Raport niezależnego biegłego rewidenta
Sprawozdanie o wynagrodzeniach INC S.A. za lata 2019-2020