Autoryzowany doradca NewConnect

DLA NOWYCH EMITENTÓW:

Przygotowanie do wprowadzenia na rynek NewConnect (INC S.A.)

Kompleksowe przygotowanie spółki do notowania na rynku NewConnect, obejmujące w szczególności:

 • sporządzenie wyceny Spółki i analizy określającej parametry i strukturę potencjalnej emisji,
 • przekształcenia formy prawnej,
 • konsultacje treści statutu i innych dokumentów korporacyjnych w zakresie zgodności z wymogami rynku,
 • przygotowanie stosownych uchwał WZA,
 • przeprowadzenie szkolenia dla członków organów Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej w zakresie obowiązków informacyjnych, ochrony informacji poufnych i zasad oraz ograniczeń w obrocie akcjami, a także w zakresie realizacji obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect”.

Wprowadzenie na rynek NewConnect (INC S.A.)

 • sporządzenie i autoryzację Dokumentu Informacyjnego,
 • przeprowadzenie szkolenia w zakresie korzystania z systemów EBI i ESPI,
 • rejestrację akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i na rachunkach akcjonariuszy,
 • wdrożenie systemów EBI i ESPI,
 • przygotowanie wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych na NewConnect,
 • pomoc w wyborze animatora i agenta emisji,
 • reprezentowanie spółki przed Zarządem GPW,
 • koordynacja całego procesu.

Przeprowadzenie emisji nowych akcji, zgodnej z przepisami prawa (Dom Maklerski INC S.A.)

 • sporządzenie Dokumentu Ofertowego i prezentacji dla inwestorów,
 • Przygotowanie umów objęcia akcji,
 • przygotowanie uchwał WZA,
 • przygotowanie raportu z oferty prywatnej,
 • oferowanie akcji,
 • w przypadku oferty publicznej – sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum.

Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy, zgodnie z wymogami regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (INC S.A.)

 • współdziałanie z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, w szczególności pomoc w przygotowywaniu raportów okresowych i bieżących,
 • przekazywanie informacji o zmianach w przepisach dotyczących rynku NewConnect,
 • pomoc w kontaktach z organami nadzoru rynku,
 • bieżące doradzanie Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych na rynku NewConnect,
 • pomoc w zakresie realizacji obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect”.

DLA EMITENTÓW JUŻ NOTOWANYCH:

Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy, zgodnie z wymogami regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (INC S.A.)

 • wspomaganie w zakresie prowadzenia przejrzystej i konsekwentnej polityki relacji inwestorskich,
 • wdrożenie i przeszkolenie w zakresie unijnego rozporządzenia MAR,
 • zapewnienie bezpośredniego kontaktu z dwoma pracownikami dedykowanymi do obsługi konkretnej Spółki, posiadającymi certyfikat CD ASO, dostępnymi telefonicznie i mailowo,
 • przeszkolenie w zakresie przepisów obowiązujących na NewConnect,
 • przekazywanie cyklicznych informatorów, pomagających w przygotowaniu i przesyłaniu raportów bieżących i okresowych,
 • analizowanie przekazywanych treści nie tylko pod kątem zgodności z przepisami, ale również przyjętych praktyk rynkowych i oczekiwań inwestorów,
 • pomoc w kontaktach z inwestorami oraz instytucjami rynku kapitałowego (GPW, KNF, KDPW),
 • monitorowanie poprawności i zakresu treści publikowanych na stronach internetowych Emitenta,
 • obsługa pod względem formalnym wszelkie zdarzenia korporacyjne w spółce – WZA, wypłaty dywidendy, realizację praw poboru, i tym podobne,
 • informowanie o zmianach przepisów w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect i Catalyst.

Przeprowadzanie ofert z prawem poboru (INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A.)

 • opracowanie parametrów i struktury emisji,
 • przygotowanie projektów uchwał WZA,
 • przygotowanie Memorandum Informacyjnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, lub prospektu emisyjnego,
 • przygotowanie dokumentacji do KDPW,
 • przygotowanie stosownych raportów bieżących,
 • przygotowanie Dokumentu Informacyjnego dla GPW w związku z wprowadzeniem instrumentów do obrotu na NewConnect.

Proces delistingu – wycofania spółki z obrotu (INC S.A.)

Kompleksowa obsługa procesu wycofania spółki notowanej z obrotu na rynku NewConnect, obejmująca w szczególności:

 • obsługa procesu wezwania/przymusowego wykupu akcji,
 • przygotowanie NWZA zgodnie z wymogami ustawy o ofercie (ogłoszenie, uchwały itp.),
 • przygotowanie wniosku do KNF,
 • przygotowanie wniosku do GPW,
 • przygotowanie dokumentacji do KDPW,
 • przygotowanie raportów bieżących dla Spółki,
 • przygotowanie propozycji zmian w statucie oraz regulaminach Spółki, dostosowujących je do niepublicznego charakteru spółki,
 • kompleksowa koordynacja całego procesu.

Połączenia i przejęcia spółek notowanych na rynku NewConnect, w tym backdoor-listing (INC S.A.)

Kompleksowa obsługa procesu połączeń i przejęć spółek notowanych, obejmująca w szczególności:

 • przygotowanie parametrów transakcji,
 • przeprowadzenie procesu due diligence przejmowanej spółki,
 • sporządzenie dokumentów formalnych związanych z połączeniem, w tym planu połączenia,
 • sporządzenie raportów bieżących,
 • sporządzenie Memorandum Informacyjnego i Dokumentu Informacyjnego,
 • koordynacja całego procesu.

Zmiana wartości nominalnej akcji – resplit/split (INC S.A.)

Kompleksowa obsługa procesu zmiany wartości nominalnej akcji, obejmująca w szczególności:

 • przygotowanie uchwał organów i umów,
 • przygotowanie dokumentacji dla KDPW i GPW,
 • koordynacja całego procesu.

Zmiana systemu notowań – przeprowadzenie Spółki na rynek regulowany GPW (INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A.)

 • raport due-diligence dotyczący zgodności spółki z wymogami rynku regulowanego,
 • przeszkolenie w zakresie obowiązków informacyjnych na rynku regulowanym,
 • przygotowanie prospektu emisyjnego wraz z aneksami,
 • pełnienie funkcji oferującego na potrzeby złożenia prospektu w KNF
 • Złożenie prospektu w KNF i pomoc w procedurze przed KNF,
 • Pomoc w procedurze przed KDPW i GPW.

Pozostałe doradztwo w zakresie rynku kapitałowego (INC S.A.)

 • sporządzenie analiz i wycen porównawczych w stosunku do spółek z branży,
 • opracowanie i wdrożenie programów motywacyjnych opartych na akcjach,
 • pomoc w procesach restrukturyzacji spółek notowanych na NewConnect – działania w celu przywrócenia notowań, pomoc w procedurze przed GPW,
 • pomoc w programach skupu akcji własnych,
 • pomoc w procedurze wypłaty dywidendy.