Informacje finansowe skonsolidowane

Przychody ze sprzedaży

7 379 tys. zł

Przychody ze sprzedaży usług i towarów

3 508 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

1 070 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

-5 542 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

697 tys. zł

Odsetki i dywidendy

522 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

-6 927 tys. zł

Pozostałe

166 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

5 331 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-9 990 tys. zł

Zysk (strata) brutto

-10 546 tys. zł

Zysk (strata) netto

-9 196 tys. zł

Aktywa razem

30 893 tys. zł

Kapitał zakładowy

1 504 tys. zł

Kapitał własny

25 007 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

2 524 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

3 362 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

5 886 tys. zł

Liczba akcji

13.433.099

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

Przychody ze sprzedaży

5 610 tys. zł

Przychody ze sprzedaży usług i towarów

2 622 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

787 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

-7 912 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

349 tys. zł

Odsetki i dywidendy

616 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

-8 882 tys. zł

Pozostałe

5 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

4 741 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-11 948 tys. zł

Zysk (strata) brutto

-12 539 tys. zł

Zysk (strata) netto

-12 102 tys. zł

Aktywa razem

38 827 tys. zł

Kapitał zakładowy

1 204 tys. zł

Kapitał własny

31 246 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

2 695 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

4 886 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

7 581 tys. zł

Liczba akcji

12.043.099

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

Przychody ze sprzedaży

14 859 tys. zł

Przychody ze sprzedaży usług i towarów

5 356 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

3 359 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

11 847 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

2 901 tys. zł

Odsetki i dywidendy

504 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

8 424 tys. zł

Pozostałe

18 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

6 202 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

8 784 tys. zł

Zysk (strata) brutto

7 830 tys. zł

Zysk (strata) netto

6 878 tys. zł

Aktywa razem

52 291 tys. zł

Kapitał zakładowy

1 204 tys. zł

Kapitał własny

41 885 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

3 843 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

6 563 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

10 406 tys. zł

Liczba akcji

12.043.099

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0,12 zł

Przychody ze sprzedaży

19 870 tys. zł

Przychody ze sprzedaży usług i towarów

5 102 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

3 824 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

20 275 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

7 856 tys. zł

Odsetki i dywidendy

151 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

11 818 tys. zł

Pozostałe

450 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

5 724 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

18 296 tys. zł

Zysk (strata) brutto

19 485 tys. zł

Zysk (strata) netto

14 557 tys. zł

Aktywa razem

41 814 tys. zł

Kapitał zakładowy

1 204 tys. zł

Kapitał własny

36 810 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

925 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

420 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2 865 tys. zł

Liczba akcji

12.043.099

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

Przychody ze sprzedaży

7 107 tys. zł

Przychody ze sprzedaży usług i towarów

1 746 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

1 293 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

1 865 tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

0

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

1 321 tys. zł

Odsetki i dywidendy

145 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

-97 tys. zł

Pozostałe

496 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

3 959 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-407 tys. zł

Zysk (strata) brutto

-613 tys. zł

Zysk (strata) netto

-845 tys. zł

Aktywa razem

28 344 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2 674 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

1 157 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

1 368 tys. zł

Kapitał własny

22 675 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 686 tys. zł

Liczba akcji

8 343 099

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

Przychody ze sprzedaży

6 248 tys. zł

Przychody ze sprzedaży usług i towarów

1 316 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

643 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

-2 141 tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

0 zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

1 772 tys. zł

Odsetki i dywidendy

129 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

-4 761 tys. zł

Pozostałe

719 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

2 431 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-4 035 tys. zł

Zysk (strata) brutto

-4 148 tys. zł

Zysk (strata) netto

-4 759 tys. zł

Aktywa razem

27 241 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2 764 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

1 303 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

549 tys. zł

Kapitał własny

23 227 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 686 tys. zł

Liczba akcji

8 343 099

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

5 288 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

1 415 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

952 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

-2 076 tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

192 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

523 tys. zł

Odsetki i dywidendy

139 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

-4 105 tys. zł

Pozostałe

1 175 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

2 459 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-3 583 tys. zł

Zysk (strata) brutto

-3 648 tys. zł

Zysk (strata) netto

-3 405 tys. zł

Aktywa razem

30 097 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1 110 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

764 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

299 tys. zł

Kapitał własny

27 278 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 686 tys. zł

Liczba akcji

8 343 099

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

16 978 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

710 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

331 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

-305  tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

0 zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

93 tys. zł

Odsetki i dywidendy

166 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

-1 775 tys. zł

Pozostałe

1 211 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

2 370 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-2 363 tys. zł

Zysk (strata) brutto

-2 397 tys. zł

Zysk (strata) netto

-2 537 tys. zł

Aktywa razem

32 128 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1 773 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

0 zł

Zobowiązania krótkoterminowe

1 720 tys. zł

Kapitał własny

30 313 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 686 tys. zł

Liczba akcji

8 343 099

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

17 270 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

480 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

201 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

2 767  tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

138 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

289 tys. zł

Odsetki i dywidendy

134 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

2 206 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

2 573 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

610 tys. zł

Zysk (strata) brutto

542 tys. zł

Zysk (strata) netto

483 tys. zł

Aktywa razem

36 453 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

3 562 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

56 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

3 471 tys. zł

Kapitał własny

32 811 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 686 tys. zł

Liczba akcji

8 343 099

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

12 891 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

1 072 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

645 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

-12 243  tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

715 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

576 tys. zł

Odsetki i dywidendy

134 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

-13 622 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

2 161 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-13 804 tys. zł

Zysk (strata) brutto

-13 612 tys. zł

Zysk (strata) netto

-11 058 tys. zł

Aktywa razem

30 850 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2 430 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

124 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

2 212 tys. zł

Kapitał własny

28 420 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 686 tys. zł

Liczba akcji

8 343 099

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

11 213 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

1 179 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

650 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

7 049  tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

1 121 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

1 190 tys. zł

Odsetki i dywidendy

228 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

4 510 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

1 925 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

5 882 tys. zł

Zysk (strata) brutto

10 120 tys. zł

Zysk (strata) netto

8 037 tys. zł

Aktywa razem

39 602 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

4 109 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

262 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

2 166 tys. zł

Kapitał własny

35 493 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 686 tys. zł

Liczba akcji

33 372 396

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

5 881 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

2 226 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

1 062 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

-2 420  tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

2 783 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

770 tys. zł

Odsetki i dywidendy

255 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

-6 228 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

2 434 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-3 486 tys. zł

Zysk (strata) brutto

-3 505 tys. zł

Zysk (strata) netto

-2 379 tys. zł

Aktywa razem

29 665 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1 877 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

85 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

1 286 tys. zł

Kapitał własny

27 788 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 686 tys. zł

Liczba akcji

33 372 396

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

13 559 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

5 730 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

1 947 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

-28 993 tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

5 576 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

3 045 tys. zł

Odsetki i dywidendy

487 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

-38 101 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

2 613 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-29 184 tys. zł

Zysk (strata) brutto

29 201 tys. zł

Zysk (strata) netto

-24 514 tys. zł

Aktywa razem

32 615 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2 319 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

82 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

1 314 tys. zł

Kapitał własny

30 296 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 436 tys. zł

Liczba akcji

33 372 396

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

22 457 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

2 908 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

959 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

19 549 tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

7 812 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

4 852 tys. zł

Odsetki i dywidendy

632 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

6 253 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

2 884 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

17 877 tys. zł

Zysk (strata) brutto

17 618 tys. zł

Zysk (strata) netto

13 239 tys. zł

Aktywa razem

62 281 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

7 991 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

160 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

809 tys. zł

Kapitał własny

54 290 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 436 tys. zł

Liczba akcji

33 372 396

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

5 170 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

1 239 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

-42 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

3 931 tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

3 451 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

454 tys. zł

Odsetki i dywidendy

769 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

-743 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

1 329 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

12 103 tys. zł

Zysk (strata) brutto

10 362 tys. zł

Zysk (strata) netto

8 445 tys. zł

Aktywa razem

44 534 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

3 127 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

311 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

409 tys. zł

Kapitał własny

41 054 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 436 tys. zł

Liczba akcji

32 872 396

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

9 306 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

7 726 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

180 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

-315 tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

4 898 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

669 tys. zł

Odsetki i dywidendy

641 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

-6 523 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

3 404 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-1 314 tys. zł

Zysk (strata) brutto

-1 481 tys. zł

Zysk (strata) netto

892 tys. zł

Aktywa razem

58 585 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

15 288 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

1 745 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

9 427 tys. zł

Kapitał własny

37 775 tys. zł

Kapitał zakładowy

15 100 tys. zł

Liczba akcji

30 199 996

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

12 402 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

7 273 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

-306 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

4 835 tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

2 312 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

3 843 tys. zł

Odsetki i dywidendy

233 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

-1 553 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

1 169 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

3 370 tys. zł

Zysk (strata) brutto

6 638 tys. zł

Zysk (strata) netto

4 836 tys. zł

Aktywa razem

55 655 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

7 478 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

455 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

1 778 tys. zł

Kapitał własny

42 452 tys. zł

Kapitał zakładowy

7 550 tys. zł

Liczba akcji

7 549 999

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł