Prospekty emisyjne i aneksy

IV Oferta Publiczna – wrzesień 2009

Memorandum Informacyjne [pobierz]
Memorandum Informacyjne przygotowane zostało w związku z ofertą publiczną 2.672.400 Akcji serii G o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Inwest Consulting S.A. dla akcjonariuszy Spółki Przejmowanej – Inwest Connect S.A. Prospekt Emisyjny jest również na stronach internetowych Oferującego www.idmsa.pl

Aneks nr 1 – został przygotowany w związku ze sporządzeniem i opublikowaniem w dniu 31 sierpnia 2009 r. rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. – zmiany 1 – 11 oraz zawarciem w dniu 31 sierpnia 2009 r. porozumienia o współpracy ze spółką IQ Partners S.A. – zmiany 12 – 13.

Aneks nr 2 – został przygotowany w związku ze złożeniem przez Członka Rady Nadzorczej rezygnacji z pełnionej funkcji oraz zawarciem umowy objęcia akcji IQ Partners S.A.

Aneks nr 3 – został przygotowany w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu połączenia ze spółką Inwest Connect S.A.

III Oferta Publiczna – sierpień 2008

Prospekt Emisyjny [pobierz]
Prospekt Emisyjny 15.099.998 Akcji serii F, w ramach wykonania praw poboru, praw do Akcji Serii F oraz Praw Poboru Akcji Serii F został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 sierpnia 2008 roku. Prospekt Emisyjny jest również na stronach internetowych Oferującego www.amerbrokers.pl

Aneks nr 1 – został przygotowany w związku ze sporządzeniem i opublikowaniem w dniu 14 sierpnia 2008 roku rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 01.04.2008r. do 30.06.2008 r. oraz otrzymaniem w dniu 13 sierpnia 2008 roku informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Katowicach przekształcenia formy prawnej InBook Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.

Aneks nr 2 – został przygotowany w związku z wystąpieniem w Prospekcie omyłek pisarskich przy terminach subskrypcji Akcji Serii F.

Aneks nr 3 – został przygotowany w związku z zaciągnięciem przez Emitenta w dniu 19 sierpnia 2008 roku krótkoterminowej pożyczki, częściową spłatą przez iGlas Sp. z o.o. jednej z pożyczek oraz zmianą terminów oferty.

Aneks nr 4 – został przygotowany w związku ze sporządzeniem i opublikowaniem w dniu 01 września 2008 roku rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.

II Oferta Publiczna – styczeń 2007

Prospekt Emisyjny [pobierz]
Prospekt Emisyjny 3.500.000 Akcji Serii C, praw do Akcji Serii C oraz praw poboru Akcji Serii C został zatwierdzony przez KNF w dniu 14 stycznia 2007 roku. Prospekt Emisyjny jest również na stronach internetowych Oferującego www.amerbrokers.pl

Aneks nr 1 – został zatwierdzony przez KNF dnia 9 stycznia 2006 roku, uzupełnia treść Prospektu o informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 2/2007. Publikowany jest również na stronach internetowych Oferującego www.amerbrokers.pl

Aneks nr 2 – uzupełnia treść Prospektu o fakt zmiany nazwy Spółki M2M.pl na Telestrada oraz fakt objęcia przez Emitenta udziałów w tej spółce. Publikowany jest również na stronach internetowych Oferującego www.amerbrokers.pl

I Oferta Publiczna czerwiec- lipiec 2006

Prospekt Emisyjny [pobierz]
W dniu 14 czerwca 2006 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła Prospekt Emisyjny Inwest Consulting S.A. dotyczący emisji 1.000.000 akcji serii B oraz sprzedaży i wprowadzenia do obrotu Akcji Serii A2.

Aneks nr 1 – stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym.