Operacje na akcjach

Pierwsze notowanie

W dniu 18 lipca 2006 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 239/2006 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii A2 i B oraz praw do akcji serii B spółki Inwest Consulting S.A.

Zarząd Giełdy postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1 zł każda oraz 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda, pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii B. Zarząd Giełdy postanowił także dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.000.000 praw do akcji serii B Inwest Consulting S.A.

W dniu 19 lipca 2006 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 241/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. postanowił wprowadzić z dniem 20 lipca 2006 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem „PLINCLT00023”.

Pierwsze notowanie praw do akcji serii B odbyło się na sesji giełdowej w dniu 20 lipca 2006 r.

Podział akcji

W dniu 15 stycznia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło uchwałą nr 5 dokonać podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1 złotego na 0,50 zł. Podział akcji został dokonany w ten sposób, że wymieniono jedną akcję o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty na 2 (dwie) akcje o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. W związku z podziałem akcji nie dokonano obniżenia kapitału zakładowego. Wszystkie akcje zachowały swoje dotychczasowe uprawnienia. Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2008 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu zarejestrował powyższą zmianę. Zarząd KDPW uchwałę nr 87/08 z dnia 13 lutego 2008 r., postanowił określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Inwest Consulting S.A. z 1 zł (jeden złoty) na 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), dzień 22 lutego 2008 r. jako dzień podziału akcji.

Dywidenda

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2021 r. zdecydowano o wypłacie dywidendy w wysokości 0,12 zł (dwanaście groszy) na jedną akcję.

Dzień dywidendy został ustalony na 2 lipca 2021 r., a termin wypłaty na 12 lipca 2021 r.

Prawo poboru

Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 listopada 2006 r. zdecydowano o emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Dzień prawa poboru został oznaczony na 8 grudnia 2006 r. Prospekt emisyjny został zatwierdzony 4 stycznia 2007 r. Data rozpoczęcia subskrypcji: 15.01.2007 r.; data zakończenia subskrypcji: 19.01.2007 r. W ramach subskrypcji oferowanych było 3.500.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 złoty każda, oferowanych przez Spółkę z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Postanowieniem z dnia 27 lutego 2007 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 3.500.000 zł (trzy milion pięćset tysięcy złotych), tj. do kwoty 7.000.000 zł (siedem milionów złotych).

Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2008 r. zdecydowano o emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Dzień prawa poboru został oznaczony na 10 kwietnia 2008 r. Prospekt emisyjny został zatwierdzony 11 sierpnia 2008 r. Data rozpoczęcia subskrypcji: 25.08.2008 r.; data zakończenia subskrypcji: 10.09.2008 r. W ramach subskrypcji oferowanych było 15.099.998 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda, oferowanych przez Spółkę z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Postanowieniem z dnia 4 listopada 2008 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 7.549.999 zł do kwoty 15.099.998 zł, wynikającego z emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w drodze emisji publicznej z prawem poboru.

Kolejne emisje akcji

Emisja akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru:
W ramach oferty publicznej oferowano 1.000.000 akcji serii B. Cena emisyjna: 3,75 zł. Wszystkie oferowane akcje zostały objęte. Emisja przeprowadzana była w 2006 r.

Emisja akcji serii C z zachowaniem prawa poboru:
W ramach oferty publicznej oferowano 3.500.000 akcji serii C. Cena emisyjna: 1 zł. Wszystkie oferowane akcje zostały objęte. Emisja przeprowadzana była w 2007 r.

Emisja akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru:
W ramach oferty prywatnej oferowano 350.000 akcji serii D. Cena emisyjna: 1 zł. Wszystkie oferowane akcje zostały objęte. Emisja skierowana była do wspólników przejmowanej spółki IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. Emisja przeprowadzana była w 2007 r.

Emisja akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru:
W ramach oferty prywatnej oferowano 199.999 akcji serii E. Cena emisyjna: 14,66 zł. Wszystkie oferowane akcje zostały objęte. Emisja skierowana była do ING Investment Management S.A. Emisja przeprowadzana była w 2007 r.

Emisja akcji serii F z zachowaniem prawa poboru:
W ramach oferty publicznej oferowano 15.099.998 akcji serii F. Cena emisyjna: 0,55 zł. Wszystkie oferowane akcje zostały objęte. Emisja przeprowadzana była w 2008 r.

Emisja akcji serii G (emisja połączeniowa):
W ramach oferty publicznej skierowanej do akcjonariuszy przejętej spółki Inwest Connect S.A. wyemitowano 2.672.400 akcji serii G. Stosunek zamiany akcji wynosił 1:1. Emisja przeprowadzona była w 2009 r.

Emisja akcji serii H (emisja w ramach programu motywacyjnego):
W związku ze ziszczeniem się warunków wejścia w życie pierwszej transzy Programu Motywacyjnego uchwalonego uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 19 maja 2010 r., w dniu 1.06.2010 r. uprawnione osoby zrealizowały prawa do objęcia akcji serii H i złożyły oświadczenie o objęciu 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki w cenie emisyjnej 1,04 zł za akcję.

Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu

Z dniem 9 sierpnia 2006 r. w trybie zwykłym wprowadzono do obrotu na GPW 2.000.000 akcji serii A2 i serii B.
Z dniem 22 marca 2007 r. w trybie zwykłym wprowadzono do obrotu na GPW 3.500.000 akcji serii C.
Z dniem 19 lipca 2007 r., w trybie zwykłym wprowadzono do obrotu na GPW 350.000 akcji serii D i 199.999 akcji serii E.
Z dniem 13 listopada 2008 r. w trybie zwykłym wprowadzono do obrotu na GPW 15.099.998 akcji serii F.
Z dniem 14 października 2009 r. w trybie zwykłym wprowadzono do obrotu na GPW 2.672.400 akcji serii G.
W przypadku akcji serii B, C, F przed wprowadzeniem akcji, przedmiotem obrotu były PDA (prawa do akcji).

Wezwania

Nie były ogłaszane wezwania na akcje spółki.

Przymusowy wykup

Nie był przeprowadzany przymusowy wykup.

Scalenie akcji

Dnia 20 maja 2014 r. decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wartość nominalna akcji Spółki została podwyższona z kwoty 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) do kwoty 2 zł (dwa złote) przy proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji z 33.372.396 do 8.343.099 sztuk, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego oraz zachowaniu niezmienionych uprawnień z akcji (scalenie akcji).

Po scaleniu, dotychczasowa seria A1 obejmująca 3.000.000 sztuk akcji, obejmuje 750.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku jak wcześniej, to jest trzy głosy na jedną akcję. Równocześnie oznaczono nową serią B1 wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A2, B, C, D, E, F, G, H. Nowa seria B1 obejmuje 7.593.099 sztuk akcji, dających 9.093.099 głosów. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.