Akcjonariat INC

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale
Paweł Śliwiński 2 937 999 24,40%
Sebastian Huczek 607 300 5,04%
Pozostali akcjonariusze 8 497 800 70,56%
RAZEM 12 043 099 100%

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WZA

Akcjonariusz Liczba głosów Udział w głosach
Paweł Śliwiński 4 437 999 32,77%
Pozostali akcjonariusze 9 105 100 67,23%
RAZEM 13 543 099 100%