Oferta publiczna akcji serii F
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu

INC S.A. z siedzibą w Poznaniu jest spółką publiczną notowaną na rynku  regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Niniejsza emisja przeprowadzana jest w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z której wpływy brutto nie stanowią nie mniej niż 100 000 euro oraz mniej niż równowartości 1.000.000 euro i zgodnie z art. 1 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE dla jej przeprowadzenia nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego ani zgoda Komisji Nadzoru Finansowego.

Zgodnie z art. 37a ustawy o ofercie publicznej udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia dokumentu zawierającego co najmniej podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz warunkach i zasadach ich oferty, podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie, nie wymaga oferta publiczna, w wyniku które zakładane wpływy brutto emitenta, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej  ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 000 euro i  mniej niż 1 000 000 euro.

Dnia 26 kwietnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INC S.A. z siedzibą w Poznaniu podjęło uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki. Na mocy uchwały wyemitowane zostanie nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Ustalono cenę emisyjną za 1 akcję serii F Spółki w wysokości 2,50 zł każda (dwa złote pięćdziesiąt groszy) co przy średnim kursie 4,6429 EUR/PLN opublikowanym przez NBP w dniu ustalenia ceny emisyjnej (tj. w dniu 26 kwietnia 2022 r.) implikuje wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii C na terytorium Unii Europejskiej w wysokości 646.147,88 EUR.

Żadne dokumenty dokument sporządzony na potrzeby oferty publicznej akcji serii F nie był badany ani zatwierdzany Komisję Nadzoru Finansowego, Giełdę Papierów Wartościowych, ani żaden inny organ.

Dokument Ofertowy

Formularz zapisu

Prezentacja Inwestorska

Wezwanie do zapisywania się na akcje

Suplement nr 1

Wykaz zmian w Prezentacji Inwestorskiej

Ogłoszenie Statutu

Suplement nr 2

Wykaz zmian w Prezentacji Inwestorskiej 2

 Parametry oferty publicznej akcji serii F

Liczba akcji objętych ofertą publicznąNie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F
Wartość nominalna / Cena emisyjna0,10 zł / 2,50 zł
Cel emisyjnyRealizacja strategii rozwoju Grupy Kapitałowej INC zaprezentowanej w raporcie bieżącym ESPI nr 35/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. – tj. podwyższenie kapitału zakładowego w Domu Maklerskim INC S.A., podmiocie w 100% zależnym od Emitenta
Wartość emisjiDo 3.000.000 zł
Udział akcji serii F w kapitale zakładowym / głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy9,05% / 8,14% (przy założeniu objęcia wszystkich akcji serii F)
Planowany rynek notowańRynek główny GPW

Harmonogram oferty publicznej akcji serii F

Rozpoczęcie oferty publicznej akcji serii F, publikacja Dokumentu Ofertowego5 maja 2022 r.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii F9 maja 2022 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F31 maja 2022 r.
Przydział akcji serii F6 czerwca 2022 r.
Dokonywanie wpłat na akcje serii FW terminie 3 dni roboczych od złożenia zapisu na akcje serii F

Jak zapisać się na akcje?

  1. Zapoznaj się w treścią Dokumentu Ofertowego, w tym przedstawionymi w nim czynnikami ryzyka, oraz treścią zmian w statucie
  1. Uzupełnij wszystkie wymagane pola w formularzu zapisu na akcje serii F, który został zamieszczony w Dokumencie Ofertowym oraz na stronie incsa.pl/emisja
  1. Podpisz formularz elektronicznie podpisem zaufanym EPUAP lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym i wyślij w dniach 9 – 31 maja 2022 r. na adres emisja@incsa.pl. Emitent poświadczy przyjęcie zapisu drogą elektroniczną.
  1. Dokonaj wpłaty na rachunek bankowy Emitenta w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania formularza zapisu na akcje serii F.
  1. Emitent dokona przydziału akcji zgodnie z zasadami przedstawionymi w Dokumencie Ofertowym w dniu 6 czerwca 2022 r. Emitent dokonując przydziału będzie brał pod uwagę wyłącznie prawidłowo uzupełnione formularze i opłacone zapisy. O przydziale zostaniesz poinformowany drogą elektroniczną.