Doradca na rynku regulowanym

DLA NOWYCH EMITENTÓW:

Przygotowanie do wprowadzenia na rynek regulowany (INC S.A.)
Kompleksowe przygotowanie spółki do notowania na rynku regulowanym i wprowadzenie na rynek NewConnect, obejmujące w szczególności:

 • sporządzenie wyceny Spółki i analizy określającej parametry i strukturę potencjalnej emisji,
 • przekształcenia formy prawnej,
 • konsultacje treści statutu i innych dokumentów korporacyjnych w zakresie zgodności z wymogami rynku,
 • przygotowanie stosownych uchwał WZA,
 • przeprowadzenie szkolenia dla członków organów Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej w zakresie obowiązków informacyjnych, przekazywania i ochrony informacji poufnych i zasad oraz ograniczeń w obrocie akcjami, a także w zakresie realizacji obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”,
 • przeprowadzenie szkolenia w zakresie korzystania z systemów ESPI i EBI.

Wprowadzenie na rynek regulowany i przeprowadzenie emisji publicznej – IPO (Dom Maklerski INC S.A.)

 • sporządzenie Prospektu Emisyjnego,
 • pełnienie funkcji oferującego na potrzeby oferty publicznej i wprowadzenia na rynek regulowany,
 • uczestnictwo w procedurze przed KNF,
 • przygotowanie wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych na rynek regulowany,
 • reprezentowanie spółki przed Zarządem GPW,
 • koordynacja całego procesu.

Doradztwo w zakresie notowania na rynku regulowanym (INC S.A.)

 • pomoc przy realizacji obowiązków informacyjnych,
 • informowanie o zmianie przepisów,
 • pomoc w kontaktach z GPW, KDPW, KNF,
 • obsługa procesów wypłaty dywidendy.

DLA EMITENTÓW JUŻ NOTOWANYCH:

Doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych (INC S.A.)

 • przeszkolenie w zakresie obowiązków informacyjnych (w tym rozporządzenia MAR) i korzystania z systemu ESPI/EBI,
 • pomoc przy realizacji obowiązków informacyjnych,
 • sporządzenie regulacji wewnętrznych w zakresie ochrony i przekazywania informacji poufnych,
 • informowanie o zmianie przepisów,
 • pomoc w kontaktach z GPW, KDPW.

Przeprowadzanie ofert z prawem poboru (Dom Maklerski INC S.A.)

 • opracowanie parametrów i struktury emisji,
 • przygotowanie projektów uchwał WZA,
 • pełnienie funkcji Oferującego,
 • przygotowanie prospektu emisyjnego i procedura przed KNF,
 • przygotowanie dokumentacji do KDPW,
 • przygotowanie stosownych raportów bieżących.

Proces delistingu – wycofania spółki z obrotu (INC S.A.)

Kompleksowa obsługa procesu wycofania spółki notowanej z obrotu na rynku regulowanym, obejmująca w szczególności:

 • obsługa procesu wezwania/przymusowego wykupu akcji,
 • przygotowanie NWZA zgodnie z wymogami ustawy o ofercie (ogłoszenie, uchwały itp.),
 • przygotowanie wniosku do KNF,
 • przygotowanie wniosku do GPW,
 • przygotowanie dokumentacji do KDPW,
 • przygotowanie raportów bieżących dla Spółki,
 • przygotowanie propozycji zmian w statucie oraz regulaminach Spółki, dostosowujących je do niepublicznego charakteru spółki,
 • kompleksowa koordynacja całego procesu.

Połączenia i przejęcia spółek notowanych na rynku regulowanym, w tym backdoor-listing (Dom Maklerski INC S.A.)

Kompleksowa obsługa procesu połączeń i przejęć spółek notowanych, obejmująca w szczególności:

 • przygotowanie parametrów transakcji,
 • przeprowadzenie procesu due diligence przejmowanej spółki,
 • sporządzenie dokumentów formalnych związanych z połączeniem, w tym planu połączenia,
 • sporządzenie raportów bieżących,
 • sporządzenie Prospektu Emisyjnego i procedura przed KNF,
 • koordynacja całego procesu.

Zmiana wartości nominalnej akcji – resplit/split (INC S.A.)

Kompleksowa obsługa procesu zmiany wartości nominalnej akcji, obejmująca w szczególności:

 • przygotowanie uchwał organów i umów,
 • przygotowanie dokumentacji dla KDPW i GPW
 • koordynacja całego procesu

Pozostałe doradztwo w zakresie rynku kapitałowego (INC S.A.)

 • sporządzenie analiz i wycen porównawczych w stosunku do spółek z branży,
 • opracowanie i wdrożenie programów motywacyjnych opartych na akcjach,
 • pomoc w procesach restrukturyzacji spółek notowanych na GPW – działania w celu przywrócenia notowań, zmiana systemu notowań, wycofanie z Listy Alertów pomoc w procedurze przed GPW,
 • pomoc w programach skupu akcji własnych,
 • pomoc w procedurze wypłaty dywidendy.