 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0120% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0102% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 274000 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,2842% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,7837% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 106/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 16 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1000 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2000,00 zł po średniej cenie jednostkowej 2,04 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0120% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0102% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 273000 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,2722% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,7735% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 105/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 15 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1320 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2640,00 zł po średniej cenie jednostkowej 2,07 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1320 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0158% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0134% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 272000 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,2602% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,7634% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 104/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 14 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1200 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2400,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,93 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0144% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0122% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 270680 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,2444% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,7499% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 103/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 13 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 100 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,93 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0012% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0010% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 269480 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,2300% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,7378% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 102/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 09 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 576 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1152,00 zł po średniej cenie jednostkowej 2,00 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 576 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0069% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0059% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 269380 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,2288% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,7367% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 101/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 8 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 904 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1808,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,99 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1808 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0108% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0092% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 268804 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,2219% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,7309% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 100/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 6 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1100 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2200,00 zł po średniej cenie jednostkowej 2,00 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0132% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0112% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 267900 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,2110% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,7217% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 99/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 3 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1322 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2644,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,98 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1322 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0158% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0134% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 266800 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,1979% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,7105% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 98/2014 – Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki za okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.09.2014 r. (III kwartał 2014 r.):

– wartość rynkowa papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym GPW i NewConnect (portfel publiczny) będących własnością INC S.A. (w sprawozdaniu jednostkowym) na dzień 30.09.2014 r.: 15,987 mln PLN, w tym 263.528 akcji INC S.A. o wartości 0,861 mln PLN (na dzień 30.09.2014), które uwzględniane są do momentu sprzedaży lub umorzenia w kapitałach własnych z wartością ujemną,

– wartość księgowa akcji i udziałów w spółkach nienotowanych na rynku regulowanym GPW i NewConnect (portfel niepubliczny) będących własnością INC S.A. (w sprawozdaniu jednostkowym) na dzień 30.09.2014 r.: 4,428 mln PLN,

– środki pieniężne na rachunkach Grupy Kapitałowej INC S.A. na dzień 30.09.2014 r.: 3,633 mln PLN,

– zysk z wprowadzenia akcji do publicznego obrotu (liczony jako iloczyn liczby posiadanych w dniu debiutu akcji wprowadzanej spółki i różnicy pomiędzy kursem odniesienia z dnia debiutu, a ceną nabycia tychże akcji) : 0 mln PLN.

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki oraz w zakresie zysku z wprowadzenia akcji do zorganizowanego obrotu, na podstawie różnicy pomiędzy wartością rynkową wprowadzanych akcji spółek portfelowych liczoną według kursu odniesienia z pierwszego dnia notowań i ceną nabycia. Z uwagi na charakter wyżej wskazanych wyników szacunkowych, Spółka nie przewiduje dokonywania ewentualnej korekty podanych szacunków. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, korekta zostanie dokonana w trybie określonym w § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

W pierwszych trzech kwartałach 2014 na rynku NewConnect zadebiutowały 3 spółki portfelowe INC S.A W IV kwartale 2014 r. planowane jest wprowadzenie do obrotu jednej spółki.

Raport bieżący 97/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 02 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1250 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2500,00 zł po średniej cenie jednostkowej 2,00 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 1250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0150% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0127% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 265478 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,1820% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,6971% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 96/2014 – W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku oraz nr 25/2012 z dnia 3 września 2012 roku, Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w § 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2010 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Spółka w ramach skupu w dniu 1 października 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 700 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1400,00 zł po średniej cenie jednostkowej 2,24 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe akcje własne Spółki dają 700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0084% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0071% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 264228 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,1670% kapitału zakładowego i dających prawo do 2,6844% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 19 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2010 r.

Raport bieżący 95/2014 – Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8.05.2014 r. w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji Spółki INC S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz zmiany statutu Spółki, w toku procesu scalenia akcji przeprowadzona została, na podstawie par. 195 i nast. Szczegółowych Zasad Działania KDPW likwidacja niedoborów scaleniowych kosztem praw akcyjnych z akcji własnych posiadanych przez INC S.A.

Niedobory scaleniowe (niedoborem scaleniowym była każda taka liczba akcji INC S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia – 4:1 – nie przełożyła się na jedną akcję INC S.A. o wartości nominalnej 2 zł) zostały uzupełnione kosztem praw akcyjnych z akcji własnych posiadanych przez INC SA, która to zrzekła się swoich praw akcyjnych nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpiły niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji INC S.A. o nowej wartości nominalnej 2 zł.

Zgodnie z informacją uzyskaną z KDPW, liczba niedoborów scaleniowych wyniosła 990 sztuk. Liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej (0,50 zł), z których praw akcyjnych nieodpłatnie zrzekł się INC w celu wyrównania niedoborów scaleniowych, stanowiła 0,003 % w kapitale i w głosach.

W związku z powyższym, uwzględniając powyższą operację wyrównania niedoborów scaleniowych, INC posiada 263.528 akcji własnych o nominale 2 zł, stanowiących 3,16 % w kapitale zakładowym i 2,68% w głosach ogółem.

Raport bieżący 94/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 12 września 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1250,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,57 zł/szt.

Raport bieżący 93/2014 – Spółka w dniu dzisiejszym złożyła wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o przeprowadzenie w dniu 30.09.2014 r. scalenia i wymiany akcji w stosunku 4:1 (za każde cztery akcje o wartości nominalnej 0,50 zł w wyniku scalenia zostanie wydana jedna akcja Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł.

Raport bieżący 92/2014 – INC S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 1026/2014 z dnia 10 września 2014 r., w związku z planowanym połączeniem (scaleniem) akcji Spółki, postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki od dnia 15.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r. (włącznie).

Raport bieżący nr 91/2014 – Spółka w ramach skupu w dniu 10 września 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5600 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2800,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,60 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Raport bieżący 90/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 09 września 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5000 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 3000,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,60 zł/szt.

Raport bieżący 89/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 08 września 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5360 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2680,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,60 zł/szt.

Raport bieżący 88/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 05 września 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4800 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2400,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,59 zł/szt.

Raport bieżący 87/2014 – Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań w ramach procedury scalenia akcji. Wykonując postanowienia Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8.05.2014 r. w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji Spółki INC S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz zmiany statutu Spółki, w dniu 05.09.2014 r. Spółka złożyła wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji w okresie od dnia 15.09.2014 r. (pierwszy dzień zawieszenia notowań) do dnia 30.09.2014 r.

Raport bieżący 86/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 04 września 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4980 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2490,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,60 zł/szt.

Raport bieżący 85/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 03 września 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4859 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2429,50 zł po średniej cenie jednostkowej 0,59 zł/szt.

Raport bieżący 84/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 02 września 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5107 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2553,50 zł po średniej cenie jednostkowej 0,58 zł/szt.

Raport bieżący 83/2014 – Nabycie akcji własnych.  Spółka w ramach skupu w dniu 29 sierpnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4894 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2447,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,58 zł/szt.

Raport bieżący 82/2014 – Rejestracja scalenia akcji w KRS i zmian statutu spółki. Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu dziesiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto-Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o rejestracji przez Sąd w dniu 6 sierpnia 2014 r. zmian statutu związanych z podjętą w dniu 20 maja 2014 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 20 w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji Spółki INC S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz zmiany statutu Spółki.

W wyniku rejestracji zmiany wartość nominalna akcji Emitenta została podwyższona z kwoty 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) do kwoty 2 zł (dwa złote) przy proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji z 33.372.396 do 8.343.099 sztuk, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego oraz zachowaniu niezmienionych uprawnień z akcji (scalenie akcji).

Po rejestracji scalenia akcji, dotychczasowa seria A1 obejmująca 3.000.000 sztuk akcji, obejmuje 750.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku jak wcześniej, to jest trzy głosy na jedną akcję. Równocześnie oznaczono nową serią B1 wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A2, B, C, D, E, F, G, H. Nowa seria B1 obejmuje 7.593.099 sztuk akcji, dających 9.093.099 głosów. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.

Raport bieżący 81/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 28 lipca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2900 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1450,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,60 zł/szt.

Raport bieżący 80/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 25 lipca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2600 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1300,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,60 zł/szt.

Raport bieżący 79/2014 – Nabycie akcji włsnych. Spółka w ramach skupu w dniu 23 lipca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1200 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 600,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,62 zł/szt.

Raport bieżący 78/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 21 lipca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,62 zł/szt.

Raport bieżący 77/2014 – Nabycie akcji własnych.  Spółka w ramach skupu w dniu 18 lipca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,64 zł/szt.

Raport bieżący 76/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 16 lipca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,66 zł/szt.

Raport bieżący 75/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 11 lipca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 800 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,65 zł/szt.

Raport bieżący 74/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 4 lipca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 505 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 252,50 zł po średniej cenie jednostkowej 0,70 zł/szt.

Raport bieżący 73/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 3 lipca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1495 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 747,50 zł po średniej cenie jednostkowej 0,67 zł/szt.

Raport bieżący 72/2014 – Wybrane wyniki szacunkowe Spółki. Zarząd INC S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki za II kwartał 2014 r.

Raport bieżący 71/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 02 lipca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,67 zł/szt.

Raport bieżący 70/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 30 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1520 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 760,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,70 zł/szt.

Raport bieżący 69/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 27 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1480 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 740,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,70 zł/szt.

Raport bieżący 68/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 20 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,70 zł/szt.

Raport bieżący 67/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 18 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,70 zł/szt.

Raport bieżący 66/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 16 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,72 zł/szt.

Raport bieżący 65/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 13 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,72 zł/szt.

Raport bieżący 64/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 12 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,71 zł/szt.

Raport bieżący 63/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 11 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3000 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1500,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,72 zł/szt.

Raport bieżący 62/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 10 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,70 zł/szt.

Raport bieżący 61/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 06 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3000 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1500,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,68 zł/szt.

Raport bieżący 60/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 05 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4179 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2089,50 zł po średniej cenie jednostkowej 0,67 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Raport bieżący 59/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 4 czerwca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5821 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2910,50 zł po średniej cenie jednostkowej 0,64 zł/szt. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Raport bieżący 58/2014 –  Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej. Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28.05.2014 roku opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej, dotyczącej faktu rozpoczęcia w dniu 27.05.2014 r. negocjacji z akcjonariuszem Invista Dom Maklerski S.A., dotyczących nabycia przez Emitenta pakietu większościowego akcji Invista Dom Maklerski S.A.

Raport bieżący 57/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 22 maja 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,69 zł/szt.

Raport bieżący 56/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 21 maja 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,68 zł/szt.

Raport bieżący 55/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 19 maja 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,65 zł/szt.

Raport bieżący 54/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 16 maja 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,64 zł/szt.

Raport bieżący 53/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 15 maja 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,64 zł/szt.

Raport bieżący 52/2014 –  Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji. Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 8 maja 2014 r. powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji.

Raport bieżący 51/2014 – Lista akcjonariuszy posiadających na ZWZ co najmniej 5% w głosach. Zarząd Spółki przekazuje listę akcjonariuszy, którzy na ZWZA 8 maja 2014 r. posiadali akcje stanowiące co najmniej 5% w głosach.

Raport bieżący 50/2014 – Treść uchwał podjętych na ZWZA. Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych na ZWZA 8 maja 2014 r., wraz z wynikami głosowań.

Raport bieżący 49/2014 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożył pan Przemysław Morysiak.

Raport bieżący 48/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 30 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,79 zł/szt.

Raport bieżący 47/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 29 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,77 zł/szt.

Raport bieżący 46/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 28 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,76 zł/szt.

Raport bieżący 45/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 25 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,75 zł/szt.

Raport bieżący 44/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 24 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,77 zł/szt.

Raport bieżący 43/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 23 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,77 zł/szt.

Raport bieżący 42/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 22 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,77 zł/szt.

Raport bieżący 41/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 17 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,79 zł/szt.

Raport bieżący 40/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 16 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,79 zł/szt.

Raport bieżący 39/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 15 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,81 zł/szt.

Raport bieżący 38/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 14 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,81 zł/szt, na podstawie umowy cywilnoprawnej poza obrotem zorganizowanym 380.000 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 190000,00 zł po cenie jednostkowej 0,79 zł/szt.

Raport bieżący 37/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 11 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,81 zł/szt.

Raport bieżący 36/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 10 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,81 zł/szt.

Raport bieżący 35/2014 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje o zwołaniu na dzień 8 maja 2014 r. godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INC S.A.

Raport bieżący 34/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 9 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,81 zł/szt.

Raport bieżący 33/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 8 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,81 zł/szt.

Raport bieżący 32/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 7 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,83 zł/szt.

Raport bieżący 31/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 04 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,81 zł/szt.

Raport bieżący 30/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 03 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,81 zł/szt.

Raport bieżący 29/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 02 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,82 zł/szt.

Raport bieżący 28/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 1 kwietnia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,82 zł/szt.

Raport bieżący 27/2014 – Wybrane wyniki szacunkowe Spółki. Zarząd INC S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki za I kwartał 2014 r.

Raport bieżący 26/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 31 marca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,82 zł/szt

Raport bieżący 25/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 28 marca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,82 zł/szt.

Raport bieżący 24/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 27 marca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1766 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 883,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,84 zł/szt.

Raport bieżący 23/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 26 marca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1234 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 617,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,80 zł/szt.

Raport bieżący 22/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 24 marca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,80 zł/szt.

Raport bieżący 21/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 24 marca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,80 zł/szt.

Raport bieżący 20/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 21 marca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,80 zł/szt.

Raport bieżący 19/2014 –  Rejestracja zmiany statutu spółki – zmiany nazwy spółki. Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o rejestracji w dniu 24.02.2014 r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie firmy, pod którą Spółka działa. Nowa nazwa (firma) Spółki to INC Spółka Akcyjna.

Raport bieżący 18/2014 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % w głosach na NWZ dnia 29.01.2014 r. Zarząd Spółki przekazał wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 17.10.2013 r. miały co najmniej 5% w głosach.

Raport bieżący 17/2014 – Treść uchwał podjętych na NWZ dnia 29.01.2014 r.  Zarząd Spółki przekazał treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 29.01.2014 r. wraz z wynikami głosowań.

Raport bieżący 16/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 17 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,79 zł/szt.

Raport bieżący 15/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 16 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,80 zł/szt.

Raport bieżący 14/2014 – Nabycie akcji własnychSpółka w ramach skupu w dniu 15 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,79 zł/szt.

Raport bieżący 13/2014 – Nabycie akcji własnychSpółka w ramach skupu w dniu 14 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,80 zł/szt.

Raport bieżący 12/2014 – Nabycie akcji własnychSpółka w ramach skupu w dniu 13 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,81 zł/szt.

Raport bieżący 11/2014 – Nabycie akcji własnychSpółka w ramach skupu w dniu 10 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1000 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 500,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,78 zł/szt.

Raport bieżący 10/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 9 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,80 zł/szt.

Raport bieżący 9/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 8 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,80 zł/szt.

Raport bieżący 8/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 7 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2771 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 1385,50 zł po średniej cenie jednostkowej 0,80 zł/szt.

Raport bieżący 7/2014 – Informacja o zmianie liczby głosów znaczącego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów. DM IDMSA zawiadamia, iż w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki INVESTcon GROUP S.A. rozliczonych dnia 24 grudnia 2013 r. zmniejszył się jego procentowy udział w kapitale zakładowym oraz na Walnym Zgromadzeniu spółki INVESTcon GROUP S.A.

Raport bieżący 6/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 3 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 229 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 114,50 zł po średniej cenie jednostkowej 0,79 zł/szt.

Raport bieżący 5/2014 – Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013. Spółka przekazałą wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013.

Raport bieżący 4/2014 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.   Zarząd Spółki INVESTcon GROUP S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku.

Raport bieżący 3/2014 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 stycznia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Krasińskiego 16.

Raport bieżący 2/2014 – Nabycie akcji własnych. Spółka w ramach skupu w dniu 2 stycznia 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł po średniej cenie jednostkowej 0,82 zł/szt.

Raport bieżący 1/2014 – Wybrane wyniki szacunkowe Spółki. Zarząd INVESTcon GROUP S.A. podał do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki za okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. (IV kwartał 2013 r.)