INC_LOGO

DORADCA NA RYNKU REGULOWANYM

logo_GPW
logo Autoryzowany Doradca New Connect male
logo Autoryzowany Doradca Catalyst male
Autoryzowany_Doradca_Aero

DLA NOWYCH EMITENTÓW:

Przygotowanie do wprowadzenia na rynek regulowany:

Kompleksowe przygotowanie spółki do notowania na rynku regulowanym i wprowadzenie na rynek NewConnect, obejmujące w szczególności:

 • sporządzenie wyceny Spółki i analizy określającej parametry i strukturę potencjalnej emisji,
 • przekształcenia formy prawnej,
 • konsultacje treści statutu i innych dokumentów korporacyjnych w zakresie zgodności z wymogami rynku,
 • przygotowanie stosownych uchwał WZA,
 • przeprowadzenie szkolenia dla członków organów Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej  w zakresie obowiązków informacyjnych, przekazywania i ochrony informacji poufnych i zasad oraz ograniczeń w obrocie akcjami, a także w zakresie realizacji obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”,
 • przeprowadzenie szkolenia w zakresie korzystania  z systemów ESPI i EBI,

Wprowadzenie na rynek regulowany i przeprowadzenie emisji publicznej (IPO)

 • sporządzenie Prospektu Emisyjnego,
 • pełnienie funkcji oferującego na potrzeby oferty publicznej i wprowadzenia na rynek regulowany
 • uczestnictwo w procedurze przed KNF
 • przygotowanie wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych na rynek regulowany,
 • reprezentowanie spółki przed Zarządem GPW,
 • koordynacja całego procesu.

Doradztwo w zakresie notowania na rynku regulowanym

 • pomoc przy realizacji obowiązków informacyjnych
 • informowanie o zmianie przepisów
 • pomoc w kontaktach z GPW, KDPW, KNF
 • obsługa procesów wypłaty dywidendy

DLA EMITENTÓW JUŻ NOTOWANYCH:

Doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych

 • przeszkolenie w zakresie obowiązków informacyjnych (w tym rozporządzenia MAR) i korzystania z systemu ESPI/EBI
 • pomoc przy realizacji obowiązków informacyjnych
 • sporządzenie regulacji wewnętrznych w zakresie ochrony i przekazywania informacji poufnych
 • informowanie o zmianie przepisów
 • pomoc w kontaktach z GPW, KDPW,

Przeprowadzanie ofert z prawem poboru:

 • opracowanie parametrów i struktury emisji
 • Przygotowanie projektów uchwał WZA
 • Pełnienie funkcji Oferującego
 • Przygotowanie prospektu emisyjnego i procedura przed KNF
 • Przygotowanie dokumentacji do KDPW
 • Przygotowanie stosownych raportów bieżących

Proces delistingu (wycofania spółki z obrotu):

 • Kompleksowa obsługa procesu wycofania spółki notowanej z obrotu na rynku regulowanym, obejmująca w szczególności:
 • obsługa procesu wezwania/przymusowego wykupu akcji,
 • przygotowanie NWZA zgodnie z wymogami ustawy o ofercie (ogłoszenie, uchwały itp.)
 • przygotowanie wniosku do KNF;
 • przygotowanie wniosku do GPW;
 • przygotowanie dokumentacji do KDPW,
 • przygotowanie raportów bieżących dla Spółki,
 • przygotowanie propozycji zmian w statucie oraz regulaminach Spółki, dostosowujących je do niepublicznego charakteru spółki,
 • kompleksowa koordynacja całego procesu.

Połączenia i przejęcia spółek notowanych na rynku regulowanym, w tym backdoor-listing:

 • Kompleksowa obsługa procesu połączeń i przejęć spółek notowanych, obejmująca w szczególności:
 • przygotowanie parametrów transakcji
 • przeprowadzenie procesu due diligence przejmowanej spółki
 • sporządzenie dokumentów formalnych związanych z połączeniem, w tym planu połączenia
 • sporządzenie raportów bieżących
 • sporządzenie Prospektu Emisyjnego i procedura przed KNF
 • koordynacja całego procesu

Zmiana wartości nominalnej akcji (resplit/split):

Kompleksowa obsługa procesu zmiany wartości nominalnej akcji, obejmująca w szczególności:

 • przygotowanie uchwał organów i umów,
 • przygotowanie dokumentacji dla KDPW i GPW
 • koordynacja całego procesu

Pozostałe doradztwo w zakresie rynku kapitałowego, w szczególności:

 • sporządzenie analiz i wycen porównawczych w stosunku do spółek z branży
 • opracowanie i wdrożenie programów motywacyjnych opartych na akcjach
 • pomoc w procesach restrukturyzacji spółek notowanych na GPW – działania w celu przywrócenia notowań, zmiana systemu notowań, wycofanie z Listy Alertów pomoc w procedurze przed GPW.
 • pomoc w programach skupu akcji własnych
 • pomoc w procedurze wypłaty dywidendy