Akcjonariat INC

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale
Paweł Śliwiński 3 358 065 22,32%
Rockbridge TFI S.A. 1 500 000 9,97%
Pozostali akcjonariusze 10 185 034 67,71%
RAZEM 15 043 099 100%

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WZA

Akcjonariusz Liczba głosów Udział w głosach
Paweł Śliwiński 4 858 065 29,37%
Rockbridge TFI S.A. 1 500 000 9,07%
Pozostali akcjonariusze 10 185 034 61,56%
RAZEM 16 543 099 100%